• 16Apr

  Prečítal som si Výzvu Teologického fóra na Slovensku za obnovu cirkvi z 3. marca tohto roku. Potom som si prečítal rozhovor predsedu Teologického fóra a farára v Devínskej Novej Vsi Karola Moravčíka, ktorý poskytol redaktorovi Imrichovi Gazdovi, ktorý bol publikovaný na portáli Svet kresťanstva. Potom som si ešte prečítal Výzvu k neposlušnosti z 19. júna 2011, ktorá bola publikovaná v Rakúsku skupinou či hnutím (neviem ako to bližšie pomenovať) Pfarrer-Initiative, ako aj päťnásobné NIE publikované následne tou istou iniciatívou, ktorú mimochodom vedie bývalý generálny vikár Viedenskej arcidiecézy Helmuth Schüller. A ešte som si prečítal komentár Taliana Rodariho, ktorý Výzvu teologického fóra na Slovensku nazval „schizmou cirkvi na Slovensku“.

  Spočiatku som nechcel reagovať na Výzvu Teologického fóra, ale keď som sa dozvedel od niektorých študentov študujúcich v Ríme, že sa ich profesori pýtali na to, čo sa to na Slovensku ohľadom Teologického fóra deje, rozhodol som sa reagovať. Azda mojich zopár poznámok vnesie do veci viac svetla.

  Rakúšania sú jasne na pozícii herézy!

  Signatári Výzvy k neposlušnosti (Rakúsko) stoja otvorene na heretickom stanovisku prinajmenšom v siedmom bode, keď sa verejne hlásia k myšlienke sviatostnej vysviacky žien. Pápež bl. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Ordinatio sacerdotalis (slov. kňazská vysviacka) sa jasne vyjadril, že sviatosť kňazstva je v Cirkvi rezervovaná iba mužom z vôle Pána Ježiša a Cirkev sa necíti byť kompetentnou túto vôľu Pána Ježiša meniť (porov. Ján Pavol II.: apoštolský list Ordinatio sacerdotalis, In: Acta Apostolicae Sedis 86/1994, str. 545-548; Katechizmus Katolíckej cirkvi, bod 1577, pripravený Kongregáciou pre náuku viery, ale schválený apoštolskou konštitúciou Fidei depositum Jána Pavla II. 15. augusta 1997). Ide síce o riadne pápežské magistérium, ktoré aj bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Jozef Ratzinger označil ako definitívne (konečné). A opätovne sa k tejto téme vrátil a v tom istom zmysle ju označil aj ako pápež Benedikt XVI. (napríklad aj vo svojom príhovore tohto roku na Zelený štvrtok). Z cirkevného hľadiska heretici upadajú už samým skutkom do cirkevného automatického trestu exkomunikácie v zmysle predpisu kán. 1364 Kódexu kánonického práva. Je teda jasné, že obnova Cirkvi sa herézou robiť nedá. Treba súhlasiť s tvrdením Benedikta XVI., že „neposlušnosť nie je cesta k obnove Cirkvi“ a odmietnuť pokusy kohokoľvek, kto by tvrdil, že výzvou k neposlušnosti chce obnoviť Cirkev!

  Výzva teologického fóra na Slovensku z 3. marca tohto roku

  Prvá poznámka: sofistikovanosť a nebezpečnosť

  Formulácia Výzvy je veľmi sofistikovaná. Je to zmes právd, neprávd, poloprávd, populistických myšlienok, pekne znejúcich biblických slov, ale s  vlastnou interpretáciou, nezriedka polopravdivou. Uvediem príklady.

  Prvý príklad vyberám z oblasti magistéria Cirkvi. V bode 5 sa píše o tom, že i dnes Kristus povoláva do služby cirkvi mužov a ženy rôzneho stavu a vzdelania a potom dodávajú, že „v tejto súvislosti podporujeme úsilie našich katolíckych bratov a sestier vo svete, aby sa zmenili cirkevno-právne normy o prístupe k služobnému kňazstvu smerom k väčšej pluralite povolaní“. V takejto formulácii, na jednej strane, zástancovia svätenia žien môžu vidieť to svoje a budú interpretovať „pluralitu povolaní“ v zmysle, že ide o (sviatostné) povolania mužov a žien. Na druhej strane, myslia to signatári Výzvy naozaj tak? Čo ak sa tu myslí pod „pluralitou povolaní“ pluralita výkonu či realizáciu povolania sviatostného kňazstva, napr. pastorácia marginalizovaných, pastorácia rodín, a pod.? Ak by signatári formulovali text jasnejšie v prospech sviatostnej vysviacky žien, určite by sa mohlo hovoriť o ich heréze, a teda aj automatickom cirkevnom treste v zmysle kán. 1364 Kódexu kánonického práva. Ak by ho formulovali jasnejšie v prospech plurality povolaní vzhľadom na pastoráciu, bolo by to v poriadku. Takto z textu, bez toho, aby bolo dodatočne vyžiadané a vypočuté stanovisko signatárov s jasnou otázkou a jasnou odpoveďou, len ťažko možno určiť, aké naozaj je stanovisko signatárov Výzvy ohľadom sviatostnej vysviacky žien, či porušili magistérium Cirkvi, alebo ešte nie. V tom je sofistikovanosť a teda i nebezpečnosť takýchto formulácii. Tu sa žiada dodať, že skutoční pastieri Cirkvi takto učenie magistéria Cirkvi nikdy neformulujú, lebo si uvedomujú, že tým privádzajú resp. môžu priviesť, veriacich do neistoty vo viere. Skrátka, ohlasovanie evanjelia sa takto naozaj nerobí, lebo tu sa skôr učenie evanjelia viac zahmlieva, nie osvetľuje.

  Druhý príklad vyberám z oblasti cirkevnej disciplíny. Napr. v bode 4 si ťažkajú, že „často pastorácia nefunguje, pretože vďaka dlhoročnému blokovaniu reforiem v cirkvi a uprednostňovaniu celibátu pred inými potrebnými vlastnosťami kňazov, máme kňazov, ktorí sú neschopní budovať a viesť skutočné cirkevné spoločenstvá…“ Toto tvrdenie je zavádzajúce a môže pomýliť mnohých dobrých veriacich: je pravdou, že sú niektorí kňazi neschopní viesť cirkevné spoločenstvá, ale rovnako je pravdou, že nie je (a ani nemôže byť) jedinou či nevyhnutnou podmienkou sviatostnej vysviacky kňaza jeho schopnosť stáť na čele cirkevného spoločenstva, ale tou podmienkou je jeho užitočnosť pre Cirkev. Napr. nejaký kandidát kňazstva nemá schopnosť stáť na čele farnosti, ale má schopnosť byť dobrým spovedníkom, alebo vie dobre dávať exercície (duchovné cvičenia), alebo vie veľmi dobre vykladať Písmo sväté, alebo má iné potrebné dary, ktoré sú potrebné a sú na osoh Božieho ľudu v diecéze. Preto biskup môže uznať, že ho v diecéze potrebuje ako kňaza. Požiadavka Teologického fóra chápe kňaza iba ako „lídra“ spoločenstva, ale to nie je celá pravda o sviatostnom kňazstve. Podobne Výzva zavádza aj v prípade kňazského celibátu. Ako sa vyžaduje v Latinskej cirkvi celibát, rovnako sa vyžadujú aj iné potrebné vlastnosti kňazov. Preto obviňovať Cirkev, že kvôli celibátu sú niektorí kňazi nespôsobilí viesť cirkevné spoločenstvá, je naozaj hlboko zavádzajúce a nepravdivé. Gréckokatolícki veriaci by tiež vedeli povedať svoje, napr. aj o schopnosti či neschopnosti ich kňazov viesť cirkevné spoločenstvo.

  Od intelektuálne zdatných teológov by som očakával, že budú formulovať svoje výzvy a požiadavky jasne a teologicky jednoznačne. A oni robia pravý opak: v ich výzve sú sofistikované formulácie, ktoré cirkvi nepomáhajú, iba ju poškodzujú a veriacich môžu iba pomýliť, nie im pomôcť vidieť veci pravdivejšie. Skrátka, intelektuálne zdatní ľudia by nemali zneužívať svoju intelektuálnu zdatnosť na zavádzanie a prekrúcanie v učení a disciplíne cirkvi.

  Druhá poznámka: populizmus Výzvy

  Výzva Teologického fóra má mnoho veľmi ľúbivých fomulácii, ktoré síce prekrásne znejú, ale zavádzajú, alebo umelo konštruujú nejaké problémy. Opäť poukážem na príklady takýchto formulácii.

  Napr. v 2. bode Výzvy sa píše, že „slávenie eucharistie chápeme ako konanie spoločenstva, ktoré sa zasväcuje do Kristovej lásky, preto budeme poukazovať na rozdiel medzi slávením eucharistie len podľa noriem cirkvi a slávením eucharistie aj podľa Ježišovho príkladu“. Slávenie Eucharistie ako konanie spoločenstva či zasväcovanie spoločenstva do Kristovej lásky sú síce veľmi ľúbivé formulácie, ktoré veľmi priaznivo rezonujú uchu veriaceho človeka. No pre mňa je šokujúca druhá časť vety, ktorá rozvíja prvú časť vety do neuveriteľnej konzekvencie: pre signatárov Výzvy je toto dôvodom poukazovať na rozdiel medzi „eucharistiou slávenou podľa noriem cirkvi“ a „eucharistiou slávenou podľa Ježišovho príkladu“. Lebo totiž treba povedať dve veci: 1/ normy Cirkvi ohľadom slávenia Eucharistie sú na to, aby napomáhali kňazom i veriacim sláviť Eucharistiu podľa príkladu Pána Ježiša; 2/ ak niekto slávi Eucharistiu iba podľa noriem, ale bez príkladu Pána Ježiša, treba sa otvorene pýtať: má takýto kňaz ešte katolícku vieru alebo už je len cirkusant? Načo teda toto konštatovanie o rozdiele medzi „normou cirkvi“„príkladom Pána Ježiša“, keď obe veci nevyhnutne patria k sebe? A ako signatári Výzvy vôbec dokážu – a podľa čoho – rozlíšiť, v čom spočíva príklad Pána Ježiša, ak sa nebudú rešpektovať a zachovávať normy Cirkvi o slávení Eucharistie? Azda si vytvoria vlastné normy či vlastný spôsob slávenia sv. omše alebo chcú ponechať „príklad Krista“ pri slávení na kreativitu jednotlivých kňazov a na ich umelecké sklony? Preto toto tvrdenie mi pripadá ako populistické, lebo namiesto toho, aby poukázali, že normy nutne musia byť spojené aj s príkladom Krista a príklad Krista v slávení potrebuje nutne aj normu, spôsob slávenia, tieto dve k sebe prináležiace veci stavajú do populistického protikladu, že sú to práve oni, ktorú chcú sláviť Eucharistiu podľa príkladu Pána Ježiša. Akoby po tom netúžili aj iní kňazi…

  Iný príklad. V bode 5 píšu, že „na Slovensku máme aj mnoho kňazov, ktorí sa rozhodli vstúpiť do zodpovedného vzťahu so ženou a do manželstva, a preto podľa súčasných cirkevných noriem museli ukončiť svoju verejnú kňazskú službu“. A práve signatári Výzvy sú tí, ktorí sa hlásia „k týmto svojim kolegom a bratom a odmietajú ich pokladať za vylúčených zo sviatosti a spoločenstva.“ No, nikde vo Výzve nenájdete tvrdenie, že už predtým sa sami a dobrovoľne rozhodli vstúpiť do iného „zodpovedného vzťahu“ a to s Bohom a jeho Cirkvou v záväzku celibátu. Porušenie záväzkov pred Bohom a Cirkvou je jednoducho hriech. Lenže vo Výzve Teologického fóra z 3. marca 2012 pojem „hriech“ by ste hľadali márne. Vo Výzve hriechu niet, tam miesto pre hriech niet. Iba samé milosrdenstvo, ústretovosť, pochopenie, vychádzanie v ústrety. Apoštol Pavol o tých Bohu zasvätených vdovách, ktoré dali Bohu záväzok čistoty pre nebeské kráľovstvo a potom záväzok porušili a vydali sa, hovorí, že „niektoré sa už obrátili späť za satanom“ (1 Tim 5,15). My o týchto našich kňazských bratoch, ktorí sa civilne zosobášili, tak tvrdo ako apoštol Pavol nehovoríme, ani ich neodsudzujeme, ale cítime sa povinní pomenovať veci jasne, že je to hriech. A kde je hriech, tam sa vyžaduje aj ľútosť, aj pokánie. V mene Pána Boha a z poverenia Cirkvi od každého, kto pácha hriech, sa žiada ľútosť v pokore a v pokore aj pokánie. Preto považujem za populistické, ak hovoria iba o ich „novom“ vzťahu, a mlčia o tom predchádzajúcom.

  Našli by sa ďalšie a ďalšie podobné príklady, ale azda tieto na vysvetlenie postačia. Každý rozumný a katolícky zmýšľajúci čitateľ pochopí, ako sa vo Výzve veci účelovo formulujú a že im preto nemožno skutočne dôverovať.

  Zneužitie témy výhrady vo svedomí

  Téma, ktorú však považujem za veľmi závažnú, som našiel v rozhovore predsedu Teologického fóra pána Karola Moravčíka v rozhovore s Imrichom Gazdom, docentom na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v článku publikovanom na portáli Svet kresťanstva. Predseda Teologického fóra spomenul v poslednej vete rozhovoru aj tému výhrady vo svedomí tentoraz nie vo vzťahu k štátnej moci, ale voči cirkevnej autorite. Citujem: „Výhrada svedomia predsa nie je a nemôže byť formulka, o ktorú sa sporíme len so štátnymi úradmi. Je to princíp, ktorý poznávame a žijeme každý sám za seba a vďaka cirkvi, nie proti cirkvi“. Aj keď použil to „vďaka cirkvi, nie proti cirkvi“, z kontextu je isté, že použil argument výhrady vo svedomí proti autoritám Cirkvi. Na Slovensku túto tému proti autoritám Cirkvi po roku 1989 azda takto radikálne vo „vnútri Cirkvi“ ešte nikto nepostavil. Nebudem sa dotýkať témy výhrady vo svedomí voči štátnej autorite, lebo je to iná téma. Dotknem sa iba krátko výhrady vo svedomí proti autorite Cirkvi.

  Tam, kde ide o témy magistéria Cirkvi, kedy Cirkev z poverenia Krista vykladá poklad viery, nejestvuje výhrada vo svedomí a nijaký kresťan katolík si nemôže uplatniť či deklarovať niečo pod zámienkou princípu výhrady vo svedomí. Prakticky to znamená, že ak by si niekto chcel v tejto oblasti uplatniť výhradu vo svedomí, môže to urobiť iba s veľmi vážnymi následkami: ocitne sa mimo Katolíckej cirkvi! Katolícka cirkev nikomu nemôže a ani nevnucuje svoju katolícku vieru, ale kto povýši svoje názory a postoje nad vieru Katolíckej cirkvi, de facto zakladá si svoje osobné (či vlastné) náboženstvo, ktoré už však nie je katolíckym, hoci by eventuálne ostali v ňom niektoré prvky katolíckej viery. Predseda Teologického fóra tým naznačil veľmi veľa: Výzva teologického fóra je postavená na princípe výhrady vo svedomí signatárov Výzvy. Pre mňa ako katolíka je to „mrazivé“ zistenie, čím v skutočnosti Teologické fórum ako také je! Nie je pro-cirkevné, ale chce reformovať Katolícku cirkev „na svoj obraz“ a podľa svojich postojov.

  Záver

  Chcem poprosiť svojich spolubratov kňazov angažujúcich sa v Teologickom fóre, aby nespôsobovali Cirkvi na Slovensku takéto „rany“, aby svoje intelektuálne danosti a schopnosti využívali v prospech Cirkvi. A prosím všetkých, kňazov i veriacich, sympatizantov Teologického fóra, aby sa od Výzvy a podobných záležitosti dištancovali a nedávali tak Teologickému fóru „morálnu oporu“ pre takúto činnosť. Vyjadrujem hlbokú ľútosť nad tým, že nás Teologické fórum na Slovensku, ale aj v zahraničí, ba priamo v Ríme, na rímskych univerzitách, takto negatívne zviditeľňuje.


  Autor: Ján Duda @ 20:12 16/04/2012

Počet komentárov: 278

WP_Cloudy
 • Emanuel:

  Veľmi sami páči na článku, ako je zrozumiteľne napísaný a v závere jasne poukazuje na postoj, aký by sme mali zaujať voči tomu všetkému.

  Taktiež sú dobre rozobraté požiadavky Teologického fóra (TF) a poukázané na “sofistikovanosť” požiadovok (TF), ktoré som si tiež všimol.

  Už len by ma zaujímalo aký postoj zaujme Mons.Zvolenský, kedže mal s nimi osobný pohovor alebo niekto kompetentný, ktorý rozhodne o ich exkomunikácii, kedže podľa kanonu 1364 už sú v tom stave, len to nie je potvrdené verejne kompetentným biskupom (ako napr. v prípade kňazov z “Jarku”)

  Ak niekto pochybuje o nutnosti ich suspendácie a exkomunikácie, tak by bolo dobré prediskutovať z akých dôvodov sa to považuje za dôležité.

  Ďakujem, že ste … prijali pozvanie k diskusii.

 • Peter:

  Pán profesor,
  dobre ste zareagovali. Myslím, že by ste ešte mali:
  1. Oficiálne upozorniť na to Zvolenského a ostatných otcov biskupov.
  2. Dať tento Váš príspevok na Postoy- aby sa zmiernilo zlo, ktoré spôsobila redakcia jeho zverejnením.
  3. Oficiálne upozorniť redakciu Postoya, ktorého prinajmenšom časť redakcie sa označuje za katolíkov, že zverejňovaním takéhoto článku sa stávajú spoluzodpovednými za šírenie herézy.
  Využívam príležitosť a trochu odbočím od predmetu: myslím, že by ste mohli upozorniť aj predstaviteľov KDH, že ich kroky tiež nie sú vždy správne, napr. podporou útočných vojen.

 • Viera:

  Rímskokatolícka cirkev jednoducho žene neverí, neverí že žena-kňaz by mohla zmeniť svojou láskou (pri všetkej úcte, muž takú silu nemá – tento dar je daný výlučne ženskej duši) svet k lepšiemu. Tak potom prečo je na svete toľko mariánskych zjavení? Uctevajú sa vidiny, ale to, čo je aj zjavné, sa zavrhuje. Pekný zmätok :-)

 • Hlas ľudu:

  Na pozícii herézy sú dlhodobo aj aktivisti Teologického fóra.

  To, že k nim biskupi doteraz nezaujali stanovisko, už má ďalekosiahle a katastrofálne následky v mnohých pomýlených dušiach, ktoré svojimi ľúbivými nápadmi pomýlili. Veď heretickým názorom Kunga a rakúskych kňazov robia reklamu už niekoľko rokov. Mená ako Kocúr, Kočan a sám Moravčík sú svojimi heretickými vystúpeniami dlhodobo známe.

  Keď si pozorne prečítate VÝZVU tak musíte postrehnúť, že tu už nejde o diskusiu, ale o prejav vôle heretické návrhy realizovať v praxi. To znamená, že vo farnostiach kde pôsobia budú vysluhovať eucharistiu aj inovercom a rozvedeným, požehnávať homosexuálov, ktorý praktizujú sex s osobami rovnakého pohlavia, umožnia slúžiť sväté omše ženatým kňazom a pod. Podľa Moravčíka takto vykonávaná prax donúti podľa ich pomenovania “inštitucionalizovanú” katolícku cirkev prijať tieto ich návrhy !!!

  Upozorňujem tiež na ich tvrdenie, že slúžiť viacero sv.omší za deň ich tak vyčerpáva až sa duševne “vyprázdňujú”. Myslím si, že keď ich to tak zaťažuje je najvyšší čas ich poslať do “civilu”, aby si oddýchli a mali dostatok času premyslieť si čo svojimi nápadmi spôsobujú !!!

  Ak aj teraz ich nadriadení nebudú konať sú rovnako zodpovední za činy týchto heretikov !

 • Emanuel:

  Drahí bratia a sestry..
  ked je reč o herézach súvisiacich so slovenskými ako aj rakuskymi kńazmi, tak dávam do pozornosti aj dobrú stránku istej rakuskej ženy bl.Hildegarda Burjanová, čo by mohlo potešiť aj ženy, pretože okrem toho, že bola zakladateľka spoločnosti Caritas Socialis, tak sa angažovala aj v politike.

 • Peter:

  Viera:
  Vy neveríte Katolíckej cirkvi, a teda ani jej zakladateľovi- Kristovi. Nepovedal by som, že je to rozumný postoj.

 • Viera:

  ad Peter:
  a už ste ma odsúdili :-(

  ad Emanuel:
  http://www.svetkrestanstva.sk/2012/02/hildegarda-burjanova-aj-politik-moze.html
  Ďakujem, ona je svetlý vzor pre kresťanské ženy, a nielen tie, ktoré sa angažujú v politike:-)

 • Viera:

  Peter, chcete tým, čo ste napísali na moju adresu potvrdiť aj skutočnosť, že evanjelici neveria Kristovi, keďže tam nie je problém si vypočuť kázeň od ženy? Že jedine RKC je tá, ktorá verí Kristovi? To je dosť trúfalé, čo ste napísali na moju adresu, modlím sa za Vás, nech Vám Boh odpustí…..

 • Emanuel:

  Hlas ľudu
  … si vystihol – ono sa tu už vlastne deje, to nie je tak, že oni svoje tézy len zvažujú ako keď niekto si myslí, že by bolo niečo dobré zmeniť, ale ak by to odmietol pápež, tak by to aj oni zavrhli. Oni v tom pokračujú nadalej, aj napriek pápežovej kritike a ešte napíšu, že to vidia ako pozitívum…

  Oni idú proti pápežovi (námestníkovi Krista na zemi) a preto ich verejné stretnutia ako boli napr.v Žiline (nadácia Polis)- boli ako vystúpenia starých známych heretikov: Luther, atd…

  Už tam trebalo aj zo strany miestneho žilinského biskupa poukázať na ich falošné stretnutia. Ono sa to nezdá (pre niektorých), ale to, čo sa dialo za čias prvých kresťanov, keď napr. sv.Augustín už ako biskup vystupoval proti heretikom, tak podobne sa stalo nedávno aj v Austrálii, keď miestny biskup kard. George Pell vystúpil proti známemu “ateistovi” – Dawkinsonovi, čo prinieslo svoje ovocie – kedže po tomto vystúpení sám Dawkins bol v rozpakoch a ani nevedel v čo vlastne verí (resp.neverí).

  V súvislosti s TEOFOROM a Helmutom Schullerom podobne trebalo proti nim vystúpiť aj v Žiline. Týmto by som Vás chcel zároveň požiadať o informáciu, že ak dôjde k ďalšiemu takémuto vystúpeniu zo strany TEOFORA, či Helmuta Schullera na Slovensku, tak prosím napíšte hppsc1310@azet.sk

  Niečo viac o Dawkins vs. kard.Pell
  http://aktualnespravy-news-novinky.blogspot.com/2012/04/kard-pell-diskutoval-s-ateistou.html

 • Emanuel:

  Milá Vierka
  … to je pekné, že sa zastávaš žien a ich úlohy v Cirkvi.
  Aj sv.Tereza je vyhlásená za učiteľku …, čo je dobrý príklad pre katechetky a učiteľky…
  Zaiste by bolo viac príkladov, kedy ženy v Cirkvi poukázali na svoje povolanie od Boha, len ako už bolo povedané aj v tomto článku, tak nemali by sme sklznuť do “sotisfikovaných” požiadavok.

  Tak ako TEOFORUM – na jednej strane poukazuju na práva-slobodu-toleranciu, ale na druhej strane žadajú niečo, čo sa považuje proti viere a dobrým mravom.

  Napr. svätenie žien do kňazského úradu.
  Už viac-krát bolo pápežmi povedané, že to nemôžu zmeniť a keby som mal vlastnými slovami povedať, tak by to znelo asi takto: “aj keby chceli, tak by to nemohli zmeniť!”

  Pretože to je Bohom dané a nezmeniteľné ako dogmatické učenie, ktoré sa nedá zmeniť. Žena môže vyučovať-kázať deťom, ženám atd… ale na svätej omši?
  Ak by sme sa pozerali na svätú omšu ako len na pamiatku Pánovej večeri, tak zaiste by sme zvažovali ako protestantské spoločenstvá o vysviacke žien, ale keď prijímame za skutočnosť, že počas každej svätej omši prichádza Pán Ježiš (muž) v kňazovi (mužovi) ku oltáru – číta evanjelium, káže a obetuje Otcovi obetu lásky ako potom môžeme uvažovať, či pripustiť ženy k oltáru (ku kňazskej vysviacke) ???

  A ešte ako Helmut Schuller sa pýtal: “..že prečo by žena nemohla byť pápežom?”

  Tak keď tomuto nerozumie cca.40-ročný kňaz, tak potom už…

  Tu vidíme, že aj my katolíci musíme sa nielen učiť základy katolíckej viery a upevňovať sa v nej ako staviať dom na pevných základoch, ale aj rázne odmietať učenia, ktoré podkopujú základy pravej viery a dobrých mravov.

  Vierka, nechcem tým spochybňovať tvoju vieru, to skôr len ako utvrdenie sa v základných otázkach viery (pre každého) aby sme neskĺzli ku “sofistikovaným” požiadavkam.

 • Peter:

  Viera:
  1. Vy ste neprávom odsúdili Seleckého a vôbec Vám to nevadí.
  2. Vy ste neprávom odsúdili celú Katolícku cirkev a vôbec Vám to nevadí- “cirkev jednoducho žene neverí”. Vy necítili nijakú ľútosť nad tým, že ste poškodili druhých?
  Kristus vybral za kňazov len mužov, hoci apoštolov Panna Mária duchovne neporovnateľne viac prevažovala. Podobne aj iné ženy, ktoré na rozdiel od apoštolov sa nebáli a sprevádzali ho na krížovej ceste. Tým dal na vedomie, že duchovné dary, ktoré rozdávajú, dostali od neho a oni sú len ich sprostredkovatelia. Ostatne všetko, čo máme, máme od Boha.
  Nielen ja, ale celá Katolícka cirkev nemáme nijaký problém podučiť sa v duchovných veciach od žien. Preto niektoré z nich boli vyhlásené za Učiteľky cirkvi a ich diela sú v cirkvou rozširované. Pokiaľ si to neuvedomujete, podstatou kňazstva je možnosť sprítomňovať Kristovu obetu na kríži a nie kázať.
  Čo sa týka našich odlúčených bratov, nie sú v plnom spoločenstve s Kristom.

 • Viera:

  Vážený p. Peter,
  nemala som v úmysle sa k p. Seleckému vracať, nakoľko som vložila na vašu múdrosť. Ale asi som sa zmýlila, takže:
  1. Vy si naozaj myslíte, že je toto v poriadku (zvlášť dávam do pozornosti kauzu Gorila)?
  http://www.magnificat.sk/?s=Gorila&x=25&y=7
  Študovala som a zaoberala som sa otázkami náboženskej intolerancie, fanatizmu a neznášanlivosti. Horeuvedený článok (ale aj šírenie iných informácií cez jeho web) má všetky prvky týchto zložiek. Určite Vás nepoteší správa, že týmto sa dostáva do povedomia domácich aj zahraničných organizácií, ktoré sa zameriavajú na sledovanie organizácií, ktoré sú rizikové z hľadiska podporovania násilia a rozoštvávania ľudí. Takže prepáčte, ale mýlite sa, nie ja som odsúdila p. Seleckého, ale odsudzuje sa on sám. Viac to komentovať nebudem.

  2. Neviem, kde som odsúdila RKC. Tým, že som si napísala svoj názor? Ak RKC neverí ženám, ako píšete, tak potom to je problém RKC, a nie žien, a teda ani môj problém. Nemám prečo ju preto odsudzovať, sú to výlučne jej postoje aj s následkami. Taktiež to viac komentovať nebudem.

  Želám Vám veľa Božej Milosti :-)

 • Hlas ľudu:

  Milá Vierka nerozumiem čo je na uvedenom článku čo máte proti článku http://www.magnificat.sk/?s=Gorila&x=25&y=7. Podľa mňa ide iba o reprodukciu iného pohľadu na dianie vo svete, ako nám ponúka zmanipulovaná tlač ovládaná Orwelovskými manipulátormi !

  Bol som na stretnutí so sýrskou charizmatičkou Myrnou Nazzour a tá hovorila o situácii v Sýrii to iste. Kresťania tam žijú s moslimami v mieri a majú strach aby nedopadli tak ako je to teraz v Egypte, Iraku a pod. kde ich vyvražďujú !

 • Viera:

  Milý Hlas ľudu, skúste sa na celý človek nachvíľu pozrieť s nadhľadom s myšlienkou “všetci sme deti jediného Boha” (tak nás to učili na škole). Ak to urobíte správne, uvidíte tam to, čo vidím ja. Ježiš nikdy ľudí nesúdil (prijal aj Máriu Magdalénu s Láskou). Nebolo by lepšie, keby budúci líder kresťanskej strany si budoval svoju pozíciu na živote podľa 10 Božích prikázaní (tu je už zjavne narušené 8 Božie prikázanie), na pozícií podľa osobného vzoru. Ale aký prináša sosbný vzor napríklad aj iným nekresťanským stranám, keď iných politikov kritizuje a často až znevažuje. “Nerob druhému to, čo nechceš aby druhý robil tebe”. Nesúď, aby si nebol súdený”, “Kto do teba kameňom, Ty do neho chlebom”….toto pre kresťanských politikov neplatí? Ak neplatí, tak potom nech sa nečudujú, že sa im bude vracať len to, čo sami zasiali….asi tak, milý Hlas Ľudu. Moc rada by som bola, keby na Slovensku vznikla už konečne dobrá kresťanská strana, ale asi som veľký romantik a človek podliehajúci ilúziám. Ja p. Seleckého určite nikdy voliť nebudem pre to, čo som napísala. A nemusíte so mnou súhlasiť, veď napokon máte na to právo :-)

 • Viera:

  prepáčte preklep v prvom riadku, správne má byť:
  Milý Hlas ľudu, skúste sa na celý článok nachvíľu pozrieť s nadhľadom s myšlienkou…

 • Viera:

  http://skalica.fara.sk/?q=node/826
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu
  Ôsme prikázanie zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahu k iným. Toto vyplýva z pozvania svätého ľudu byť svedkom svojho Boha, ktorý je pravdou a chce pravdu. Klamať alebo neodôvodnene zamlčovať pravdu znamená odmietať mravnú bezúhonnosť: a to je základná sprenevera voči Bohu, a ako taká podkopáva základy vzťahu s Bohom.
  Ôsme prikázanie zakazuje:
  falošné svedectvo, krivú prísahu a chvastanie
  poškodenie dobrého mena osôb posudzovaním (bez dostatočného dôvodu pripúšťať mravné previnenia u blížneho), ohováraním (odhaľovanie chýb a hriechov blížneho pred tými, ktorí ich nepoznajú), osočovaním (nepravdivými klebetami poškodzovanie dobrého mena iných)
  lichotivé reči a postoje, ktoré povzbudzujú a utvrdzujú iných v zlomyseľnom konaní a v zvrátenom morálnom správaní
  porušenie profesionálneho tajomstva

  Milý Hlas Ľudu, ak nekresťan poruší hociktoré z desiatich Božích prikázaní, takpovediac “mal na to právo”, lebo nie je kresťan, nepozná tieto prikázania, je teda nevedomý. Ale kresťan, a ani politik prihlasujúci sa ku kresťanstvu, by ich mal ovládať, mal by sa nimi nechať viesť, vnášať ich do života a týmto byť vzorom hodným nasledovania aj pre ostatných. Alebo si myslíte niečo iné? Ale ak by to tak bolo, verím, že aj ateisti a vyznávači iných vier by si takýchto politikov vážili, lebo by boli pod ochranou nášho Pána…Ak raz budú na p. Seleckého v politike robené rôzne výpady, tak rozhodne budem vedieť, prečo sa to deje….

 • Peter:

  Viera:
  1. Stále mi chýba konkrétne vymenovania chýb, ktorých sa Selecký dopustil. To je pre mňa smerodajné, a nie stanoviská nejakých domácich i zahraničných organizácií.
  2. Veľmi jasne ste odsúdili Rímskokatolícku cirkev, keď ste napísali, že “jednoducho žene neverí”- 17. 4. 2012 o 9. 30 hod. Váš názor je úplne neopodstatnený. Jedna z hlavných katolíckych modlitieb je modlitba k žene- “Zdravas Mária…”. Ak by žene neverila, takáto modlitba a dôraz na ňu by nemala význam. Zvlášť sa žena, Pana Mária, uctieva niektorými sviatkami počas roku. Možno sa jej osobitne zasvätiť atď. Ak neovládate katolícku náuku, tak sa nevyjadrujte k veciam, ktorým nerozumiete.
  3. Ja som netrvdil, že cirkev ženám neverí, to ste tvrdili len Vy. Ja som len citoval Vaše slová. Vy ste prekrútili skutočnosť. S takými neserióznymi ľuďmi nemám dôvod viac debatovať.

 • Viera:

  Peter, keď nechcete so mnou diskutovať, máte na to právo. Len Vás chcem poprosiť o jednu vec. Nevytrhávajte moje slová z kontextu tak, ako sa to hodí Vám. Ako vidno, zas ste nič nepochopili Keď si ešte raz prečítate môj diskusný príspevok, tak zistíte, že reč sa točí hlavne o láske a viere v to, že žena ako kňaz by ňou mohla zmeniť svet. Láska je sila, žena je nástroj. Žene neverí, ako nástroju lásky Ježiša Krista. V opačnom prípade by RKC konala ináč. To nie sú urážky, to je môj pohľad a môj názor. Nie som ani veštica, ani ezoterička, ani slobodomurárka, takže ani iný žiadny strašiak :-)…som len jednoduchá žena s týmto názorom. A nemám sa za čo hanbiť, ani za to, že som žena
  Ak sa Vám toto zdá neseriózne, tak mi je Vás z úprimného srdca ľúto…

 • Emanuel:

  Milá Vierka
  Ako píšeš, že “žena ako kńaz by ňou mohla zmeniť svet”, tak k tomu by bolo dobré doplniť viac… (resp.vysvetliť), pretože sú ľudia (a ako aj sama píšeš, že nie si slobodomurár(ka), či ináč pomenovaná …), ktorí naozaj nechcú zle hovoriť, ale ich nesprávna terminologia dáva nesprávny dojem.

  Aj v evanjelickej cirkvi majú farárky a tak sa navonok zdá, že oni sú “kńažky”.
  Lenže tomu nie je tak a to je veľmi podstatné pre rozlíšenie!

  Mnohým ľudom aj katolíkom sa zdá, že ked evanjelici majú farárky, takže majú ženy, ktoré sú ako farári, či kňazi v RKC, len s tým rozdielom, že su v evanjelickej cirkvi. A tak si myslia, že v tom nie je až taký zlý rozdiel a že to by mohlo byť aj v RKC, keby to pápeži schválili.

  Avšak vrátim sa k rozlíšeniu pojmu “farárky” a “kňažky”.
  V evanjelickej cirkvi farárka spravuje farnosť, ale neprináša obetu ako je tomu u farárov a kňazov v RKC, či dokonca u pohanských “kňazov” alebo u židovských kňazov.

  Farárka v evanjelickej cirkvi síce číta evanjelium a vysvetľuje ho, čiže káže v kostole (evanjelickom), ale neprináša obetu ako katolícky kňaz, takže ani samotný evanjelici ich nenazývajú kňažkami, ale iba farárkami.

  Preto by bolo dobré a lepšie nepožadovať i nevyjadrovať sa v terminologii p prijatie žien za “kňažky”, ale použiť radšej iný termín (pojem)

 • Viera:

  Milý Enmanuel,
  moc ďakujem že si mi venoval svoju pozornosť a s láskavou trpezlivosťou so mnou si mi toto vysvetlil. Naozaj som to nevedela. Želám Ti krásny a požehnaný deň, plný lásky a pokoja :-)

 • Pavol:

  Páči sa mi záver diskusie medzi Vierou, Petrom a Emanuelom. Peter, keď budeš zjednotený s Emanuelom, s Vierou problémy nebudú. :-)

 • Emanuel:

  Pavol, Pavol:)

 • Viera:

  Emanuel,
  Pavol má pravdu. Vážim si Tvoje príspevky na tomto fóre a vždy ticho obdivujem s akým pokojom a múdrosťou pristupuješ k danej téme a kde vzniká nejaká disharmónia, s akou láskou sa snažíš ľudí zmierovať a veci vysvetluješ. Myslím si, že si veľmi dobrý služobník Boží a zároveň som presvedčená, že si tak skromný, že nedokážeš po akejkoľvek chvále spyšnieť. Želám Ti veľa Božieho požehnania a lásky od Neho :-)

 • Pavol:

  Emanuel, vďaka za úsmev.
  pokiaľ ide o rôzne iniciatívy na obnovu cirkvi, myslím, že každý reformátor by mal začať najskôr u seba. Obnova je potrebná, ale nie je možné dosiahnuť ju vonkajšími prostriedkami. Každý, kto sa o to usiluje a stráca jednotu s cirkvou je na zlej ceste. Dôkazom sú mnohí svätí. Som presvedčený, že čím viac je niekto zjednotený s Kristom, teda žije v Pravde, tým menej je závislý na vonkajších pravidlách a tým viac sa primkýňa i k viditeľnému Kristovmu telu. Inak to nemôže byť. To, čo je v tele choré ho aktivuje k pomoci, nie kritike a odchodu. Ak patrím Kristovi a som súčasťou jeho tela, musí mi záležať na ostatných údoch. O to viac, ak sú choré.
  Emanuel, ak sa mýlim, oprav ma prosím Ťa. :-)

 • Emanuel:

  :) Pavol to je v poriadku, Boh nás miluje, takých, akí sme…

  A čo hovoríš na teoforum (téma článku)?

 • Pavol:

  Vďaka Emanuel,

  môj názor na Teoforum je zrejmý z toho, čo som písal vyššie. Ako bol Duch Svätý pri zrode cirkvi na Turíce, tak začína v Duchu i obnova. Nie zmenou foriem, ale obsahov. Niekedy sa môže stať, že i dobrý úmyslel môže zviesť na scestie. Myslím že s reformátormi treba byť v kontakte a tak ako si to ukázal vyššie, trpezlivo vysvetľovať a s láskou komunikovať prináša viac ovocia ako vopred hovoriť o exkomunikácii a mávať KP. No a samozrejme modliť sa.

 • Emanuel:

  Ďakujem za tvoj názor a čo si myslíš o človeku, ktorý žije v heréze (presnejšie, že tvrdošijne zotrváva v heréze) odporuje učeniu Cirkvi a pápežovi i napriek tomu, že pápež nesúhlasí s jeho šírením bludov.

  Kedže taký človek žije v ťažkom hriechu, pričom pristupuje k Sviatostiam (sv.spovedi a sv.prijímaniu) dopúšťa sa svätokrádeže! Nespovedá sa úprimne, pretože neľutuje, nevyznáva svoj ťažký hriech (herézu) a potom pristupuje k sv.prijímaniu – dochádza v jeho živote ku každodennému zneucteniu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti (Ježiša krista v Eucharistii)

  Čo by mal v tajkm prípade konať jeho biskup ?
  Mal len diskutovať alebo mu dať na výber (vyznanie hriechu alebo exkomunikácia?

  Boh vie nakoľko svätokrádež je v ľudských očiach zaujímavá na zváženie o exkomunikácii, a preto sa pýtam aj Teba, že či je lepšie s členmi Teofora len diskutovať a modliť sa za nich alebo čím skôr predísť svätokrádeži?

  Bolo by dobré keby si vedel o súvislostiach medzi členmi Teofora ako aj Pfarrer-initiative. Niečo zaujímavé pozri Tu:

  Zhrnutie členov kontroverzných spolkov:

  Tajne vysvätený biskup Dušan Špiner, biskupom Félixom Dávidkom tajne vysvätená „kňažka“: Ľudmila Javorová, kontroverzný teológ Hans Kung, hlavný predstavený Iniciatívy rakúskych farárov-kňazov (PI): o.Helmut Schuller, hl.predstavený teologického fóra (TF): o.Karol Moravčík, Pavol Tomašovič, Rastislav Kočan, Marián Prachár, o.Anton Srholec, Paul Zulehner,

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/04/22/kontroverzni-clenovia-teologickeho-fora-tf-pfarrer-initiative-pi-a-spol/

  Teraz, keď vieš aké prepojenie je medzi nimi, tak aj Ty si myslíš, že sa nejedná o sektu ?

 • Andrej Škubla:

  Prosim, mozem otazku? Ako v clanku jasne pisete “Signatári Výzvy k neposlušnosti (Rakúsko) stoja otvorene na heretickom stanovisku. Z cirkevného hladiska heretici upadajú už samým skutkom do cirkevného automatického trestu exkomunikácie v zmysle predpisu kán. 1364 CIC.” Ci nie je z hladiska c. prava ako aj z hladiska pastoracnej mudrosti-skusenosti vhodne, osozne a potrebne, aby ta exkomunikacia bola aj vyslovne potvrdena prislusnou autoritou? (ako sa to nedavno udialo aj v pripade 2 novovysvatenych knazov z BA arcid. a diakona z TT arcid.) A ak ano, kto by to vyhlasenie mal urobit? Dakujem.

 • Tomáš:

  Len vyhadzujte, vyhadzujte z cirkvi neposlušných, ale v Ježiša veriacich a slúžiacich Mu v skutkoch (napr. p. Srholec a jeho služba bezdomovcom, ktorého si osobne vážim) – kým ešte máte koho (raz príde určite chvíľa, keď už nebude koho, len samých seba). Aspoň ich od Vás oslobodíte a službu Bohu nebudú musieť vykonávať pod už “zhrdzavenou” taktovkou. “Podľa skutkov poznáte ich” Ľudia pôjdu za tými, ktorí pre nich niečo aj robia, a nie za tými, ktorí súdia, odsudzujú a vyhadzujú v mene Ježiša Krista. Takže zas novodobé “križiacke výpravy” ?

 • Hlas ľudu:

  Pán profesor ponúkam na pozretie film, ktorý jasne ukazuje kam smeruje VÝZVA Moravčíka a spol. http://sk.gloria.tv/?media=279741&connection=dialup
  Zrejme im ide o to aby aj slovenské kostoly sa zmenili na cirkusové šapitó a sv. omša bola plná svätokrádeží !!!

  Žiaľ pre nečinnosť cirkevnej hierarchie bude nutné aby LAICI vzali iniciatívu do svojich rúk a tak ako Kristus vyhnali týchto peňazomencov chrámov, ktoré boli postavené na slávu Božiu !!!

 • Duda:

  K otázke: ak sa katolík dostane do automatického trestu exkomunikácie je skrátka v cirkevnom treste. To znamená, že v tom prípade sa trest už neukladá (neuvaľuje). Cirkevná autorita môže (ale nemusí) potrestanie deklarovať (zverejniť). V tomto prípade sa pod pojmom cirkevná autorita rozumie diecézny biskup delikventa. Ale opakujem, že je to na uvážení diecézneho biskupa, či trest zverejní úradne alebo nie.

  Azda bude vhodné povedať, že v prípade Výzvy Teologického fóra z 3. marca tohto roku, nie je tak celkom jasné, či sa dostali do automatického trestu exkomunikácie alebo nie (upozorňoval som na sofistikovanosť jak textu Výzvy, ako aj rozhovoru predsedu Teologického fóra s docentom Imrichom Gazdom na portáli Svet kresťanstva).

  V tejto chvíli je najrozumnejšie, aby sme stáli pri svojich biskupoch! Aby sme ich nechali rozumne zvažovať, aby sme neboli netrpezliví a netlačili ich k tomu, čo “majú robiť”. Poslanie v Cirkvi je aj bremenom. Pomáhajme niesť toto bremeno našim biskupom, ale nebolo by dobré, keby sme im to veľké bremeno, ktoré nesú, robili ešte ťažším. To by nebolo od nás rozumné.

  Ďakujem Vám za všetky informácie a za podporu i priateľstvo.

 • skubla:

  Áno, rozumiem. Vďaka a teším sa na štvrtkovú diskusiu v upc!

 • Emanuel:

  Andrej Škubla
  Zaujímavé otázky a ak môžem vedieť, tak s kým bude diskusia ?

 • Emanuel:

  Hlas ľudu
  Pozrel som video, je trošku horšej kvality, takže keby si vedel iný link na toto video, tak napíš.

  Čo sa týka vyjadrenia pápeža na Teoforum, tak dávam do pozornosti zaujímavé VIDEO
  Aj ked sa tam nehovorí priamo o Teologickom fóre, predsa u pápeža sa takpovediac “sťažovali” aj slovenskí misionári a pápež odpovedal na to verejne a trošku aj “srandovne” :)
  Je tam síce len odpoved na otázku celibátu, ale stojí za to si to pozrieť

  Taktiež je tam videozáznam aj zo Zeleného Štvrtka, kde reaguje skôr na výzvy “rakuskych kňazov”

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/04/22/video-benedikt-xvi-a-teoforum-pfarre-initiative/

 • Michael:

  Pán profesor, vďaka za múdru reakciu na diskusiu. K priateľom, ktorí by hneď “oheň a síru” trestného (kánonického) práva chceli vrhať :) Trestné právo je v každom “normálnom” právnom poriadku až ultima ratio. Má zasiahnuť až tam, kde iné prostriedky nepomáhajú, a nie ako prvé. Uvedené má o to viac platiť v Cirkvi. Nechal by som to teda skutočne na biskupov, koniec koncov ten bratislavský je asi jedným z najväčších znalcov KP v SR. Rovnako by som navrhoval nevidieť veci čierno-bielo a v prvom rade sa pokúsiť o dialóg než vynášať súdy. Príkladom môže byť sám B-XVI a jeho postoj k FSSPX.

  A na margo trestov latae sententiae: toto vôbec nie je v právnej teórii taká jasná otázka, vývoj skôr smeruje k ich redukcii, napriklad CCEO, pokiaľ sa nemýlim – pán profesor ma iste opraví ak áno – ich nepozná vôbec.

 • Emanuel:

  Pokoj s Tebou Michael

  Chcel by som sa ťa opýtať ako si to myslel s “bratislavským znalcom…” – t.j. Mons.Zvolenský!

  Totižto biskup Zvolenský za 3 dni od “výzvy kňazov z Jarku” – ich exkomunikoval, ale keď píšeš, že s členmi Teofora by sa malo “počkať”, tak z akého dôvodu?
  Pýtam sa, pretože mi to nedáva zmysel a samozrejme, že nemusíš odpovedať, ak nechceš, pretože rešpektujem tvoju slobodnú vôľu, ale zaujímam sa o názory ľudí v tejto oblasti, tak sa pýtam.

  Ináč ked si písal, že to treba prenechať na KBS, tak som si spomenul na kongregáciu pre náuku viery, ktorá sa tiež vyjadrila, že konferencia biskupov rakuska by mala viesť dialóg s “rakuskymi kňazmi”
  Viac na: http://aktualnespravy-news-novinky.blogspot.com/2012/04/kongregacia-pre-nauku-viery-vyzyva.html

  Nie je to zvláštne?

 • P.D.:

  Ďakujem za príspevok, ktorý viaceré osvetlil. Mám však niekoľko poznámok, viac k celej diskusii ako len k článku:
  – pokiaľ viem, podľa katolíckej tradície, opierajúcej sa o sv. Augustína a sv. Tomáša Akvinského, najväčšej teologickej autority v dejinách, má svedomie veriaceho takú zásadnú dôležitosť, že v prípade konfliktu má prednosť rozhodnutie svedomia pred učením učiteľského úradu. Preto by som (síce neobvyklé) vtiahnutie výhrady svedomia v tomto kontexte nevnímal tak dramaticky.
  – všetkým plamenným zástancom pravej viery na diskusných fórach by bolo treba viac kardinálnej cnosti miernosti a vzdelania v cirkevných dejinách. Im podobní chceli v minulosti exkomunikovať sv. Tomáša, kard. Congara, kard. von Balthasara a iných. Na medzinárodných internetových fórach im podobní nemajú problém s exkomunikáciou bl. Jána Pavla II. pre jeho “prílišnú otvorenosť”. Také zmýšľanie je sektárske, alebo evanjelikálne, ale nie katolícke. Myslím, že pán prof. Duda by sa mohol voči takýmto “kuvíkom” viac ohradiť, najmä na svojej vlastnej stránke.
  – Katolícka Cirkev nechávala v svojom lone existovať rôznym teologickým školám, aj protikladným, a len zriedka, a to len na konciloch, vymedzila herézu. Z toho, čo Teologické fórum hlása, to vyzerá predovšetkým na “inú školu”, akurát otázka kňazstva žien je diskutabilná. Ani tá formulácia s eucharistiou nie je taká radikálna, pretože slovíčko “aj” bráni protikladnému pohľadu, ako to vidí pán profesor Duda. Podľa logiky to “aj” môže tvoriť až 99,99 percenta.
  – príspevky inak zmýšľajúcich by mali byť predovšetkým argumentatívne a nie apelatívne, moralistické či disciplinárne. Preto dúfam, že pán arcibiskup (hoc právnik a “funkcionár”,, s prirodzenou tendenciou k “výsledkom”) sa nenechá uniesť honom na čarodejnice a sektárskou mentalitou a ostane “katholos” a “pastier”.

 • Pavol:

  Milý Emanuel,
  na Tvoje otázky nemám odpoveď, nie som na to kompetentný. Skúsil som sa zamyslieť nad tým, čo motivuje reformátorov k ich postojom a jednaniu. Hrozba exkomunikácie to určite nie je, tak čo to je? Ja si myslím, že duch doby, presiaknutý ideami humanizmu (poľudštenie človeka človekom bez Boha), z toho dôvodu ani v ústave EÚ nie je o Bohu zmienka, pričom budova parlamentu bola navrhnutá podľa rekonštrukcie Babylonskej veže, tento duch prenikol do všetkých vrstiev spoločnosti. Napríklad predmet pedagogika na UK, odbor katolícka teológia sa opiera o túto filozofiu. Nikde nieto zmienky o Bohu, ktorý je najlepší učiteľ. Ježiš povedal, že nikoho nemáme volať učiteľom, okrem neho. Takže Boh – najlepší učiteľ sa nespomína, ale idey humanizmu sú vyzdvihované na mnohých miestach. S tým teda myslím súvisí všeobecná kríza viery vo svete.
  Pokiaľ ide o zámery zlého o rozdelenie cirkvi, je jasné, že to nemôže urobiť zvonka, preto sa usiluje o to zvnútra. Vieme, že kňazi a biskupi sú tiež len ľudia, aj s ľudskými slabosťami. Tam niekde treba hľadať dôvod rozdelenia. Pán Ježiš vedel, že Judáš ho zradí, ale do poslednej chvíle ho mal pri sebe a nevyhnal ho až odišiel sám. Určite mu to bolo ľúto, nie kvôli sebe, lebo vedel, že sa musí splniť všetko, čo je o ňom napísané, ale kvôli Judášovi. Prečo my máme tendenciu konať ináč? Chceme brať veci do svojich rúk a zabúdame, že zvrchovaným vládcom je Boh. Pohoršujú nás veci, ktoré Boh dopúšťa možno preto, aby sme sa zobudili. Stojím teda i naďalej na tom názore, ktorý som napísal 22.4.2012.
  Pavol

 • Tomáš:

  Pavol, veľmi múdre slová, veľmi múdry postoj k danej situácii. Nedá sa s Tebou nesúhlasiť. A dokonca si myslím, že aj myšlienky humanizmu sú nielen v Európe, ale aj v celom svete zneužívané na egoistické ciele, pritom keď človek počuje slovo “humanizmus”, mal by si predstaviť niečo ušľachtilé, čo buduje taký človek, na aký obraz ho Boh stvoril.
  Tomáš – ale nie neveriaci:-)

 • skubla:

  Emanuel:
  diskusia moderovana Jarom Daniskom bude s Janom Carnogurskym, prof. Dudom a Stefanom Hribom v ramci Bratislavskych Hanusovych Dni, http://www.bhd.sk/#!program|c230d
  Pozehnany den! AS

 • Emanuel:

  Škubla
  Dakujem za info a prajem veľa Božích milostí

 • Hlas ľudu:

  Nuž liberáli nepotrebujú nič inšie iba ohľaduplnosť a trpezlivosť, aby mali dostatok času nahlodať aj na Slovensku zvyšky pravej viery.

  Kresťanskí intelektuáli, ktorí majú pre nich takú nekonečnú trpezlivosť si neuvedomujú, že väčšina jednoduchších ľudí (a experti výskumom majú overené, že viac ako 70% ľudí nevie syntetizovať)potrebujú informácie spôsobom ÁNO – ÁNO, NIE – NIE.

  No a také vajatanie aké šíri TEOFÓRUM, kde Kristus síce stal z mŕtvych, ale iba duchovne a nebodaj symbolicky, kde kňažský sľub Bohu a podobne aj manželský sa dá kedykoľvek zmeniť, kde eucharistia je iba akýsi chlieb, ku ktorému úcta nie je až tak dôležitá, kde k homosexuálom treba mať nekonečné porozumenie a kľudne ich aj v kostole sobášiť, atď.

  Tak vysvetlite tým jednoduchým ľuďom, že to intelektuáli iba tak diskutujú a že pravda je vlastne dialektická a že si to nemajú všímať a kľudne ďalej majú žiť podľa desatora a podľa toho ako to povedal ten spochybnený Kristus.

  Takže vážení nehnevajte sa ak máte úprimný záujem o vieru na Slovensku tak takto sa naozaj uvažovať nedá, lebo za chvíľu budú prázdne kostoly tak ako na západe !!!

 • Emanuel:

  Pavol
  Dakujem za zaujímavý názor a poviem Ti, že tiež exkomunikáciu ako hlavný motív – nevidím u členov TF za prvoradý k ich konaniu.
  Taktiež som toho názoru, že ideológia humanizmu je príčinou mnohých sporov, aj tých, ktoré si uviedol, ale nemyslím si, že členovia TF práve kvôli humanizmu nekonajú svoju činnosť, pretože TF je naviazaná práve na slobodomurárske spolky a kedže humanizmus je jeden z nich, tak za ich príčinu by som považoval niečo iné – ibaže by sme to mysleli tak, že práve humanizmom sa inšpirovali k svojim názorom, ktoré sú proti učeniu pápeža a Cirkvi.

  Ak, máš na to iný názor,tak napíš v čom konkrétne – poprípade napíš nejaký zdroj, kde by som sa o tom mohol viac dočítať – nakoľko viem, že nie je ľahké vysvetliť všetko dostatočne len dialogom. O tom, že členovia TF sú previazaní so slobodomurárskymi skupinami by som mohol viac napísať (ak budeš chcieť)
  Napr. jeden z členov TF je kontroverzný biskup Félix Dávidek, ktorý protiprávne vysvätil Ľudmilu Javorovú za “kňažku”. Zrejme rozumieš, že ked takýto ľudia sú členmi TF naďalej, tak potomniet divu, že aj ostatní konajú podobne.

  Dobre si vystihol, ako sa niektorí snažia rozvrátiť Cirkev skôr zvnútra ako z vonka – podobne ako Judáš, len dodám veľmi dôležitú poznámku, že aj ked Judáša akceptovali apoštoli a Pán Ježiš i nevylučili ho z radu apoštolov (napr. že kradol peniaze zo spoločných peňazí), predsa, ked bol vysvätený za biskupa, ešte v ten deň (na Zelený Štvrtok), ked zároveň bola ustanovená prvá svätá omša – už v ten večer ako prijímal sv.prijímanie, tak ho v skutočnosti neprijal a to z toho dôvodu, že bol rozhodnutý ako zradí Ježiša. Kedže to Boh vedel, tak nedopustil, aby v tomto stave (v stave ťažkého hriechu) prijal Eucharistiu. A tak v poslednej chvíle prijímania mu anjel vzal Hostiu z pred úst. O tom sa môžeš viac dočítať v knihe: “Tajomné mesto Božie” od ct.Márie z Agredy, čo jej bolo nadiktované Pánom Ježišom a Pannou Máriou (Imprimatur pp.Innocent XI.)

  A ked to máme aplikovať na členov TF, ktorí nadalej zotrvávajú v odpore voči definitívnemu učeniu Cirkvi o celibáte, tak sa musíme veľmi zamyslieť nad tým, či vôbec môžu pristupovať k sv.prijímaniu.

  Pavol, aj Ty si myslíš, že TF sú skutočnými reformátormi?
  Ak o tom nevieš, tak aj biskup Andrej Amrich sa vyjadril, že nie su reformátori…

  Reakcia biskupov
  „Reformy navrhnuté členmi TF nemajú povahu reforiem, aké uskutočnili sv. František Assiský, sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský a im podobní,“ myslí si spišský pomocný biskup Andrej Imrich. „Ich reformy cirkev skutočne obrodili a cirkvi i spoločnosti vliali nový život. Reformy navrhnuté TF prispejú skôr k sekularizácii náboženského života a ku strate viery. Nie je možné prijať všetky jeho návrhy a pritom zostať na pôde učenia Katolíckej cirkvi,”

 • Emanuel:

  OPRAVA

  “Taktiež som toho názoru, že ideológia humanizmu je príčinou mnohých sporov, aj tých, ktoré si uviedol, ale nemyslím si, že členovia TF práve kvôli humanizmu KONAJÚ svoju činnosť, pretože TF je naviazaná práve na slobodomurárske spolky”

 • Hlas ľudu:

  Podľa mojich informácií kontroverzný biskup Félix Dávidek už zomrel avšak v jeho šlapajách pokračujú ním vysvätení nasledovníci.

  Teofórum má všetky parametre slobodomurárskeho tajného spolku. Ich členstvo nie je verejné. Na stránke majú zverejnené iba trojčlenné vedenie.

 • Tomáš:

  Hlas ľudu,
  k Tvojmu:
  “Takže vážení nehnevajte sa ak máte úprimný záujem o vieru na Slovensku tak takto sa naozaj uvažovať nedá, lebo za chvíľu budú prázdne kostoly tak ako na západe !!!”

  Ak by členom Teofóra bol Tvoj pokrvný syn, vydedil by si ho, vyradil by si ho zo svojej rodiny? Čo by si v takom prípade robil? A nemysli si, že také veci sa na svete nedejú Veď aj kresťania sú jedna veľká rodina.

 • Pavol:

  Hlas ľudu,
  odpusť, ale v názore ohľadom vonkajšej komunikácie cirkvi a duchovných súhlasím s Tomášom. Dnešná doba žiada skôr svedectvo a martýrium. Ale samozrejme obrana pravej viery je namieste. Tak sa to dialo i v minulosti a patrí to úplne do kompetencie cirkvi.

 • Pavol:

  Emanuel, pouzdravujem.
  Nazval som ich reformátormi, lebo sa tak sami volajú. Súhlasím s Tebou, že to nie sú praví reformátori, ako niektorí svätí, ktorých uvádzaš. Ten, kto má pravé poznanie, reformuje najskôr seba a potom sa ponára do lona cirkvi, aby v nej pôsobil uzdravujúco.
  O Judášovi, že mu bolo vzaté sv. prijímanie, to počujem prvý krát a verím tomu i keby to nemalo imprimatur. Stotožňujem sa so všetkým, čo si napísal. Zrejme je to naozaj tak, že “reformátori” sú ovplyvňovaní slobodomurármi. Mimochodom humanizmus, ako to niekto správne podotkol je ich filozofiou.
  Znovu teda vidíme, ako to vyzerá, keď človek jedná nezávisle na Buhu. Jedinou nádejou nám je Božie milosrdenstvo. Jeho vláda je zvrchovaná, jemu patrí chvála, česť a sláva na veky. Nech sa tak deje v nás i na celo svete.
  Amen

 • Hlas ľudu:

  Dovolte niekoľko poznámok.

  Cirkev to sme my všetci. Vyhovárať sa na biskupov a nečinne sa dívať na tých čo likvidujú Kristove učenie je neospravedlniteľné pre všetkých čo sú toho svedkami.

  Kresťania prestali brať vážne Kristove slová a bez vzrušenie sa dívajú aj na prečiny ľudí, ktorí konajú proti Bohu a blížnym. Neviem či ste zabudli na jeho slová keď povedal, “…keď ťa pohoršuje ruka odtni si ju…” Takže nechápem tvoju otázku Tomáš o tom, že čo by som robil, keby v Teofóre bol môj syn. Každému musí ísť predovšetkým o vlastnú spásu. Iste ak niekto blízky si škodí ma to mrzí, ale nemôžem žiť za neho !!!

  A ak škodí aj iným tak sa musím postaviť proti nemu. Zabudli ste na Kristove slová, že ak ide o jeho pravdu tak “… povstane syn proti otcovi…”.

  Nuž prestaňme riediť Kristové slová, ktorými nám dal orientáciu do života !!!

 • Pavol:

  Tomáš,
  vďaka za uznanie, veril by si, že sa tiež volám Tomáš? Ale zdrobnene a priezviskom. Krátko po nežnej revolúcii som cestoval do Talianska na dovolenku a na rakúskej hranici ma kontroloval colník, ktorý keď videl moje priezvisko sa usmial a spýtal, či som ten kardinál. Pritom si ale nevšimol, že pas je už dlhšiu dobu prepadnutý. Ani ja som to nevedel a s takým pasom som bol aj v San Marine a bez problémov sa vrátil domov.
  Pozdravujem všetkých diskutujúcich, modlime sa, pokorme sa pred Bohom a on sa nad nami zmiluje a aj nad tými, ktorí bojujú proti cirkvi. N internete je viacero svedectiev o obrátení slobodomurárov. Oni sú tiež predmetom Božieho záujmu.

 • Tomáš:

  Hlas ľudu, ale stále by to bol Tvoj syn, aj keď by si s ním nesúhlasil. Ak je Tvoja viera v Krista silná, v takej chvíli by ju bolo potrebné ešte viac posilniť, ešte viac sa primknúť ku Kristovi. Všetko sú to len skúšky, či zotrváme. A viera je aj to, že s modlitbou je všetko možné. Napríklad aj vrátiť “zablúdené ovečky” do košiara. Len musíme byť trpezliví, a nečakať ten zázrak okamžite. Odovzdať sa vo svojej viere a pokore Bohu, odovzdať mu v modlitbe všetky naše želania a veriť, že ostatné zariadi On.

  Pavol, ďakujem za milý príbeh :-)

 • Hlas ľudu:

  Milý Tomáš prepáč mi moje slová, ale ty si zrejme neuvedomuješ tú zodpovednosť každého z nás pred Bohom, že ak neoznačíš škodlivé skutky takýchto zblúdilcov (a ich vylúčenie z cirkvi je takýmto vyznačením) tak si zodpovedný za zblúdenie ďalších nevinných ľudí, ktorým ich kapacita vedomia neumožnila rozpoznať škodlivosť takýchto aktivít !!!

  A pre biskupov to platí mnohonásobne viac !!!

  To o tom modlením tak s tým plne súhlasím až na to, že to z nás nesníma zodpovednosť.

 • Emanuel:

  Tomáš
  Citujem ťa:
  “Ak by členom Teofóra bol Tvoj pokrvný syn, vydedil by si ho, vyradil by si ho zo svojej rodiny? Čo by si v takom prípade robil? A nemysli si, že také veci sa na svete nedejú Veď aj kresťania sú jedna veľká rodina.”

  Rozumiem Ti, nakoľko aj iní sa vyjadrili k tejto problematike podobne a tiež mysleli na to, že exkomunikáciu považujú za odsúdenie človeka.

  Istým spôsobom majú pravdu – nakoľko sa pojednáva o súd v malom,kedže o tomto treste (delikte) rozhodujú cirkevní sudcovia, ale to neznamená, že tento “trest” je na odsúdenie duše človeka (heretika) ale práve naopak – je mu príležitoťou na uvedomenie a spoznanie vlastnej viny, v ktorej sa nachádza.

  Ak by nadalej pokračoval vo svojom tvrdošijnom popieraní oficálneho učenia Cirkvi a tak príjmal Sviatosti nehodne, tak by si ani poriadne neuvedomoval, že ako zle v skutočnosti žije a že príjma Eucharistiu svätokrádežne.

  Podobne na tom boli kńazi z Jarku alebo kňazi na Ukrajine a tiež Mons.Milingo, či Lefebvr a Bratstvo X., ktorí až po exkomunikácii si uvedomili, ako žijú a ked máme pozerať na ovocie tohto rozhodnutia (exkomunikácie) tak môžeme vidieť aj dobré ovocie – nakoľko Bratstvo X. sa snaží o nápravu a dokonca im bola zrušená exkomunikácia.

  Ked to zhrniem, tak opäť sa dostávame k otázke:
  Prečo považuješ (ak ešte považuješ) exkomunikáciu za niečo zlé, ked píšeš: “Ak by členom Teofóra bol Tvoj pokrvný syn, vydedil by si ho, vyradil by si ho zo svojej rodiny?”

 • Tomáš:

  Emanuel, pretože exkomunikáciu považujem za trest, ale silu modlitby (kolektívnej na základe veľkého zjednotenia sa veriacich na základnej myšlienke: pomôcť im, a viery, že sa tak stane) považujem za veľmi silný nástroj viery. Samozrejme, exkomunikácia je nevyhnutná v cirkvi, ale len za predpokladu, že viera v silu modlitby nie je ažv taká silná, aká by mala byť u nasledovníkov Ježiša Krista, ktorý predovľetkým ukazoval cestu Láskou k Pravde. A spoločná modlitba z lásky k človeku a navrátenia na pôvodnú cestu, je viac ako trest. Kto vtedy zlyhal viac? Ten, kto zastupuje Ježiša Krista na zemi a má ukazovať cestu k Nemu, alebo ten, kto je “ešte slepý” a nevidí dobre na cestu?tam pádom na cestu dobre nevidí. Ľudia utekajú odtiaľ, kde je málo lásky, a viac rozumu ako láskavého pokrmu :-)

 • Tomáš:

  Tým som chcel povedať, že vyhodiť odniekiaľ človeka (a teda aj kňaza) je oveľa ľahšie, ako zjednotenie sa na základnom princípe, a tak človeka priviesť nazad do jednoty. Ale to by tam tá jednota musela aj byť.

 • Emanuel:

  Tomáš
  dakujem za tvoj pohľad na exkomunikáciu, čo sa týka jeho krajného použita – nakoľko aj ja som za to, ale nezdá sa ti, že práve teraz už je ten “krajný prípad”.? Azda máš taký dojem, že členovia TF sú nejakí laici (hlavne o.Moravčík)ktorí ešte len teraz boli napomenutí za svoje názory, takže ešte nie je čas na exkomunikáciu? Lebo tak to vidím aj u iných, že sa nazdávajú ako keby členovia TF – presnejšie spory o ich vyjadreniach vznikli len v posledných dńoch!

  Lenže to je len dojem.
  Pozri sa na to takto:

  o.Moravčík (člen TF) nie je laik, ale klerik, ktorý má cca.60 rokov
  Aktívnym kňazom je cca.36 rokov
  Zaujíma sa zvlášť o teologiu, ktoru študoval dokonca aj v Rakusku, takže ako dlhodobý aktívny kňaz a teolog musí poznať nielen oficiálne učenie Cirkvi o posvätnom celibáte (ako aj iné…), ale aj rôzne herézy a schizmy, ktoré sa v histórii ľudstva udiali.

  Veľmi dobre vie, že zmeny v učení Cirkvi sa nemôžu týkať toho učenia, ktoré sa nemôže meniť a medzi také patrí aj učenie o posvätnom celibáte pre RKC kńazov (presnejšie, že kňaz v RKC musí dodržiavať nerozlučiteľný celibát, podobne ako manželský sľub)

  Ked toto vie a napriek tomu požadoval vo svojej výzve zmenu v tejto záležitosti, tak už tým pádom konal proti oficiálnemu učeniu Cirkvi, čo je vážny hriech!

  Výzva bola zverejnená 3.marca a to nehovorím o protirečeniach, ktoré zastával ešte pred zverejnením Výzvy.

  Ale, aby sme boli dôsledný vo svojich vyjadreniach, tak poukážem radšej na ďalšie a dôležitejšie rozhodnutia, ktoré sa udiali po zverejnení Výzvy.

  5.apríla (mesiac po zverejnení Výzvy) sa pápež Benedikt XVI.vyjadril verejne na homílii proti zmene týkajucej sa sväteniu žien, ale pochopiteľne, že aj voči zmenám v celibáte, kedže svojou homíliou reagoval na požiadavky rakuskych kňazov, ktorí rovnako majú v záujme zmeniť zákon o celibáte.

  Pápež svojim vyjadrením dal jasne najavo, že nemôže uskutočniť zmeny, ktoré sa týkajú Výzvy rakuskych knazov, ale aj členov TF – nakoľko sú identické!

  Z toho vyplýva, že akonáhle sa pápež vyjadril definitívne (čo je až do očí bijuce – nakoľko to povedal pred celým svetom – v TV), tak nie lenže by sme mali my všetci prijať jeho neomylné rozhodnutia vo viere a poslušnosti, ale zvlášť tí, ktorí žiadali tieto zmeny.

  A kedže p.Moravčík je jeden z nich, tak od toho momentu sa mal zrieknuť svojich požiadavok i vykonať nápravu, čiže verejné ospravedlnenie (alebo aspon na internete, či svojmu biskupovi)

  Ale, ako reagoval na pápežovo rozhodnutie?

  namiesto toho, aby sa stiahol aj so svojimi požiadavkami, tak nie lenže pápežove vyjadrenie považoval za dočasné a očakáva diskusiu, ale ešte aj podporuje na svojej web.stránke iniciatívu-farárov z rakuska, ktorý takisto pápežove vyjadrenie nepovažuju za definitívne.

  Tento odpor proti autentickému učeniu Cirkvi a Krista Ježiša nemožno považovať len za začiatok akéhosi dialógu pri riešení zmien, ktoré sa v Cirkvi bežne dejú a pri ktorých sa počíta, že sa aj časom môžu zmeniť, ale tu sa jedná o dlhodobejšie zotrvávanie v heréze a preto už je čas, na ráznejšie rozhodnutie.

  Tomáš, ked to zhrniem, tak si všimni, že človek žijuci v heréze sa môže ocitnuť v takom stave vedome a nevedome.
  Nevedome, ked popiera učenie Krista a Cirkvi, pričom ho na to nikto neupozorní a čo je ešte dôležité, tak že nie je presvedčený o tom, ako koná v rozpore s učením Cirkvi a Krista Ježiša.

  Lenže tento prípad to nie je, nakoľko na jeho herézu ho upozornili slovenskí biskupi ako aj samotný pápež. Či je presvedčení o tom, že aj samotný Ježiš kristus vníma jeho Výzvy-požiadvky o zmeny ako herézy, tak to vie Boh a o.Moravčík, ale kedže nie je možné zistiť, či by si to o.Moravčík priznal (ak by bol presvedčený o tom..), tak potom je na zodpovednosti miestneho biskupa ako aj kongregácie pre nauku viery a samozrejme, že aj pápeža, aby zamedzili svätokrádeži.

  Tomáš
  Všimni si, že píšem o svätokrádeži ako o najdôležitejšom dôvode prečo je potrebná exkomunikácia:

  Aj ked exkomunikovali heretikov (ako to bolo doteraz s inými…) tak nie všetci sa časom obrátili od svojich heréz, ale ich nadalej šírili a šíria, takže exkomunikácia členov TF by nebola len kvôli tomu, aby sa nešírili dalej ich herézy (nakoľko to nie je možné, kvôli heretikom), ale hlavne preto je potrebná exkomunikácia, aby sa zamedzilo svätokrádeži.

  Ved ako už bolo spomenuté, tak členovia Tf ako aj o.Moravčík žije v heréze min. od poznania vyhlásenia pp.Benedikta XVI. (zo dňa 5.4.2012), čo je 20 dní,ak by sme nepočítali jeho dní a mesiace, v ktorých podobne alebo aj rovnako zastával heretické učenie.

  Takže ak by sme počitali len tie dní, od vyjadrenia pápeža, tak 20 dní žije v ťažkom hriechu a vysluhuhuje Sviatosti Cirkvi. Nielenže dáva pohoršenie iným, ale čo je najhoršie, tak zneucťuje Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu,ked ju prijíma v ťažkom hriechu.

  A toto JE NAJDôLEŽITEJŠIE, pretože my sa môžeme verejne na internete rozprávať o tom aké sú cirkevné predpisy a ko sa porušuju, či ospravedlnovať alebo kritizovať ľudí s vedomím, že im chceme dobre, ale za ten čas je Boh (Ježiš kristus) v Bohostánku a na oltári buď prijímaný ľudmi s úctou alebo s pohoršením. Buď je Ježiš uctievaný v duchu a pravde alebo je urážaný a znevážený.

  Čo z toho vyplýva?
  Môžeme diskutovať s členmi TF a jeho sypatizantmi o ich požiadavkach, pričom ich necháme nadalej pristupovať k Sviatostiam Cirkvi nehodne alebo môžeme nadalej diskutovať, len s tým rozdielom, že Ježiš Kristus bude o niečo menej urážaný, znevážený…(ked Ho nebudu prijímať nehodne, lebo tí, ktorí tak robia – budu exkomunikovaní)

  Vyberme si, komu chceme služiť?!

 • Emanuel:

  Ježiš Kristus povedal sv.Veronike Giuliani:
  “Pápež má málo tých, ktorí sú praví kresťania. Dcéra, modli sa a vyzývaj k modlitbe, hlavne za kňazov, ktorí s mojím Synom zle zaobchádzajú. (porov. D III, 1196) http://www.modlitba.sk/htm/svedectva/mystik/mys_14.htm

 • Peter:

  Emanuel, Hlas ľudu, Pavol:
  Neviem, či vo vedení Teofóra sú slobomurári, ale jeho iniciatíva je v súlade s jedným zo slobodomurárskych spôsobov na zničenie Katolíckej cirkvi, uplatňovaným už dávno: rozklad Katolíckej cirkvi znútra, navonok pod zásterkou katolicizmu.
  http://www.magnificat.sk, okno knižnica- na hornej lište, kniha Slobodomurárstvo- nešťastie našej doby, s. 34

 • Tomáš:

  Emsnuel, vďaka za detailnú informáciu. Tak to je teda trúfalosť, búriť sa proti pápežovi a jeho vyjadreniam. To sa veru nepatrí !!!

 • Tomáš:

  Ale na druhej strane, čo ak aj pápež raz zmení svoj názor, alebo ďalší pápež. Niekto vždy musí byť, kto udáva zmenám vietor do plachiet. Nové veci sa v konzervatívnom prostredí ťažko prijímajú, ale to neznamená, že všetko by sa malo zavrhovať, lebo ak by to tak bolo, ešte dnes by sme boli na takej úrovni poznania, že Zem nie je guľatá, ale žijeme na rovnej doske. A nebola to tiež cirkev, ktorá sa proti tomuto poznaniu búrila?

 • Pavol:

  Pozdravujem všetkých, ak má nikto záujem pozrieť si prednášku a diskusiu H. Schüllera, ktorú zorganizovala anadácia POLIS v Žiline, pripájam link.
  http://www.youtube.com/watch?v=1od_0l0-uVk

 • Tomáš:

  Pavol, ďakujem.

 • Peter:

  Tomáš:
  Katolícka cirkev sa nikdy nebúrila k poznaniu pravdy, že Zem je guľatá. Táto pravda je totiž už v Starom zákone.

 • Tomáš:

  Peter, to tvrdíš Ty, a ak sa bude takto pristupovať k histórii, tak časom budeš možno tvrdiť, že RKC nikoho nikdy neupálila.

 • slovak:

  Tomáš, bravo!!! Priblížil si sa ku pravde! RKC skutočne neupaľovala, len vynášala rozsudok a svetská moc následne vykonala popravu. :) A čo sa týka Galilea, dúfam, že si natoľko rozhľadený a nemyslíš si, že bol nejakým spôsobom mučený či dokonca upálený. :)

 • Tomáš:

  ad Pavol:
  pozrel som si to video, a musím uznať, že Helmut Schüller má charizmu, a vôbec si nemyslím, že to, čo hlási, nemá šancu. Tá situácia mi dosť pripomína situáciu, keď v Rusku padal komunizmus. Či niekto chce, alebo nechce, padlo to, lebo taký systém bol nezdravý.

 • Tomáš:

  ad Slovak:
  áno, vždy konala len podľa Starého a Nového zákona :-( V mene lásky k Ježišovi a hlavne k sebe….bohužiaľ

 • slovak:

  Tomáš, príliš zovšeobecňuješ. Cirkev má 2 atribúty: 1. Božský ako Mystické telo Kristovo a 2. Ľudský ako spoločenstvo ľudí, teda hriešnikov, pretože každý človek hreší. A práve tento druhý atribút veľakrát zlyháva.

  Aký historický prameň si už študoval ohľadom inkvizície?

 • Emanuel:

  Tomáš
  o.Helmut Schuller má naozaj charizmu (podobne ako Pavol z Tarzu (sv.Pavol)Aurélius Augustín (sv.Augustín)atd… , len ju nevyužíva na dobré účely (aspoň nie v tom, čo sa týka odporu voči pápežovi)

  Aj sv.Augustín mal charizmu a jeho Mama – sv.Monika povedala, že túto charizmu zneužíva, pretože rečnil proti učeniu Cirkvi a Krista Ježiša.
  Bol totiž veľmi vzdelaní a nadaní v rečníctve, takže bolo aj také obdodie v jeho živote, že sa stal “rečníkom pre cisársky dvor”. A kedže v tom čase cisárovna nemala v obľube biskupa Amboróza, tak “poštvala” Augustína proti b.Ambrozovi.

  Lenže aj napriek svojej charizme, Augustín nakoniec sa stal učeníkom sv.Ambróza. aj ked jeho rozhodujúcim momentom života bola skúsenosť s Božím dotykom (hlasom po obrátení) predsa biskup Ambróz mal veľkú zásluhu na obrátení Augustína.

  Ako vieme, tak v sučasnosti je nám známy sv.Augustín ako vzor “obrátených” (z pohanstva ku kresťanstvu) a tak by sme mohli povedať, že aj pre o.Helmuta Schullera ako aj členov TF, kedže svojimi aktivitami nadalej protirečia pápežovi.

  Tomáš
  Som rád, že vnímaš takéto protirečenia voči pápežovi ako prejav neslušnosti, ktorí nepatrí do spoločnosti (najmä nie kňazov), ale ked sa pýtaš, že či by mohol pápež niekedy zmeniť svoje vyjadrenie, tak ti rozumiem – nakoľko mnohí katolíci sa nevedia dohodnúť, v čom konkrétne je pápež neomylný.

  Predovšetkým treba vedieť, že Boh so svojimi Svätými tiež hovorí o pápežskej neomylnosti, pretože pokiaľ človek príjma pápežsku neomylnosť len z dôvodu učenia dokumentov Cirkvi, tak pochopiteľne že vo svojom živote prežíva viac pokušení a neistoty,či azda skutočne je pápež neomylný (alebo aspoň v čom konkrétne).

  O pápežskej neomylnosti sa Boh so svojimi Svätými zmieňuje napr. ct.Márie z Agredy, o.Don Stefanovi Gobbimu, … http://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/
  Čo sa týka oficiálneho učenia Cirkvi o neomylnosti pápeža, tak najvýstižnejšie sa píše v dokumente Lumen Gentium, ale aj v Kódexe kanon.práva, či v Katechizme katol.Cirkvi.

  Dokument II. Vatikan.koncilu / Lumen Gentium č.25 / Učiteľský úrad biskupov

  25. Medzi hlavnými povinnosťami biskupov vyniká hlásanie evanjelia.75 Biskupi sú totiž hlásateľmi viery, ktorí privádzajú ku Kristovi nových učeníkov, sú aj autentickými učiteľmi, obdarenými Kristovou autoritou, hlásajú sebe zverenému ľudu vieru, ktorú treba veriť a aplikovať v morálnom správaní; vo svetle Ducha Svätého ju vysvetľujú, vynášajúc z pokladu Božieho zjavenia veci nové i staré (porov. Mt 13, 52) a pričiňujú sa, aby prinášala ovocie, a bedlivo bránia svoje stádo pred bludmi (porov. 2 Tim 4, 1 – 4), ktoré ho ohrozujú. Keď biskupi učia v spoločenstve s rímskym veľkňazom, nech im všetci prejavujú úctu ako svedkom Božej a katolíckej pravdy.

  Veriaci majú prijímať rozhodnutie svojho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach VIERY a MRAVOV a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou.

  Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy DOKUMENTOV, z častého predkladania TOHO ISTÉHO UČENIA, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.”

  “Táto neomylnosť pri definovaní učenia vo veciach viery alebo mravov, ktorou božský Spasiteľ obdaril svoju Cirkev, má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia, ktorý treba svedomite opatrovať a verne vykladať. Túto neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky veľkňaz, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, posilňujúci svojich bratov vo viere (porov. Lk 22, 32), s DEFINITÍVNOU PLATNOSŤOU platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa VIERY alebo MRAVOV.78

  Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak NEPOTREBUJU POTVRDENIE od nikoho iného ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu. Lebo vtedy rímsky veľkňaz nevynáša výrok ako súkromná osoba, ale vykladá alebo bráni katolícke učenie ako najvyšší učiteľ všeobecnej Cirkvi, osobitne vyznačený charizmou neomylnosti samej Cirkvi.”

  Tomáš
  V tomto texte si všimni slová Veľkými písmenami a to:
  “NEPOTREBUJE POTVRDENIE” … “VIERY a MRAVOV”…… “DOKUMENTOV”….”TOHO ISTÉHO UČENIA”.

  Čiže, ked pápež píše vo svojich dokumentoch alebo sa vyjadruje aj verejne (slovne) a nemusí to byť (ex-cathedra) – o tom, čomu máme veriť v záležitostiach VIERY a MRAVOV, tak to máme prijímať s POSLUŠNOSŤOU, pretože vtedy píše alebo hovorí v “rámci svojej neomylnosti”.

  Dalej si všimni slová: “TOHO ISTÉHO UČENIA”
  Tak toto je práve tento prípad, kedy pápež opätovne to isté učenie – ktoré bolo od počiatku Cirkvi stále učené – znova potvrdil a kedže sa aj vyjadril, že je definitívne, tak to znamená, že už sa nemôže zmeniť.

  Podobne ako ked sa píše v Biblii, že príchod Ježiša Krista (na konci sveta) bude DEFINITÍVNY, tak to znamená, že bude posledný a nikto nemôže sa falošne domnievať, že potom by Ježiš mohol prísť znova. Práve naopak – musí s vierou veriť, že ak bude Jeho príchod definitívny, tak skutočne aj posledný!

  Ved pápež sa vyjadril takto:
  “Nedávno skupina kněží v jedné evropské zemi zveřejnila výzvu k neposlušnosti a zároveň podala i konkrétní příklady toho, jak by se mohla tato neposlušnost vyjadřovat a že by měla dokonce ignorovat DEFINITÍVNÍ rozhodnutí církevního magisteria, například v otázce kněžského svěcení žen, o kterém blahoslavený Jan Pavel II. neodvolatelně prohlásil, že k tomu církev nebyla Pánem autorizována.”
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/04/13/zeleny-stvrtok-homilia-pp-benedikta-xvi-o-neposlusnosti-rakuskych-knazov-pfrafer-initiative/

  Z vyjadrenia pápeža vidíme jasne, že UČENIE O SVäTENÍ ŽIEN JE DEFINITÍVNE, a kedže podľa dokumentu Lumen Gentium 25 takéto verejné vyjadrenia pápeža ´v záležitosti VIERY sú v rámci jeho neomylnosti, tak je zrejmé, že konkrétne v tomto sa pápež nemôže mýliť. A ked sa nemýli, tak aj my máme s poslušnosťou prijímať jeho vyjadrenie o svätení žien za neomylné a definitívne, čo sa týka zmien.

  Ked sa pýtaš, že čo potom malo znamenať upálenie ľudí, tak niečo už bolo vysvetlené, ale uvediem ešte jeden príklad, ktorý pomôže pochopiť ako to bolo vlastne z upaľovaním a prenasledovaním:

  Toto je komentár, kde istý človek odpovedá na kontroverznu knihu teologa Hansa Kunga, v ktorej tiež poukazuje na Cirkev, ako keby pápež mohol za to, že sa upaľovalo (spochybňovanie pápežskej neomylnosti):

  “Vami ponuknuta publikacia, ktoru napisal teolog Hans Kung je neseriozna co sa tyka prave historickych faktov, najma preto, za autor nie je povolanim historik, ale teolog a ideovy odporca tradicie a nauky RKC.
  A jeho neserioznost v oblasti historie dolozim jednou jednostrannostou a prekrutenim skutocnych historickych faktov.
  .
  Tak napríklad na s. 62 píše: „Za necelých sto rokov sa z prenasledovanej cirkvi stala
  prenasledujúca cirkev. Jej nepriatelia „kacíri“ (tí, čo sa vyčlenili z celku katolíckej viery), boli teraz aj nepriateľmi ríše a podľa toho sa aj trestali. Kresťania teraz po prvý raz zabíjali iných kresťanov kvôli tomu, že mali iný názor na vieru. To sa stalo v Trieri roku 385: Asketický a nadšený španielsky laický kazateľ Priscilián bol napriek mnohým námietkám popravený za kacírstvo spolu so svojimi šiestimi spoločníkmi. Ľudia si na to čoskoro zvykli.“

  Áno, v Trevíre bol popravený Priscilián a jeho šesť druhov. Priscilián nebol však „asketický a nadšený španielsky laický kazateľ“ – bol to kňaz, dokonca biskup v Avile. A tú jeho askézu a nadšenie treba vyvážiť aj jeho bludnými názormi a podivnou morálkou, keď hlásal, že kvôli ušľachtilým cieľom aj luhať je dovolené. Proti tomuto názoru sv. Augustín napísal traktát De mendatio.

  Žiada sa však zdôrazniť, že poprava Prisciliána a jeho šiestich druhov bola viac aktom politickej pomsty zo strany panovníka Magna Maxima než prejav pomsty a netolerantnosti zo strany „prenasledujúcej cirkvi“. Je síce pravda, že za ich smrť boli zodpovední aj niektorí cirkevní hodnostári (ako bol Ithacius, biskup z Ossanovy), ale nepopierateľným faktom je, že oficiálna cirkev sa rezolútne stavala proti ich súdeniu a potom aj proti ich poprave.

  Tourský biskup Martin (ten istý sv. Martin, ktorému je zasvätená konkatedrála v Bratislave), jedna z najváženejších osobností svojej doby, intervenoval za nich u cisára Maxima a protestoval proti tomu, aby o cirkevnej záležitosti rozhodoval svetský súd. Cisár mu prisľúbil, že Priscilián a jeho druhovia nebudú odsúdení na trest smrti.

  Prisciliána a jeho spoločníkov nesúdil cirkevný sudca, ale svetský (Evodius) a neboli obvinení z cirkevného, ale z civilného prečinu – nie z „kacírstva“, ale z čiernej mágie. A to sa vtedy trestalo trestom smrti. Cisár rozsudok potvrdil. Keď sa o tom biskup Martin dozvedel, cestoval z Tours do Trevíru a vyčítal cisárovi jeho vierolomnosť. Popravu odčiniť síce už nemohol, ale dosiahol aspoň
  toľko, že cisár odvolal vojenskú výpravu, ktorá bola na ceste do Španielska „vykoreniť blud priscilianizmu“.

  Medzi zodpovednými cirkevnými predstaviteľmi vyvolala táto poprava veľké rozhorčenie.
  Ambróz, biskup v Miláne a pápež Sirícius odsúdili popravu Prisciliána a jeho druhov a tých biskupov, ktorí mali pasívnu alebo aktívnu účasť na tomto krutom potrestaní, pozbavili úradu.
  Vzhľadom na tieto skutočnosti ozaj len zaujatý historik môže hovoriť o „prenasledujúcej cirkvi“.

 • Peter:

  Tomáš:
  Zákony, podľa ktorého sa za odpad od katolíckej viery trestalo aj smrťou, nezaviedla Katolícka cirkev, ale svetskí panovníci, ktorí niekedy mali ďaleko od Cirkvi.
  Tieto zákony sa začali presadzovať od 13. storočia, po tom, ako členovia sekty albigencov kruto vraždili katolíkov, v čom neboli výnimkou.
  Možno to ilustrovať aj na prípade Jana Husa a husitského hnutia. Ján Hus, okrem toho, že sa odchýlil od učenia Katolíckej cirkvi (prevzal názory od Wycliffa, kňaza v Anglicku), osočoval katolíckych kňazov a štval proti nim. Tých jeho stúpenci vyháňali z ich fár, ba aj vraždili, aj upálením. Tak boli už v r. 1412 zavraždení katolícki kňazi v Žatci a v Klatovách. Keď bol v r. 1415 upálený aj on, bola to krivda alebo úmerný trest, za krivdy, ktoré spôsobil?
  Jeho zlé pôsobenie sa prejavilo aj po jeho smrti. Jeho stúpenci vraždili katolíkov v značnom rozsahu, napr. v marci 1421 upálili asi 3 000 obyvateľov Chomutova, celé mesto (s výnimkou asi 30 obyvateľov, aby kto mal pochovať mŕtvych), len preto, lebo boli katolíkmi.

 • Tomáš:

  Slovak, Emanuel a Peter,
  svetskí panovníci v stredoveku nikdy nemali ďaleko od cirkvi, boli navzájom poprepájaní. Cirkev mala na panovníkov veľmi silný vplyv, či už to bolo v pozitívnom, ale bohužiaľ aj v negatívnom zmysle. Ako budúci historik si rád o tom podiskutujem aj tu, ale len ak prof. Duda otvorí tému cirkevnej inkvizície. Dovolím si však tvrdiť, že Váš pohľad je do značnej miery zmanipulovaný a jednostranný, a moja námaha Vám podať veci nestranne by sa minula účinku.

 • Tomáš:

  Emanuel,
  citujem Ťa
  “o.Helmut Schuller má naozaj charizmu (podobne ako Pavol z Tarzu (sv.Pavol)Aurélius Augustín (sv.Augustín)atd… , len ju nevyužíva na dobré účely (aspoň nie v tom, čo sa týka odporu voči pápežovi)”

  Ja viem, že zmeny sa ťažko prijímajú a iné názory zle počúvajú. Ale pozrel si si video, na ktoré sem dal Pavol link? Zrejme nie, lebo je to tam z úst o. Helmuta Schullera vysvetľované (to slovo “vzbura”). Myslím si, že začína nová éra RKC a aj pápež to už vie. A či o.Helmut Schuller svoju charizmu nevyužíva na dobré účely, ako tvrdíš, by som si nechal na posúdenie času. Len čas ukáže, či to bolo pre RKC dobré, alebo nie. Ja sám poznám veľa kňazov na Slovensku, ktorí túto chvíľu netrpezlivo očakávali. Nechaj sa prekvapiť.

 • Emanuel:

  Tomáš
  Máš pravdu, že na tému inkvizície by bolo lepšie diskutovať v inom článku a čo sa týka môjho komentáru, kde som poukázal na inkvizíciu, tak tým som nechcel povedať, že duchovenstvo nemalo nič spoločné s upaľovaním ako keby s tým nič nemali spoločné a všetka vina bola na strane svetskej moci.

  Skôr som chcel poukázať konkrétnym príkladom, ktorý som uviedol z r.385 v Trieri, aby pri hľadaní pravdy o upaľovaní sa bral ohľad aj na to, že nie vždy suhlasili s upaľovaním cirkevní predstavitelia a taktiež, že je veľmi otázne nakoľko s tým súhlasili pápeži, pretože rozhodnutia biskupov ešte nemusia byť oficiálnym rozhodnutím Cirkvi – pápeža.

 • Emanuel:

  Tomáš, Tomáš:)
  Rozumiem Ti, ale zaujímavé by bolo, keby si ty sám napísal, prečo považuješ výzvu o.Helmuta S. ako aj “novú éru” – New Age za pozitívne pre RKC, ked si predtým písal, že odpor voči pápežovi sa “nepatrí…”

  Pozrel si si Video, kde bolo jednostranné vyjadrenie o.Helmuta S. o Výzve … ale aby človek mohol správne rozlíšiť, či jeho Výzva je dobrá (a tak či aj jeho charizma je dobre využitá) potrebné je aj poznať viac o Výzve a to z pohľadu oficiálneho učenia Cirkvi, čiže aj od pápeža.

  A preto bude dobré, ked si pozrieš Video, kde sa pápež vyjadruje na Výzvu rakuskych kňazov (PI), ale aj slovenských (TF)
  http://bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/2012/04/22/video-benedikt-xvi-a-teoforum-pfarre-initiative/

  Zaujíma ma, či aj napriek pápežovej reakcie (utrápenej tváre) budeš vnímať Výzvy PI a Tf ako niečo, čo Zástupcovi Ježiša Krista prináša radosť a Nový Vietor do Cirkvi ako to o.Helmut spomínal na Videu ?

 • Pavol:

  Bratia,

  ak je ľudské hľadanie pravdy úprimné, mal by človek byť otvorený aj pre inú možnosť, ako tú, o ktorej je presvedčený, že je pravdivá. Keďže na ľudskej rovine nie je možné niektoré pravdy dostatočne presvedčivo podať, resp. niekomu je ťažké uveriť a prijať ich, ostáva len modliť sa k Bohu, aby prevzal celú vec do svojich rúk. Dnes mi prišla na myseľ taká vec, že by som rád vedel, či sa o. Sculler modlí ruženec. Tak som napísal niekomu z TF a ihneď mi odpovedal, že sa modlí a modlil sa ho aj na Marianke. Ja som presvedčený, že ak by sme sa len my, čo tu diskutujeme, každý za o. Scullera pomodlil aspom desiatok, veci sa čoskoro dajú na pravú mieru. Ak by sa za to modlila celá cirkev, možno by sme sa nepoznali, lebo táto téma by nidy nebola otvorená. Bohu patrí zvrchovaná moc a vláda. On môže v jednej chvíli zoslať svoje svetlo a z človeka vlka sa stáva baránok. Aj Šavol, prenasledovateľ cirkvi sa obrátil po Božom zásahu, ktorý bol iste aj v dôsledku modlitieb prenasledovaných kresťanov. Niekde som počul, že ľahšie sa obráti tisíc hriešnikov, ako jeden kňaz. Takže to je naozaj práca nad ľudské sily a jedine Boh to môže učiniť. Čo ale učiniť môžeme je, že sa budeme modliť. Viem si celkom dobre predstaviť, že keby sme takto diskutovali až do konca života a po smrti by sme zastali pred Pánom, prvé, čo by bolo by sa mohol spýtať: “A prečo si ma neprosil za neho? Veď si vedel, že mám nekonečnú moc. Vďaka vašim modlitbám by som to bol urovnal. Z lásky k pravde, aby sa zlý zas neradoval, že mi vzal ovečku a rozdelil stádo. Myslím, že táto vec najbolestnejšie leží na srdci Panne Márii, Matky Cirkvi. Jej patrí konečné víťazstvo. Takže ja, od dnešného dňa obetujem jeden desiatok za o. Schullera a nech sa potom deje Božia vôľa. Je to naozaj človek veľmi múdry a obdarovaný, škoda by bolo nechať ležať túto perlu v blate, radšej nech sa zaskveje na korune nášho Kráľa.

 • Pavol:

  Ten pán, čo mi obratom napísal, že o. Schuller sa modlí ruženec je o. Moravčík.

 • Hlas ľudu:

  Kto je to nadácia PONTIS, ktorej tak záleží na tom aby slovenská katolícka cirkev bola rozložená a veriaci pomýlený :

  Nadácia bola založená ako pobočka americkej nadácie The Foundation for a Civil Society.
  V r. 1997 sa premenovala na Nadácia pre občiansku spoločnosť a v roku 2001 na Nadácia Pontis (mosty).
  Nadácia Pontis zohrala na Slovensku kľúčovú úlohu pred voľbami v roku 1998, hlavne v prísune medzinárodných skúseností a donorov. Tieto aktivity poslúžili nielen na Slovensku, ale aj v regióne ako výborný model. Nadácia pomáhala v období volieb v Bielorusku, Srbsku, na Ukrajine, Chorvátsku a Rumunsku.

  Čiže žiaden baránok, ale politický vlk !!!

 • Tomáš:

  Hlas ľudu, dal si si zbytočnú námahu, je to nadácia POLIS a nie PONTIS, ako píšeš
  http://www.nadaciapolis.sk/Nadacia_Polis/O_Nadacii.html
  Vidíš, ako ľahko sa človek môže zmýliť, a každý, aj my sami, však? A už je z toho klebeta….hmmm?

  Emanuel, napísal som síce, že
  “Tak to je teda trúfalosť, búriť sa proti pápežovi a jeho vyjadreniam. To sa veru nepatrí !!!”
  Vieš, ono je to dosť podobné aj v rodine. Dieťa by sa nemalo búriť proti rodičovi, ale častokrát je to dieťa, ktoré dovedie rodiča o krok dopredu a naplní ho novým poznaním a múdrosťou. Tak som sa aj na tom pousmial, že aj v RKC to funguje rovnako ako v malých kresťanským rodinách. A schválne, spomenieš si, čo povedal Ježiš o deťoch? Bolo to podobenstvo. Myslíš si, že dospelý človek nemôže mať dušu dieťaťa, jednoduchú,čistú, bezstarostnú?
  Samozrejme, pápež je pápež a mal by byť veľká autorita. Ale stále je to len človek a ako sa často stáva, starosti vo vysokom úrade môžu z človeka urobiť dušou dospelého a starého človeka (Ježiš hovoril, že k nemu prídeme len keď budeme ako deti). Potom môže prísť iný človek, hoci aj dospelý, s dušou dieťaťa, aby mu pripomenul, že aj on je Božie dieťa a môže byť bezstarostný ako dieťa. Sám píšeš, že na jeho tvári si videl ustaranosť. Na rozdiel, ja v o. Schullerovej tvári vidím len radosť a naozaj niečo takpovediac “detské”

  Pripájam sa k Pavlovi a jeho modleniu za o. Schullera. Ak si ho Ježiš vybral, aby zmenil RKC, tak nech ho v tom posilní. Ale ak to tak nie je, nech ho o tom poučí On sám. My ľudia niekedy nevieme, ako to Boh s nami myslí a miešame sa mu do Jeho plánov. Nechajme to, nech On sám rozhodne, ako si to želá mať a modlime sa za to spoločne :-)

 • Tomáš:

  Peter:
  27/04/2012 12:32
  k Ján Hus

  Peter, upáliť niekoho za jeho názory v stredoveku, a obhajovať tento skutok v novoveku, v zmysle, že si to zaslúžil, je obhajovať násilie. Česi si Jána Husa uctievajú aj formou štátneho sviatku. Top chceš povedať, že si múdrejší a spravodlivejší aj ako celý český národ, vrátane rímsko-katolíkov v ČR? Tebe by zrejme nerobilo problém niekoho upáliť za iný názor, ak by si mal takú možnosť, aj teraz? Chlape, spamätaj sa a osloboď sa od svojej ortodoxnosti, kým nie je neskoro!!!
  http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Hus

 • Emanuel:

  Pavol, páči sa mi tvoja Výzva (návrh) k modlitbe sv.ruženca za o.Maravčíka a členov TF. Pripájam sa k modlibe
  Príď, Duchu Svätý, na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – tvojej milovanej Nevesty!

  PS/ Nie vždy je modliaci sa človek sv.ruženec – dôkazom pravosti svojich “vízií” (vid. príklad falošní vizionári… http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

 • Hlas ľudu:

  Vďaka Tomáš za upozornenie. Máš pravdu ide o inú nadáciu. Ospravedlňujem sa za chybu.

  Pozrel som si uvedenú linku a musím uznať, že ich aktivity sú zaujímavé. Aj keď zrejme s kresťanstvom majú máločo spoločné. Iste aj liberáli môžu robiť zaujímavé veci.

  Pravidelné návštevy Hríba však predznačujú akú majú orientáciu. Určite nie katolícku ! Potom aj ten Schuller tam pasuje.

 • Tomáš:

  Hlas ľudu,
  veď nič sa nestalo, diskutujeme. Už som si myslel, že som to ja zle prečítal :-) Čo sa týka p. Hríba, moc ho nesledujem, nejako ma neoslovil. Ale je súčasť slovenskej prítomnosti, tak ho zrejme pozývajú. Ale boli tam aj iné zaujímavé osobnosti. Zaujímavé, doteraz som o tejto nadácii nič nevedel, hoci bývam neďaleko :-)

 • Tomáš:
 • Emanuel:

  Hlas ľudu
  .. si vystihol!
  Š.Hríb a jeho kontroverzné akože spolupráce s klerikmi (sv.omša na festivaloch “pohoda” svedčia o tom, že ide o cirkevné slobodomurárstvo-neúcta k Eucharistii)

  Vytiahol som niečo z odkazu, ktorý dal Tomáš (zo Žiliny):

  “Sú síce činní vo svojich farských spoločenstvách, no ich potenciál nie je využitý. „II. vatikánsky koncil bol okrem iného výnimočný v tom, že otvoril cestu pôsobenia laikov a postavil ich tak na jednu, tú istú plnohodnotnú úroveň s klérom. Nadišiel čas, aby sme v kontexte dnešnej doby a situácie na konkrétnom mieste za účelom slávenia a sprostredkovania eucharistie všetkým pokrsteným a hľadajúcim ponúkli a umožnili angažovaným laikom prevziať úlohy v cirkevných spoločenstvách, ktoré až donedávna boli rezervované len kňazom.

  Slávenie eucharistie ako centra a podstaty spoločenstva musí mať prednosť pred disciplinárnymi nariadeniami, určujúcimi napr. povinný celibát ako podmienku. Takéto nariadenia nie sú opodstatnené ani biblicky, ani telogicky, ba dokonca nemajú svoje korene ani v tradícii prvých kresťanov. Farárska iniciatíva nie je vzburou „proti“, ale „za“. Pre kresťana, ktorý chce nasledovať Evanjelium Ježiša Krista, je poslušnosť hlasu svedomia najvyššou prioritou. Toto musíme akceptovať všetci bez rozdielu – laici – klérus – hierarchia – pápež,“ bolo posolstvo Helmuta Schüllera v Žiline.”

  Nadacia Polis mi pripadá podobne ako aj iné katolícke zriadené prednáškové sály, ktoré strácajú na katolickej identite a to preto, lebo ich spravuju laici (dedkovia a babky), ktorí nedokážu rozlíšiť pravé katolícke učenie. Pozru sa na tituli a hodnosti, na zaujímavý obrázok z plagátu atd… peniaze a uznanie, čo nakoniec speje k tomu, že v katolickej sále prednáša ezoterik z New Age o angelogii (pr.Katolicky kruh v Košiciach) a ako vidíme, tak aj v Žiline v tomto prípade.

  čo sa týka prednášky o.Schullera, tak prednášku začal staviať presne na tom, čo väčšina slovenských katolíkov považuje za dobru zmenu od II.Vatikan. koncilu, ale zneužil dobré meno Koncilu na svoje propagacie:

  Citujem ho:
  „II. vatikánsky koncil bol okrem iného výnimočný v tom, že otvoril cestu pôsobenia laikov a postavil ich tak na jednu, tú istú plnohodnotnú úroveň s klérom. Nadišiel čas, aby sme v kontexte dnešnej doby a situácie na konkrétnom mieste za účelom slávenia a sprostredkovania eucharistie všetkým pokrsteným a hľadajúcim ponúkli a umožnili angažovaným laikom prevziať úlohy v cirkevných spoločenstvách, ktoré až donedávna boli rezervované len kňazom.”

  V tomto texte zneužíva dobré zmeny Koncilu – ktorý umožnil laikom sa zapájať aj do liturgi. Zneužíva na to, aby si veriaci mysleli, že zmeny Koncilu sa týkali aj toho, že laici môžu vykonávať kňazsku úlohu (aspon v niektorých prípadoch). Ako sa to aj stáva, že niekde laik číta Evanjelium.

  Ďalej chce zmeniť celibát:
  “Slávenie eucharistie ako centra a podstaty spoločenstva musí mať prednosť pred disciplinárnymi nariadeniami, určujúcimi napr. povinný celibát ako podmienku. Takéto nariadenia nie sú opodstatnené ani biblicky, ani telogicky, ba dokonca nemajú svoje korene ani v tradícii prvých kresťanov. ”

  Porovnal som toto vyjadrenie z Videozáznamom, kde o.Schuller hovoril tiež o tom, že u prvých kresťanov nebol povinný celibát, pritom ani neuviedol príklad. Takže sa neopiera o fakty a rozhodnutie Koncilu zneužíva na svoje zlé ciele.

  Z celej jeho prednášky ako aj nadácie Polis a dalších ich prívržencov: TF je vidieť, že nemaju nad sebou kontrolu – že sa im povoľuje príliš veľa aj zo strany biskupov a keby som tam bol, tak sa ho minimálne opýtam prečo zavádza veriacich slovákov do omylu, ked pozná oficiálne učenie Cirkvi a na svoj vek i hodnosť by mal byť zodpovednejší vo svojich vyjadreniach.

  Celá táto kauza vizerá ako nejaká fraška, ktorá čaká na poriadny škandál.
  Ked knazi z Jarku vyšli so svojou Výzvou a zautočili ňou na osobu Mons.Zvolenského, tak do 3 dňoch boli exkomunikovaný!

  Títo ľudia však idu naozaj sofistikovane a záľudne, pretože neutočia na osoby biskupov priamo, ale nepriamo, takže to vizerá ako keby sa ich to netýkalo. Lenže časom sa ukáže, ako na to aj biskupi doplatia.

  Prečo asi žilinský biskup nezasiahol na prednáške o.Schulera?
  Alebo prečo ešte stále členovia Tf nie su suspendovaní?
  Nie je to práve tým, že neútočia priamo na biskupov?
  Vari to by malo byť hlavným dôvodom, prečo by ich mali suspendovať?
  A nie skôr to, že prijímaju nehodne Eucharistiu?

 • Peter:

  Tomáš:
  Nevyjadrili ste k tomu, že Hus natoľko ovplyvnil svojich stúpencov, že upaľovali katolíkov len preto, lebo boli katolíkmi. Mám z toho robiť také závery, aké robíte Vy, že to pokladáte za správne, teraz, v novoveku?

 • Tomáš:

  Peter, a aký bol dôvod toho ovplyvnenia?

 • Peter:

  Tomáš:
  Stále neodpovedáte na položenú otázku. V diskusii sa zvykne odpovedať na položenú otázku a potom položiť svoju a nie iba klásť svoje otázky.

 • Tomáš:

  No nevadí, keď nevieš odpovedať, tak za Teba odpoviem ja: Peter, kým Ježiš vyhodil tých, čo obchodovali v chráme von, tí, ktorí mali byť Jeho zástupcami na Zemi začali obchodovať s vladármi sveta. Keby neboli toto robili (a robili to veľmi prefíkane), poctivo sa držali Jeho učenia a múdro s ním nakladali, zavázali ho do svojich životov v zmysle jednota mysle, slov a skutkov, tak by boli svetlým vzorom aj pre ostaných kresťanov. Som presvedčený, že potom by nebolo potrebné žiadnych reformátorov v minulosti a ani dnes. Som proti akémukoľvek násiliu, pretože jedno násilie vždy podnieti ďalšie násilie. Hovorí Ti niečo učenie o piatich ľudských hodnotách PRAVDA, LÁSKA, SPRAVODLIVOSŤ, NENÁSILIE, MIER komplexte ? Lebo mne áno a má pre môj život veľký význam, rovnako ako jednota mysle, slov a skutkov…Ten, kto jedno hovorí, a iné koná si úctu svojich podriadených nikdy nezíska a ani si ju nezaslúži. Tak, to je odo mňa všetko. Želám Ti krásny a požehnaný zvyšok dňa.

 • Tomáš:

  Pre Petra:
  Jána Pavla II som si nesmierne vážil
  http://www.aktuality.sk/clanok/186167/krv-jana-pavla-ii-vystavia-vo-vatikane/

 • Peter:

  Tomáš:
  Vašou taktikou je obviňovať druhých z toho, čo nie je pravdou a neodpovedať na otázky, ktoré logicky nadväzujú na Vaše tvrdenia. Za takýchto okolností nevidím dôvod na ďalšiu diskusiu s Vami.

 • Tomáš:

  Vidíš Peter, a stratil si slová. Týmto svojím vyjadrením si sa postavil aj proti takej autorite, akou nesporne bol Svätý Otec Ján Pavol II, ktorý sa Čechom za upálenie Jána Husa ospravedlnil. Ja som históriu Jána Husa nevytiahol, bol si to Ty, tak zvažuj, čo tu píšeš, lebo sa môžeš obrátiť svojimi tvrdeniami sám proti sebe :-) A potom už naozaj nie je o čom si písať….maj sa pekne

 • Tomáš:
 • Marussa:

  Keby sme tak všetci riadne čítali a študovali Katechizmus katolíckej cirkvi kňazi aj laici nemali by sme takéto nejasnosti. Takže začnime s tým a po roku si na TF nikto nespomenie.

 • Čitateľ:

  Pán profesor Duda. Prečítal som si Váš článok i “diskusiu” okolo neho. Vidíte koľko inkvizítorov sa prihlásilo verejne (aj keď pod pseudonymom) a chce vykonávať tresty na tých, ktorých ani osobne nepoznajú a nepoznajú ich život? K tomu ste ich podnietili svojím (tiež sofistikovaným) článkom. Kto im dal právo vyzývať biskupa, aby ich (aj ich vymenovali – ó Bože) vylúčil zo spoločenstva veriacich. Stále platí Ján 8,7 “kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameňom”. Oduševnenie týchto ľudí “za vieru” by ich pomaly priviedlo aj k vykonávaniu telesných trestov. Vo svojom oduševnení “za čistotu viery” sa v názoroch blížia k svojim historickým predchodcom. Tiež by im asi vyhovovalo, aby dajaká synoda (ako tá v Toulouse r. 1229) nariadila biskupom vytvoriť inkvizičné komisie. Tak mi pripadali vyjadrenia mnohých “diskutujúcich”, presnejšie odsudzujúcich. Je mi veľmi ľúto čoho som sa dožil. Doteraz som si myslel, že nám Pán Boh dal všetkým slobodnú vôľu a svedomie. Alebo na riadenie nášho svedomia dostal niekto iný “patent”.

 • Emanuel:

  Ahoj Čitateľ
  Máš zaujímavý názor, aj ked z neho cítiť akúsi výčitku voči niektorým …
  Samozrejme máš slobodnú vôľu vyjadriť svoj názor, ktorý rešpektujem aj ja, ale čo sa týka tvojho názoru na členov TF a ich Výzvy, tak nejako si sa nevajadril (aspoň ja to tak vnímam z tvojho komentáru)

  Vidím tam len kritiku, ale na samotný článok si akosi nereagoval (ako my ostaní) a tak by ma zaujímalo, čo si myslíš o Výzve TF, ktorú stále propagujú, aj napriek tomu, že nie len pápež doterajšie učenie Cirkvi nemohol a nemôže zmeniť, ale dokonca aj Svätí z nebeského kráľovstva to potvrdzujú…

  Predpokladám, že si veriaci, tak zaiste Boh so svojimi Svätými Ti je na prvom mieste aj pri rozlišovaní, čo je dobré a čo zlé na Výzve TF.
  Ak nepoznáš Božiu vôľu alebo oficiálne učenie Cirkvi v tejto problematike, tak sa môžeš pýtať. Zaiste dostaneš mnoho odpovedí a vo svojej slobodnej vôle sa môžeš rozhodnúť, čomu budeš veriť a čo odmietneš.

  Dúfam, že to neberieš z mojej strany ako len nejakú kritiku, ale naopak ako Výzvu k dialógu, aby tvoj komentár neostal len ako kritika voči niektorým…
  Prajem Ti veľa múdrosti Ducha Svätého, aby sa ti s Jeho pomocou darilo rozlišovať a diskutovať v rámci slušnosti a úprimnosti.

  Ináč Inkvizícia alebo inkvizitor nie je niečo ako popravčia čata, ktorej by sa mal človek báť a exkomunikácia nie je trest pre spravodlivých, ale pre nespravodlivých a neúprimnych vo viere,takže kto má čisté svedomie nemusí sa báť, že ho pápež nespravodlivo odsúdi – pretože pápež v takejto záležitosti rozhoduje v mene Ježiša Krista a ako taký rozhodne podľa Božej vôle.

  Prajem požehnané dni plné Pokoja Kristovej Lásky

 • Tomáš:
 • Tomáš:

  Ad Emanuel:
  Ináč Inkvizícia alebo inkvizitor nie je niečo ako popravčia čata, ktorej by sa mal človek báť a exkomunikácia nie je trest pre spravodlivých, ale pre nespravodlivých a neúprimnych vo viere,takže kto má čisté svedomie nemusí sa báť, že ho pápež nespravodlivo odsúdi – pretože pápež v takejto záležitosti rozhoduje v mene Ježiša Krista a ako taký rozhodne podľa Božej vôle

  Inkvizícia je pozemský výmysel, ktorý nemá s Kristom nič spoločné, niečo podobné mala Komunistická strana na udržanie svojho totalitného systému. A máš pravdu, Emanuel, že exkomunikácia nemusí byť trest, ale dar od Boha na oslobodenie sa od nespravodlivých, takých, čo sa nevedia zbaviť chuti neustále druhých súdiť a trestať :-(

 • Emanuel:

  Tomáš
  a čo si myslíš o takom názore a ako istý človek povedal, že aj v sučasnosti existuje “inkvizícia” len pod iným názvom a to: “kongregácia pre náuku viery”

 • Emanuel:

  Tomáš
  Prečítal som si link, ktorý si uviedol z TF a vieš, čo je zaujímavé ?
  – že nemajú v záujme konfrontovať svoje presvedčenie.

  Aj ked zverejňujú články, dopisy atd… ktoré im ľudia píšu v prospech ich názorov a presvedčení, či samotnej Výzvy, tak nemajú v záujme verejne ale ani súkromne diskutovať o svojej Výzve,ktoru tak predkladajú …

  Písal som im a neodpovedali.
  Pripomína mi to šíriteľov posolstiev istej írskej vizionárky (falošnej), ktorí tiež verejne nedokážu obhájiť svoje vízie a ani samotná vizionárka nie je ochotná svoje posolstvá dať skúmať kompetentnej komisii.

  Rozumiem im, pretože viem ako to je u falošných prorokov – ako žiju v strachu, že ih názory (presvedčenia) niekto vyvráti a na verejnosti by vizerali ako falošní proroci.

  Lenže praví proroci a vizionári sa líšia od nich práve tým, že sú ochotní nie len podstúpiť skúmanie ako napr. deti z Fatimy, Garabandalu, Medjugoria alebo Dechtíc…., ale a to je veľmi dôležité, že konečné rozhodnutie ponechávajú na vyjadrenie kompetentných ľudí a tým je Svätá Stolica a pápež.

  To znamená, že sú ochotní svoje Vízie odvolať, ak sa vyjadrí Svätá Stolica a pápež, že ich Vízie sú falošné (vo vedomí, že pápež je v takýchto záležitostiach neomylný a v mene Božom (Kristovom a za Krista) sa vyjadruje pravdivo ako sprostredkovateľ Božej vôle)

  Kdežto falošní vizionári ako aj učitelia (v tomto prípade členovia TF) sa nie lenže boja verejného utvrdenia v heréze, ktorú vyznávajú, ale dokonca ani nepripustia, že by sa mohli mýliť, ked už sa pápež vyjadril.
  Stále zotrvávajú vo svojom tvrdošijnom pochybovaní o pápežovej neomylnosti a to je identické ako u falošných prorokov.

 • Tomáš:

  Vieš, Emanuel, pravá viera nepotrebuje mať strach z iných vier. Ak si RKC je istá učením Ježišovým a hlavne tým, že je pre ňu najpravejšie a najpravdivejšie, netreba sa báť a zriaďovať kadejaké inštitúcie na kontrolu viery. To robia len také inštitúcie, ktorých viera stojí na krehkých základoch, alebo tie základy taká inštitúcia vybudovala z rôznych dôvodov krehké. Skrátka, dôležité je, aby každý nosil svoju vieru vo svojom srdci tak, aby mu ju nikto neukradol. O kongregácii pre náuku viery som si prečítal len to, čo je na internete, ale neviem, ako to funguje. V každom prípade som presvedčený, ak aj existuje nejaký úrad pre posilňovanie viery, mal by ju posilňovať, a neútočiť na iné viery. Každý človek má právo si vybrať svoju vieru, rozvíjať ju a posilňovať. Je veľmi správne, keď človek, ako aj náboženská inštitúcia uznáva a rešpektuje vieru iného človeka, hoci je iná. Len takto môže byť vo svete pokoj. Ak aj RKC má niečo ako “kongregáciu pre náuku viery”, mal by to byť inštitút len pre katolíkov a nie ľudí iných vier. V žiadnom prípade by nemal mať vplyv na ľudí iných vier takým spôsobom, že ich ponižuje, kritizuje a podkopáva ich autoritu vo svete. Ak to je takto, tak to nie je inkvizícia. Ale to je môj názor :-)

 • Emanuel:

  Ďakujem Tomáš za tvoj názor, aj keď je v niečom odlišný, nakoľko “kongregáciu pre nauku viery” považujem za veľmi potrebnú – i za tú cenu, že by ma raz odsudila neprávom, pretože nie samotná kongregácia je najdôležitejšia, ale jej učenie, ktoré ak je potvrdené pápežom, tak nielenže upevňuje vieru kresťanov, ale aj posilňuje jednotu a dáva svetlo tým, ktorý žijú vo tmách, pretože takto sám Ježiš skrze ňu dáva Svetlo Pravdy (bez nej by v Cirkvi bolo oveľa viac svätokrádeži).

  Všimni si, že poukazujem na učenie kongregácie a nie na samotnu kongregáciu ako inštituciu Cirkvi. A vieš prečo?
  Alebo aký to má suvis s témou o TF ?

  Sú prípady, kedy kongregácia bez suhlasu pápeža sa vyjadrili v niektorých kauzách tak, že 1x sa vyjadrili PROTI a inokedy ZA dôveryhodnosť voči vyšetrujúcim osobám.
  A to preto, lebo svoje vyjadrenia nedali na schválenie pápežovi, kdežto tie, ktoré boli schválené pápežom, zaujímavo boli v sulade s učením Evanjelia a stáleho učenia Cirkvi.

  Práve na takýchto prípadoch môžeme vidieť, že pápež neomylne zastupuje Ježiša Krista a správne učenie Cirkvi, kdežto samotná kongregácia je len prostriedkom, ktorý sa môže dobre využiť ale aj zneužiť.

  A ked to dáme do suvisu s TF, tak práve kvôli tomu by sa nemali báť vyjadrenia pápeža, ale naopak prijať jeho vyjadrenie ako také, ktoré je v sulade s oficiálnym učením Cirkvi a s Evanjeliom Ježiša Krista

 • Čitateľ:

  Emanuel. Po prečítaní tohoto Tvojho príspevku mi svitlo. Veď Ty si tie bláboly vymýšľaš, aby si zosmiešnil Cirkev, jej učenie a neomylnosť pápeža. A možno mnohí sa domnievajú, že si úprimne veriaci rímskokatolík.

 • Andrej Škubla:

  pre P.D.
  Chcem zareagovat na Tvoje tezy:
  A) pises “K. C. nechávala v svojom lone existovať rôznym teologickým školám, aj protikladným, a len zriedka, a to len na konciloch, vymedzila herézu.” Nuz pozri sem (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_dottrinali_index.htm) na stranky CDF, kde reaguju napr. na prof. Künga, knihy Anthony de Mella SJ, pani Vassulu Ryden, Theillarda de Chardin a dalsich, vsetko tam samozrejme ani nie je uvedene.
  B) pises: “podľa katolíckej tradície, opierajúcej sa o sv. Augustína a sv. Tomáša, (…) má svedomie veriaceho takú zásadnú dôležitosť, že v prípade konfliktu má prednosť rozhodnutie svedomia pred učením učiteľského úradu.” Ku tomu strucne v bodoch:
  – myslis tym aj to, ze ked si manzelia vo svedomi uprimne vyhodnotia, ze pouzivanie nejakej antikoncepcie je pre nich na urcite obdobie lepsie, tak tento usudok ich svedomia ma prednost pred ucenim Magisteria v tom zmysle, ze ich konanie je ospravedlnene pred Bohom?
  Alebo este to vyostrim: ak zena vo svojom svedomi vyhodnoti, ze je spravnejsie zbavit sa dietata, ktore nosi pod srdcom, ma usudok jej svedomia prednost pre ucenim Cirkvi?
  Sv. Tomas hovori: Ľudské konanie sa nemôže posudzovať ako mravne dobré iba preto, že vedie k dosiahnutiu takého či onoho cieľa, alebo jednoducho preto, že úmysel konajúceho je dobrý.
  – v pripade konfliktu, t.j. ked su proti sebe učenie všeobecne platného prikázania a norma individuálneho svedomia, tak kto v skutočnosti rozhoduje o dobre a zle? Svedomie rozhoduje o objektivnom dobre? Naozaj si to myslis? Ved i preto ani nehovorime o rozhodnuti svedomia, ako pises, ale o usudkoch svedomia. Úsudok svedomia je praktický úsudok, ktorý človeku napovedá, čo má urobiť alebo čomu sa vyhnúť, alebo posudzuje skutok, ktorý už človek vykonal. Je doň hlboko vpísaný princíp poslušnosti voči objektívnej norme.
  – Kedy, respektive Preco ma svedomie moc zavazovat?
  “Svedomie,” píše sv. Bonaventúra, “je Božím hlásateľom i poslom a to, čo hovorí, nepochádza z neho samého, ale od Boha.” Avsak Boh nebude v rozpore sam so sebou. V nom niet rozporu (to, ze v Nom rozpor je o.i. hlasal Luther). Nebude v rozpore to, co Boh hovori cez Ucitelsky urad s tym, co hovori cez svedomie veriaceho. Kedze z vôle Boha je katolícka Cirkev učiteľkou pravdy a má za úlohu hlásať a hodnoverne učiť Pravdu. Ale? Ale v úsudkoch nášho svedomia vždy môže byť skrytý omyl. Naviac hriešne návyky postupne takmer zahlušia svedomie.
  – A co nasa sloboda?
  Autorita Cirkvi, ktorá sa vyslovuje k mravným otázkam, nijako nenarúša slobodu svedomia veriacich nielen preto, lebo sloboda svedomia nikdy nie je oslobodením “od” pravdy, ale vždy a výlučne “v” pravde. Poznate pravdu a pravda vas oslobodi. Kazdy, kto pacha hriech je otrokom hriechu. Kedy pachame hriech a kedy koname v zhode s pravdou, zakonom Bozim a prirodzenim zakonom, to nam spolahlivo tlmoci Cirkev a svedomie koherentne potvrduje spravnost tohto zakona. Sv. Tomas hovori: Dôstojnosť svedomia v každom prípade spočíva v pravde: ak je svedomie správne, vtedy ide o objektívnu pravdu, ktorú človek prijal; ak je svedomie pomýlené, ide o to, čo človek mylne subjektívne považuje za pravdivé. Cize ide o to, ako hovori Augustin, nadobudanie “spoločnej prirodzenosti” medzi človekom a pravým dobrom. Lebo Učiteľský úrad nepredkladá kresťanskému svedomiu cudzie pravdy, ale odhaľuje tie, ktoré by už malo vlastniť, pestujúc ich od prvotného úkonu viery (porov. ucinky krstu v KKC).

 • Tomáš:

  Čitateľ, dobrý postreh :-)

 • Emanuel:

  Čitateľ´
  Ďakujem za tvoj názor a mohol by si ho aj potvrdiť niečim dôveryhodným?
  Totižto pri diskusii sa sluší kritiku obhájiť dôveryhodným zdrojom a nie len kritizovať na prázdno. V opačnom prípade to môže byť osočovanie.

  Napíš, čo konkrétne si vymýšľam a potvrď to niečim, čo ťa presvedčuje o tvojej pravde. Pretože to by som aj ja mohol tvrdiť o tebe, že si vymýšľaš a keby som to len tvrdil a nepotvrdil, tak by som bol len obyčajný kritik bez súdnosti.

 • Emanuel:

  Andrej Š
  Veľmi sa mi páči tvoje rozsiahle písanie o svedomí, už len by som dodal k tomu vyjadreniu Kongregácie pre nauku viery, že ako som už hore spomínal, tak ich vyjadrenia nie sú vždy autentické s oficiálnym učením Cirkvi.

  Uvediem príklad:
  Dokument týkajúci sa Hansa Kunga, ktorého tak “vychvaľuju” členovia TF, bol riadne kongregáciou … suspendovaní a ich vyjadrenie potvrdil aj samotný pápež: Ján Pavol II., o čom svedčí aj záver tohto dokumentu, kde je napísané:

  Anglicky:
  “At an Audience granted to the undersigned Cardinal Prefect, the Supreme Pontiff Pope John Paul II approved this Declaration, decided upon at an Ordinary Meeting of this Sacred Congregation, and ordered its publication.”
  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19791215_christi-ecclesia_en.html

  V preklade:
  “Pri audiencii udelenej nižšie podpísanému kardinálovi prefektovi, Pápež Ján Pavol II. schválil toto vyhlásenie, rozhodnuté na riadnom zasadnutí tejto posvätnej kongregácie, a nariadil jej zverejnenie.”

  Takto v dokumentoch kongregácie… ked je napísané – môžeme jasne vyrozumieť, že s vyjadrením dokumentu súhlasí aj pápež.

  Ale, ked to tam nie je napísané, potom logicky vychádza že s vyjadrením dokumentu nemusí súhlasiť pápež a ako dôkaz toho je aj prípad Vasssuly Ryden:

  Porovnajme
  V r.1995 sa prvykrát kongregácia pod vedením J.Ratzingera vyjadrila PROTI šíreniu spisov Vassuly Ryden, čo pápež nepotvrdil svojim podpisom a ani súhlasom, akým sa vyjadril v prípade Hansa Kunga.

  Ale naopak, v r.1996 na verejnej audiencii pp.Ján Pavol II. privítal a povzbudil medzi inými aj spoločenstvo Vassuly Ryden, ktoré šíri jej posolstvá, aby s jeho požehnaním pôsobili vo svete.

  Tam môžeme vidieť, že napriek sukromného vyjadrenia prefekta kongregácie… pápež mal iný názor na to…

  A teraz zaujímava správa:
  V r.2004 J.Ratzinger (ešte ako prefekt kongregácie)už bol ZA šírenie posolstiev Vassuly Ryden.

  Lenže to nie je všetko:
  V r.2007 ked už prefektom sa stal Wiliam Levada, tak on už bol PROTI …
  Opäť vidíme protirečenie, ale už J.Ratzinger ako pápež privítal s vrúcnosťou Vasulu Ryden i s jej posolstvami a naoplátku tiež nepodpísal vyjadrenie kongregácie, ktoré bolo sukromnou záležitosťou prefekta W.Levadu.

  hoc ako si to niekto vysvetľuje, faktom ostáva to, že samotná kongregácia a jej vyhlásenia bez schválenia pápeža sa niekedy vyjadruje PROTI a inokedy ZA … čo je dokazuje, že nie v každom prípade sa kongregácia vyjadruje v rámci oficiálneho učenia Cirkvi, čiže ich vyjadrenia nemožno považovať vždy za neomylné učenie Mygistéria Cirkvi.

  Toľko k vyjadreniam Kongregácie, ale ešte čo sa týka SVEDOMIA
  tak zverejnujem niečo z katechizmu,ktorý si spomínal.
  Je tam v podstate napísané to, čo si napísal, že v prípade “pokriveného svedomia” ak človek neposlucha učenie Cirkvi, tak pácha hriech (vlastnými slovami, povedané)

  IV. Mylný úsudok

  1790 Človek je povinný vždy poslúchať istý úsudok (iudicium certum) svojho svedomia. Keby vedome a dobrovoľne konal proti nemu, sám by sa odsúdil. Stáva sa však, že morálne svedomie je v nevedomosti a vynáša mylné úsudky o činoch, ktoré človek hodlá vykonať alebo už vykonal.

  1791 Túto nevedomosť často možno pričítať osobnej zodpovednosti. Stáva sa to vtedy, „keď sa človek málo stará o hľadanie pravdy a dobra(1704) a keď hriešne návyky postupne takmer úplne zaslepia svedomie“. V týchto prípadoch je človek zodpovedný za zlo, ktoré pácha.

  1792 Nepoznanie Krista a jeho evanjelia,(133) zlé príklady iných, otročenie vášňam, nárok na zle pochopenú nezávislosť svedomia, odmietanie autority Cirkvi a jej učenia, nedostatok (chýbanie) obrátenia a lásky môžu byť príčinou vybočení úsudku v morálnom správaní.

  1793 Ak je, naopak, nevedomosť neprekonateľná(1860) alebo morálny subjekt nie je zodpovedný za mylný úsudok, zlo, ktorého sa dopustil, sa mu nemôže pričítať. Ale aj tak zostáva zlom, nedostatkom, nezriadenosťou. Preto sa treba usilovať o nápravu omylov morálneho svedomia.

  1794 Dobré a čisté svedomie osvecuje pravá viera. Lebo láska vychádza súčasne „z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery“ (1Tim 1,5).
  „Čím viac teda prevláda správne svedomie,(1751) tým viac sa jednotlivé osoby a spoločenstvá vzdávajú slepej svojvôle a usilujú sa riadiť objektívnymi normami morálnosti.“

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Vážení teológovia, kňazi, filozofi, psychológovia, prírodovedci, umelci, pracovníci v spoločenských vedách, politickí analytici, tzv. vzdelaná elita,

  na základe prečítania si vašej spirituality na vašej webstránke Teologické fórum vás prosíme, neničte nám našu Cirkev, nelikvidujte základné hodnoty našej viery.

  Píšete, hlásate, vyznávate a rozširujete, že:
  – nie láska je na prvom mieste, ale solidarita a kŕmenie hladných ľudí
  – nie láska je na prvom mieste, ale komunikácia
  – nie láska je na prvom mieste, ale odbornosť
  – nie láska je na prvom mieste, ale bratstvo a sesterstvo

  Fakt máte pocit, že Cirkev založená Ježišom Kristom je SAV alebo iná odborná inštitúcia?

  To, čo hlásate, je v totálnom rozpore s učením Cirkvi, v rozpore s Ježišom Kristom, v rozpore s Bohom. ALFA A OMEGA, ČO PRIŠIEL JEŽIŠ HLÁSAŤ, BOLA A JE LÁSKA, KTOREJ PRIRODZENÝM DÔSLEDKOM JE, OKREM INÉHO, AJ: “KŔMIŤ HLADNÝCH ĽUDÍ”. Vy ste Ježišovo posolstvo lásky degradovali na solidaritu a jedlo pre žalúdok.

  Ďalej v tej istej časti „spiritualita“ píšete, že sa snažíte o odbornú prácu a komunikáciu. Keďže vám chýba Ježišova láska, vaša odbornosť je skôr pýcha a vaša komunikácia je rozkol.

  Bratstvo (a sesterstvo), ktoré hlásate, je základným pilierom/heslom osvieteneckej revolúcie, ktorá prenasledovala a vraždila kresťanov a mala hlavnú snahu „zničiť a odstrániť kresťanstvo“. Vy ste tento pilier obohatili o feministický základný prvok sesterstvo – feminizmus je nadstavba boja proti Cirkvi a kresťanstvu.

  Ježišova Nevesta Cirkev je založená na láske – Ježiš je Láska. VY SVOJU NOVÚ CIRKEV ZAKLADÁTE NA BRATSTVE, ODBORNOSTI, KOMUNIKÁCII A SOLIDARITE. My chceme zostať pri tom, čo nám priniesol Ježiš – pri Láske, preto vás žiadame, vráťte sa z vašej BLUDNEJ spirituality späť k láske, tak ako nás to učil Ježiš Kristus. Plne sa v tomto stotožňujeme s našimi kňazmi a otcami biskupmi a podporujeme ich v práci na tomto Božom diele.

  My, kresťania Slovenska, sa úplne dištancujeme od vašej spirituality
  „bratstvo, odbornosť, komunikácia a solidarita“.
  Prosíme vás, vráťte sa späť do Ježišovej Cirkvi – Cirkvi založenej na láske
  a k poslušnosti k vašim a našim otcom biskupom.

  Nedávajte nám zlý príklad odboja, rozkolu a neposlušnosti – otcom čoho je diabol. „Lebo strom možno poznať po ovocí“ – Mt 12,33; Lk 6,43; Jn 15,4; Gal 5,22; Mt 7,17-19; Mt 3,10; Jak 3,17 – „Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia“, čo o vašom odboji a rozkole, ktorý do Cirkvi vnášate, nemožno povedať. Cirkev nie je o rozumkárení a intelektuálnych úvahách, Cirkev je o láske, hierarchii, poslušnosti – opak je od diabla.

  Ak však budete mať aj naďalej potrebu cirkvi založenej na spiritualite: „bratstvo, odbornosť, komunikácia a solidarita“, bude nám to ľúto, ale určite vám nebudeme brániť v odchode z Ježišovej Cirkvi založenej na láske, aby ste si mohli stvoriť svoju novú cirkev Teologické fórum založenú na hesle: „bratstvo, odbornosť, komunikácia a solidarita“.

  Všetci inovátori a reformátori, počas 2000 ročnej histórie našej Cirkvi, pochopili, že je jednoduchšie a lepšie pre všetkých zainteresovaných, aby si založili svoju vlastnú cirkev, s vlastnou spiritualitou a vlastnými heslami a pravidlami „hry“. NIE STE PRVÍ, KTORÍ CHCELI ZMIERNIŤ “NÁROČNOSŤ PODMIENOK NA CESTE DO NEBA” A ZAHATAŤ DUŠIAM CESTU DO VEČNEJ BLAŽENOSTI. Nám tieto náročné pravidlá, dané Ježišom, vyhovujú, nesiahajte nám na ne. Založte si vlastný „klub“ s miernejšími pravidlami.

  S úctou

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kolektív
  + dospelé deti nás všetkých

 • Fero Rada:

  Mila Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kolektív

  Hm, toto bolo stanovisko napisane s laskou? Neviem.
  Boh je laska – suhlasim. Jednou z jej foriem je laskava komunikacia. :-)
  Ale beriem, asi mate stach z rozbijania jednoty.

  Ludia, ktori maju iny nazor na vec nemusia mat nevyhnutne zly umysel. A ani nechcu ist lahsou cestou.
  Preto mam rad napriklad Tonka Srholca. Lebo jeho Boh je laska. To je vidiet.

  Nasu cirkev mam rad aj preto, ze sa do nej zmestia na jednej strane ludia ako Srholec a napr. arcibiskup Sokol na strane druhej. Nakoniec aj tak zvitazi laska a odpustenie.

  Ak chcete naozaj spoznat predsedu Teofora Karola Moravcika precitajte si jeho homilie na stranke teofora. Alebo sa zastavte v Devinskej na sv. omsi. Radsej raz vidiet ako stokrat pocut. Nie je sa coho bat.

  Prajem pekny vecer

  Fero Rada

 • Emanuel:

  Pokoj s Tebou Fero Rada

  Ďakujem za pozvanie…, ale pokiaľ o.Moravčík bude nadalej zotrvávať v heréze (proti učeniu Cirkvi a pápeža), tak by som na tvojom mieste radšej pozýval ľudí na lepšie miesta.

  Takisto, čo sa týka o.Srholca (člen TF), pretože jeho slávenie Eucharistie na festivale “Pohoda”, bola veľkým pohoršením.

  V čase prvých kresťanov na slávení sv.Omše mohli byť nepokrstení alebo katechumeni na krst účastní len na liturgii Slova a potom už nemohli. Dnes sa pácha toľko svätokrádeží, že už sa ani nevie poriadne, čo sa prijíma na sv.omši.

  Fero
  Boh ťa miluje, tak ako všetkých a práve preto by bolo dobré, keby sme Mu – jeho lásku opätovali aspoň tým, že nebudeme znevažovať nehodným prijímaním jeho Telo a Krv. Ked nie kvôli Nemu samému, tak aspon kvôli sebe, aby sme neochoreli a nezomreli na následky nehodného prijímania sv.Eucharistii ako to hovorí Božie Slovo.

  Ďakujem, že si … prijal pozvanie k svätosti a láske k Ježišovi.
  PS/ ak si nepochopil čo som tým chcel povedať, tak sa spokojne opýtaj a môžeš aj sukromne, pretože na rozdiel od členov TF som ochotní spoznať viac aj z Vašej strany.

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Fero rada,

  to, čo si bol schopný si všimnúť v celom texte Ty (zaujímavé, prečo si z celého kontextu vytrhol práve toto a ostatné si ignoroval), to bola tá časť evanjelia, kde sa Ježiš nahneval a vyhnal z chrámu tých, čo z domu Jeho Otca robili PELECH LOTROVSKÝ. Ak niekto prevracia Ježišovo evanjelium má len dve možnosti, buď sa kajať a vrátiť späť do Cirkvi k Otcovi, alebo Mk 11, 15-17 (vyhnanie lotrov z chrámu). To nebola príliš láskavá komunikácia :-)

  Tak, čo teraz, obviníš aj Ježiša, že tam nebola láska:-) keď lotrov vyhnal z Otcovho chrámu.
  My-kolektív (ja) teda nemôžeme byť väčší od svojho Majstra.

  Tvoja reakcia značí buď neznalosť písma, buď slabá viera v Živého Boha, alebo že aj Ty patríš k buričom a odpadlíkom od Cirkvi v ponímaní sv. písma – v tomto prípade si prečítaj Mk 11, 18 (snaha o diskreditáciu, “spoločenskú” smrť, aby si tým odňal silu Ježišovým nasledovníkom, ktorí sú pre Teba ako zrkadlo nepríjemnej pravdy).

  Kristus prikázal milovať blížneho svojho ako seba samého. Neprikázal však robiť zo seba handru, do ktorej si hocikto utrie špinavé topánky a potom ju odkopne, leb sa mu bridí.

  Tak Ťa pozývam, vráť sa k pravej viere, buď verný Ježišovi, pápežovi, kňazom a biskupom hierarchicky s ním zjednotenými a máš po trápení.

  Aj Tebe pekný večer

 • Fero Rada:

  Pre Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kolektív

  Priatelia,
  nie je mi celkom jasne, kto su ti lotri, ktorych by Jezis vyhnal z chramu?
  Farar Karol Moravcik z Devinskej Novej Vsi? On nie je lotor. :-)

  Ja to nemam zdaleka take jasne ako Vy. Vasa viera je silna a pevna. Moja viera je slaba. Ale inu nemam.

  Na to aby prezila moja slaba viera potrebujem v zivote stretnut prave takych ludi ako su Srholec, Moravcik, Halik, Kuffa, Carreto, Jan XXIII, Jan Pavol II …

  Oni su pre mna tvarou cirkvi, v ktorej sa mozem citit doma. Oni mi pomahaju v kazdodennom zapase o vieru.

  Hovorite, ze ked budem verny svojej cirkevnej hierarchii tak budem mat po trapeni. Ale cirkev (aj hierarchicka) ma aj skarede tvare. A ja si chcem a musim vyberat, na ake tvare sa budem pozerat, aby som sa v cirkvi citil doma.
  Tak mi neberte tuto moznost. Nezuzujte cirkev podla SVOJICH predstav. Rozvijajme jej ducha slobody a plurality ciest.

  Majte sa pekne.

  Fero

 • Fero Rada:

  Pre Emanuela.
  Je mi luto, neviem ta pozvat na lepsie miesto. Je to najlepsie miesto ake som v dostupnom okoli nasiel.
  Ale nechcem sa pustat do velkej diskusie. Nase pohlady na vsetko o com tu diskutujeme su prilis odlisne.

  Prajem Ti pekny vecer.

  Fero

 • Tomáš:

  ad: Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Čoho sa bojíte? Budúcich prázdnych kostolov (no ak budete vyháňať s cirkvi ľudí len preto, že majú iné názory ako omylná cirkev, tak nepochybne sa Vaše obavy naplna)? Že ľudia mentálne opúšťajú takú cirkev, ktorá sa roky (aj)spreneverovala učeniu Ježiša Krista? Kde aj dnes sa už niektorí rodičia obávajú poslať svoje dieťa samotné na spoveď? Myslíte si, že iba vy ste tí napravovernejší veriaci v učenie Ježiša Krista len preto, že sa k Nemu modlíte?
  Ježiš je v každom človeku, ktorý v Neho verí a nikto nemá právo rozhodovať o tom, kto v Neho verí viac, a kto v Neho verí menej. Nie ten, kto má na svoju vieru v Neho iný názor sa Mu spreneveruje, ale ten, kto v Jeho mene vyhadzuje, lebo ten je v Jeho učení laik a preto sa Mu nepriblížil ani po Jeho členky nôh. Hovoriť, že Ježiš lotrov vyhadzoval z chrámu a hrať sa na Neho tým, že chce urobiť to isté je jeden VEĽKÝ ROZDIEL.

 • Tomáš:

  ad: Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Len pre pripomenutie, pozrite si, čo všetko robila Cirkev, ktorá mala zastupovať Ježiša na zemi (a za čo sa musej Ján Pavol II ospravedlniť), a ktorá podľa Vás je aj dnes neomylná. Ako viete, že sa teraz nemýlite Vy? Keby boli všetci takí slepí a ľahostajní k životu iných ľudí, ako sa nám predstavujete na tomto blogu, nikdy by so Cirkev svoje omyly nemusela priznať. A to je len do doby pontifikátu Jána Pavla II, to čo sa deje v súčasnosti verejnosť aj vďaka zrelosti veriacich a novodobým médiám okamžite rieši.

  Ján Pavol II. sa počas pontifikátu ospravedlnil za prenasledovanie vedca Galilea Galileiho (1992), za účasť katolíckej cirkvi pri obchode s otrokmi (1993), v Česku poprosil o odpustenie za úlohu cirkvi v boji proti reformátorom (1995), všetkým ženám sa ospravedlnil listom za to, že im cirkev nechcela dopriať práva (1995), ospravedlnil sa za nečinnosť cirkvi počas holokaustu (1998), za popravu Jana Husa (1999), za hrubé zaobchádzanie misionárov k domorodému obyvateľstvu v Južnom Pacifiku (2001) a i.
  Zdroj:http://www.aktuality.sk/clanok/186167/krv-jana-pavla-ii-vystavia-vo-vatikane/

 • Tomáš:

  ad: Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Píšete toto, čo ste si prečítali na webstránke Teologického fóra:

  “Vážení teológovia, kňazi, filozofi, psychológovia, prírodovedci, umelci, pracovníci v spoločenských vedách, politickí analytici, tzv. vzdelaná elita,

  na základe prečítania si vašej spirituality na vašej webstránke Teologické fórum vás prosíme, neničte nám našu Cirkev, nelikvidujte základné hodnoty našej viery.

  Píšete, hlásate, vyznávate a rozširujete, že:
  – nie láska je na prvom mieste, ale solidarita a kŕmenie hladných ľudí
  – nie láska je na prvom mieste, ale komunikácia
  – nie láska je na prvom mieste, ale odbornosť
  – nie láska je na prvom mieste, ale bratstvo a sesterstvo

  Fakt máte pocit, že Cirkev založená Ježišom Kristom je SAV alebo iná odborná inštitúcia?”
  ************
  Nie som člen Teologického fóra, ale človeku, ktorý logicky myslí musí dôjsť, že to, čo majú vo svojom programe je program občianskeho združenia, ktoré združuje ľudí z rôznych oblastí spoločenského života (napokon, nechce cirkev prijímať také zákony, ktoré ovplyvnia aj vedcov, lekárov, umelcov, ľudí s kresťanskou vierou)
  Takže to, čo ste kritizovali, je program riadne registrovaného občianskeho združenia, a nie cirkevného spoločenstva.
  http://portal.ives.sk/registre/detailOZ.do?action=aktualny&formular=nazov&id=163407

  A Vy tam naozaj necítite lásku? Lebo ja ju cítim, aj keď sa o nej nepíše v cieľoch činnosti O.Z. :-)

 • Emanuel:

  Tomáš
  Máš pravdu, že lásku je cítiť všade, kde ju človek prijíma a rozdáva a to sa stáva aj na TF, ked napr. píšu o dobrej viere Krista a Cirkvi, ale ked píšu zle o Kristovi a Cirkvi, tak pochopiteľne, že toto nemá nič spoločné s láskou.
  Čiže nevylučujem, že by členovia TF mohli napísať aj niečo v duchu Kristovej lásky, ale ked sa v tejto téme „bavíme“ o ich herézach, tak nemôžem povedať, že to konajú v duchu kresťanskej lásky.

  Všimni si, že poukazujem hlavne na ich herézy a to preto, lebo ako vidíme, tak aj Ty máš dojem, že Výzva TF je v poriadku a dokonca ju vnímaš ako niečo reformné-dobré, ako ked v minulosti prišli niektorí učenci s dobrou vôľou, ale niektorí cirkevní predstavitelia (ako boli niektorí klerici) mylne odsudili aj ich dobré učenie.

  Rozumiem Ti a chápem, že ak takto vnímaš Výzvu TF, tak pochopiteľne, že ich považuješ za „dobrých reformátorov Cirkvi“, avšak opäť musím poukázať na skutočnosť, že členovia TF so svojou Výzvou (požiadavkami) nie len že neprichádzaju s dobrou vôľou-dobrou Výzvou-požiadavkami (a to nie len preto, že sa tak vyjadril o nich Mons.Amrich, ale aj preto, lebo ich požiadavky jasne a zrozumiteľne protirečia Božej Výzve ako aj učeniu neomylného učiteľského úradu Cirkvi a pápeža), ale privádzajú mnohých ľudí (aj veriacich) do takých omylov, že ich považujú za „reformátorov Cirkvi“ – pričom nepriamo navádzajú aj veriacich, aby neposlúchali pápeža (ale ich učenie).

  Ked hovorím o neomylnosti Božej a Cirkvi, tak zároveň dávam odpoved na tvoju otázku, ked si sa pýtal, že ako vieme, či sa nemýlile (ako to bolo v prípadoch, kedy sa za chyby v Cirkvi ospravedlňoval pápež)

  Pápež sa neospravedlnoval za vieru Cirkvi, ale za jej skutky, ktoré neboli v sulade s vierou Cirkvi. Rozdiel je v tom, že ked pápeži učili pravdu, tak klerici alebo aj laici ju nepraktizovali a preto došlo aj k spomínaným zlým skutkom-chyby-hriechy, ktoré si uviedol.

  Ako vieme, že teraz sa nemýlime ?
  Pozri sa na to takto a povedz Ty sám ako to vidíš:

  Pápež potvrdil celoživotné učenie Cirkvi o celibáte, svätení do kňazstva atd…, že nie je možné ho zmeniť (v zásade) a to na Zelený Štvrtok.
  Boh so svojimi Svätými (ako je Panna Mária…) tiež hovoria to isté, čo pápež.
  A aj napriek tomu, členovia TF stále šíria svoje herézy!

  Čo na to povieš (ako to vidíš teraz)?
  Už vieš, prečo som si istý, že sa nemýlim o herézach členov TF ?

  Ešte, čo sa týka Tf a ich pôsobení.
  Ty ich vnímaš len ako občianske združenie, ale iní ich vnímajú ako cirkevné združenie- kedže maju vo vedení kňaza a pozývajú ich na sv.omšu.
  Aj mne je už jasné, že ide o neformálne občianske združenie, ale zároven mi je jasné, že ide o viac než len to a to o organizáciu, ktorá je do istej miery prepojená s viacerými heretikmi ako sú členovia PI a kontroverzní ľudia: Ludmila Javorova, Hans Kung, atd..

  Takže tu neide len o nejakých laikov, čo začínaju vo viere, ale skôr o klerikov, ktorí končia vo viere, nakoľko už niektorí z nich boli suspendovaní a je len otázka času, kedy pápež z Božej vôle suspenduje aj týchto.
  Ak sa zdá, že predbieham udalosti, tak určite by si človek mal vziať k srdcu a to tú skutočnosť, že niektorí už sú v takomto stave a kedže všetci šíria herézy, tak človek by si mal poriadne rozmyslieť, či bude nadalej obhajovať ich Výzvy, lebo potom, ked ich už exkomunikuju, tak takýto človek vyjde nie len na hanbu, ale aj na výsmech.

  Zober si napr. takých knazov z Jarku alebo z Ukrajiny.
  Začali s dobrou Výzvou k pokániu a oslobodeniu ľudí od rôznych povier, okultizmu atd… takže človek mal dojem, že prišli s niečim dobrým, ale kde to skončilo?
  Dnes nie lenže odmietajú poslušnosť pápežovi, ale sa jednoducho vysvätili za biskupov.

  Tomáš
  Myslíš si, že v prípade TF tomu tak nebude?
  Pozri sa na Ludmilu Javorovu – nechala sa vysvätiť za knažku a dodnes to neľutuje.
  Hans Kung verejne odmietal učenie o neomylnosti pápeža a dodnes to neľutuje?!
  o.Helmut Schuller takisto neľutuje svoje požiadavky ako ani o.Moravčík.
  o.Srholec je stále členom TF a jeho služenie sv.omší dokazuje, že je príliš liberálny, takže kde to všetko speje?

  Ked toto vieme, tak môžeme si nadalej naivne namýšľať, že tu neide o herézy, ale o reformáciu Cirkvi?

 • Tomáš:

  Emanuel, a vieš že Ťa chápem? A aj to chápem, že nechápeš mňa, a viem aj prečo, jasne si to napísal. Ale napriek tomu som presvedčený, že im ide o dobrú vec. Jána Husa cirkevná inkvizícia tiež vyzývala, aby poprel to, čo hlása, a keď to neurobil, bol upálený. Určite to nebolo bez súhlasu pápeža, ktorý, ako tvrdíš, má byť neomylný. Ján Hus bol odstránený, ale jeho myšlienky dosiahli hranicu pravdy a prežili ho na ceste storočiami. Podobne, ak tí, ktorých si vymenoval a takrečeno by si si želal, aby sa zriekli toho v čo veria, by bol z ich hľadiska rovnaký omyl, ako keby to bol urobil Ján Hus. Oni jednoducho veria v to čo hlásajú, sú presvedčení, že to myslia dobre. Prepáč mi to, ale naozaj som na ich strane, aj z toho, že som sa poučil na omyloch pápežov a Cirkvi.
  Vieš, myslím si, že už túto tému z mojej strany ukončím. Nešlo mi, aby som vás tu presvedčil, išlo mi len o vyslovenie názoru. A že mi to bolo umožneníé, ďakujem prof. Dudovi, v tomto si vážim jeho liberálnosť :-) Maj sa krásne, želám požehnaný deň a ďakujem Ti za to, že si mi v diskusii venoval svoj čas :-)

 • slovak:

  Tomáš, ešte musíš veľmi veľa študovať. Prajem ti veľa šťastia pri štúdiu histórie! :)

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre Fera:
  Pýtaš sa „kto su ti lotri, ktorych by Jezis vyhnal z chramu?“ a tiež sa pýtaš, či to náhodou nie je Farar Karol Moravcik z Devinskej Novej Vsi – vieš, čo filozofia hovorí, že otázka predikuje odpoveď, ten kto sa pýta, už rozumie veci a pozná odpoveď … a preto sa teraz ja pýtam Teba, aký si mal Ty dôvod označiť vzbúreného farára za lotra (v zmysle slov evanjelia)?
  .
  Žeby si začínal chápať Ježisove slová: Mk 11, 15-17?!
  .
  Žeby si začínal chápať, že napojenie na Cirkev je iba vtedy, keď je človek/veriaci/kňaz spojený s pápežom, biskupmi a kňazmi s ním zjednotenými?!
  .
  Žeby si začínal chápať evanjeliové, že ak je ratolesť spojená s viničom bude mať život, ale ak nie je spojená z viničom uschne?! (Jn 15)

  Ďalej sa v texte odvolávaš na 2 pápežov a takú slovenskú autoritu, akou je Kuffa, čo je super, ale pliesť tieto autoriti verné Cirkvi, Ježišovi a pápežovi dohromady s ľuďmi, ktorí odmietli hierarchickú poslušnosť – to už nie je dobrý nápad. Ani Jan XXIII, JP II ani Kuffa nikdy nevyzývali na neposlušnosť!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a už vôbec nie v mene osvieteneckého a feministického hesla: „bratstvo, odbornosť, komunikácia a solidarita“. Pokiaľ je mne známe, všetci traja dávali na prvé miesto lásku (k Ježišovi, Cirkvi ….), poslušnosť (k Ježišovi, Cirkvi, hierarchii …), čo o členoch a sympatizantoch TF nemožno povedať, skôr naopak. Zmiešal si dohromady dva totálne protipóly – matematicky sa to dá zapísať asi takto: áno=nie, biele=čierne, dobro=zlo, neposlušnosť=poslušnosť, spasenie=zatratenie a pod.
  .
  Plne chápem Tvoje posledné dva odseky – že v našej Cirkvi sa prejavuje aj ľudský rozmer a ten má aj škaredé tváre a že potrebujeme niekoho, kto nám pomôže cítiť sa v Cirkvi doma. Predpokladám, že s týmto sa aspoň raz v živote zaoberal každý jeden veriaci (ja tiež). Na konci však vždy zostáva jediná cesta, jediná istota, jediný zmysel existencie: vernosť Ježišovi, Cirkvi, Svätému otcovi a kňazom a biskupom s ním spojenými – všetko ostatné je odpad (Mk, Jn – viď viššie).
  .
  Áno, hierarchická cirkev má škaredé ľudské tváre (ale kto ich nemá). Tým, že sa stali kňazmi, Boh nezrušil ich človečenskosť a hriešnosť (bez hriechu bol iba jeden človek – Panna Mária). Ale pýtam sa Teba a ostatných, ktorí si na túto našu hierarchiu sťažujú: „MODLÍŠ SA ZA KŇAZOV A MODLÍŠ SA ZA NICH DENNE?“ Ak bude odpoveď nie – tak Ty si na vine, ja som na vine … že naši kňazi a biskupi sa prejavujú viac človečensky. Naši kňazi a biskupi nepotrebujú Tvoje, moje, jeho, jej, ich kritizovanie, rady, rozumkárenie … oni potrebujú modlitbu!!!!!! Kým to nerobíme, NEMÁME PRAVO SA NA NICH SŤAŽOVAŤ lebo táto sťažnosť padá na našu hlavu.
  .
  Kňazi a biskupi majú pred Bohom veľkú zodpovednosť a my, veriaci ľud, im pri tom máme pomáhať, bez našej pomoci to oni nemôžu zvládnuť. Preto nielen oni budú volaní na zodpovednosť, ale (hlavne) aj my, Boh sa nás bude pýtať, ako si konal svoju povinnosť voči svojmu pastierovi???? Čo odpoviem?
  .
  Áno, keď budeme verní svojej cirkevnej hierarchii (z toho vyplýva aj im pomáhať a modliť sa za nich), budeme mať po probléme, lebo budeme mať svätých kňazov a budeme sa v Cirkvi cítiť ako doma (viď u Maroša Kuffu v Žakovciach – tam sa ľudia cítia doma).
  .
  Špeciálne z Tvojho posledného odseku cítim bolesť a plač duše, ktorá je v patovej situácii a už nemá žiadne východisko a chytá sa „povestnej slamky“ a vôbec sa Tvojmu stavu nedivím, mám ho za sebou. Z tohto pekla je cesta von a je fakt jednoduchá, tak jednoduchá, že múdri, pyšní a namyslení ju podceňujú a už vôbec ju nepovažujú za riešenie … ale je zaručene funkčná. Ide o toto:
  .
  Môžeš si „adoptovať“ jedného z tých kňazov alebo biskupov v hierarchickej Cirkvi, čo majú škaredú tvár a denne sa za neho modliť a robiť za neho pokánie (návod je tu: http://www.pokanie.eu.sk) a sleduj tú zmenu, ten zázrak, keď sa „adoptovanému“ dostavia milosti na základe Tvojej modlitby. To bude Tvoja vstupenka domov-tu na zemi a aj do Neba … tak sa tam vidíme
  .
  Môžeš založiť iniciatívu, 3.sektor alebo sa pripojiť k už existujúcim a intenzívne začať rozvíjať modlitbové adopcie kňazov a biskupov a budeš žasnúť, akú silu má modlitba a ako sa budeš vynikajúco cítiť doma v Cirkvi.

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  sorry, je to http://www.pokanie.sk

 • Tomáš:

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Môžeš si „adoptovať“ jedného z tých kňazov alebo biskupov v hierarchickej Cirkvi, čo majú škaredú tvár a denne sa za neho modliť a robiť za neho pokánie (návod je tu: http://www.pokanie.eu.sk) a sleduj tú zmenu, ten zázrak, keď sa „adoptovanému“ dostavia milosti na základe Tvojej modlitby. To bude Tvoja vstupenka domov-tu na zemi a aj do Neba … tak sa tam vidíme

  MILÍ MOJI, NO DOBRE SOM SA POBAVIL po kliknutí na to, čo potom potrebovalo vaše “sorry”. Emócie pri písaní, alebo Boh má rád humor? :-)

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Tomáša
  Čítaj Sväté písmo: „odpad bude veľký“ (Zjv). Nie preto, že niekto niekoho vyženie alebo exkomunikuje. Ak vieš, čo to znamená, tak vieš, že túto skutočnosť môže vykonať iba jedinec sám za seba – svojou vzburou sa oddelí od Cirkvi, pápeža a kňazov a biskupov s ním zjednotenými … ratolesť oddelená od viniča uschne.
  .
  Máš pravdu, ľudia dnes opúšťajú Cirkev, otázka znie: Prečo?
  .
  Človek čaká, že Cirkev (a vôbec nevie, čo si má za tým predstavovať, resp. za Cirkev považuje kňazov a biskupov) za neho všetko odtiahne, odpracuje a on sa bezprácne a bez námahy bude sladko preflákavať životom, až skončí v Nebi. A keď mu Cirkev túto jeho scestnú a bludnú predstavu nenaplní, tak je sklamaný, nadáva na Cirkev, kňazov a biskupov a robí rebéliu, odboj, rozbroj alebo uteká z Cirkvi, ktorá za neho „nemakala“. Omyl! Takto to nefunguje. Cesta evanjeliovej zmeny myslenia, dozrievania, k svätosti je náročná a nie je pre každého.
  Bezprácnosť, flákanie, očakávanie, že druhý to za človeka odtiahne – toto sú, z psychologického hľadiska, postoje nezrelých ľudí. Tieto postoje majú všetky atribúty detského správania: mama urobí, mama vybaví, tato donesie … a ja dieťa si to užijem! V detskom veku je to normálne, ba žiaduce, ale od 18. roku života (pozri Katechizmus) je každý sám zodpovedný za to „kto je“ „čo robí“ „za svoj rozvoj“ „za svoju vieru“ „za vykonávanie svojich povinností“ … už sa nemôže na nikoho vyhovárať, ani na Cirkev, dokonca ani na svojich rodičov. Má rozum, poznanie/vedomosti, slobodnú vôľu a zvyšok života ich má používať k svojmu a druhých dozrievaniu vo viere a nie čakať, že to bude niekto za neho suplovať a keď to ten niekto odmietne, tak sa na neho nahnevá.
  Naša Cirkev nás učí, že kňazi sú ľudia a sú hriešni a všetko môžu zvládnuť iba s pomocou Božích milostí a Božie milosti prichádzajú s modlitbou. Odhliadnuc od toho, že toto učí Cirkev, tento fakt je pravda aj z hľadiska rozumového aj psychologického. Tu sa prirodzene ponúka otázka: „Kde v tomto celom sa nachádzam ja – veriaci?“ Odpoveď: „Cirkev sa má za nich modliť (Cirkev si aj Ty, aj ja, aj on, ona, oni…). Keď sa ja, Ty, on, … bude za nich modliť, potom Boh dá milosti a potom budeme mať svätých kňazov a už nebudeme musieť rebelovať – nebude proti komu“.
  Všimni, celé to začína pri Tebe, mne, jeho, jej … pri našej modlitbe. Ak sa nemodlím, kňazi nemajú potrebné milosti, následne je človek nespokojný, nadáva a odchádza. EŠTE SA NESTALO, ABY ČLOVEK, KTORÝ SA DENNE HLBOKO A ÚPRIMNE MODLÍ ZA KŇAZOV, ABY TENTO NA KŇAZOV NADÁVAL A NÁSLEDNE UTEKAL Z CIRKVI!!!!!!!!!!!!!
  Vzbura a utekanie z Cirkvi je svedectvo proti človeku samému – usvedčuje ho, že si neplní svoje povinnosti kresťana, že sa nemodlí, nespája s Bohom, Viničom, pápežom, kňazmi a biskupmi s ním zjednotenými … oddelil sa sám, exkomunikoval sa. Exkomunikácia nie je prednostne administratívny úkon, je to stav človeka/jeho duše – ktorý si zapríčinil sám (bez posväcujúcej modlitby sa každý stáva „odtrhnutý vagón“).
  Odvolávaš sa, že Ježiš je v každom človeku, súhlasím s Tebou, ale len do tej miery, kým toho Ježiša v sebe nezabijeme. Resp. nemusíme ho priamo zabíjať nejakým ťažkým, či smrteľným hriechom, stačí, keď nebudeme dávať v modlitbe Ježišovi možnosť, aby v nás pravidelne zapaľoval svoj oheň – aj takto ho postupne môžeme v sebe zabiť. Niet divu, že takíto potom začínajú používať heslá typu: „bratstvo, odbornosť, komunikácia a solidarita“. Heslá osvietenectva, francúzskej revolúcie a feminizmu – ktorých prioritným cieľom bolo/ je zničiť Cirkev, vieru v Boha a kresťanov.
  A budete ich poznať po ovocí – odpad bude veľký:
  Mt 3,10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
  Mt 7,17-19 17Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
  Mt 12,33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.
  Lk 3,8-9; 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: “Naším otcom je Abrahám!” – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa.”
  Lk 6,43 Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie.
  Jak 3,18 A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
  Kňazi a intelektuáli z Teologického fóra nabádajú k neposlušnosti voči svojej a našej Cirkevnej hierarchii a vyvolávajú nepokoj, napätie, neistoty, rozkol, zvady, zrady, zmätok, nedorozumenia …. toto je ovocie kňazov a intelektuálov tretieho sektora (toto sú len náznaky, čo všetko je v náplni a cieľoch 3. sektora vo všeobecnosti, ide o významnú podobnosť s osvietenstvom a feminizmom, čiže antikresťanstvom a celé sa to zabalilo do ozdobného papiera pomoci a solidarity – ale to nie je témou tejto diskusie). Kňaz verný Cirkvi sa nemôže angažovať v antikresťanských akciách 3. sektora.
  ************
  Sväté písmo (v Starom aj Novom Zákone), čiže SÁM BOH NÁM DÁVA NÁVOD, ako s takýmito naložiť, aby odbojom, rozkolom a nepokojom nezkazili a nezničili celú Božiu Cirkev (v tejto časti zastáva totožné stanovisko aj veda: manažment aj psychológia aj právo) – za všetky ostatné časti Sv.písma uvediem autoritu alfa a omega – Ježiša: Mk 11,15-17:
  „15 Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. 17 A učil ich: “Nie je napísané: “Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy”? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.”
  ************
  Teraz, ak chceš, môžeš obviniť Boha (príp. zasa mňa, lebo ja citujem písma), že sú Jeho podmienky „adoptívneho synovstva“ také náročné … alebo Ťa pozývam, buď verný Ježišovi, pápežovi, kňazom a biskupom hierarchicky s ním zjednotenými a začni sa (Ty, ktorý tiež tvoríš Cirkev) za nich modliť a pozvi do tejto modlitby Cirkvi aj intelektuálov z TF. Amen.

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Tomáša z 04/05/2012 16:37
  .
  Vyzerá, že v tom máš slušný zmätok. Niekde na ceste s Tebou niekto zlyhal. A nadôvažok Ti chýba objektívne a komplexné historické vzdelanie. Ani prvé ani druhé sa nedá napraviť na diskusnom fóre.
  .
  – Strach z emócií – preto sa z nich vysmievaš (=obranný mechanizmus)
  – Niekto významný a hlásiaci sa ku kresťanstvu Ťa emočne veľmi zranil alebo
  – pre Teba významná osoba, ktorá Ťa vychovávala a utvárala Ti svetonázor bola iným kresťanom zranená, preto si vytvorila obranný mechanizmus pred ďalším zranením, tento potom odovzdala Tebe (v presvedčení, že Ti pomáha, že Ťa chráni od možnej bolesti a sklamania), dieťa vždy nekriticky príjme tieto varovné kódy a používa ich bez uvedomenia si „prečo“ a potom sa bráni útokom proti „pomyselnému“ ohrozovateľovi (Bohu, Cirkevným pravdám, pravidlám a pod.).
  .
  Sú tri pravdepodobné možnosti alebo aj ich kumulácia, prečo niekto útočí na Cirkev a Cirkevné pravdy:

  1. silná nezodpovednosť, nezrelosť, až infantilnosť – Cirkevné pravdy a Katechizmus sa stávajú tým nemilým zrkadlom, ktoré jedincovi vravia pravdu o jeho nezodpovednosti, infantilnosti a lenivosti na sebe pracovať a dozrievať a zároveň sú tak nekompromisné, že vravia aj o negatívnych následkoch za túto infantilnosť, lenivosť a nezodpovednosť. A lenivec vidí a chápe, že tieto Božie zákony neprevalcuje, neofintí ako sa mu to doteraz darilo so všetkými ostatnými, ale naopak, ony prevalcujú jeho. Každý lenivec nenávidí a útočí na toho, kto ho núti pohnúť sa a pracovať a byť zodpovedným. (obranné mechanizmy lenivca)

  2. posadnutie diablom alebo vedomá a aktívna účasť v niektorej silne antikresťanskej skupine

  3. vlastná alebo sprostredkovaná negatívna, veľmi bolestivá skúsenosť (v prípade ak je emócia silná a poprípade dlhotrvajúca, môže prerásť až do zviazanosti so zlým duchom).
  .
  Obranné mechanizmy, ako prvý ich popísal Freud, hlbšie sa nimi zaoberala jeho dcéra Anna. Najznámejších je cca 25, najčastejšie používaných je cca 55, popísaných ich je okolo 122 a vraj sa stále objavujú a popisujú nové. Obranný mechanizmus je čokoľvek, vďaka čomu sa jedinec nemusí konfrontovať s bolesťou, hanbou, ponížením, strachom, lenivosťou, nezodpovednosťou a pod., ktorá na neho dolieha, ktorej nevie porozumieť a spracovať ju, preto ju zatláča hlboko do nevedomia, aby necítil emóciu s tým súviciacu. Vďaka tomu sa cíti v „bezpečí“ v presvedčení, že necíti ohrozenie = neexistuje ohrozenie (aj pštros strčí hlavu do piesku a je v bezpečí). To však neznamená, že negatívna emócia zmizla. Naopak, čím je potláčaná emócia intenzívnejšia, tým viac sa prejavuje, napr. vo forme myslenia, rozprávania a pod. V Tvojom prípade je to obranný mechanizmus „útok“ vo forme „ignorovania“ a „zosmiešňovania“ Božích a Cirkevných práv a zákonov.
  .
  Preto si si z citátov z biblie alebo tradície alebo právd Cirkvi pre seba nič neodniesol – iba si ich ignoroval a zosmiešňoval a ani netušíš, že si toto robil a už vôbec nie, prečo si to robil. Možno pri troche úprimnosti a objektívnej sebakritiky po prečítaní si týchto pár riadkov zo psychológie, vravím možno pod vplyvom vedy, budeš ochotný si niečo pripustiť. Ale ako vravím, možno – lebo obranné mechanizmy sú „svine“.
  .
  A žiadne sorry, ako to tam niekde píšeš … máš to riadne popletené :-) … čítaj ešte raz. Jediné sorry je pri chybnom zadaní linku http://www.pokanie.sk.
  .
  Všetko ostatné, všetky citáty a Cirkevné veci a pravdy, ktoré sú v príspevkoch za mňa (a moju skupinu) boli, sú a budú v našej Cirkvi platné, či sa to Tebe alebo niekomu inému (ne)páči, alebo či strachy a obranné mechanizmy velia únik alebo útok. Cirkevné pravdy nepodliehajú obranným mechanizmom – sorry :-)
  .
  Ale chcem Ťa trošku aj potešiť, ten Tvoj útok je možno čítať aj z druhej strany – ide o strašný a zúfalý krik stratenej duše. Ale to už je pre Teba totálna čínština, tu už sa hýbeme vo veľkých hĺbkach nevedomia, čo je pre ľudí s veľkým emočným blokom (a samozrejme priamo úmerne veľkými obrannými mechanizmami) absolútne cudzí a neznámy svet, do ktorého sa zo strachu neodváži – voľne preložené by sa dalo povedať, že neexistuje.
  .
  Vidíš, chcel si nenávisť nasypať na Božie pravdy a jediné, čo sa Ti podarilo je, že si poskytol materiál na svoj psychologický profil. Tak to aspoň využi a niečo s tým rob.
  .
  Čo bude nasledovať teraz – zosmiešniš aj vedu: psychológiu a jej najznámejších a najuznávanejších velikánov :-)

 • Tomáš:

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Milí moji, nič ste nepochopili. Nemal som koho zosmiešniť, z vašich citátov som si nerobil srandu. Skopírovaním vášho textu som vás len chcel upozorniť na ten link, ktorý ste sem omylom dali ( http://www.pokanie.eu.sk). A hlavne naň upozorňujem prof. Dudu, lebo po otvorení tejto stránky, hoci danej omylom, sa ukážu veľmi škaredé veci čo sa kresťanskej etiky a morálky týka. Mohli by to čítať aj neplnoleté osoby. Takže neviem kto koho tu zosmiešňuje. Mimochodom, tú psychologickú analýzu ste si kľudňe mohli odpustiť. Ja som v poriadku.

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Môj pekný, hlavne, že Ty si všetko pochopil :-)

  Motáš, pletieš, útočíš, zavádzaš (slovensky povedané klameš), zosmiešňuješ, potom popieraš vlastné výroky … najprv si prečítaj, čo si v predchádzajúcich príspevkoch napísal, UVEDOM SI TO, čo si napísal, a až potom sa vyjadruj v ďalšom diskusnom príspevku a snaž sa vyjadriť v zhode so svojimi vlastnými názormy a postojmi, lebo inak vyzeráš jak totálny blb.

  Alebo ešte lepšiu radu Ti dám, aby si sa tu nezosmiešňoval, počkaj kým trochu dozreješ a potom sa pripoj do diskusie ľudí, ktorí majú fázu dozrievania osobnosti a vyhranenie názoru za sebou. (Samozrejme, čítať môžeš, aby si sa niečomu podučil.)

  Zdá sa, že si študent čohosi (kde sa učí sakramentsky zmanipulovaná história) a chápem, že sa potrebuješ trochu pocvičiť, tak si to cvič inde, nie na serióznom fóre. Nájdi si iný trenažér.

 • Viera:

  Pre Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Že sa nehanbíte, kresťania! Koľkí to útočíte na jedného. A kde je tá vaša kresťanská láska?

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Viera

  „Krvilační kresťania“ – si ma pobavila … si prečítaj Quo vadis, tam kresťania „jedli“ malé deti :-)

  Omyl … diskusia prebieha one to one – ja vs. Tomáš (ale zvyšok kolektívu má totožný názor, a aj mi dodatočne schválili obsah).

  Tebe neurobím psychologický profil (iba ak si ho vypýtaš), ale poviem Ti jeden príbeh:
  Nedeľa poobede, národ sa presúva vlakom hore-dole, kupé je preplnené. Sedia v ňom rôzni ľudia, aj mladá mamička so svojim 4 ročným synom. Tento chlapček je mierne povedané „svojský“ – v jednom kuse bezdôvodne okopáva ľudí v kupé, prevracia im stránky v knihe, vytŕha časopisy, trhá stránky, vyrušuje a obťažuje – prekračuje hranice spolucestujúcich … a mamička nič, ani len necekne a nechá ho to robiť. Tu jeden mladý muž už nevydržal a vraví mamičke: „Prosím Vás, mohli by ste ho zastaviť a poučiť, že to nesmie robiť?“ A mamička odvetila: „Čo sa do toho staráte, ja svojho syna milujem a preto ho vychovávam k slobode, aby sa rozhodoval sám, čo chce a nechce robiť.“. Celé terorizované kupé sa nad jej „múdrou“ odpoveďou zarazilo. Na najbližšej stanici mladík vystupuje a pri odchode sa otočí a napľuje mladej mamičke do tváre. Tá v šoku naňho reve: „Čo si to dovoľujete?“. Mladík odpovie: „Berte to tak, že aj mňa mama učila, že si slobodne môžem robiť, čo chcem.“

  Spoznávaš jednotlivé postavy príbehu, nabiehajú Ti nejaké asociácie s týmto diskusným fórom? Kto viac tomu dieťaťu škodil, a kto sa mu snažil skutočne pomôcť? … pomoc síce nie je „v rukavičkách“, ale spoľahlivo zanechá zážitok, ktorý ho primäje zamyslieť sa nad svojim správaním a korigovať ho (zdroje: psychologické prístupy – sociálne učenie a kognitívne teórie).

  Sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. Na to, aby sa jedinec vedel slobodne a zodpovedne rozhodovať, musí najskôr zvládnuť rozpoznávanie medzi dobrom a zlo. Bez toho je to iba chaos, teror, problémy, konflikty, vojny … a pod. (analýzou Tomášových príspevkov sa dá veľa pochopiť, a až potom je možné chápať následné nastavenie hraníc – „hrubé vrece, hrubá záplata“).

  Napomenutie alebo trest sú významné a nenahraditeľné pomôcky pri výchove – učenie sa rozpoznať dobro od zla (čerpané zo zdrojov: tradícia ľudstva, osobná skúsenosť človeka, psychológia, právo, manažment, Sväté Písmo a ďalšie.)

  Vieš Ty vôbec definovať, čo je to „kresťanská láska“???? Z Tvojej reakcie a aké správanie a svetonázor obhajuješ možno usudzovať, že to nevieš. Nie je to len nechať človeka „z lásky“ robiť, čo sa mu zachce a ešte ho z „lásky“ v tom podporovať (tu máš, drahé dieťatko, hraj sa s britvou), ale láska je aj o nastavení hraníc (čím je „prípad“ ťažší, tým nastavenie hraníc viacej bolí). LÁSKA UČÍ, ČO JE DOBRÉ A ČO ZLÉ, aby sa jedinec, vďaka schopnosti rozpoznávať dobro a zlo, vedel správne a zrelo rozhodovať. Kým sa nenaučí rozpoznávať dobro a zlo, dotiaľ sa bude správať ako dieťa a matka z príbehu.

  Ako rozpoznávať dobro a zlo nás učí psychológia, právo, Sväté Písmo a ďalšie – všetky používajú „pozitívne posilňovanie“, a ak to u niektorých jednotlivcov nefunguje, odporúčajú použiť „negatívne posilňovanie“ (t.j. za nevhodné správanie príde nepríjemný následok/trest, ktorému keď chce vyhnúť, musí začať rozmýšľať a hľadať správne/vhodné spôsoby správania sa).

 • Tomáš:

  Moji milí, najmúdrejší, najlepší, najláskavejší, poznajúci, čo je dobro a čo je zlo pre druhého….skrátka výkvet kresťanského spoločenstva. Musím uznať, že toľko pýchy som u nijakého človeka, čo so mnou diskutoval, ešte nezažil. Nuž, už len v skratke: máte pravdu, moja mama bola najláskavejší človek na svete, akého som spoznal. A okrem iného ma vychovala aj v tom, že od cudzích ľudí nemám prijímať žiadne dary. Takže, toho “blba”, ktorým ste ma obdarovali od vás naozaj, ale skutočne nemôžem prijať a vraciam vám ho späť :-) Veru tak, ako píšete “na hrubé vrece, hrubá záplata”………

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Tomáš

  Z Tvojho príspevku priam kričí, že si vždy chcel, aby sa mama “aj bránila”. Ak ešte žije, ešte vždy to môže začať robiť, nemusí trpieť zbytočne. Lebo sú utrpenia ako dar od Boha a sú utrpenia, ktoré si my navzájom kladieme jeden druhému na plecia (zvláš, ak niekto utrpenie inému robí vedome, slobodne a radostne), ale to už nie je vôľa Božia a môžeme/máme sa brániť … Sväté písmo jej na to dáva svoje imprimatur: 1Jn 5,16; Lk 9,5; Mt 18, 15-17; Mk 11,15-17.

 • Viera:

  Pre: Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Uff, taká dlhá odpoveď na mojich pár slov? Nebudem rozvádzať, čo si napísal (podľa citovej zrelosti predpokladám, že si muž), len na jedno odpoviem. Naozaj si taký presvedčený, že neviem, čo je to kresťanská láska tak, ako nám ju ukázal Ježiš Kristus? Nestačí len citovať sväté písma tak, ako sa to komu hodí. Treba podľa nich aj žiť. Alebo chceš povedať, že ten blb, na čo už Tomáš stihol zareagovať bol od Teba “chlieb” pre neho? No ak áno, tak musel byť už riadne skamenelý.
  A z nedávnejšej súčasnosti napíšem aspoň jeden citát, ktorý stojí za pozornosť. Takže od mojej milovanej Matky Terezy:
  “Keď ľudí súdime, nemáme čas ich milovať”

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Viera

  “Uff” … tu nejde o množstvo slov – snáď nehráme na víťaza v počte slov. Ale náročný obsah sa nedá povedať (aby čo najviac ponúkol obsah) pár slovami. Ak by áno, tak Sväté písmo a psychológia by boli najštíhlejšími knihami.

  Zaujímajú Ťa expresívnosti – to boli cielene používané zásahy, vďaka reakciám na ne možno zistiť, kde tkvie hlavný problém (samozrejme sú aj iné spôsoby, ako sa prepracovať k obsahom nevedomia, napr. sny, dopĺňanie nedokončených viet, rorschachov test, a pod. je ich veľa – ale to v tomto fóre nejde použiť).

  Súhlasím s Tebou, že písmo treba nielen citovať, ale podľa neho aj žiť. Otázkou je, či za tým vidíme iba tú jednu časť Písma “nadstav druhé líce, nastav druhé líce, … a takto celý život nadstav druhé líce” až je z toho človek sklamaný, že viera a láska nefunguje a znechutený odchádza a nadáva na vieru a Cirkev … alebo či za tým vidíme aj druhú časť Písma (ktorá je mierne opomínaná), napr 1Jn 5,16; Lk 9,5; Mt 18, 15-17; Mk 11,15-17.

  Celé Písmo je o rovnováhe, t.j. spravodlivosť a milosrdenstvo. Nie vždy má kresťan len nastavovať líce – lebo to už nie je o milosrdentve a láske, ale o ničom inom. A naopak, ak sa brániš, ak sa niekoho snažíš zastaviť, tak práve táto spravodlivosť je prejavom lásky. Kresťan má právo/povinnosť sa brániť – presne ako to robil Majster. Jedine, kedy sa Majster nebránil, bolo na konci Jeho života … až keď bol na to čas.

  Odvolávaš sa na Matku Terezu – ak máš jej životopis komplexne naštudovaný, tak vieš, že ona bola dosť prísna, niekedy až tvrdá. Aj ona používala kombináciu milosrdenstvo a spravodlivosť.

 • Viera:

  Matka Tereza je môj veľký osobný vzor, nakoľko aj ja sa venujem sociálnej práci. Samozrejme, nie vždy to ide robiť len obrazne povedané cez “ťuťulu-muťulu” :-) Bola to Matka, a neviem si predstaviť, že by urobila “neposlušníkovi” psychologickú analýzu znižujúcu jeho dôstojnosť, alebo povedala “neposlušníkovi” že vyzerá ako totálny blb. Som presvedčená, že by to bolo pod jej úroveň a znížilo by to aj jej dôstojnosť. Nechcem tu mentorovať ,napokon nemyslím si, že som svätá, aj ja mám svoje chyby. Ale nešlo napísať Tomášovi len tak obyčajne ľudsky, napr. len to, že sa Ti nepáči, čo píše a ako píše a poprosiť ho, aby s tým skončil? Ak je inteligentný, určite by pochopil. Keď je niekto boxer, nesmie dať mimo ringu nikomu facku, ináč je diskvalifikovaný. A ak je niekto psychológ (hoci možno aj budúci), myslím si, že by malo platiť to isté. Psychoanalýza je dobrá v prípade, ak sa robí v ambulancii na požiadanie pacienta, a nie na diskusnom fóre. Ja nie som psychológ, ale viem, že takýto postup len vyhrocuje situáciu a napomáha konfliktom.

 • Tomáš:

  pre Vieru:
  :-)
  Tak nejako to mohlo byť, ale čakal som, že na to prídu sami. Som kresťan, hoci nie katolík, hoci som po mame vyrastal v napoly katolíckej rodine. Ale ona, ani moji starí rodičia našťastie neboli fanaticky veriaci. Tu na tomto blogu nachádzam veľa fanatizmu čo je na škodu veci. Aj preto som písal to, čo som písal. Uraziť som nikoho nechcel a ani nemal v úmysle.

 • Pavel:

  Je zaujímavé čítať myšlienky Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:. Vo všetkom majú jasno, na všetko odpoveď, perfektné odkazy na zdroje, priame a nepriame urážky a narážky. Vy všetci ste nič, my sme všetko – zamyslite sa nad sebou, doštudujte si, pracujte na sebe a potom sem (na fórum prof. Dudu) niečo ventilujte.
  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.: beriem to, ste kmeti s dospelými deťmi, ktorí si krátia čas agresívnym slovným žonglovaním. O.K.
  Len ma šokuje, že ste veriaci.
  A za Vašu produkciu na tomto fóre by som si dovolil napísať Vám do pamätníčka toto:
  Do neba sa stúpa vlastnými rukami.

 • Dominik:

  Pavel, tak nejako text skupinky pôsobí aj na mňa.
  Ja osobne by som im do pamätníčka napísal nasledovnú myšlienku:
  Rozumel tomu, zomrel.
  Nerozumel tomu, zomrel tiež.

 • Pavel:

  Dominik:
  trochu si to prehodil. Lepšie by to znelo
  Nerozumel tomu, zomrel.
  Rozumel tomu, zomrel tiež.
  Ale to nie je tak dôležité.

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Nebuďte zbytočne príliš múdri ani spravodliví.
  (zničíte sa skôr, než vyprší Váš čas).

 • Darina, Žofka, suseda a vnúčik Jožko:

  Sme presvedčení, že keby nebolo Krista dnes by už nebolo ani ľudstva (ľudia by sa už dávno navzájom požrali)!

 • Emanuel:

  Drahí bratia a sestry..

  Po uplynulom čase (týždeň)sme sa mohli zamyslieť nad danou témou, čo určite každý z nás istým spôsobom urobil a napokon sa aj vyjadril,podľa toho ako uznal za vhodné.

  Avšak ked si lepšie pozriete posledné príspevky, tak môžete spozorovať, že už sa ani netýkajú danej témy. Skôr je to o osobných záležitostiach- obrana svojej cti atd…

  Dominik,si tu nový (podľa mena)
  čo si myslíš o danej téme?
  Mohol by si napísať ako to vidíš Ty?
  Dakujem za uprimnu odpoved

 • Emanuel:

  S.B.

  Dakujem za radu a čo nám poradíš s ohľadom na danú tému.

  Aj Pavel je tu nový a dobre vystihol situáciu, ale mohli by ste napísať niečo zaujímavé k danej téme?
  Samozrejme, ak chcete, len by bolo dobré pre všetkých, keby sa to týkalo viac témy, nakoľko aj Vy ako novým sa ťažko reaguje v suvislosti k téme.
  A tak to potom ide dookola.

  Trošku poukážem na najnovšie reakcie zo strany TF
  ktorí odporuju tejto reakcii na ich Výzvu
  http://teoforum.sk/?id=47&view_more=1089

  Myslíte si, že stále im ide o skutočnú obnovu Cirkvi alebo skôr svojvoľné šírenie svojich naúk ?

 • Jaro:

  takyto podpis “Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:” poukazuje skôr na potrebu odbornej pomoci zo strany psychologa, mozno az psychiatra nez na diskusiu…

  huuuu… moderator diskusie mi ide urcovat akou rychlostou mam mysliet aby to vyhovovalo jeho kriterialnym hodnotam… nuz v tejto diskusii uz bola cenzura, teraz prisli novinky…

 • Jaro:

  P.S: dokonala znalost pisma a schopnost odpisovat z neho nepredsatvuje mudrost… je to len schopnost replikovat napisane – nic viac, nic menej

 • Pavel:

  Emanuel,
  ako môže jeden dobre vystihnúť situáciu a súčasne byť od témy?
  Jazyk fóra nie je určený, škoda že S.B. nemôžu za radu poďakovať všetci, však Emanuel.
  Chalti chakki dekh kay diya Kabira roay
  Doi paatan kay beech mein sabut bacha na koay
  Kaal karay so aaj kar, aaj karay so ab,
  Pal mein pralay hogayi, bahuri karogay kab

  Ďakujem.

 • Emanuel:

  Jaro

  Myslíš si,že aj tým, čo šíria herézy – by pomohol psychológ?
  Napr. členom TF ?

 • SB:

  I must warn you against two infectious diseases that are rampant today. They are selfishness and the habit of reviling others. Investigate and examine, then you have the right to pronounce judgement. When you truly do this you will realize that the Self is better served, by serving others than criticising them. You will soon come to the conclusion that there are far more useful ways of spending the little time you have here in this life than ridiculing or praising others. Do not concern yourself with the faults and excellences of others. Instead care earnestly and sincerely about your own faults. Foster more carefully and sincerely, your own best qualities. This is my advice to you today.

 • SB:

  Musím vás varovať prd dvomi “infekčnými chorobami, ktoré sú dnes veľmi rozšírené. Sú to sebectvo a zvyk zatracovať ostatných. Skúmajte a hľadajte, potom máte právo vyniesť súd. Keď to skutočne urobíte, uvedomíte si, že vnútru viac poslúžite tým, že budete druhým slúžiť, miesto aby ste ich kritizovali. Skoro prídete k záveru, že je oveľa viac lepších spôsobov ako tráviť to málo času, ktoré v tomto živote máte, ako zosmiešňovať alebo velebiť druhých. Miesto toho sa úprimne a skutočne venujte svojim vlastným chybám. Starostlivo a úprimne rozvíjajte svoje vlastné dobré vlastnosti, to je moja rada pre dnešok pre vás :-)

 • SB:

  Love for the Lord should not degenerate into fanaticism and hatred of other names and forms. In the current times, this type of cancer is affecting many eminent people; you must do well to avoid it. Believe that all who revere the Lord and walk in fear of sin are your brothers and sisters, your nearest kith and kin. Their dress or language or skin colour or the methods they adopt to express their reverence and fear to the Divine are not at all important. Sugar dolls are valued for the sugar, not for the shapes given by the manufacturer, be it elephant, dog, lion, cat, rat, jackal or whatever. People buy the sugar doll for its sweetness, not the shape. So too, people are drawn to the same God, as He is sweet and grants bliss

 • Fero Rada:

  Pre Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kolektív

  Este jedna trochu oneskorena odpoved.

  Ja uz som stary somar (49), ale svoju pravdu stale este hladam. Ale nie som z toho zufaly ako sa domnievas.
  Stretavam vela ludi, ktori ju tiez hladaju a mozem sa s nimi o tom zaujimavo porozpravat. Pravda, stretavam vela ludi, ktori nehladaju nic. Tym sa rozpravat o hladani nechce.

  A obcas stretnem cloveka – ako napriklad Teba – ktory svoju pravdu uz nasiel. A s tym sa rozpravat da, ale je to ako hluchy s nemym. Ty ako clovek zijuci v sulade s pravdou ani inu moznost nemas – musis ju sirit a nie o nej
  diskutovat.

  Este jedno definitivne uistenie:
  Musim sklamat tvoju nadej ked pises, ci zacinam chapat Jezisove slova Mk 11, 15-17 tak, ze Karol Moravcik je lotor hodny vyhnania z chramu. Nie, nezacinam. Zacinam chapat (z toho, ze pises o nejakej predikcii odpovede podla moje otazky), ze si tak trochu argumentacny manipulator. Skoda.

  Prajem tebe aj celemu kolektivu vela uspechov pri sireni pravdy. Ja ju budem nadalej hladat.

  Maj sa pekne.

  Fero Rada

 • SB:

  Láska k Bohu by nemala zdegenerovať do fanatizmu a nenávisti k ostatným menám a formám. V súčasnosti tento typ “rakoviny” ovplyvňuje veľa vysoko postavených ľudí. Musíte sa snažiť tomu vyhnúť. Majte vieru, že všetci, ktorí uctievajú Boha a jednajú z obavy pred hriechom, sú vaši bratia a sestry, vaša najbližšia rodina. Ich oblečenie, jazyk, farba kože a spôsob, ako prejavujú svoju oddanosť a rešpekt k Bohu nie sú až tak dôležité. Lízatká sú obľúbené pre to, že sú cukrové, nie kvôli tomu, či je to koliečko, gulička, válček alebo rôzne postavičky. Ľudia si kupujú lízatká kvôli ich sladkosti, a nie kvôli ich tvaru. Podobne sú ľudia priťahovaní rovnakým Bohom, pretože je láskavý a udeľuje blaženosť.

 • SB:

  SB = Sáí Bábá

 • Emanuel:

  S.B.
  http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/959?sessid7d5348d76e88823658f3d64f7f041188=1c2572943e5a7c84e72ddedef6b4ab35

  Citujem: “Lízatká sú obľúbené pre to, že sú cukrové, nie kvôli tomu, či je to koliečko, gulička, válček alebo rôzne postavičky. Ľudia si kupujú lízatká kvôli ich sladkosti, a nie kvôli ich tvaru. Podobne sú ľudia priťahovaní rovnakým Bohom, pretože je láskavý a udeľuje blaženosť.”
  ===

  Zaujímavé prirovnanie. Povedal by som, že naozaj je tomu tak, že pre niektorých sú obľúbené lízatka skôr kvôli ich “sladkosti” (obsahu cukru) a nie kvôli ich tvaru.
  Ale tiež treba pripustiť skutočnosť, že mnoho-krát aj deti si vyberajú lízatka, cukríky, keksíky atd… najprv kvôli tvaru – ako vizerajú a až potom ich zaujíma, akú majú príchuť. Zvlášť deti, ktoré sú tak silno ovplyvňované obrazmi, farbami, zvukom …

  A podobne to môžeme vidieť aj vo vzťahu k Bohu:

  Ked niekto povie, že tu alebo tam je Boh, či Kristus – tak takých ľudí zaujíma najprv, ten Boh vizerá podľa ich predstáv a až potom či to, čo od nich žiada je pre nich lahodné alebo aj horké (niekto má rád aj horké).

  Niečo podobné môžeme vidieť v prípade členov TF

  Oni ako Božie Deti, ked počuli o tom, že Boh sa zjavuje a hovorí napr. o Celibáte, že sa má zachovávať podľa učenia Cirkvi a pápežov, tak ich najprv zaujíma, či ten Boh vizerá podľa ich predstáv a až potom ich zaujíma, či to, čo od nich žiada je ľahké alebo ťažko uskutočniteľné.

  Kedže ich predstavy o Bohu sú ako u tých detí, ktoré viac dbajú na všeobecnú mienku (často-krát pokrivenú), tak nielenže neprijímajú Boha a jeho vôľu takú, aká je a to s polušnosťou, ale radšej sa prikláňajú k väčšine, ktorá Boha vyobrazuje ako nejakého “Starčeka” s liberálnymi postojmi voči svojim deťom – majúc vo svojej vôle – ponechať deti konať podľa toho, ako sa cítia a čo uznajú za vhodné.
  Nie, že by Boh nedopustil také konanie, ale to len kvôli našej slobodnej vôle, čo samozrejme budú musieť za to znášať následky (tak ako sa o tom často-krát spomína v Biblii).

  Poučenie pre členov TF ako aj iných…
  Najprv je potrebné rozšíriť obraz predstavivosti o tom, aký Boh je… že môže byť aj spravodlivý – ponechajúc svoje deti už na zemi tejto spravodlivosti, čiže človek si sám privodí trest – svojim konaním.
  A potom skôr ako sa človek rozhodne pre Boha alebo niekoho iného, tak by mal
  ešte chcieť prijať Boha a Jeho vôľu aj takú, ktorá nechutí až tak “sladko” ako u iných bôžikov.

  Nakoľko všetci máme iné chúťky ako aj členovia TF, tak nemôžme prenechať naše rozhodnutia na chuťové kanáliky alebo len na svoje predstavy o Bohu a Jeho vôle.

  S.B. som rád, že dávaš skratku a nie celé “pseudonymum”, nakoľko sa v tvojom prípade jedná o kontroverzného človeka (Sáí Bábá) a keby si chcel o ňom viac porozprávať, tak radšej sukromne alebo v inej téme, aby to neodvádzalo príliš o danej témy ( hppsc1310@azet.sk )

  Čo si myslíš o tom, že členovia TF nechcú dodržiavať pravidlá Celibátu?

 • Pavel:

  Ad. Emanuel
  si formalizovaný alebo samozvaný moderátor fóra?
  Vyjadruješ sa totiž rád a obšírne, žiaľ len k zrnkám, ktoré Ťa ako lízanka upútajú. Občas by Ti nezaškodila aj kontrola provopisu (vizerať/vyzerať).
  Nie som síce Dr. House, ale Ty záhradu určite nemáš.

 • SB:

  ad Emanuel:
  verejne si tu dal ohováračský link, tak si dovoľujem verejne aj iný link na časopis, kde Sáí Bábá hovorí v prvom článku “Žárlivost přemozte láskou” o tom, ako podplatení ľudia šírili o ňom práve tie ohováračské klebety, ktorými sa tu aj Ty sám prezentuješ. A bohužiaľ, boli to práve kresťania, ktorí dokázali takto opäť zradiť učenie Sáí Bábu, opäť za groš, ako to urobil Judáš, keď zradil pána Ježiša Krista. Ľudia sú bohužiaľ nepoučiteľní
  Takže ak chceš, prečítaj si, aby si sa nezapájal do kampane súvisiacej s jeho ohováraním
  http://www.sathyasai.cz/magazine/sairam-2012-0102.pdf

 • SB:

  ad Emanuel ešte raz:
  Možno si myslíš, že téma, ktorú som sem dala nesúvisí s obsahom tohto diskusného fóra. Ale ja som presvedčená, že súvislosť sa pri dobrej vôli nájde. Niekoľkokrát som sa osobne stretla so Sáí Bábom a viem, že ten link a jeho obsah, čo si sem dal je bohapustá lož. Vieš, ako sa cítili niektorí jeho stúpenci z radov kresťanov, keď videli čo ich bratia a sestry robia? Asi rovnako, ako sa cítiš aj Ty, a iní, keď vnímajú obsah Teofóra, ale to je len zrnko prachu oproti tomu druhému. Lebo stúpenci Teofóra, ako to vidím ja, neohovárajú, neklamú, ide im o reformu cirkvi.
  A čo sa týka Tvojej otázky o celibáte? To si musí vyriešiť každý kňaz sám so sebou a s hlavou RKC. Ja nie som kňaz, bolo by to z mojej strany len slovo na slovo.

 • Emanuel:

  S.B.

  Dakujem za zaujímavu odpoved a ked už píšeš, že TF NEKLAMÚ a že im ide o reformu Cirkvi, tak napíš, čo si myslíš o tomto:

  Na svojej stránke schvaľuju toto:

  “Pre tieto obsahové dôvody nedokázali oficiálne vyjadrenia Pavla VI. (Inter insigniores, 1976), Jána Pavla II. (Ordination Sacerdotalis, 1994) či vyjadrenia kardinála Ratzingera ukončiť rozbiehajúcu sa diskusiu, či už v odborných kruhoch alebo v katolíckych spoločenstvách, dokonca ju ešte viac podnietili. Táto diskusia sa začala v katolíckej v cirkvi aj v ďalších cirkvách už v 60. rokoch.
  Dnes sa prihovárajú za svätenie žien nielen uznávané exegétky a exegéti, teologičky a teológovia, ale pridáva sa k nim aj nápadne mnoho súčasných dogmatikov. Všetci títo sú mimo akéhokoľvek podozrenia z herézy.
  Možno spomenúť tieto mená: W. Beinert, B. J. Hilberath, P. Hünermann, M. Kehl, G. Kraus, P. Neuner, K. Rahner, E. Schillebeeckx, S. Wiedenhofer a mnohí iní. Obhajoba diakonského svätenia žien (ktoré je podľa klasickej náuky predstupňom kňazského svätenia) je aj súčasťou Memoranda 2011, ktoré v Nemecku podpísalo viac než 300 profesoriek a profesorov teológie.
  Nikdy však žiadna cirkevná inštancia nevzniesla v tejto súvislosti výhradu herézy.” http://teoforum.sk/?id=47&view_more=1089

  Všimni si túto vetu:

  “Nikdy však žiadna cirkevná inštancia nevzniesla v tejto súvislosti výhradu herézy.”

  Vari toto nie je klamstvo???

  Počas celej histórii Cirkvi nielenže Cirkev oficiálne učí, že ženy sa nemôžu vysväcovať do kňazského úradu, ale aj Sám Boh so svojimi Svätými potvrdzuje túto náku Cirkvi, nakoľko nás vyzýva, aby sme poslúchali pápežov v takýchto záležitostiach.

  Celé tisícročia stále tá istá nemenná viera založená na pevnej skale – prisľubenou Ježišom kristom a oni (teologovia) napíšu, že “…žiadna cirkevná inštancia nevzniesla v tejto súvislosti výhradu herézy.”

  Vari nie je herézou požiadavka TF, že chcú zaviesť svätenie žien a ešte sa odvolávaju na pochybné tvrdenia, že kedysi tomu tak bolo (svätenie žien)?

  A čo vyjadrenia pápežov, ktoré jasne a zrozumiteľne vyjadruju za definitívne ukončenie sporu o svätení žien. Pápeži jasne dávajú na známosť verejnosti, že takéto požiadavky sú proti učení Cirkvi a Krista, takže kto napriek tomu požaduje svätenie žien – dostáva sa do pozícii heretika, ktorý tvrdošijne odporuje nie len učeniu Cirkvi ale aj samotného Boha, ktorý toto učenie Cirkvi schvaľuje a potvrdzuje.

  Ved vždy to tak bolo a je, že heretici sa považovali za reformátorov, pričom si boli vedomí toho, že svojou náukou protirečia ako pápežovi, tak aj Bohu, ktorý sa zjavuje.

  Dokonca aj oni členovia TF schvaľuju a napíšu, “že Tradícia cirkvi to vždy vedela a napr. biskupom priznala právo a povinnosť právoplatne protirečiť pápežovi.”

  Chápeš? Ešte napíšu, že máme protirečiť pápežovi?

  B.S.
  Alebo si o tomto nevedela?
  Ak nie, tak rozumiem že si si myslela ako neklamu a že im ide o skutočnu reformu, ale teraz ked vieš, že klamu vo svojich vyjadreniach, tak čo si myslíš o tom?

 • SB:

  Emanuel, ďakujem za detailné informácie. Priznávam, že tieto záležitosti v cirkvi nie sú mi natoľko známe, aby som sa mohla širšie vyjadriť k tomu, čo si napísal. Ale viem Ťa pochopiť v tom, čo cítiš, lebo vnímam Ťa ako hlboko veriaceho a svojej viere oddaného človeka a určite Ťa veľa vecí, čo sa okolo RKC deje trápi, ak nie aj bolí. Citliví ľudia také veci prežívajú v sebe veľmi bolestivo, viem to podľa seba. Asi by to chcelo živý dialóg medzi pápežom a stúpencami teologického fóra. Takto sú to len odkazy na diaľku a cez médiá a rozdelený tábor veriacich katolíkov. To nie je dobré, ale verím, že Pán Boh vám to pomôže vyriešiť, a Tebe dá silu, ktorá posilní Tvoje vnútro. Želám Ti veľa Božej lásky a požehnania.
  Anna

 • Dominik:

  Emanuel,
  poďakovali ste mi vopred za úprimnú odpoveď. Očakávate môj pohľad na danú tému, teda pravdepodobne na výzvu TF.
  Asi Vás sklamem.
  Viete, Emanuel, už sme tu mali režim, ktorý si programovo zakladal na jednote svojich členov (proletári všetkých krajín, spojte sa!). Nehnevajte sa, ale pre mňa je spektrum pohľadov všetkých kresťanov len málo dôveryhodné, nech sú akokoľvek rigidne ortodoxné a konformné s Vatikánom alebo naopak liberálne a s ním v kontradikcii.
  Žiaden z Vás kresťanov totiž nie je schopní prekročiť tautologický kruh, v ktorom ste sa ocitli v momente uverenia. Kružnicou ergo hranicou, za ktorú už nie ste schopní vidieť, je pochybovanie samotnej podstaty viery. A pritom ste všetci len dediči dejín, zmanipulovaných a prefiltrovaných v prospech mocných, napr.
  – 1378 ročné čakanie na akú-takú rehabilitáciu M. Magdalény, keď ju onálepkoval neomilný pápež Gregor Veľký v roku 591,
  – Tomášovo, Filipovo evanjelium, evanjelium M. Magdalény, Múdrosť viery a Dialóg Osloboditeľa, gnostické evanjeliá a naghammádijské texty, ktoré sú len náhodou klenotmi ľudstva uchránené pred pravou vierou,
  – 600 ročné dejiny RK inkvizície,
  – skvelá roľa inkvizítora J. Ratzingera, ktorú zohral prostredníctvom École Biblique, Kongregácie pre doktrínu viery alebo Pontifikálnej biblickej komisie pri Kumránskych zvitkoch
  aby som stanovil level, v ktorom by sme mohli začať polemiku.
  Nech sa na to pozriete Emanuel z ktorejkoľvek strany, nový pohľad na systém RK cirkvi a kresťanstva alebo aj na ľubovoľný podsystém tejto štruktúry znamenal v dejinách vždy pohromu. Sebazáchovný pud cirkvi ho vždy klasifikoval ako škodnú a podľa možnosti sa s ním aj exemplárne vyrovnal. (S odstupom času to však nie vždy bolo len pozitívum.)
  Táto diskusia je toho dokladom. Na týchto stránkach ste praporečník, ktorý nesie zástavu jedinej pravdy a bráni ju ako lev. Výzva TF je červené súkno, ktoré Vás existenčne irituje. Je len otázka času, kedy celé TF aj s jeho výzvou vyvrhnete na smetisko dejín.
  A prognóza?
  Je pre Vás (RK cirkev ako celok) viac než tristná.
  Prečo?
  (Možno na budúce, Emanuel).

 • Eduard:

  Jaro,
  si moja krvná skupina. Ak Ti stavajú mantinely kvôli rýchlemu mysleniu, ozvi sa.
  Mám riešenie.

 • Emanuel:

  Dominik

  Oceňujem tvoj príspevok, nakoľko bol pomerne slušne napísný a kedže si napísal istým spôsobom niečo aj o TF, tak som rád, že si sa vyjadril otvorene (bez opovrhovaním iných…)

  Ked prirovnávaš komunizmus ku katolicizmu, tak nemusíš sa báť, že to je to isté, pretože Boh to vidí ináč.

  Dakujem za Leva z Júdu a čo sa týka prognózy TF, tak možno máš pravdu.

 • Emanuel:

  Anna

  Dakujem za pekne napísaný komentár a záujem.
  Vystihla si veľa dobrého, ešte ma zaujíma, či vieš o tom, že pápež Benedikt XVI sa už vyjadril na požiadavky PI a TF ???

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Vyjadrenia cirkevnej hierarchie na TF:

  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120419017 Rakúsky biskup na prednáške povedal (potvrdené od účastníkov), aby Slováci odbojných kňazov aj administratívne exkomunikovali, skôr, než rozložia život v slovenskej Cirkvi. Vieme, že pár rokmi exkomunikovali 3 kňazov a jedného diakona a zabralo to, v podstate okamžite nastal pokoj.
  http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=dva-prispevky-vdp-s-mordela-na-prednasku-vdp-k-moravcika-v-nitre-su-to-nebezpecne-podnety-na-nicenie-katolickej-viery-na-slovensku&cisloclanku=2012040007
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/reakcia-biskupov-na-kontroverzne-teologicke-forum/

  Vyjadrenia Ježiša (o exkomunikácii):

  1Jn 5,16 „Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj HRIECH, KTORÝ VEDIE K SMRTI; o takom NEHOVORÍM, ŽE SA TREBA ZAŇ MODLIŤ.“

  Mk 11,15-17 „15 Potom prišli do Jeruzalema. KEĎ VOŠIEL DO CHRÁMU, ZAČAL VYHÁŇAŤ predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. 17 A učil ich: “Nie je napísané: “Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy”? A VY STE Z NEHO UROBILI LOTROVSKÝ PELECH.“

  Lk 9,5 „Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a STRASTE SI PRACH Z NôH AKO SVEDECTVO PROTI NIM.“

  Mt 18, 15-17 „15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. 16 Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. 17 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A KEBY ANI CIRKEV NECHCEL POSLÚCHNUŤ, NECH TI JE AKO POHAN A MÝTNIK.„

  *********************************************

  Jn 15,22 „Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.“

 • Pavel:

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.,
  ak by som Vám za Vaše skvelé performance chcel vyrátať honorár, akým podielom sa autorsky zúčastňujete na konečnom diele? Koľko ľudí počíta skupina kol.? Nezaškodila by Vám totiž občas aj kolektívna jazyková redakcia.

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Kaz 7,1-16
  Nebuďte príliš spravodlivý a netvárta sa príliš múdro. Prečo máte vyjsť navnivoč?
  Ale tiež
  Viděl jsem všecky skutky, dějící se pod sluncem, a aj, všecko jest marnost a trápení ducha.

 • Emanuel:

  D. a spol.

  Dakujem za informáciu o biskupovi z Rakuska.

  Ako vidíme, tak aj v Rakusku sa najdu biskupi,ktorým záleží na morálke a poslušnosti voči pápežovi a to nie len pre rakušanov, ale aj pre slovákov.

  Nech im Boh žehná.

 • Mária Č.:

  Za uverejnenie reakcie prof. Dudu som mu ďakovala na Postoy.sk.

  V diskusii bolo mnoho rozličných názorov, reakcií. Možno to bude vnímané ako od veci, ale mne k tejto situácii ohľadne aktivít TF a obáv z dôsledkov, veľmi zarezonovali myšlienky z príhovoru kardinála bl. J.H.Newmana, ktorý predniesol pri svojom menovaní 12.5.1879. Popisuje v ňom nástup liberalizmu, jeho dôsledky, svoj boj s ním a aj svoje odhodlanie nedať sa ním zastrašiť. Za jeho pôsobenia liberalizmus prenikal iba do politických a spoločenských štruktúr. A hoci dnes je už situácia ďaleko horšia, pretože chce preniknúť aj do Cirkvi, zdá sa mi aj dnes záver jeho príhovoru viac než aktuálny:

  “Netřeba se však vůbec domnívat, že jsem tím zastrašen. Zajisté se mi to nelíbí, protože se domnívám, že to může působit škodu mnohým duším, ale v žádném případě nemám strach, že by to mohlo zabránit vítězství Božího Slova, svaté církve, našeho Všemohoucího Krále, Lva z kmene Judy, Věrného a Pravdivého, a Jeho náměstka na zemi. Mnohokrát bylo křesťanství v situaci, kdy se zdálo, že mu hrozí smrtelné nebezpečí. Proč bychom se tedy měli děsit nové zkoušky. Toto je absolutně jisté. Avšak to, co je v těchto velkých výzvách jedině nejisté a představuje jediné velké překvapení pro všechny, je způsob, jakým jednou Prozřetelnost ochrání a zachrání svoje vyvolené. Někdy se nepřítel promění na přítele, někdy je vysvlečen ze svojí jedovatosti a agresivity, někdy se sám rozpadne na kusy, někdy se rozvine natolik, nakolik to prospěje nám, a pak zmizí. Církev normálně nemusí dělat nic jiného než pokračovat v tom, co má dělat: v důvěře a v pokoji být klidná a očekávat Boží spásu. „Pokorní budou vlastnit zemi, budou se těšit z hlubokého klidu“ (Žl 37,11).

  Z Osservatore Romano, 9. dubna 2010

  Taktiež ma v tomto duchu oslovila aj táto časť zo Zjavenia sv apoštola Jána 22,10-15:

  “Mne, Jánovi, povedal anjel: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko! Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje.
  Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.”

  Čo dodať? “… a pekelné brány ju nepremôžu.” Mt 16,18

 • Viera:

  Mária Č., môžeš mi prosím napísať, či má liberalizmus aj dobré stránky? Alebo si myslíš, že je len škodlivý? Napr. pre spoločnosť, RKC a pod.?

 • Mária Č.:

  Liberalizmus je sloboda bez Boha, prví liberalisti boli Adam a Eva, chceli žiť bez jediného zákazu a čo to prinieslo? Stratili to najcennejšíe – blaženosť. Tú môžu ľudia nadobudnúť iba vtedy, keď budú žiť tak, ako nám to ukázal Ježiš Kristus, cez jeho blahoslavenstvá, ktoré sú predsa v hrubom rozpore s liberalizmom marxistickým a aj s tým západným, ktorý priniesol konzumný spôsob života a zrelativizovanie tých najcennejších hodnôt – ako je život. Je to falošná sloboda na úkor druhých. Život egoizmu, lásky iba k sebe, nanajvýš ešte lásky k vytypovaným skupinám ľudí, ale vždy niekto na takúto falošnú slobodu musí nutne doplatiť. Človek nemôže zažívať úplné šťastie na úkor iného, nech je to ktokoľvek. Uplatňovaním si nejakých svojich práv na základe falošnej slobody, vedie vždy k diskriminácii iných ľudí. Zrieknutie sa svojho ega vyžaduje páchať na sebe veľké násilie. Kto to dokáže, stáva sa slobodným, nech sa nachádza v akejkoľvek situácii. Svedectvá o tom máme. Prvé sú v Skutkoch apoštolských. Práve dnes v prvom liturgickom čítaní je opis uväznenia sv. Pavla a Sílasa. Zbití a prikovaní spievali Bohu chválospevy. Ich slobodu predsa nemohli ani spútať ani z nich vymlátiť. Nespočetné sú svedectvá ďalších uväznených za Pravdu, ktorí sa nikdy slobodnejšie necítili ako práve vtedy, keď museli vydať svedectvo Pravde, niekedy aj to najvyššie – život. A podľa mňa v tom je ukryté tajomstvo slobody. Vydávať svedectvo iba Pravde. Liberalizmus, nech je to ktorýkoľvek prúd, už zo svojej podstaty nevydáva žiadne svedectvo o Pravde, ale chce nahovoriť človeku, že samotný človek je mierou pravdy, tak ako to satan nahovoril Eve, že čo je dobré, určuje človek. Nutne to vždy narazí na dobrá iných – je to vždy proti niekomu a v konečnom dôsledku sa to vždy obráti proti človeku samotnému, tak, ako na to doplatili prví ľudia. Preto liberalizmus je vo svojej podstate zlý a nenachádzam v ňom žiadne dobro. Je to život bez lásky nielen k druhým ale aj ku sebe. Je to zbraň namierená na druhého, ktorá sa vráti ako bumerang späť ku tomu, kto ju vystrelil. Preto nemá čo hľadať v RKC ani v spravodlivej spoločnosti. Vieme z histórie, kam poviedla táto ideológia falošnej slobody bez Boha – k dvom strašným totalitám. V blogu Pavla Pakoša v príspevku Malomocenstvo primitivizmu je výstižné vyjadrenie – že uznáva životu dva prospešné izmy – katechizmus a antiprimitivizmus. Pripomenulo mi to aj vyjadrenie iného kňaza, ktorý nás na náboženstve učil, že žiadny izmus nie je dobrý, no pozabudol na katechizmus, hoci mal na mysli izmy – ako myšlienkové prúdy a katechizmus predsa nie je myšlienkový prúd. Je to návod na dobrý život.

  Nečítala som celú diskusiu, preto netuším, či som nenapísala aj niečo duplicitné. Ale toto je môj názor na liberalizmus ako taký.

 • Viera:

  Ďakujem Ti za Tvoj názor. A čo hovoríš na hinduizmus, budhizmus? Tiež končia na “izmus”. Ale napokon, ak povieme katolicizmus, je tam to isté. Iné je, ako hovoríme hinduistická viera, budhistická viera, katolícka viera. Je človek, ktorý uznáva všetky spomenuté viery ako rovnocenné liberálom? Alebo kým/akým vlastne je?

 • Mária Č.:

  Neviem, či odpoviem správne, pojem katolicizmus vznikol asi následkom rozdelenia jednej, svätej,katolíckej (všeobecnej) a apoštolskej Cirkvi. Po rozdelenie asi existoval iba pojem kresťanstvo.

  Nedovolím si hodnotiť takého človeka, čo horeuvedené viery považuje za rovnocenné a nazvať ho liberálom. Samozrejme, že ja tieto viery nepovažujem za rovnocenné. Dokonca sa o budhizme ani nedá hovoriť ako o náboženstve.
  Je to ťažká otázka pre mňa – aký je človek, ktorý uznáva všetky spomenuté viery ako rovnocenné, či je liberálom. Z definície, kto je liberál, je možné povedať, že áno. Ale z podstaty liberalizmu je to dosť protirečivé, pretože liberalizmus stavia na rozume a vzpiera sa akýmkoľvek dogmám, teda vláda rozumu. Jedna vec je tolerancia k náboženstvám a druhá vec považovať ich za rovnocenné. Z toho mi vychádza, že liberálny človek, ktorý stavia na rozume, by mal podľa mňa rozlíšiť, že horeuvedené náboženstvá nie sú a ani nemôžu byť rovnocenné. Je predsa jasné, čo ľudstvu prinieslo kresťanstvo. Bližšie to zdôvodňovať nechcem, pretože by bolo potrebné podrobnejšie porovnanie a táto diskusia je zameraná celkom iným smerom. No a ešte aj liberálnych smerov je veľmi veľa, takže sa vôbec nedá jednoznačne odpovedať na otázku, kým je taký človek. To je pre mňa tajomstvo.

 • Viera:

  Mária, moc ďakujem za úprimnú odpoveď, vážim si Tvoj názor.

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Pre: Pavel

  Vyjadrenia Ježiša o poslušnosti a vernosti:

  Jn 10

  3 „… ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.“

  4 „… ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.“

  5 „… cudzí hlas nepoznajú.”

  7 „… Ježiš znova vravel: “Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam.“

  **********************************************************************

  8 „VŠETCI, ČO PRIŠLI PREDO MNOU, SÚ ZLODEJI A ZBOJNÍCI…“

  9 „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“

  10 „ZLODEJ PRICHÁDZA, LEN ABY KRADOL, ZABÍJAL A NIČIL. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.„

  11 „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“

  14 „JA SOM DOBRÝ PASTIER. Poznám svoje a moje poznajú mňa,“

  15 „ AJ SVOJ ŽIVOT POLOŽÍM ZA OVCE.“

  ***********************************************************************

  Jn 17,6 „Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. TVOJI BOLI A DAL SI ICH MNE a ONI ZACHOVALI TVOJE SLOVO.“

 • Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  Z dôvodu nedostatku času sa vraciam k starším príspevkom a odpovedám na ne.

  Chcem poďakovať za názor Fera Radu (13/5 o 7:45), a zvlášť za spôsob komunikácie. Nemožno povedať, že by si sa stotožňoval s mojím názorom (čo samozrejme plne akceptujem), ale komunikačný spôsob (po rôznych agresívnych útokoch niektorých prispievateľov tu na fóre na zástancov hierarchickej Cirkvi), je priam radosť čítať tento Tvoj príspevok … šípiť tam hodnotného diskutéra. Iste, viem bez problémov komunikovať konfrontačne, i cielene sa dotýkať tém, ale čo mi najviac vyhovuje, je typ vzájomnej diskusie, ako si ju predviedol v dotknutom príspevku. Ešte raz vďaka.

  Od istého času sa z fóra stratil Tomáš a v obdobných agresívnych a zúrivých výpadoch ho nahradil Jaro (alebo si tá istá osoba? ak nie, tak vopred moje sorry), a to 12/5 o 22:42. Že si napadol mňa, to je prirodzené. V konfrontácii vzájomných informácií ten, čo ich má menej (podstatne menej) sa zvykne dostávať do amoku a zúrivo útočiť – ja takéto veci čítam ako ocenenie, za ktoré dodatočne ďakujem. Zároveň ďakujem aj Emanuelovi za jeho slová (sympatizanti vždy potešia), citujem: “Myslíš si, že aj tým, čo šíria herézy – by pomohol psychológ? Napr. členom TF?“ Ľaľa ho, vykľul sa z Teba humorista.

  Čo je však v tom istom príspevku Jara neakceptovateľná komunikačná bariéra je veta pre Emanuela, a to, citujem: „huuuu… moderator diskusie mi ide urcovat akou rychlostou mam mysliet aby to vyhovovalo jeho kriterialnym hodnotam… nuz v tejto diskusii uz bola cenzura, teraz prisli novinky…“

  S tým „huuuu….“, a celý ten agresívny útok na kultivovanú ponuku/výzvu, ktorú Emanuel ponúkol … silne to pripomína české rozprávky o čertoch. Mohol by si skúsiť nenapádať a neurážať na tomto fóre aspoň Emanuela? Je to typ kresťana, ktorý sa nebráni, neútočí, ale mierumilovne komunikuje a dáva ponuky. Ak Ti to nevyhovuje, tak to slušne odmietni, nemusíš na neho hneď útočiť.

 • SB:

  pre Emanuela:

  Prosím Ťa, je toto Tvoj profil na blogu sme.sk, ktorý bol zablokovaný pre hrubé porušenie Kódexu diskutujúceho?

  http://blog.sme.sk/diskusie/user_profile.php?id_user=219466

  Zhoduje sa to totiž s Tvojou e-mailovou adresou (resp aj nickom na azet.sk), ktorú si mi ponúkol na písanie. Citujem Ťa:

  Emanuel:
  13/05/2012 11:25
  …keby si chcel o ňom viac porozprávať, tak radšej sukromne alebo v inej téme, aby to neodvádzalo príliš o danej témy ( hppsc1310@azet.sk )….

  Ak si to Ty, ako je možné, že tu tak pekne píšeš, a tam Ťa pre hrubé správanie v diskusii zablokovali? Som z toho zmätená. Ešte že som Ti nenapísala na tvoj e-mail skôr, ako toto vysvetlíš.
  Vopred ďakujem za Tvoju odpoveď.
  Anna

 • SB:

  Emanuel, a ešte jedna otázočka. Môžeš mi vysvetliť, načo Ti je toľko zriadených webových stránok?
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/otazky-a-odpovede/

  Ďakujem za odpoveď :-)
  Anna

 • SB:

  Myslela som tieto webové stránky, ktoré uvádzaš v jednej odpovedi na tej stránke, ktorú som uviedla v predchádzajúcom príspevku:

  Na tejto web.stránke je článok, v ktorom je skopirovaná odpoved o.Eirena, čo sa týka posolstiev ženy z Írska
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/falosne-varovanie-od-nemenovanej-zeny-z-irska/

  Čo sa týka môjho výkladu, tak na tejto stránke:
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/varovanie-pozor-na-velke-varovanie-od-boha-a-na-falosnych-prorokov/

  A potom som odpovedal iným … na tejto mojej ďalšej stránke:
  http://celosvetove-varovanie-od-boha-we.webnode.sk/otazky-a-odpovede/

  Odporučam ti pozrieť aj túto moju stránku, je tiež zaujímavá:
  http://varovanie-zazrak-trest.meu.zoznam.sk/

  A pre spoznanie nasledovania významných udalostí VAROVANIE-ZÁZRAK-TREST -príchod Ježiša Krista

  http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/

 • Tomáš:

  Jeden tu diskutuje sám, ale mená má súčasne ženské aj mužské a ešte k tomu aj kol., druhý má webov neúrekom a témy sa mu na nich opakujú. Tu akože diskutuje slušne, ale inde sa mu darí akosi aj neslušne. No poviem vám, je to tu čudný blog. Hlavne že zo mňa ste tu urobili psychopata. Idem si ja podiskutovať inde, kde je to aspoň trochu normálnejšie. Majte sa, papa….

 • Jaro:

  pre Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:

  … a kdeze som ja prosim reagoval na Emanuela? Ked sa už za každú cenu snažíš byť akýmsi mentorom všetkých a všetkého, tak prosím reaguj na skutočne napísané a nie Tebou vyfabulované….(sory za tykanie, ale nebudem ja vykat ked druha strana si automaticky potykala)

  je pekne fabulovat myslienky, aby potom napisane vyznelo dynamickejsie a stavalo reagujuceho do polohy mentora, ale zial je to len uboha fabulacia podsuvanie vymyslenych dejov a faktov – podotykam dost stara, ale aj dost uboha forma vedenia diskusie

  ….moje huuu… bolo reakciou na hlasku, ktora sa mi zobrazila pri odoslani prvej casti prispevku ….”reagujete prilis rychlo” a prispevok sa mi podarilo odoslat az o par minut

  a preco psycholog? nuz nepoznam vela ludi, ktori ako meno identifikujuce ho v diskusii pouziva podpis “Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:” zeby schyzofrenia alebo kolektivny nazor?

  nemavam agresivne reakcie a v tejto diskusii sa od zaciatku podpisujem Jaro, lebo sa tak volam… cize zase fabulacia… :-)

 • Tomáš:

  A ja som zas Tomáš, a žiadny Jaro. Ešte tu chvíľu som, ale už nebudem….a môžem povedať že “chvalabohu”
  D…a kol.: moc mudrujete…ale….máte to v hlávke tak trochu pomotané :-)

 • Emanuel:

  Anna (alias S.B.)

  Na tvoju otázku odpoviem sukromne, kedže sa netýka témy
  Dakujem za pochopenie

 • Emanuel:

  Drahí bratia a sestry…
  Mne sa páči, že máte záujem diskutovať na rôzne témy a chuť spoznávať viac..
  Na iných web.stránkach sa stretávate s nepochopením a osobnými urážkami, pretože namiesto toho, aby diskutovali o obsahu témy, tak prejdu na osobu diskutujuceho. Dokonca Vás aj “vyhodia” bezdôvodne alebo s falošného dôvodu a iných, ktorí sa hrubo vyjadruju, tak ponechaju, aby mali veľku sledovanosť.

  Ako ste si všimli, tak sú tu rôzne otázky, ktoré sa ani netýkaju témy.
  Ale ked si pozriete kategorie (hore v pravo) tak môžete vidieť, že sú tam rôzne témy – blogy, články atd… takže sa môžete pýtať aj o.Jána Dudu, ktorý sa vyzná v takýchto záležitostiach a zaiste Vám dobre poradí.

  Prajem Vám Ducha Svätého a jeho dary pre lepšie a vzájomné spoznávanie
  Boh s Vami

 • Eduard:

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Ponúkol som Jarovi verejne pomoc 13/05/2012 20:30.
  Pôvodne som sa nechcel zdržiavať na tomto elitnom fóre, ale keď si prečítam od Teba/Vás toľko slovného balastu na základe osobnej neznalosti, aktivoval som sa.
  1.
  Emanuel nie je moderátor fóra. Hlbokým mlčaním prešiel výzvu Pavla 13/05/2012 12:51, a ako ukazuje posledný vývoj, aj s jeho kultivovanou ponukou/slušnou výzvou to môže byť relatívne. Je slušné odpovedať súkromne na verejné otázky Anny alias SB?
  2.
  Jarov problém sa týka statickej IP adresy, ktorou sa autentifikuje jeho PC voči servrovej aplikácii, pod ktorou beží stránka prof. DUDU. Tým huuu reagoval celkom určite na strojom vygenerovaný text, ktorý je súčasťou bezpečnostných opatrení voči zahlteniu servra.

  No a teraz si prečítaj, čo všetko je schopný napísať ktosi, kto “vie bez problémov komunikovať konfrontačne i cielene sa dotýkať tém”, kto je ten, čo “v konfrontácii vzájomných informácií ich má viac (podstatne viac)”, ale kto pri odskoku stranou ani netuší,na čo sa v najmenšej miestnosti bytu vlastne pozerá (myšlienka prebratá od doktora Járy Cimrmana):

  ***********************************************
  Čo je však v tom istom príspevku Jara neakceptovateľná komunikačná bariéra je veta pre Emanuela, a to, citujem: „huuuu… moderator diskusie mi ide urcovat akou rychlostou mam mysliet aby to vyhovovalo jeho kriterialnym hodnotam… nuz v tejto diskusii uz bola cenzura, teraz prisli novinky…“

  S tým „huuuu….“, a celý ten agresívny útok na kultivovanú ponuku/výzvu, ktorú Emanuel ponúkol … silne to pripomína české rozprávky o čertoch. Mohol by si skúsiť nenapádať a neurážať na tomto fóre aspoň Emanuela? Je to typ kresťana, ktorý sa nebráni, neútočí, ale mierumilovne komunikuje a dáva ponuky. Ak Ti to nevyhovuje, tak to slušne odmietni, nemusíš na neho hneď útočiť
  ********************************************************

 • Anna:

  Emanuel, ďakujem za ponuku, ale musíš mi prepáčiť. Súkromnú komunikáciu s Tebou musím odmietnuť. Dúfam, že dôvod “prečo” pochopíš.

 • Eduard:

  Jaro (+všetci, ktorým dostali ban),
  ozvite sa na eduard.chovan@centrum.sk.
  (stačí meilový kontakt).

  Anička alias Anna:
  aj Ty si moja krvná skupina, len Rh faktor ma inú polaritu. Držím Ti palce.

 • Emanuel:

  Vlado a kol..

  Nebudem sa vyjadrovať voči osobným názorov diskutujucich, ale zaujíma ma tvoj názor na istý článok, ktorý je zároveň reakciou na tento článok

  Napísal ho Peter Žaloudek (člen TF) http://teoforum.sk/?id=2&view_more=1095
  vo spojitosti s požiadavkami TF

  Z reakcie Petra Ž. môžeme pochopiť, že aj Peter Ž. napriek odmietnutia požiadavok TF a to biskupmi – sú pre neho len istým názorom a stále má v záujme presadzovať svoje herézy.

  Zároveň píše, že má v záujme diskutovať o tejto problematike s biskupmi, ale je zaujímavé, že nechce diskutovať verejne na internete alebo aj sukromne.

  Čo si myslíš o jeho reakcii, naozaj mu záleží na tom, aby obhájil skutočné reformy alebo skôr chce presadiť len svoje herézy ?

  Pre mňa osobne to vizerá ako u detí na námestí,ktoré kričia ako keby im nehrali… (z Evanjelia)

 • Pavel:

  Dagmar, Eva, Jaro, Tóno, Vlado a kol.:
  Akosi mi uniká súvislosť medzi
  mojím upozornením 14/05/2012 10:49 na TvojuVašu superiórnu performance na tomto fóre
  a medzi
  TvojímVaším fokusovaním 15/05/2012 22:05 na biblické zdroje s predmetom poslušnosť a vernosť.
  Ďakujem TiVám vopred za prostý kľúč na dešifrovanie tejto misterióznej filiácie.

 • Emanuel:

  Ďakujem všetkým za modlitby, obety, povzbudenie i “kritiku”, čo sa týka Výzvy Teofora.

  V tomto prípade sa “ľady pohli” a nevyšlo nazmar úsilie toľkých diskusii, keď nedávno 11.mája (o.Prachár) a 24.mája (o.Moravčík) – sa zriekol toľko spomínanej “Výzvy”a to na žiadosť bratislavského arcibiskupa Mons.Zvolenského

  Naďalej prosím o modlitby a to aj za ostatných členov TF, nakoľko ešte nie je známe ako budú ďalej pokračovať vo “Výzve”.
  Viac na: http://abu-bratislava.sk/portal/node/422
  http://abu-bratislava.sk/portal/node/420

  Dokonca aj, čo sa týka “farskej-iniciatívy” z Rakuska (o.Schuller) tak podobne aj wiedenský arcibiskup Mons.Schonborn zvažuje o delikte, ak budú nadalej pokračovať vo svojej “Výzve k neposlušnosti”.
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/05/25/kardinal-schonborn-ak-signatari-fararskej-iniciativy-neustupia-rakuski-biskupi-prijmu-disciplinarne-opatrenia/

  Boh s Vami

 • Viera:
 • Hlas ľudu:

  Ako vážne berie svoj sľub ukončiť svoju činnosť v teofore si môžeme pozrieť na linke http://www.teoforum.sk/?id=9&view_more=12 kde ako vidíte je naďalej napísaný ako predseda .

  Taktika je jasné !!!

  Čo od liberálov jeho typu by bolo možné očakávať – jeho slovo nemá žiadnu hodnotu.

 • Gero:

  Pre Hlas ľudu:
  Ako vidím na tejto linke, naďalej napísaný ako predseda je človek, ktorý …musel odpovedať… …že sa môže zverejniť… …zrieknutie sa súhlasu s výzvou TF.
  A to je, milý Hlas ľudu, setsakra rozdiel oproti vzdaniu sa členstva v TF alebo dokonca predsedníctva TF.
  Nerozlišuješ, to Ti však nebráni inkriminovať.
  To, čomu veríš, že je napísané, bude pravda, len musíš mať dostatok viery, vieš? Tak znie totiž Tvoje pravdivé učenie. Aktuálne to však ešte neplatí. Preto láskavo 2x uváž, kým 1x napíšeš.

 • Eduard:

  Emanuel,
  odviedol si na tomto fóre kusisko nadpráce.
  Si spokojný? Toto si chcel? Za čo nám to vlastne ďakuješ?
  Veď v podstate arcibiskup Zvolenský reprezentuje dva názory podľa toho, či je to súkromný rozhovor alebo sinekúra!
  Byť donútený súhlasiť so zverejnením je znásilnenie vedomia na úrovni odvolania učenia. A to sú už mnohokrát opakujúce sa dejiny inkvizície.
  Prinútiť niekoho ponižujúco napluť si do tváre z titulu moci nie je hrdinstvo. A ak sa to udialo aj s Božou pomocou (dá sa to z Tvojho textu vyčítať) potom je to Pyrrhovo víťazstvo. Spokojný spánok.

 • Mária Č.:

  Eduard,

  zaujímalo by ma: čo ste očakávali od p. biskupa Zvolenského vzhľadom na zverejnenie Výzvy TF a Memoranda po rozhovoroch s vdp. Moravčíkom?
  Vyjadrenie vdp. Moravčíka, že bol “donútený súhlasiť” atď. je zavádzajúce. Určite si je vedomý, že pri vysviacke na katolíckeho kňaza sľuboval tri veci: poslušnosť (biskupovi),čistotu a chudobu. Predpokladám, že do kňazského stavu vstupoval slobodne a bez donútenia, s vedomím, že tieto tri sľuby sa bude snažiť dodržiavať po celý svoj život.
  Preto si myslím, že to, čo píšete je veľmi expresívnym vyjadrením nepochopenia siuácie, ktorú svojou činnosťou cez TF vyvolal vdp. Moravčík.
  Otec arcibiskup Zvolenský postupoval v zmysle daných predpisov, ktoré ako laici nevieme objektívne posúdiť. Neviem, či správne rozumiete pojmu sinekúra, ktorý ste použili pri posudzovaní krokov otca arcibiskupa.

 • Eduard:

  Mária Č.
  asi by som si nikdy nebol býval pomyslel, že by som bol býval mohol čo i len na chvíľu pomýšľat na nejaké iné riešenie na Výzvu TF, ako sa napokon stalo. A je Vám, Mária Č., asi rovnako jasné, aké riešenie by som bol býval mohol skutočne očakávať, keďže sa priznám, že som bol býval chvíľami predsa len pomýšľal aj na nejaké iné riešenie. Nielenže by sa mi boli bývali mohli už vtedy podobné úvahy ukázať ako scestné, ale oni sa mi, našťastie, také aj ukázali. Takže výsledok úvah v reále bol ten, že som očakával nič, či po slovensky povedané, neočakával som nič. A, bisťu dade, toto neočakávané nič sa prekrylo so skutočnosťou, ktorá nie je nič iné, len nič nové pod slnkom. Škoda. Neočakávané nič zmenené na niečo býva v živote hodnotnejšie, ako neočakávané nič zmenené na nič.

 • Michal:

  Ako bývalému farníkovi vdp. Karola Moravčíka mi nedá nevyjadriť sa. V prvom rade by som chcel vyzvať na opatrnosť a zdržanlivosť s odsúdeniami a označovaním za heretikov. Nie je dobré na základe kusých informácii vynášať hneď súdy. Kto pozná pána Moravčíka osobne? Kto bol na jeho kázni? Ja áno. Nespočetne veľakrát. A preto by som ho chcel trochu priblížiť.

  Karol Moravčík rozhodne nepatrí k “dogmatikom”. To však samo osebe ešte neznamená, že pohŕda cirkevnou dogmou. Jeho určitá neortodoxnosť je známa už dlhé roky. Niekedy niektorými vyjadreniami pohorší. Väčšinou však ostáva v akomsi “normále” “moderného” katolíckeho kňaza. Nemožno si ho predstavovať ako výstredného reformátora. Jeho vystupovanie je dôstojné a pokojné. Vzťah k ľuďom empatický, úprimný a láskyplný. Myslením je skôr postmoderný filozof. Káže však, myslím si, pravovernú (nielen) sexuálnu morálku aj keď nerád moralizuje. Nie je výrazný kazateľ. Ale zato dobrý spovedník. Nemá rád zdôvodňovanie právd viery poučkami. Radšej má ich zdôvodňovanie osobou Ježiša Krista. Jeho vzťah k Písmu svätému je dvojaký. Doslovnosť niektorých pasáži(napr. o Stvorení, o Pánovom detstve) akoby bagatelizuje a považuje ich za “svätú poéziu” – či akúsi “reč obrazov”. Naopak pasážam, ktoré dávajú dôraz na vzťah k Bohu ako k Otcovi prikladá veľkú dôležitosť. Niektorí ho považujú za príliš “občianskeho” kňaza. Je veľkým fanúšikom demokracie a Nežnej revolúcie. Jeho vzťah k Cirkvi je asi takýto: rád rozpráva o významných osobnostiach cirkevných dejín, pred útokmi novinárov Cirkev bráni, niekedy sa však akoby “posťažuje” na bližšie nešpecifikovanú cirkevnú vrchnosť. Vo svojich vyjadreniach však nie je radikálny. Ak kritizuje tak skôr v zmysle diskusného príspevku než polemiky. Svätého otca si, myslím si, váži. Pestuje akúsi teológiu priblíženia kresťanstva modernému a racionálnemu človekovi.

  Uznávam, že zrejme nie všetko učenie vdp Moravčíka je pravoverné. Za roky svojho pôsobenia však robil Cirkvi medzi ľuďmi dobré meno. Ak v niečom pochybil tak ho treba napomenúť ako váženú osobu. “Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca” nás učí Sväté písmo (1 Tim 5,1) a on tiež je starším Cirkvi. Tým však nespochybňujem jeho povinnosť poslušnosti k svojmu predstavenému – biskupovi.

 • Emanuel:

  Ďakujem Michal za tvoj pohľad na osobu o.Moravčíka a tvoj názor s ohľadom na situáciu okolo celej kauzy.

  Avšak poukážem na jednu skutočnosť, pre lepšie vyrozumenie, ak by si mal dojem, že o.Moravčíka niekto neprávom označil za heretika.

  Totižto pokiaľ šíril herézy o svätení žien a zrušení povinného celibátu, tak dovtedy právom bol nazvaný za heretika, ale odkedy sa verejne zriekol Výzvy TF a tým aj spomínaných heréz, tak už je to iné.

  Ale je tu ešte jeden problém a to, či naozaj a úprimne (ako o ńom píšeš) myslí svoje zrieknutie. Máš pravdu, že o “staršom” musíme hovoriť ako o “otcovi” a preto sa snažím aj ja poukázať na hriechy v rámci slušnosti, ale pravdivosti.

  Keď ho poznáš osobne, tak ako to je s jeho zrieknutím … ?
  Skutočne považuje svätenie žien a zrušenie celibátu za herézy?
  Pretože jedna vec je kázať všeobecne a druhá konkrétne!
  Ďakujem za tvoju účasť na diskusii – si pre nás veľkým darom
  Boh s Tebou

 • Emanuel:

  Gero

  prepáč, že sa znova opýtam ako “Hlas ľudu”, ale tiež ma úprimne zaujíma:
  ako to, že ked sa o.Moravčík vzdal členstva TF, tak prečo tam jeho meno figuruje ako člen TF ???

  Ďakujem za úprimnú odpoved.

 • Michal:

  Ďakujem za povzbudivé slová Emanuel. A som rád, že sa pýtaš konkrétnejšie. V DNV už nebývam takže k o. Moravčíkovi na kázne už nechodievam ale v posledných týždňoch som tam predsa len niekoľkokrát zavítal bez toho, že by som vedel o kauze TF či IF.

  Celá kauza ohľadom TF ma na jednej strane prekvapuje a na druhej strane nie. Prekvapuje ma, že o. Moravčík figuruje akoby hlavný žiadateľ zrušenia celibátu a svätenia žien. Za zhruba dvadsať rokov čo som bol jeho farníkom o celibáte a svätení žien na kázni nehovoril pokiaľ viem ani raz. Tieto veci on nekázal. Preto jeho vyjadrenia na TF chápem ako jeho súkromný názor a súkromnú predstavu o budúcom vývoji v Cirkvi. Je síce predsedom TF ale myslím, že téma celibátu a svätenia žien pre neho osobne nie je až taká dôležitá. Skôr si myslím, že sa nechal zlákať inými členmi k podpore tejto témy. On sám presadzuje skôr myšlienku otvorenia sa Cirkvi modernému človeku. Toto ja však chápem ako trocha nebezpečné pretože 1 Jn 2,15-17. Jeho vyjadrenia na TF ma trochu prekvapili lebo na sv. omšiach také veci nehovoril.

  Jeho vyjadrenia na TF vnímam skôr ako diskusný príspevok, nie ako vyhlásenie vojny. On nie je bojovná povaha, skôr diskutujúca povaha. Tým chcem povedať, že keďže tieto veci vyhlásil ako súkromná osoba a nie z pozície pastiera treba s ním v tejto veci viesť najmä dialóg a predostrieť presvedčivé argumenty a nie ísť naňho hneď s palicou. To si myslím nezaslúži. On nie je predsa zatvrdilý. Myslím si.

  K veci svätenia žien myslím postačí poukázať na 1 Kor 14, 34-35 a tiež na dvojtisícročnú cirkevnú tradíciu, prípadne ešte zacitovať cirkevných otcov. To skôr zaberie ako odvolávať sa na kanonické právo. Tým samozrejme nepohŕdam kanonickým právom ale chcem poukázať na to, že niektorých ľudí automatické odvolávanie sa na cirkevné právo pohoršuje. V dnešnej dobe, ktorá kladie dôraz na vlastný názor sa nemôžme diviť.

  Celibát je záležitosť cirkevnej disciplíny a jeho prípadné zrušenie alebo obmedzenie podlieha cirkevnej regulácii. Nechápem súvislosť celibátu s ortodoxiou.
  Povinnosť dodržiavať ho je skôr vecou ortopraxe. Volanie po prípadnom zredukovaní celibátu nie je, pokiaľ viem kacírske.

  Jeho zrieknutie sa je asi predovšetkým gestom poslušnosti k o. biskupovi. O. Moravčík nie je konfliktný typ. Nemôžme však očakávať, že sa automaticky zriekne aj svojich súkromných názorov.

  Svojimi príspevkami nechcem navádzať na kacírstvo ani ho zľahčovať. Poklad viery treba chrániť. Nechcem ani kázať neposlušnosť k cirkevnej vrchnosti lebo okrem iného platí Hebr 13, 17. Chcem však vyzvať na opatrnejšie posudzovanie v otázke čo je a čo nie je kacírske, a tiež kto je a kto nie je heretik. Nebolo by dobré odsúdiť inak oddaného služobníka Pána a (myslím si) verného syna Cirkvi.

 • Michal:

  Chcem hlavne upozorniť, že o. Moravčík nie je klasickým kňazom. On je skôr filozof v sutani a zástanca liberalizmu (v akademickom ponímaní). S týmto vedomím treba k nemu pristupovať.

 • Gero:

  Emanuel,
  si obdivuhodný.
  Úprimne Ťa niečo zaujíma a úprimne za to poďakuješ, bárs aj o druhej v noci.
  Čo tak úprimne odpovedať na úprimné otázky iných, ktorí sa predsa len pýtali skôr, a to úprimne.
  Si úprimný v použití slova úprimný?
  Úprimne sa priznaj (na všetky úprimné otázky predtým) a potom nám povedz, či priznanie bolo úprimné.
  Môžbyť úprimne Ťa na Tvoju neúprimnú úprimnosť upozorňujem celkom prostovravne.

 • Emanuel:

  Gero
  už sa s tým nemusíš trápiť
  Totižto meno o.Moravčíka už na web.stránke TF stiahli s členstva. (napravili to)

 • Emanuel:

  Michal
  dakujem za lepšie vysvetlenie, ale ešte sa opýtam teraz niečo o tvojom presvedčení, čo sa týka celibátu.

  Aj Ty si myslíš, že v RKC by mohlo dôjsť niekedy k zrušeniu povinného celibátu?

 • Michal:

  Rozlišujem medzi biskupským a kňažským celibátom. Biskupský je od nepamäti a majú ho aj iné cirkvi, ktoré majú s nami spoločnú apoštolskú tradíciu. Tam by sa nemalo asi nič meniť. Povinný kňažský celibát máme v RKC niekoľko storočí (zhruba osem). Keďže ho RKC predtým tiež nemala ako povinný tak myslím, že ho podľa potreby nie je problém zrušiť (povinný kňažský celibát myslím). Túto otázku by však mali zhodnotiť kompetentní ľudia (najmä biskupi s prihliadnutím na mienku kňazov) a rozhodnúť tak ako je pre RKC najlepšie. V dnešnej presexualizovanej dobe je však, myslím si, lepšie trocha poľaviť z požiadavky celibátu, aby sa nedával priestor vábeniu hriechu.
  Nie som však kňaz takže vychádzam len zo svojej predstavy o celibáte. Ovšem ľudia (kňazi aj rehoľníci), ktorí už čistotu sľúbili ju musia aj dodržiavať. Ibaže by bol ich sľub kompetentnou mocou rozviazaný.

 • Gero:

  Emanuel,

  ako Ti v tejto sekcii už bol napísal Dominik 13/05/2012 15:39, je len otázkou času, kedy celé TF vyvrhnete na smetisko dejín.
  Proces zbavovania sa škodnej začal písomným odvolaním Výzvy TF (si schopný zaregistrovať chybu v ozname bratislavskej arcidiecézy?) Oznam nehovorí o vzdaní sa členstva, len o odvolaní Výzvy:
  http://abu-bratislava.sk/portal/node/422
  http://abu-bratislava.sk/portal/node/420
  (preto ten bilokačný úkaz vzdať sa členstva a súčasne byť členom, na ktorý si sa úpromne pýtal)

  pokračoval formalizovaným zbavením členstva
  a napokon zosúledením webu s realitou.

  Prezradím Ti, čo bude nasledovať:
  úsilie o zrušenie TF s následným zablokovaním ich stránky.

  Náš spoločný cieľ je teraz jasný,
  a kedže naša PRAVDA jediná,
  potom je aj naše viťazstvo viac než isté.

  Emanuel, ani Ty sa už nemusíš trápiť, hoci Ty si kladieš a bojuješ za neporovnateľne vyššie ciele.
  Boh Ti pomáhaj.

 • Pavol:

  už neobťažujte neustále Emanuela tými výčitkami, ktoré si vôbec nezaslúži. Ale ja tu vidím veľkú symboliku. Emanuel sa len usiluje o jednotu svojej cirkvi.

 • Emanuel:

  Gero
  Zaujímavá následnosť udalostí, nakoľko je to dosť pravdepodobné.

  Ešte, čo sa týka toho, že “Oznam nehovorí o zrušení členstva”, tak máš pravdu, pretože v tých odkazov, ktoré si uviedol – sa nepíše o zrušení členstva, ale pozri si tento odkaz, kde sa o tom píše:

  “Dňa 21. mája 2012 ma (o.Moravčíka) úradným listom opätovne vyzval, aby som ukončil svoje ČLENSTVO v Teologickom fóre a verejným spôsobom sa zriekol svojho súhlasu s Výzvou TF.”

  … pokračovanie toho istého textu …

  „Vaša Excelencia, vážený pán arcibiskup! Na základe Vášho listu č. 2095/2012 z 21. 05. 2012 a Vašej žiadosti oznamujem, že môžete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy uverejniť správu, že som Vás požiadal o zverejnenie môjho zrieknutia sa súhlasu s výzvou Teologického fóra. Ukončujem ČLENSTVO v Teologickom fóre.“ http://teoforum.sk/?id=47&view_more=1099

 • Emanuel:

  Michal

  Ďakujem za tvoj názor a pohľad na celibát v Cirkvi
  Je to dosť diskrétna téma, nakoľko viem, že nie všetci majú odvahu o nej písať, ked sa týka práve ich presvedčenia a preto by možno bolo lepšie, keby si sa na to opýtal kňazov ako je aj o.Ján Duda alebo iných, ak chceš a môžeme o tom si napísať aj sukromne (hppsc1310@azet.sk)

  Nie, že by som vôbec nechcel o takýchto záležitostiach písať verejne, ale ako som už spomínal, tak nie každý a vždy je pripravený o tom diskutovať. Možno, že to nie je v tvojom prípade a že by si aj vedel prijať taký názor, ktorý hovorí o tvojom pohľade na celibát ako na podobný členom TF

  Pretože nie len členovia Tf a PI, ale aj iní… práve kvôli tomu žiadaju zrušenie povinného celibátu. Myslia si totiž, že povinný celibát nebol pre všetky stupne kňazstva vždy rovnaký a ich predstava ako o vtedajšej forme celibátu, tak aj o súčasnej… je a mohla by byť “povoľná”. A keď hovorím “povoľná”, tak mám na mysli, že nie povinná pre všetkých kňazov.

  Zatiaľ si môžeš prečítať viac z historii Cirkvi o Celibáte kňazstva, čo je veľmi výstižné a píšu sa tam také histor.fakty z dokumentov Cirkvi, že domienky a špekulatívne názory o “nepovinnom celibáte” vyvracajú.

  Pozri: http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/celibat-zdrzanlivost-od-intimneho-zivota-pre-diakonov-knazov-biskupov/

  Taktiež niečo viac o tom, že “povinný celibát” nie je len vôľou Cirkvi, ale Svätých… http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/pooslstva-panny-marie-o-celibate-skrze-o-stefana-gobbiho-mkh-/

 • Michal:

  Emanuel

  Ja túto tému aj vnímam ako dosť diskrétnu ale keď si sa ma už na to opýtal tak som teda odpovedal. Preto si myslím, že diskusia na túto tému by mala prebiehať najmä medzi tými čo sa dobrovoľne zaviazali celibát dodržiavať s prihliadnutím na všetky poctivé argumenty za aj proti. Ja ako laik sa nechcem do tejto veci príliš miešať keďže nepoznám všetky fakty a súvislosti. Jediná skúsenosť o ktorú sa môžem oprieť je moja vlastná s mladíckou čistotou a vnímaním väčšej milosti a útechy plynúcej z Evanjelia než zo sexuality. A jediné svedectvo, ktoré na tému celibátu poznám je svedectvo sv. Pavla, prípadne aj nevyslovené svedectvo každého kňaza zapáleného pre Evanjelium.

  Ináč ďakujem za link. Rád študujem cirkevné dejiny.
  Boh s Tebou

 • Dominik:

  Pre Pavla, Emanuela, Máriu Č. a aj Michala (ktorý rád študuje cirkevné dejiny):

  Úsilie Emanuela o jednotu svojej cirkvi je hodnota, o ktorú sa oplatí bojovať, nie ho neustále obťažovať výčitkami.
  Ako sa to v histórii darilo, odporúčam študovať na dejinách Vatikánu a pápežov:
  (tých bolo predsa len menej ako veriacich) napr. v tomto poradí:
  1. Benedikt IX.
  2. Ján XII.
  3. Štefan VI. končiac mediálne najznámejším
  4. Alexandrom VI.

  Ten okrem toho, že ako svoj individuálny príspevok do dejín celibátu zanechal ľudstvu niekoľko nemanželských detí, je údajne aj autorom skvelej myšlienky, na ktorú by sa aj v súvislosti s celým tým Fórom a jeho Výzvami nemalo zabúdať:

  >>>Mne nevadí, že máte iný názor, len prečo pre Boha iný ako ja<<<

  Toto je dejinné posolstvo Vatikánu všetkým v hierarchickej štruktúre cirkvi.
  Toto je dejinné posolstvo nám laikom.
  Ak si myšlienku osvojíme ako praktický prostriedok v praxi, čaká nás skutočná JEDNOTA.
  Teda ešte raz:
  Jednota cirkvi je hodnota, o ktorú sa nám všetkým (nielen Emanuelovi), oplatí bojovať.
  Prečo sa nám to po stáročia ešte nepodarilo, je kódované v citovanej myšlienke.

 • Pavel:

  Dominik,
  myšlienku ste neuviedli presne. Pápežovi sa pripisuje táto myšlienka:
  Mne nevadí, že máte svoj vlastný názor, ale prečo, preboha, iný ako je môj!

  Inak sa vo Vašom štýle dosť ťažko orientujem.
  Istý kpt. Cziczaj nám na vojne na podobné produkcie vravieval:
  “Mám rád humor, nie iróniu. Čo je humor a čo je irónia určujem ja!”
  Asi preto sme toľkí sedeli v útvarovom lapáku. Dnes sa na to dobre spomína. (Stálo to zato).

 • Mária Č.:

  Dominik, vôbec neviem o čo vám ide. Prečo ste oslovili Pavla, Emanuela, Michala a moju maličkosť a venovali ste nám všetkým “dejinné posolstvo Vaikánu” atď.

 • Mária Č.:

  Michal, ďakujem, že považuješ tému celibátu za diskrétnu a za vec na riešenie pre tých, ktorých sa to týka.
  Ja ako laik som p. Bohu veľmi vďačná, že v RKC tento status existuje. Chápem ho ako obrovský a nedocenený dar. Veľmi si vážim, že z lásky ku Kristovi sa muži ako kňazi a rehoľníci a ženy ako rehoľnice, zaviažu žiť v čistote po celý život, dávajú sa Ježišovi Kristovi a aj jeho mystickému Telu – Cirkvi celí. Cez ich slobodné sebadarovanie sa, kumuluje sa, obrazne povedané akoby obrovský depozit dobra a z toho máme my všetci úžitok. Svojou obetou posväcujú nielen seba ale aj celú Cirkev. Telesní ľudia to nedokážu pochopiť. Nedokážu pochopiť hlavne to, že osoby zasvätené Ježišovi Kristovi nielen dávajú dar, ale aj dostávajú. Lebo logika lásky je už taká: nakoľko sa viem zriecť seba samého, v takej miere aj dostávam.

 • Emanuel:

  Dominik

  To je zaujímavé, čo si napísal, pretože tak môžeme poukázať a vysvetliť v čom spočíva celibát v skutku a v sľuboch (resp.vo viere), ale taktiež by bolo dobré si overiť “údajný citát pápeža”, nakoľko sa mi nechce veriť, že pápež by spomínal vo svojej reči meno Božie nadarmo:

  “Mne nevadí, že máte iný názor, len prečo PRE BOHA iný ako ja”

  Ak napíšeš dôveryhodný zdroj, potom by som sa k tomu vyjadril viac, ale zatiaľ to považujem za dosť nedôveryhodné…

  Skôr by som sa vyjadril k tomu, čo si napísal o nemanželských deťoch pápeža, pretože niekomu by sa to mohlo vidieť ako niečo v prospech Výzvy TF.
  Tu treba povedať, že pápež (ako celibátnik) ale aj neomylný vo viere a mravov sa síce vyjadruje pravdivo, ale svojimi skutkami nie vždy koná neomylne a preto sa aj stalo v historii Cirkvi a pápežov, že zhrešil proti dobrým mravom a celibátu.

  Boh Ťa miluje Dominik!

 • Hlas ľudu:

  Emanuel prosím ťa kde si našiel, že Moravčík sa vzdal pôsobenia v teofore veď na linke http://www.teoforum.sk/?id=9&view_more=12 je stále písaný ako jeho predseda.

  Ďakujem ! Prajem všetkým peknú nedeľu.

 • Eduard:

  pán Hlas ľudu,

  prvý raz Vám to dala na vedomie v tejto časti Viera 30/05/2012 10:33 ako link,
  druhý raz Vám to doslovne zacitoval a ako link uviedol v tejto časti Emanuel 09/06/2012 14:23.
  Okrem toho Vás atakoval v predmete veci Gero 03/06/2012 21:20 a celú kauzu znova vysvetloval Gero 09/06/2012 11:35.
  Teda to, čo potrebujete, Hlas ľudu, mať písomne:
  1.
  zrieknutie sa súhlasu s Výzvou TF pánom Moravčíkom je PRAVDA a je to tu:
  http://abu-bratislava.sk/portal/node/422
  2.
  Vzdanie sa členstva pánom Moravčíkom (a automaticky aj predsedníctva) v TF je PRAVDA a je to tu (v druhom odseku v poslednej vete):
  http://teoforum.sk/?id=47&view_more=1099
  (Bratislavská arcidiecéza nevie porozumieť textu pána Moravčíka natoľko, aby z neho mohla zverejniť to najdôležitejšie – súhlas so zverejnením o vzdaní sa členstva v TF.
  3.
  To, že Vás stále dráždi jeho meno tu
  http://www.teoforum.sk/?id=9&view_more=12
  je len formálny nedostatok. Webmaster ešte nestihol zosúladiť text stránky s realitou.

  Milý Hlas ľudu,
  práve som Vám venoval celkom dobrovoľne zopár minút zo svojho života. Buďte tak dobrý, vysvetlite mi na oplátku, či je (a ak áno aký) u človeka psychologický rozdiel medzi
  1.
  vzdaním sa členstva z dôvodu nesúhlasu napr. so zameraním a kvalitou nejakého klubu
  2.
  súhlasom so zverejnením oznámenia, že už nie som členom nejakého klubu

  Ďakujem Vám za úvahu.

 • Viera:
 • Jaro:

  sice trochu bulvárny styl clanku, ale inak celkom civilizovane pomenované problémy… určite je tam rad myšlienok na zamyslenie, ale aj vyjadrenia ktoré určite niekto vezme ako útok či provokáciu a podľa toho bude aj reagovať….

 • Hlas ľudu:

  Podľa mňa problém VÝZVY nie je v tom, že by tým sa mala otvoriť DISKUSIA, ale to, že išlo o prihlásenie sa k PRAXI, ktorá je z pohľadu katolíckej cirkvi HERETICKÁ !!!

  Rozdiel medzi kňazmi z Jarku a teofóra je v tom, že tí z Jarku trvali na svojich názoroch aj za cenu ich pozbavenia PRÍJMOV z činnosti kňazov. Tí z teofóra keď zistili, že prídu o pravidelné PRÍJMY tak cúvli.

  Pokus zachovať si tvár u Moravčíka a jeho kľučky pri podriadení sa svojmu biskupovi sú v podstate nedôstojné. Z psychologického hľadiska bol to od jeho biskupa vytvorený priestor, aby si ako sa hovorí Moravčík mohol “zachovať tvár”.

  Biskupi sa však aj tak budú musieť postaviť k týmto témam ZÁSADNE. Preto ide iba o oddialenie a nie riešenie situácie.

 • Emanuel:

  Pre: „Hlas ľudu“

  Možno, že neodpoviem dostatočne, tak sa spokojne opýtaj, ale keď poukazuješ na to, že na web.stránke TF je stále o.Moravčík napísaný ako predseda TF, tak to zrejme bude chyba v administratíve ako už napísal Eduar, pretože predtým tam boli zverejnené údaje o.Moravčíka aj s kontaktom ako člena TF. A to mi bolo zvláštne, ale kedže neskôr to stiahli, tak som to už nepovažoval za podstatné.

  To, čo si uviedol som si nevšimol, ale zrejme to bude nedopatrením a časom aj to odstránia (uvidíme)

  Ked som písal, že o.Moravčík sa vzdal členstva TF, tak to je z tohto zdroja:

  „Vaša Excelencia, vážený pán arcibiskup! Na základe Vášho listu č. 2095/2012 z 21. 05. 2012 a Vašej žiadosti oznamujem, že môžete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy uverejniť správu, že som Vás požiadal o zverejnenie môjho zrieknutia sa súhlasu s výzvou Teologického fóra. Ukončujem ČLENSTVO v Teologickom fóre.“ http://teoforum.sk/?id=47&view_more=1099

  Ináč, dobre si vystihol, že Mons.Zvolenský chcel „zachovať tvár“ o.Moravčíkovi a že to ešte nie je doriešené (najmä, čo sa týka členov TF), pretože stále šíria proticirkevné náuky.

 • Emanuel:

  Jaro

  čo sa týka mojej reakcie na názor p.Kocúra, ako sa vyjadril na TF, tak je mi ľúto jednak jeho postoju-názoru-pohľadu, pretože namiesto toho, aby sa zmieril s Bohom a Cirkvou, tak ešte si to zhoršuje!

 • Jaro:

  prečo, lebo pomenúvava niektoré veci pravými menami? Má právo na svoj názor a podľa mňa v tom článku ho vyjadril veľmi kultivovane. Kto z nás má právo súdiť aký je koho vzťah k Bohu? Myslím, že nik – mnohí si síce toto právo zosobujú, ale nemajú ho….

 • Viera:

  Emanuel, a Ty si myslíš, že je správne ak kňaz sexuálne zneužije dieťa, že ho vrchnosť preloží do inej diecézy, že sa cirkev také veci snažila a stále snaží utajovať? Som toho názoru, že tu už nejde len o previnenie kňaza, ale o kolektívny podiel na jeho vine. Myslíš si, že Boh to nevidí? Alebo si myslíš, že s tým súhlasí? Rada si prečítam, aký máš o tomto názor a ďakujem Ti.

 • Emanuel:

  Vierka
  Samozrejme, že je zlé, keď kňaz zneužije dieťa (sexuálne)
  Veď to nie je len nejaký všedný (ľahký) hriech!

  Pedofília (presnejšie padofilný skutok)je ťažkým previnením – hriechom a človek, ktorý spácha taký hriech už dávno presiahol mieru medzi čistotou a všedným hriechom.
  Ak by sexuálne zneužitie dieťaťa bolo len všedným hriechom, tak podobne ako aj v iných prípadoch (pri iných všedných hriechoch) by ešte nemusel byť dôvod na preloženie do inej farnosti.

  Ale kedže sa jedná už o vážne previnenie, tak nie lenže nestačí ho preložiť na iné miesto, ale je potrebné aby taký človek nepôsobil verejne vo funkcii farára, alebo kaplána, pretože mu hrozí, že znova upadne do toho istého hriechu.

  Pokiaľ nie je schopný sa verejne kajať, čiže nezažije radikálnu metanoyu, tak si to vyžaduje proces uzdravenia – podobne ako to bolo aj s Mons.Milingo, ktorý tiež sa musel utiahnuť do ústrania.

  Čo sa týka utajovania takýchto skutočností, tak treba rozlišovať:

  1.pri kňazovi, ktorý túži po náprave a
  2.pri kňazovi, ktorý sa spiera, nechce priznať očividnú vinu

 • Viera:

  Emanuel, ďakujem Ti za názor. S veľkou časťou s Tvojím názorom súhlasím. Ale o tom, čo píšeš na záver, sa dá polemizovať:

  Čo sa týka utajovania takýchto skutočností, tak treba rozlišovať:
  1.pri kňazovi, ktorý túži po náprave a
  2.pri kňazovi, ktorý sa spiera, nechce priznať očividnú vinu

  Vieš, myslím si, že toto nie je až také jednoduché. Pedofília je chorobná sexuálna úchylka a jej liečenie patrí do rúk odborníka. Jej liečenie je u každého postihnutého človeka individuálne, a kňaz ako aj iný človek týmto postihnutý nemôže byť výnimkou. Liečenie tejto choroby je veľmi dlhodobá záležitosť s možnými recidívami podobne, ako u drogovo závislých ľudí. Tam sa nedá zohľadniť len to, že kňaz túži po náprave. Z môjho pohľadu pedofilného kňaza prekladať na iné miesto pôsobenia bez toho, aby sa k danej problematike vyjadril lekár-odborník sa rovná vedomému konaniu hriechu, pokiaľ sa to v cirkvi dialo, resp. deje tak, ako o tom hovorí p. Kocúr. Také veci sa nedajú dlho utajiť a ako vidíme, Božia vôľa je taká, že všetko raz vypláva na povrch. Takže ako matka svojich detí a aj stará matka svojich vnúčat s obavou, aby sa im nič zlé nestalo, s tým Tvojím záverom nemôžem súhlasiť. Dúfam, že ma chápeš.

 • Fero Rada:

  Emanuel,
  Ak som ta dobre pochopil, tak ty sa domnievas, ze ak pedofilny knaz tuzi po naprave, tak utajovanie jeho pedofilie zo strany jeho nadriadeneho biskupa je ospravedlnitelne?

 • Emanuel:

  Jaro
  Napíšem niečo viac konkrétnejšie, aby sme boli v obraze:

  p.Kocúr vo svojich vyjadreniach na TF je príliš “mimo Cirkvi a Kristovho učenia”,ale to neznamená, že v niečom nemá pravdu.

  Kedže je téma o Tf, tak sa pridržiavam radšej tých výrokov,ktoré boli vyjadrené z jeho strany s ohľadom na Výzvu a reakciu TF.

  Veľmi veľkým problémom vidím u p.Kocúra a členov TF, že všetci neberú vážne povinný celibát kňazov. Dokonca p.Kocúr považuje službu kňazstva za “zamestnanie” ako iné.. ked sa vyjadril, že jeho zmenu “zamestnania” odchod z kňazstva do “civilu” považujú ľudia za pohoršenie.

  Celý problém je v tom, že ako členovia TF, tak aj p.Kocúr sú príliš liberálni na to, aby považovali prikázania Pána Ježiša a Cirkvi o povinnom celibáte pre RKC kňazov za nezmeniteľné-definitívne a tak sa stalo, že p.Kocúr obhajuje neprávosť Výzvy Tf ako aj svoju, kedže porušil celibát a bez súhlasu Cirkvi sa oženil.

 • Emanuel:

  Fero Rada:
  Citujem ŤA: “Ak som ta dobre pochopil, tak ty sa domnievas, ze ak pedofilny knaz tuzi po naprave, tak utajovanie jeho pedofilie zo strany jeho nadriadeneho biskupa je ospravedlnitelne?”

  Záleží na tom, čo rozumieš pod pojmami: “pedofilný kňaz túži po náprave” a “utajovanie jeho pedofílie zo strany …biskupa je ospravedlniteľné?”
  ===

  Predstav si “pedofilného” kńaza, ktorý túži po náprave, čiže oľutoval svoj skutok, vyznal ho pred biskupom, dokonca by sa chcel ospravedlniť aj tým, ktorým ublížil, je ochotný odísť do ústrania a liečiť sa, ALE nechce ísť do väzenia, ktoré by mu hrozilo, ak by biskup zverejnil jeho hriešny skutok (nakoľko v danom štáte je taký kontroverzný zákon)

  a teraz,čo sa týka biskupa:
  Biskup si je vedomý, že spomínaný kňaz sa mu priznal vo sv.spovedi,takže nemôže zverejniť,ktorá osoba to spáchala (ináč by porušil spovedné tajomstvo)
  A čo je ešte dôležité, tak okrem toho biskup si je vedomý, že spomínaný kňaz sa ide liečiť a nie len potrestať, čo by bolo v prípade väzenia. A to je veľmi dôležité rozlišovať, pretože čo osoží takému človekovi, ak ho svetský súd len potrestá a napopokon Ježiš prišiel, aby uzdravoval a nie odsudzoval!

  taktiež pri rozlišovaní a posudzovaní, čo je správne – považujem za veľmi dôležité sa zrieknuť mylných predstáv, ktoré často-krát vyplývajú z mediálnych kruhov (TV-rozhlas-tlač) kde sudcovia rozhodujú nespravodlivo – bez Božieho milosrdenstva a členom postihnutých rodín viac záleží na treste ako náprave vinníka.

  Ešte si pamätám z jednej kauzy, ked taký rodič povedal, že trest vinníkovi im nevráti späť nevinnosť ich dieťaťa, ale aspoň sa im uľaví na duši. Chápeš?

  Ak si myslel na nejakú inú situáciu, tak napíš aspoň približne, ale konkrétne, aby sme si lepšie rozumeli.

 • Emanuel:

  Vierka
  Chápem Ťa a súhlasím, že pedofilný kňaz sa musí chcieť liečiť, aby skutočne napravil svoje chyby a mohol sa vrátiť späť do verejného života.

  Záver, ktorý som napísal, nebol ukončením, ale výzvou k diskusii a väčšiemu porozumeniu. Preto som rád, že si aj Ty napísala konkrétne o čo ide a ako si to predstavuješ. P.Kocúr mal v tomto pravdu, ja som však reagoval kriticky na jeho vyjadrenia voči TF (o svätení žien a celibátu)

  Vieš, Vierka, keby sme sa pridržiavali témy o TF, tak by sme rovno vedeli o čo ide, ale ak sa prebieha z témy na inú tému (z TF na pedofíliu kňazov), tak potom si musíme povedať viac …

  Ďakujem za tvoj názor ako aj skusenosti, ktoré sú obohatením pre mnohých…
  Ak by si mala vzáujme napísať niečo o názoroch p.Kocúra na Tf, tak to by mohlo byť zaujímavé.

 • Viera:

  Emanuel, neobehla som od témy. Skús sa viac zamerať na to, ako signatári výzvy TF zdôvodňujú svoj návrh zrušenia, resp. obmedzenia celibátu u kňazov. Okrem iného k tomu dospeli aj vďaka narastajúcej pedofílii v RKC. Už len toľko k tejto téme z mojej strany. Ináč, myslím si, že dôvod je jasný.

 • Emanuel:

  Vierka
  Myslíš tým, že narastajúca padofília u kňazov je následok povinného celibátu?
  Ak áno, tak prečo by Boh vyžadoval od RKC kňazov povinný celibát?
  Ved to nedáva správnu logiku!

  Práve naopak: ked Stvoriteľ vyžaduje povinný celibát, tak práve to musí kňazov privádzať ešte k väčšej zodpovednosti a čistote ako viery, tak aj tela.

  To je aj logika veriaceho, ale u ateistov môžeme vidieť opačnú logiku, ked na prvé miesto dávajú to, čo vidia – zmyslené a ľudské (telesné), či už ide o erotiku alebo žiadosti tela.

  Nemyslíš? Alebo máš nejaký fyziologický-vedecký dôkaz?
  Svätí kńazi sú skôr dôkazom toho, že celibát ich viac upevńoval v čistote a láske k Bohu, ale zároveň k úcte – telu ako svojho, tak aj blížneho.

 • Pavel:

  Emanuel,

  píšeš rád a píšeš veľa bez ohľadu na dennú alebo nočnú dobu. Akiste toto je dôvod, prečo viaceré Tvoje vstupy strácajú konzistentnosť. Ak do takejto informačnej hodnoty textov prirátame čas, získavajú Tvoje príspevky navyše aj insitno-pitoreskno-absurdný rozmer.

  Dokázať poslednú myšlienku o Tvojich myšlienkach nie je ťažké. Stačí odkázať na Tvoje vysvetlivky 11/06/2012, 14:11 pre „Hľas ľudu“, kde znova zainteresovane vysvetľuješ to, čo Hlasu ľudu za Teba už vysvetlil Eduard deň predtým o 11:34. To, že uvádzaš opäť ten istý link a cituješ Eduardovu lokalizáciu (…koniec druhého odseku…) by sa dalo vysvetliť tým, že si Eduarda jednoducho nečítal. Závan absurdity však dodáva fakt, že sa na Eduarda odvolávaš, sic!

 • Jaro:

  Emanuel: ďakujem za poučenie a dovoľ, aby som Ťa aj ja voviedol v náväznosti na Tvoju úvahu na tému pedofília do reality. Tvoje úvahy sú síce milo čitateľné, ale je to presne ako o hokeji a futbale – veľa “kvalifikovaných” názorov “z ľudu”, málo skutočného poznania problému. Pedofília ako taká je vo väčšine civilizovaných kultúr klasifikovaná nie len ako priestupok voči morálnemu kódexu, ale najmä ako trestný čin. Vezmúc do úvahy tento fakt si musíme prispustiť, že akékoľvek úvahy o zatajovaní a podobnej “pomoci” sú nezmyslom…. stiahnutím do úzadia sa ešte žiadny pacháteľ podobných činov nevyliečil, ba skôr naopak – takýmto krokom sa skôr vytvára situácia kedy môže pokračovať vo svojich “aktivitach” poučený skúsenosťami z predošlého obdobia a teda so zníženým rizikom odhalenia… takýto páchateľ patrí do rúk inštitúciám ktoré sú pre tento účel zriadené a kvalifikačne vybavené a asi nebudeme musieť dlho polemizovať aby sme prišli na to ktoré to sú

 • Gero:

  Emanuel,
  myslím, že si tomuto fóru dlžný jednu vec:

  Špecifikovať a systemizovať (napr. podľa dôležitých kňažských aktivít) kvalitatívne rozdiely, o ktoré sú ochudobnení všetci tí kňazi, ktorí navyše majú svoje vlastné rodiny.
  Odpusti si, prosím, obvyklé argumenty z materiálneho sveta takýchto dvoch božích služobníkov. Zameraj sa, prosím, na taký rozmer diferencií, na ktorý Ťa

  1.
  už upozornil napr. Jaro 11.6.2012 otázkou „Kto z nás má právo súdiť, aký je koho vzťah k Bohu?“ (…a veruže si toto právo aj viacerí zosobujú, hoci ho nemajú….)

  2.
  a o ktorých popis sa už pokúsila napr. Mária Č. 9.6.2012 vlastnými myšlienkami, ktoré sa dajú prečítať aj takto
  A.
  Ten, kto nežije v celibáte, neoddáva sa Kristovi celý
  B.
  Ten, kto nežije v celibáte, nevytvára podmienky na kumuláciu obrovského depozitu dobra a my všetci potom máme z toho menší úžitok
  C.
  Ten, kto nežije v celibáte, sám seba a aj celú svoju cirkev menej posvecuje
  D.
  Ten, kto nežije v celibáte, nedáva Kristovi dar a preto od Krista nemôže na oplátku až toľko dostávať, lebo logika lásky je už raz taká, že kritériom miery nadeľovania (ergo vracania) je miera zrieknutia sa seba samého
  *-*-*
  Ďakujem Ti vopred za premyslenú a hodnotnú úvahu.

  PS.
  Hlboko sa mýliš, ak povinný celibát pre RKC kňazov spájaš s prikázaniami Ježiša Krista (pozri napr. Tvoj príspevok 12/06/2012, 1:02). Tento inštitút je historicky rovnako koncilovo zmanipulovaný ako napr. očistec alebo dnešné úbohé (porehabilitačné) postavenie superapoštolky Márie Magdalény a teda o dnešnú podobu celibátu sa aj historicky zvádzali v Tvojej cirkvi tuhé boje. Jedna jediná zmienka (Mt 19,12) je slamka, ktorej účelový výklad nezachránil RKC pred možnosťou, aby si ju iné cirkvi vykladali inak, všakže.

 • Emanuel:

  Jaro
  Dakujem za tvoj názor, aj ked členovia TF by zrejme nesuhlasili s trestom (štátna inštitucia-väznica) pre pedofilných kňazov – nakoľko prišli s inou iniciativou.

  Ak som správne pochopil, tak Ty by si riešil takýchto kňazov – poslaním do väzenia ? A spovedníci ako aj biskupi by mali zverejnovať na verejnosť, ktorý kńaz spáchal pedofilný skutok, aj ked sa chce liečiť?

  Členovia TF nežiadaju trest väzenia, ale skôr zrušenie povinného celibátu – v domienke, že ak budu mať sexuálny styk s manželkou, tak tým predídu pedofílnym skutkom.

  Ako vidíme, tak oni to chcú riešiť takouto cestou, ale zaujímalo by ma, či tebe by to nestačilo? Ty by si bol radšej, keby takých kňazov dali do väzenia? Ak áno, tak mali by absolvovať aj nejaké liečenie?

  A čo hovoríš na to, že vo väzeniach sex.znásilňujú?
  Považoval by si to pre takého kňaza ako adekvátny trest – „vyrovnanie účtu“, alebo si myslíš, že to je nepodstatné? Či ako si to vysvetľuješ?
  Dakujem za zaujímavú odpoved.

 • Emanuel:

  Gero
  Dakujem za tvoj názor a zaujala ma tvoja pochybnosť o tom, že Boh chce pre kńazov RKC povinný celibát.

  Čo hovoríš na to, že to povedal cez Pannu Máriu
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/pooslstva-panny-marie-o-celibate-skrze-o-stefana-gobbiho-mkh-/

  a tiež že to isté učí Cirkev už oddávna:
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/celibat-zdrzanlivost-od-intimneho-zivota-pre-diakonov-knazov-biskupov/

  Členovia TF tiež pochybujú o tom, že Ježiš kristus chce povinný celibát!
  A to je problém, ktorý ich privádza k takým Výzvam, aké žiadali.

  Všimol som si,že vždy je problém tam, kde človek pochybuje o Božej vôli.
  Nemyslíš, že je aj v tomto prípade je to u tých, ktorí pochybujú o poviinom celibáte?

 • Viera:

  Emanuel,
  ja si myslím, že by mal byť zavedený povinný celibát bez rozdielu pre všetkých. A to by zaručilo, že by na Zemi nežil časom jediný človek, ktorý by neveril v Ježiša Krista. A bol konečne by bol pokoj ohľadom akýchkoľvek diskusií na túto tému, čo nemá konca-kraja. Čo Ty na to :-)

 • Jaro:

  Emanuel: nie celkom rozumiem – vo svojich uvahach zavadzas status naobčana, ktorého by sa trestné právo nemalo týkať… t.j. spácha trestný čin, ale v porovnaní s inými občanmi preto lebo je kňaz by nemali byť jeho skutky vyšetrované a následne súdené? Tvoj postoj nenachádza oporu ani v názoroch Vatikánu, nakoľko už aj ten preferuje aktívnu podporu vyšetrovaniu.

  A dovolim si poopravit – nie ja by som riesil a nie knazov ako osobitu kategoriu… zakon plati pre vsetkych – spacha trestny cin a podla platneho prava ma byt rieseny – bez ohladu na to ci je to ucitel, nezamestanny, knaz, pilot ci lekar…

 • Jaro:

  … a o tom, ci ma byt vykon trestu nahradeny vhodnou formou liecby rozhodne kvalifikovany psychiater a nie nadriadený duchovný (o odbornosti v danej veci môžeme polemizovať)

 • Emanuel:

  Vierka, ja Ťa mám rád, ale Ježiš nás miluje čistou láskou.
  V mojich slovách môže človek vidieť niečo z Ježišovej lásky, ale aj so sebalásky, pretože niekedy mi ide viac o uznanie ako poznanie. A tak sa ospravedlňujem, keď z mojich komentárov je cítiť akokeby som hľadal len (alebo viac) uznanie, takže za každú cenu sa dopytujem kadekoho a potom je z toho dlhá diskusia.

  Aj keby táto diskusia mala trvať do nekonečna a nikto by neuznal, že v niečom mám pravdu – pre mňa je dôležité, aby bolo medzi nami vzájomné porozumenie a to si vyžaduje čas i dobrú vôľu ako aj pomoc Božiu, na ktorú sa spolieha aspoň jedna strana.

  Uvedomujem si jednu veľmi dôležitú skutočnosť, ktorá mi bola daná nakoľko sám som bol neveriaci a to, že človek v živote prechádza stupňami viery. Táto životná cesta je ako sinusoida – krivka znázorňujúca životnú funkciu v prístroji … ktorá sa hýbe raz na hor a potom nadol. V živote veriaceho ale aj neveriaceho je to podobné: v niečom verí viac a v inom menej, ale nikdy to nie je stále, takže musí sa premáhať o dar viery – prosiť Ježiša Krista o túto milosť a Boh mu ju dá… lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých… miluje nás a preto sa zjavuje.

  Čo sa týka „povinného celibátu pre všetkých,…“, tak učeníci sa tiež pýtali Ježiša:
  “Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.”
  On im povedal: “Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.” (Mt 19, 10-12)

  PS/ Pýtam sa, aby som rozumel, ale aj iní porozumeli Ježišovi Kristovi a Jeho Cirkvi.

 • Peter:

  Viera,
  pobavila si ma.
  Som rád, že medzi vážnymi vedátormi má niekto odstup od veci.
  Ďakujem.

  Tento poznáš?
  Vo Vatikáne prebieha konferencia o opodstatnení zákona povinného celibátu pre duchovných. Počas prestávky sa traja kardináli, zástancovia povinného celibátu, prechádzajú s mníškou, ktorá je za voliteľný celibát, po vatikánskych záhradách a podpichujú ju, aby požiadala Boha o jasné znamenie. Potom budú s ňou súhlasiť. Z jasného neba sa zablysne a zahrmí. Kardináli však oponujú tým, že sa to dá vysvetliť ako prírodný úkaz. Na to sa ozve z neba hromový hlas, “Ona má pravdu.” No tvrdohlaví kardináli jej hovoria, “My sme traja proti vám dvom.” Mníška odvetí, “To nie je pravda. My sme štyria – Boh ako Otec, Syn a Duch svätý a ja – proti vám trom.”

 • Viera:

  Peter
  :-)

 • Viera:

  Emanuel, z každého Tvojho slova cítiť, ako veľmi Ti záleží, aby Božia vôľa zvíťazila nad všetkými šarvátkami. Netráp sa, ono sa to určite tak stane, človek je na toto všetko malý pán. A ten veľký Pán to drží pevne vo svojích rukách, aj keď sa to nám maličkým občas nezdá. Trochu sa aj Ty s nami pousmej, Ješiš Ťa musí veľmi milovať :-)

 • Eduard:

  Jaro,
  zmier sa s tým, že kde niet žalobcu, niet obvineného.
  Tento problém prepierajú poslanci verejne, RKC si pomáha spovedným tajomstvom.
  Podpisujem sa pod Tvoje názory.

 • Mária Č.:
 • Emanuel:

  Eduard, Eduard…
  napísal som Ti e.mail.
  Pozri si ho

 • Emanuel:

  Jaro,
  dobre, že píšeš, lebo ani ja nedokážem vysvetliť v jednom komentári o čo ide:

  Takže predložil som názornú ukážku kňaza, ale ked si myslíš, že som to vzťahoval len na kňazov, tak doplňam, že to sa týka aj iných ľudí…
  Presnejšie – ľudia, ktorí zneužili dieťa sexuálne, či už ide o laika alebo klerika.

  Lenže rozlišujem medzi takými ľudmi, ktorí ľutujú svoj hriech a neľutujú.
  Prakticky: tí, ktorí to už nechcú urobiť – chcú sa liečiť a takí, ktorí sa nechcú liečiť, takže tým pádom by to znova urobili.

  Tí, ktorí sa chcú liečiť sú vlastne ako my – v takom stave, že niekedy spáchame ťažký hriech a chceme to napraviť, len rozdiel je v tom, že do akej miery svoj hriech považujeme za hrozne-vážny!

  Totižto viem, ako zmýšľa človek, ktorý nespáchal nikdy pedofilný skutok, ale spáchal iné ťažké hriechy, pričom si namýšľa, že on za svoje hriechy si nezaslúži väzenie.

  Vieš, čo povedal na to istý človek?
  Jednému zo svojich spolubratov (kňazov) hovoril: „Vieš, aký je rozdiel medzi tými, čo sedia v base a nami?“ I odpovedal: „Ten, že ich zavreli a nás nie!“

  Na prvý dojem sa môže zdáť, najmä pre ateistov, že to vystihol. Lenže nie, podstatu, ale krivdu. Rozdiel je v tom, že človek, ktorý si uvedomuje vážnosť svojich previnení, tak v tom vidí podstatu, ktorá poukazuje len na formálny úkon zo strany policajtov, ktorý neuväznili kňazov pre ich funkciu, ale tí, ktorí neľutuju svoje ťažké hriechy, tak tí vidia v reči tohto kňaza krivdu, a to že aj kńazi mali byť uväznení.

  V našej spoločnosti je veľa paradoxov:
  Na jednej strane chceme odsudiť ľudí do väzenia, aby neškodili, ale akonáhle sa to týka nás, tak odsudenie nechceme prijať.

  Napr. niekto by posadil do väzenia pedofila, aj ked sa chce napraviť, ale seba by nechcel, pretože nevidí súvislosť medzi svojim hriechom a hriechom pedofila.
  Predstav si, žeby dnes bol Súdny Deń:

  Boh by prišiel na zem a súdil spravodlivo – Boh má isté merítko, ktoré my ľudia bud akceptujeme alebo ním opovrhujeme. Pre Neho je ťažký hriech vždy vážny, či už ide o pedofíliu alebo antikoncepciu, homosexualitu alebo smilstvo, cudzoložstvo alebo ublíženie na zdraví atd…

  Ak by mal spravodlivo sudiť, tak do „pekelného väzenia“ by išli všetci, ktorí spáchali ťažký hriech a neľutovali ho! Čiže pedofili, smilníci, cudzoložníci, podvodníci, násilníci, atd… ale všimni si to podstatné, že medzi nimi by sme mohli byť aj my, ktorí ak sme stave, že neľutujeme svoje ťažké hriechy a naopak – nešli by tam tí, ktorí síce spáchali ťažké hriechy (ako aj pedofilia), ale kedže oľutovali svoje hriechy a chcú sa polepšiť, tak by nešli do večného zatratenia .

  Podobne ako lotri na kríži. Obaja spáchali ťažké hriechy a predsa jeden išiel do pekla, kdežto druhý do neba. A prečo, ked obaja spáchali ťažké hriechy? Pretože jeden ľutoval a druhý neľutoval!

  A teraz to prenesme do našej spoločnosti.
  V nejakom štáte uzakonia, že pedofil (dokonca aj taký, ktorí oľutoval svoj hriech a chce sa napraviť) musí byť odhalený a uväznený! Môžeme si povedať: je to zákon a bodka. Treba ho považovať za povinnosť a tak poruší dokonca aj kňaz spovedné tajomstvo. Hriešnika (pedofila) „bonzne“ a tým je to zdánlivo vyriešené. Ešte povedia, že v base dostane dobrého psychologa, aby sa vyliečil z pedofílie.

  Lenže podme dalej: ako viem, tak nie v každej krajine zákony sú v sulade so správnou morálkou ako napr. trest smrti a iné… predstavme si, že aj u nás by sa taký zákon ujal a to za hriech pedofílie ale aj znesvätenia Boha alebo taký bežný hriech u ateistov: užívanie abortívnej antikoncepcie.

  Tak, čo povieme, že treba naplniť zákon?
  Kto by obstál vo svojich hriechoch?
  Čo tým chcem povedať?
  ..že odvolávať sa na zákony nie je vždy správne. Preto sv.Pavol napísal v Biblii, že aj Zákon môže byť človeku na smrť (duchovnu) My musíme vnímať predovšetkým Ducha Zákonov a potom dokážeme správne rozlišovať, ako Zákony uskutočňovať.

  Možno, že som niečo nenapísal, čo si chcel vedieť, tak spokojne napíš, aby sme si viac rozumeli.

 • Emanuel:

  Vierka a Peter
  :) :) :)
  Tiež sa rád pousmejem a najradšej mám radosť z Pravdy, aby ste si nemysleli, že som nejaký “zákonícky suchár”. Lenže nesmejem sa z vtipu, nakoľko si uvedomujem kam to smeruje.

  Totižto vtipy o Svätých sú všednými hriechmi, ktoré sa spájajú s 2.Božím prikázaním: “Nevezmeš meno meno Pána, svojho Boha nadarmo… lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo” (Dt 5,6-21)

  V JKS (jednotný katolicky spevník) sa vo spytovaní svedomia píše, že toto prikázanie sa vzťahuje aj na “zbytočné spomínanie mená svätých” a zvlášť ked sa používajú na zosmiešnenie niekoho.

  Láska sa raduje z Pravdy, ale nie z ľudského nešťastia.

  Od detstva som bol vychovávaný medzi 2 “svetmi” a to medzi katolickou morálkou a morálkou ulice. Učenie Cirkvi mi vo svedomí kázalo, že nesmiem používať meno Božie nadarmo, ale “ulica” (kamaráti, blížni tohto sveta) sa často-krát rúhali aj v mojej prítomnosti.

  Aj ked do 17 rokov som znášal tieto “výstrelky” mnohé z nich sa na mňa nalepili, takže vtipy a zbytočný smiech z kadekoho boli u mňa na každodennom poriadku.

  Avšak potom, ked mi Boh ukázal, čo ma čaká za moje hriechy, zmenil som svoj spôsob života a musel som upustiť aj kamarátov, aby som sa vymanil z ich vplyvu, nakoľko neboli schopný prejsť takou radikálnou zmenou ako ja – už sme nedokázali kráčať rovnakým tempom.

  Ale to nie je všetko, pretože aj ked mi Boh poslal do cesty viac priateľov z veriach kresťanov, predsa ani tam ma neušetril od podobných vtipov a výstrelkov, pretože ani kresťania nie su dokonalými ľudmi a nalepí sa na nich všeličo možné.

  A tak sa dejiny opakovali, pretože to, čo som neznášal v detstve na formálnych veriacich sa aj po mojom obrátení ukázalo znova (aj ked na iných ľudí) a musel som čeliť aj im.

  V sučasnosti sa stáva, že aj v kostoloch po sv.omši – niektorí kňazi si berú za povinnosť povedať nejaký vtip. Počul som aj také, kde sa nesmeje z ľudského nešťastia, ale poväčšinu je to naopak. Takže radšej sa vyhýbam takým “výstrelkom” nakoniec to odvádza aj od danej témy.

  Prajem všetkým skutočnú radosť z Pravdy a Pokoj do duši.
  Pokoj a radosť je tam, kde človek sa dokáže zrieknuť svojej pravdy a priznať ju Bohu (Ježišovi Kristovi)

 • Viera:

  Emanuel, a kde a kedy som si ja robila srandu zo svätých? Hmm? Vieš čo ma najviac vie dojať, keď sa niekto venuje hriechom druhých miesto toho, aby sa venoval len tým svojím. Myslím si, že práve takýmto táraním a plýtvaním našej energie miesto venovaním jej tam, kde je najviac potrebná (napríklad aj k odhaľovaniu vlastných nedostatkov) Bohu moc radosti nerobíme. Jeden ľudský život je krátky na to, aby sme takto plytvali časom. O tom bol celý môj vtip, ak to vôbec vtip bol, lebo ja som to napísala na vážne zamyslenie. Takže, čo z toho pre mňa vyplýva? Viac sem písať nebudem, čas, ktorý je vzácny budem venovať inde a nebudem ho už tráviť na nijakých pokecových fórach. Zbohom, Emanuel, Boh s Tebou….

 • Jaro:

  Emanuel: podľa Tvojej romantickej teorie mozeme princiaplne zrusit vaznice, sudy a policiu…. preco? lebo kazdy pachatel kazdeho skutku to lutuje, veri ze on do vazenia nepatri a chce sa napravit,polepsit…kazdy by sa ochotne liecil…

  pri citani Tvojich riadkov len tak nahlas uvazujem – kto rozhodne medzi dvomi pachatelmi kto svojho cinu lutuje viac – ten co o tom vie plamenne rozpravat alebo ten co sa bude hodiny modlit – ake kriterium postavime? podla akeho kriteria vyberieme tych co by si zasluzili sancu na polepsenie a tych, ktori by mali ist do vazenia?

  v tejto teme si tazko porozumieme, lebo Ty pises dohady a predstavy, ja sa pokusam drzat faktov….holych faktov – ak je cin o ktorom diskutujeme trestnym cinom tak plati pre vsetkych rovnako a ak je dovod na ustavnu liecbu rozhodne sa na zaklade odborneho vyjadrenia specialistu na psychiatriu a nie na zaklade rozhodnutia laika (napr.za laika v tejto teme uplne suverenne povazujem akehokolvek cirkevneho hodnostara – teda iba ak – a to sa ihned ospravedlnim – ak by si nasiel takeho ktory subezne vykonava aj klinicku prax psychiatra)….

  ja netvrdim, ze by sa cirkev nemala postarat o taketo zbludene ovecky – po vykone trestu resp. po vykonani liecby pod odbornym dozorom…. ale v ziadnom rpipade sa nemozem stotoznit s myslienkou vytvarania akehosi ochranneho dazdnika nad takymito pachatelmi v duchu viery…

 • Eduard:

  Emanuel,

  predbežne nie som schopný Tvoj imperatív splniť.
  Skontroluj si sekciu prijatá pošta na emanuel@pobox.sk.
  Ak Ti poslal pozdrav MAILER-DAEMON, urobil si nejakú ľudskú chybu, žiaden privátny kontakt od Teba som totiž dotaraz nedostal.

 • Viera:

  Peter, nemáš sa mi za čo ospravedlňovať, lebo Ty jediný si pochopil, ako som to myslela so svojím vstupom 13/06/2012 12:07. A som presvedčená, že Emanuel vo svojom zápale obhajovať svoju pravdu, z môjho pohľadu tentokrát skutočne, ale skutočne absurdnú vo veci obhajoby kňazov napadnutých pedofíliou, môj vstup, kde som uviedla meno Pána Ježiša, považoval snáď za Jeho urážku. A či ne je urážkou práve tejto najsvätejšej bytosti práve to, že obhajuje takých kňazov, za ktorými s dôverou že mu Mu budú slúžiť (kňazi), poslal svoje deti, aby ich viedli k Nemu. A oni zradili nielen Ježiša, ale porušili aj zákony krajiny, v ktorej mali svoju službu v Jeho mene konať. Nešli práve títo proti Ježišovi? Takže ak Emanuel ich skutky obhajuje, kde v tej chvíli stojí. Pri Ježišovi, alebo proti Nemu? Odpoveď nech sa dá sám. Už som sa na to nemohla pozerať a tak som sa pomodlila k Bohu, a poprosila ho o radu. No a prišla mi vnútorne taká nadnesená, snáď aj vtipná odpoveď, keď si človek predstaví rôzne varianty výsledku takého riešenia :-). Reakciu, ktorou Emanuel, alias Milan na mňa reagoval som vlastne očakávala, a ani ma moc neprekvapila, zrejme je to v jeho povahe. Neurazila som sa, len som si skutočne uvedomila, že čas, ktorý tu trávim, môžem využiť ešte lepšie inde. A to aj mienim urobiť.

  Človek by nikdy vo svojom zápale nemal obhajovať pravdu tak horlivo, že ju nakoniec svojím ohňom spáli. Oheň má dve hodnoty: dokážeme na ňom uvariť dobré a chutné jedlo, ale dokáže spáliť aj naše príbytky.

  Peter, ďakujem. A mimochodom, ten vtip, čo si sem dal, má niečo do seba. Len ho človek nesmie brať tak, ako je napísaný. Krajina, resp. spoločenstvo, kde sa zakazuje usmievať nad ich problémami, je už vopred odsúdená na zánik. Ako vidím, ešte to tak nie je. Chvalabohu :-)

 • Peter:

  Viera,
  veru veru, aj od tajomstiev viery treba mať niekedy odstup. Liečiteľ ľudských duší Hlas ľudu by vedel iste rozprávať o trendovej krivke nárastu duševne chorých, ktorým preplo len preto, že život brali vždy príliš vážne. Spôsob, ako to účinne a inteligentne urobiť, je urobiť si srandu sám zo seba (teda z témy celibát… …Tvoj vstup, Viera).
  Vtip som si prečítal.
  Skutočne, Viera, podľa toho, čo v ňom chceš nájsť, to v texte nájdeš. Možno obsah ani nie je vtipný, len je to prepis reálu.
  Emanuelovi jeho názor na vec nikto neberie. Len si ho mohol v danej chvíli a na danom mieste odpustiť. Ako píše: ja osobne si nemyslím, že je nejaký “zákonícky suchár”. Ja totiž viem, že je to tak.
  ***

  A pre Emanuela osobitne ešte jeden starý židovský:

  Rabí súdil rozhnevaných susedov.
  MÁŠ PRAVDU, uznal prvému po jeho vypočutí.
  MÁŠ PRAVDU, uznal druhému po jeho vypočutí.
  Pobočník ho upozorňuje:
  Rabí, ale veď to je ten istý spor, nemôžu mať pravdu obaja súčasne!
  AJ TY MÁŠ PRAVDU, znela odpoveď rabího pre pobočníka.

 • Dominik:

  Povinný celibát nemá pôvod v kresťanstve a ani v židovstve, v ktorom slobodný rabín bol považovaný za čudáka.
  História RKC a kresťanstva podporuje myšlienku ženatých kňazov a základ viery v zdravom rodinnom prostredí.
  Apoštol Peter bol podľa Nového zákona ženatý a Ježiš ho vybral nielen aby bol kňazom, ale aby viedol i cirkev.
  Samotný Ježiš nestanovil podmienku povinného celibátu pre kňazov, ako tvrdí RKC.
  Okrem mladého Jána všetci apoštoli boli ženatí a ich rodiny cestovali spolu s nimi.
  Zavedenie zákona celibátu po prvý krát stanovil ako všeobecný zákon až II. Lateránsky koncil v roku 1139 za pápeža Inocenta II. (1130-1143) kánonom 7.
  Inkvizícia sa okrem iného venovala i systematickému postihovaniu ženatých kňazov.
  II. Vatikánsky koncil (1962-1965) vydal vyhlásenie, že celibát je iba vecou cirkevnej disciplíny, nie je teologicky nariaďovaný a ani nevyhnutný pre

  kňažstvo.
  V roku 1993 pápež Ján Pavol II. vyhlásil, “Celibát nie je podstatný pre kňažstvo.”
  Ženatý kňaz je podľa cirkevných zákonov stále kňazom, ktorý môže udeľovať sviatosti.
  Podľa Kánonu 290 je vysvätenie kňaza trvalé.
  Počas minulých 30 rokov sa na celom svete oženilo vyše 110 tisíc kňazov.
  Asi 30% všetkých kňazov je ženatých, toto percento za zvyšuje medziročne.
  Len v USA je 25 tisíc ženatých kňazov, čo je 1 z 3 kňazov.
  Povinný celibát má za sebou tragickú minulosť.
  Celibát má vážne negatívne dôsledky i v súčasnosti pre ľudí a cirkev.
  Celibát oddeľuje duchovného od veriacich a ich potrieb.
  Celibát odtrháva duchovného od života spoločnosti, ktorá pozostáva z rodín a nie z ľudí žijúcich v celibáte.
  Celibát popiera základné ľudské práva, znevažuje manželstvo a manželský sexuálny vzťah.
  Celibát vytvára podmienky na vznik nezdravých a utajovaných vzťahov duchovných so ženami, plodenie nemanželských detí, znevažovanie žien, existenciu

  pokrytectva a dvojitej morálky mnohých duchovných.
  Celibát je príčinou nízkeho záujmu o kňažstvo, odchodov kňazov z cirkevného pôsobenia a tým nedostatku celibátnych kňazov.
  Počas existencie RKC nespočetné množstvo kňazov, biskupov a dokonca i 39 pápežov bolo ženatých, z toho 13 z nich bolo deťmi pápežov alebo iných duchovných.
  Celkovo 6 pápežov vychovávalo svoje deti.
  Celibát prispel výrazne k upevňeniu pápežskej moci a napomohol hromadeniu cirkevného majetku.
  Celibát nie je to Boží zákon, je to iba cirkevný zákon.
  Tým, že koncily a pápež vytvorili tento zákon, tak ho aj pápež alebo koncil môže zmeniť alebo zrušiť.

 • Mária Č.:

  Dominik,
  mať takéto obsiahle vedomosti o celibáe, radila by som prihlásiť sa za poradcu v Ríme.
  Neviem, prečo celibát riešia laici. Motívom nemôže byť úprimný záujem o dobro kňazov a RKC. Ľahšie je mudrovať a kritizovať, ako kľaknúť si a prosiť: za Cirkev, za kňazov, atď, atď.
  Najviac sa mi páči veta: “Celibát nie je to Boží zákon, je to iba cirkevný zákon.” Ešte tak spoznať význam pojmu “cirkevný zákon”.
  A spomenúť si na: “čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.” Amen.

 • Emanuel:

  Dominik citujem Ťa:
  “Celibát nie je to Boží zákon, je to iba cirkevný zákon.”
  ===
  Tiež som si kedysi myslel, ale neskôr som spoznal aj Boží Zákon:
  “Kolik mých nejmilejších synů opustilo svůj kněžský život, protože Svatý otec po­žadoval, aby se i dnes zachovával celibát!”
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/pooslstva-panny-marie-o-celibate-skrze-o-stefana-gobbiho-mkh-/

  Tiež som si myslel, že celibát sa v cirkevnej historii začal uskutočnovať až po Latenskom koncile, ale porovnaj s týmto:
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/celibat-zdrzanlivost-od-intimneho-zivota-pre-diakonov-knazov-biskupov/

 • Dominik:

  Mária Č., Emanuel:

  na rozdiel od Vás a Vašich linkov, prečítal som si za všetkých toto
  http://bigg.host.sk/rodina/celibat.htm
  a urobil som kompilát zaujímavých myšlienok.

  Ako človek nenesiem za myšlienky osobnú zodpovednosť.
  Môj vzťah k nim je indiferentný. (Napriek tomu konspekt už pán profesor ráčili raz zmazati, uvidíme, či druhý pokus dostane jeho imprimatur).

 • Juraj:

  Jezis ustanovil za hlavu Cirkvi zenateho muza. Knazi ale musia byt bez zeny. Tak aky je teda celibat zakon? Ake ma pravo Cirkev menit to v com Boh zacal?

  Jezis si vybral medzi svojich ucenikov iba muzov. To je zdovodnenie Jana Pavla II., preco nesmu prijimat knazsku vysviacku.

  Preco v prvom pripade sa nedrzime toho, co Jezis zacal, a v druhom ano?

 • Juraj:

  …nesmu zeny prijimat knazsku vysviacku.

 • Dominik:

  Juraj,
  prepáč, ale doštuduj si postavenie Márie Magdalény v evanjeliách a osobitne v tých textoch, ktoré sa zásahom tej istej cirkvi, ktorú spomínaš, nedostali do Nového zákona vo svetle posledných poznatkov naghammadijských a kumránskych textov!!!!!!
  Kto dnes môže čo i len tušiť, ako to Kristus vôbec s postavením žien v cirkvi myslel????
  (Čakáme na ďalšie vykopávky, snáď sa nájdu).

 • Emanuel:

  Dominik
  Myslíš to kontroverzné evanjelium podľa Márie z Magdaly?
  Prečítaj si niečom o ňom viac, je tam dobre vysvetlené, prečo NIE!
  http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/news/falosne-posolstva-evanjelium-marie-z-magdaly/

 • Mária Č.:

  Dominik
  tvoj kompilát zaujímavých myšlienok je zo superkompilátu rev. Ing. Rybára – z tzv. Starokatolíckej cirkvi. Možno si treba pozrieť celý blog Big Ghost a čo všetko ponúkajú (http://bigg.host.sk/), napr.: obč. združenie BILTERA ITPN, ktorí “duchovne” uzdravujú pomocou žiaričov a terapeutického stretnutia. Takže neviem, prečo tu propaguješ na blogu prof. Dudu takéto stránky, ktoré nemajú záujem pravdivo informovať o čomkoľvek, čo sa týka RKC. Myšlienky rev. Ing. Rybára sú lži a polopravdy šikovne zamiešané aj s niektorými pravdivými faktami – ako napr. zmienka o cisárovi Teodosiovi, letopočte a štátnom náboženstve.
  Je pravdou, že za jeho myšlienky (rev.Ing.Rybára) nenesieš zodpovednosť, ale že ich tu takto ponúkaš, tak zodpovednosť nesieš. Neospravedlňuje ťa ani tvoj tzv. indiferentný vzťah k nim. Toto je blog katolíckeho kňaza, takže je podľa mňa nielen nevhodné zverejňovať tu také vykonštruované “fakty” o celibáte v RKC ale aj krajne neúctivé. Čakáš na imprimatur prof. Dudu. Myslím, že svoj čas vie využiť lepšie. Usudzujem tak podľa toho, že dal podnet k založeniu Spolku adorujúcich kňazov, ktorý schválil spišský diecézny biskup mons. Štefan Sečka.
  Z príspevku prof. Dudu, ktorý je tu na jeho blogu uverejnený, vyberám:

  “Z duchovného hľadiska je vznik Spolku odpoveďou na rastúci tlak útokov proti učeniu katolíckeho náboženstva, na napádanie a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu absenciu úcty a poklony ku Kristovi v Eucharistii, na znevažovanie úradu Svätého Otca a s ním spojených biskupov a kňazov, ale aj na skutky niektorých našich kňazských spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav; iní spolubratia zase priamo útočia na Cirkev, na pápeža a spôsobujú Cirkvi vážne vnútorné rany. Zriadením Spolku sa kňazi rozhodli dať odpoveď svojou slobodnou iniciatívou modliť sa za posväcovanie kňazov, za ich vytrvalosť v kňazskej službe a za šírenie úcty a poklony k Eucharistii.”

  Môžeme byť k týmto faktom indiferentní?

 • Emanuel:

  Juraj
  ak to myslíš vážne, čiže chceš poznať náš názor alebo učenie Cirkvi, prečo sa kňazi nemôžu ženiť a ženy nemôžu pripustiť ku kňazstvu, tak niečo ti napíšem:

  1. Ježiš Kristus aj ked povolal ženatého muža Šimona (Petra) do kńazského stavu, to ešte neznamená, že sv.Peter žil s manželkou naďalej sexuálne (pohlavne)a v jednej domácnosti!

  Kto to tvrdí – musel by to potvrdiť poriadnym dôkazom, ale z cirkevných dejín skôr vychádza, že sv.Peter žil v celibáte.

  k tomu poviem ešte tak jednoducho, že aj ked Ježiš začal ženatým mužom, tak očakával že sa potom zriekne manželského života.

  Ak takto sa pozrieme na povolanie sv.Petra do kńazského stavu, tak potom človek môže pochopiť aj to, prečo od čias Ježiša sa do kńazstva povolávajú len muži.

  Odporučam ti, prečítať si tuto knihu, tam sa to perfektne vysvetľuje, ale to neznamená, že ak sa budeš pýtať slušne a úprimne, tak ti odpíšem.
  Ináč spokojne sa opýtaj aj iných… a porovnaj to s tým, čo vieš, aby si si vytvoril objektívny obraz a nie len z mojej strany.

  Dakujem za porozumenie
  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/celibat-zdrzanlivost-od-intimneho-zivota-pre-diakonov-knazov-biskupov/

 • Mária Č.:

  Emanuel,

  Prosím ťa, už nerieš aj s inými intímny život kohokoľvek. Je to vrchol neúcty špekulovať, ako žil sv. Peter – veľký apoštol, prvý z dvanástich, ktorému p. Ježiš zveril svoju Cirkev, svoje mystické Telo. Takto RKC neprospejeme. Nechápem tvoju horlivosť v predmetnej veci. Pripadá mi to ako posadnutosť, neustále sa zaoberať týmto problémom. Debata o celibáte podľa mňa nebude mať konca, kým prof. Duda nejakým spôsobom nezasiahne. Okrem toho je to obrovské plytvanie vzácnym časom. Nevidím v tom nielen žiadny zmysel, ale je mi to veľmi ľúto, že sa mnohí dotýkajú výsostne intímnej stránky kňazského zasväteného života. Toto nie je služba Cirkvi.

 • Emanuel:

  Pre Juraja
  Opravujem vetu:
  “Odporučam ti, prečítať si tuto knihu, tam sa to perfektne vysvetľuje, ale to neznamená, že ak sa budeš pýtať slušne a úprimne, tak ti NEodpíšem. Pokiaľ to bude možné”

 • Emanuel:

  Pre tých, ktorí si myslia, že sv.Peter po “kňazskej vysviacke” nadalej užíval manželské právo (vzťah s manželkou):

  1. Smysl pojmu „celibát“: zdrženlivost

  Prvním a nejdůležitějším předpokladem poznání historického vývoje
  kterékoli instituce je správné určení pojmů, na nichž se zakládá.

  U církevního celibátu se jasně a stručně udává jeden z největších dekretistů,
  neboli komentátorů Gracianova Dekretu, sepsaného kolem
  roku 1140, který shrnuje a vykládá celý materiál církevněprávní tradice
  prvního tisíciletí církve. Tímto dekretistou je Uguccio z Pisy. Ve
  své Sumě zmíněného Dekretu napsané kolem roku 1190 začíná komentář
  k pojednání o celibátu2 těmito slovy:

  „V tomto oddílu začíná (Gracian) pojednávat zvláštním způsobem o zdrženlivosti duchovních (continentia clericorum), to znamená o zdrženlivosti, kterou mají zachovávat tím, že neuzavírají manželství, a je-li uzavřeno, že ho neužívají
  (in non contrahendo matrimonio et in non utendo contracto).“

  Z těchto slov zcela jednoznačně vysvítá dvojí povinnost: neženit
  se a neužívat manželství uzavřené už dříve. Z toho jasně plyne, že už
  v té době, to je na konci 12. století po Kristu, existovali kněží, kteří
  byli ženatí předtím, než přijali svátost svěcení.

  Ze samotného Písma svatého skutečně vyplývá, že svěcení ženatých
  mužů bylo něčím normálním, když svatý Pavel předpisuje svým
  žákům Titovi a Timotejovi, že takoví kandidáti mají být ženatí jen
  jednou.3

  Alespoň o SVATÉM PETRU víme s jistotou, že byl ženatý,
  a snad to platí i o ostatních apoštolech, když říkal Petr Mistrovi: „My
  jsme opustili všechno, co jsme měli, a šli jsme za tebou. Co tedy budeme
  mít?“ Na tuto otázku Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám:
  Nikdo není, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče
  nebo děti pro Boží království, aby nedostal mnohokrát víc v tomto
  čase a v budoucím věku život věčný.“4

  Zde se už jeví tehdejší první povinnost církevního celibátu, totiž
  zdrženlivost od jakéhokoli užívání manželství po svěcení a je zjevné,
  že je z něho závazně odvozena. V této povinnosti tkví skutečný smysl
  celibátu, který je dnes obecně zapomínán, ale který byl v celém
  prvním tisíciletí a také nadále všem známý: úplná zdrženlivost od
  každého plození dětí, i od toho, které je dovolené a dokonce povinné
  v manželství.

  Opravdu všechny první psané zákony mluví o tomto zákazu, to je
  o dalším plození dětí, jak doložíme se vší patřičnou jasností v druhé
  části. To je důkaz, že vzhledem k množství duchovních, kteří byli
  předtím ženatí, se musela tato povinnost rozhodně vyžadovat a že
  zákaz oženit se měl na počátku důležitost spíše druhotnou a objevil
  se, teprve když církev více upřednostňovala a později přímo žádala
  neženaté kandidáty, z nichž se rekrutovali téměř nebo výhradně
  všichni kandidáti svátosti svěcení.

  Abychom podali úplný obraz tohoto prvního smyslu církevního
  celibátu, který se už od začátku správně nazýval „zdrženlivost“, musíme
  hned upozornit, že kandidáti mohli přistoupit ke svátosti svěcení
  a zříci se užívání manželství jenom se souhlasem manželky, protože
  ona měla ze svátosti manželství nezcizitelné právo na užívání
  uzavřeného a dokonaného manželství, a to bylo nerozlučitelné. Ke
  složitosti problémů vyplývajících z takového vzájemného zřeknutí se
  vrátíme v druhé části.

  Pokračovanie na: http://files.boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/200000011-01d1702cb4/33%20Celibat%5B1%5D.pdf

 • Dominik:

  Mária Č. (môžbyťže aj Emanuel)
  Ak sa zobudíš do daždivého rána, potom výrok, že dnes sa Tvojím oknom prší nemôže byť pravdivý podľa toho, či ho povie nejaký Rybár alebo Duda. Nielenže je táto metodika spracovávania faktov o realite scestná, ale vedie aj k nechutným záverom typu …myšlienky (rozumej práve tohto človeka) sú lži a polopravdy šikovne zamiešané aj s niektorými pravdivými faktami ako napr. ….

  Tvoje myšlienky ma mrzia o to viac, že
  * väčšina faktov, ktoré som vybral, sú historické alebo štatistické údaje
  * platí stará právnická zásada in dubio pro reo a Ty si sa štylizovala do role inkvizítora par excellence
  * ste osobne presvedčení (s Emanuelom), že ste kresťania

  Už len ako perličku na margo Tvojich smutnokrásnych myšlienkových pochodov uvádzam, že
  * svoj zdroj som uviedol až na druhý pokus,
  * nebol to priamy úmysel škodiť tomuto fóru, ale reakcia na Tvoje (a Emanuelove) rozsiahle zdroje, ktorých verbálna a myšlienková majestátnosť stopercentne prekrýva pôvodný úmysel
  * v prvej reakcii (bez poznania môjho zdroja) si sa nevyjadrovala k pôvodcovi môjho zdroja, ale len s ironickým podtónom ocenila rozsah samotných myšlienok
  * je práve možno vrcholom Tvojej necitlivosti a prejavom neúcty oceňovať svoju vlastnú individuálnu úroveň poznania akurátne na stránkach váženého profesora kánonického práva povzdychmi typu …ešte tak spoznať význam pojmu “cirkevný zákon”… .
  * je naivné domnievať sa, že v informačnom veku budú na stránky prof. Dudu vstupovať len názorovo jednofarební

  Okrem iného si aj manipulátor machiavelistického typu.
  Neschopnosť zmieriť sa s faktami (ktorých si ako kresťanka len dedičkou bez zodpovednosti za to, že sú práve také aké sú) Ťa vedie 1. k úvahám o motívoch toho, kto fakty prezentuje (…motívom nemôže byť…), 2. k nefunkčným návodom na ich prekrútenie (…kľaknúť a pritom spomínať…), 3. alebo k osobnej rezignácii usilovať sa poznať účelovo vydávanej za pokoru (je to ťažká otázka pre mňa –, …je to pre mňa tajomstvo…). Alebo inak: je pre Teba dôležité všetko okolo vrátane seba samej, len nie obsah myšlienok. Jemný životný filter Ťa spoľahlivo chráni pred všetkými názormi, ktoré by mohli narušiť Tvoje PRAVDIVÉ videnie sveta.

  PS.
  Adresátom väčšiny myšlienok by pokojne mohol byť aj Emanuel. Len ako príklad: je schopný degradovať zástupcu Boha na Zemi (pápež ako celibátnik) na úroveň obyčajného laika len preto, že sa osobne potrebuje vysporiadať s jednoduchým historickým faktom: pápež ako biologický otec detí. Ako keby obludnosť tohto faktu z pohľadu jeho osobného celoživotného celibátu mohol znížiť odkaz na fakt, že pápež je tiež len človek alebo Tvoj odkaz, Mária Č., že …celibát riešia laici… .

 • Jaro:

  žasnem nad tým aké siahodlhé dišputy ste schopní rozvíjať na jednom elementárnom dohade vyslovenom niekde na začiatku – na otázke či kňaz ktorý spáchal trestný čin pohlavného zneužívania maloletej osoby má požívať status chránenej osoby zo strany cirkvi alebo má byť súdení ako každý občan…. miesto vysvetlenia že osoba, ktorá temto názor razí vlastne len nemá jasno v danej problematike a pletie si dojmy s pojmami ste sa pustili do ťažkých filozofických debát – pričom táto téma je zodpovedateľná jednou vetou….

 • Mária Č.:

  Dominik,
  ďakujem za veľmi podrobnú analýzu mojej osoby. Je to zdarma, u odborníka by som musela za to zaplatiť. Ešte raz ďakujem.

 • Vladimír:

  Jaro,
  ak by si na ulici v SR podal ruku sto ľuďom, podľa normálneho rozdelenia pravdepodobnosti si štatisticky podal ruku jednému človeku, ktorý je zapletený do neobjasneného trestného činu (za rok 2011 celkovo 47182 neobjasnených TČ). Pravdepodobnosť objasnenia TĆ s časom klesá, teda zjednodušene povedané, Slovensko je plné gaunerov, ktorí sa proti zákonom tohto štátu previnili niekde na škále >prečin-trestný čin-zločin<, nebudú však nikdy potrestatní a právoplatne odsúdení. Pri zjednodušenom odhade možno početnosť tejto skupiny spolublížnych kvalifikovane odhadnúť na niekoľko desaťťtisíc. Samozrejme, že to všetko nie sú úkladní vrahovia (nájdu sa však aj takí), veď dnes je TĆ aj trojnásobná krádež čohokoľvek v megastore. Títo ľudia sa previnili, a pokiaľ sa sami neudajú a o svojom čine aj nepodajú dôkazy, jednoducho ako nepotrestatní páchatelia aj zomrú. To je krutý fakt.

  Už Ti tu ktosi napísal veľmi starú myšlienku rímskeho práva, že bez žalobcu niet sudcu. Ohlasovaciu povinnosť TĆ má síce každý občan SR a príslušné orgány musia konať vo veci zo zákona, len problém je v tom, že ľudia neradi asistujú pri narodení TĆ pre orgány tohto štátu. Príčin je celý rad, možno obyčajná ľudská príčina je to, že takému človeku začínajú celkom určite len a len problémy, ak nerátame s benefitom typu úľava na svedomí a zadosťučinenie.

  Predmetom Tvojho záujmu na tomto fóre je tá časť kauzy "Boj proti Výzve TF a boj proti predstaviteľom TF", ktorú

  by sme mohli klasifikovať podľa Trestného kódexu ako "latentnú mravnostnú kriminalitu v podmienkach RKC". Pre

  verejnosť sú najznámejšími skutkovými podstatami tejto kriminality trestné činy
  1.
  znásilnenia
  2.
  pohlavného zneužívania
  3.
  obchodovanie s ľuďmi
  pričom toto fórum už pertraktovalo viacero aspektov pedofílie z môjho bodu dve.

  Myslím, že by nebol problém nájsť štatisticky významnú závislosť hypotézy, že medzi celibátom a odsúdenými celibátnikmi je vzťah, nehovoriac už o hypotéze, že takýto vzťah je medzi celibátom a počtom oznamení priamo z prostredia RKC.

  Jaro, prosím Ťa, nerieš to.
  Viem, pedofília je aj zdravotný, psychicko-psychologický, spoločenský a morálny problém. A, a na to netreba zabúdať, aj finančný a pre spoločnosť ekonomický problém.
  A pre RKC ešte aj nesmierne delikátny, intímny problém.

  Zober to, prosím takto:
  RKC je storočiami dobre formalizovane prepracovaný a fungujúci systém s vlastnou právnou štruktúrou vrátane sankčnej oblasti pre prestupiteľov. Ak sa navyše pri svojich krokoch opiera o Boha, potom akékoľvek konanie kňazov, ktoré by bolo možné posudzovať ako porušenie právneho poriadku Slovenskej republiky vrátane trestnoprávnych kódexov, je potrebné ponechať predovšetkým na konanie RKC samotnej. Ak predstavitelia a orgány tejto štruktúry rozhodnú, že pre ďalšie konanie v príslušnej kauze je potrebné spolupracovať s orgánmi a organizáciami štátu (napr. polícia, prokuratúra, ústavné liečenie…), tak to jednoducho urobia. Ale prečo by sa mali zverajňovať menej závažné prípady, ak o nich RKC takto rozhodne?
  Analógiou pre Teba by mohla byť napr. dopravná nehoda:
  Nie každý stret áut sa končí smrťou jej účastníkov. Dokonca je legálne aj to, že zrážka bude len poistnou udalosťou a Ty ani nemusíš prizvať Políciu, aby takúto udalosť zaevidovala do štatistík ako dopravnú nehodu. Toto sa udeje len a len na základe vzájomnej dohody a Vášho individuálneho posúdenia celej udalosti. Tada štát Ti ako účastníkovi aj dôveruje.

  Viem Jaro, máš poznámku k faktu, že je to defacto licencia na ututlávanie trestných činov, o ktorú som Ťa vlastne poprosil.
  Uváž aj toto:
  Kňazi kontemplujú (dokonca povinne) denne aj s Bohom. Ak má byť výsledkom trestného konania a rozsudku v materiálnej oblasti väzenie (trest) a v nemateriálnej oblasti úľava na duši pre delikventa a zadosťučinenie pre obete a konkrétni ľudia v RKC a príslušný kňaz sa napriek tomu rozhodnú tieto nemateriálne benefity neposkytnúť sebe a obetiam, nielenže všetci zodpovední zaťažujú nadosmrti svoje svedomie, ale riskujú aj to, o čo sa celým svojím životom usilujú a snažia! Povedal by som, že sa už nemožno v živote viac spreneveriť svojej viere.
  Na tom, prosím, stavaj svoju dôveru v múdrosť RKC v jednotlivých konkrétnych prípadoch.

 • Pavel:

  Vladimír,
  niečo si nedopovedal.

  Aký by mohla mať RKC motív (cieľ, zámer) konať práve tak, aby zjavný TČ ustála vo vlastnej réžii? Ponúka sa jeden jediný: dobré meno firmy RKC!
  Keďže RKC je výnimočná a s ničím neporovnateľná organizácia fundovaná z vôle Božej, vychádza mi z tohto toto:
  1.
  Buď je 100% prípadov, o ktorých sa RKC vo svojej štruktúre dozvie, automaticky (bez pardonu) postúpených neodkladne na riešenie orgánom činným v TK a RKC je tak navyše aj príkladom bezprecedentnej občianskej lojálnosti voči štátu
  2.
  Ak pripustíme, že existuje čo i len jeden, v štruktúre RKC utlmený, prípad, ktorý spĺňa znaky konania podľa trestnoprávnych kódexov, potom je to čosi, s čím sa ako veriaci človek neviem osobne zmieriť a vyrovnať. Takto, v mene dobrého mena RKC, vzniknutá dvojtvárnosť kňazov a biskupov je v mojich očiach niečo neslýchané, čoho rozmery prekračujú všetky moje predstaviteľné hranice a neopísateľným spôsobom aj urážajú nielen mňa ako človeka, ale tiež mojich rodičov a všetkých statočných kresťanov, ktorých poznám a ktorých som doteraz stretol.

  Toto osobné vyznanie doplním ešte o slovné spojenie “pápež ako biologický otec svojich detí”. Odkedy som si ho tu prečítal, prenasleduje ma to ako nočná mora. V súvislosti aj s inými historickými faktami o pápežoch je to skutočné zrútenie môjho takmer 40 rokov budovaného vnútorného obrazu o tomto svete. Čítal som viacero kníh kňazov žijúcich uprostred vojnových udalostí a masového zabíjania ľudí, ktorí dospeli k svojej celkom individuálnej pravde: “nakoniec ti ako jediná istota na tomto svete zostane len tvoja viera”. Pohrávam sa s myšlienkou, že mohli mať pravdu.

 • Emanuel:

  Pavol, Ježiš Ťa miluje
  Zaiste, každý z veriacich by mohol povedať, ako mu Boh vo viere pomáha a tiež skrze RKC. Ak máš taku skusenosť, tak som rád,len by som Ťa chcel poprosiť, žeby si nepoužíval slovo: “firma” pre RKC, pretože to vyznieva ako keby RKC bola len ľudská ustanovizeň.
  Ďakujem, že si…

 • Jaro:

  Vladimir: opat romanticke uvahy bez principialnej znalosti problematiky… odpovedat sa da pomerne strucne…
  a) Plati Ustava a na nu nadvazujuca legislativa vratane trestneho prava pre vsetkych obcanov statu
  alebo
  b) budeme definovat “vynate” skupiny deklarujuce interny system vyvodzovania zodpovednosti v ramci vlastnych struktur?

  bavime sa tu o zavaznej trestnej cinnosti akou zneuzivanie mladistvych je… asociacia s dopravnou nehodou je nenalezita, amaterska a detinska.

  po aku zavaznost TC by to malo platit? znasilnenie este ano, vrazda uz nie… alebo????

 • Gero:

  Emanuel,
  sedemkrát použitý pojem RKC v Pavlovom článku so super závažným obsahom Ti nezabránil, aby si mu vytkol, prepytujem, to najdôležitejšie: že RKC nie je firma!

  Vieš vôbec, čo je v článku napísané?
  1. ľudia často dospejú k osobnému poznaniu: vieru áno, cirkev nie (zmedituj posledné myšlienky). Pavel sa tiež s myšlienkou pohráva (aj zato mu ďakuješ????)
  2. RKC tým, že ustojí čo i len jeden čin so znakmi TĆ, OBETUJE v mene dobrého mena RKC DUŠE všetkých aktérov, ktoré vystavuje riziku PEKLA!
  3. Ak prípad z bodu 2 v RKC existuje (myslíš si osobne, že áno?), potom pripúšťame celkom určite aj evidentný FAKT dvojitej morálky. UVEDOM SI, že nie u nejakých ateistov alebo hľadajúcich, ale direkt u všetkých aktérov v RKC + u TÝCH NAJVYŠŠÍCH (biskup, arcibiskup), ktorí o postupe v celej veci ROZHODUJÚ, lebo tak to tam máte subordinačne ustálené.

  Emanuel, Emanuel,
  nemáš Ty niekedy pocity rozpoltenosti?
  Na jednej strane nemôžeš Moravčíka&spol., TF a ich názory (v ktorých je iskierka nádeje na zmenu existujúceho stavu pre všetkých nás laikov) ani vystáť, na druhej strane prechádzaš hlbokým mlčaním a neustálym osobným ignorovaním hromadu, obrovskú hromadu súčasných (a ako dokazujú aj samotní pápeži)aj historických problémov, ktoré bude potrebné skôr či neskôr v RKC riešiť.

  Ver mi, Emanuel, či si to praješ alebo nie, s Tebou alebo bez Teba, dnes alebo zajtra, zmena RAZ BUDE REALITOU. Zmena je život a v predátorsky kreovaných ľudských štruktúrach má nádej na slnko VŽDY LEN TO ZDRAVÉ, ŽIVOTASCHOPNÉ.

 • Emanuel:

  Gero
  Čo navrhuješ?
  Napíš, konkrétne.
  Ďakujem vopred za úprimnú odpoved.

 • Hlas ľudu:

  Áno v katolíckej cirkvi je veľa problémov a sú v nej aj takí, ktorí sa nesprávajú v súlade s Kristovým učením a to bez ohľadu na ich postavenie. Tak isto vývoj v KC nebol bezproblémový veď ani nie je čudo veď ide o spoločenstvo ľudí a nie anjelov. Keď však pozrieme v akom katastrofálnom stave je celá spoločnosť, tak nekvalita v KC je HLBOKO pod všeobecnú úroveň. Ba práve naopak katolícka cirkev patrí medzi ojedinelé spoločenstvo, kde sa ľudia zamýšľajú nad životne dôležitými otázkami a dokonca pre svoj život VYVODZUJÚ Z TOHO DUOSLEDKY ! Ako Kristus povedal ani brány pekelné ju nepremôžu (nech už sa na tejto diskusii zabávate akokoľvek)!

  Iste aj v katolíckej cirkvi musí prebiehať diskusia k jednotlivým témam, ktoré sú dôležité pre konzistentnosť svetonázorových postojov jej členov. Táto stránka pomáha predovšetkým veriacim kresťanom, aby si ujasňovali takéto postoje a preto pánovi profesorovi Dudovi za to treba vysloviť UZNANIE, že vytvoril takúto možnosť.
  Ubezpečujem Vás, že KC vzhľadom na vonkajšie postavenie, ale aj na vnútorné formujúce sa pomery, nie je v situácii, v ktorej by jej členovia sa nemohli SLOBODNE vyjadrovať (a týka sa to aj kňazov bez ohľadu na ich hierarchické postavenie).

  Viď napríklad kňazov z Jarku. Nuž čo takého strašného sa im stalo. Musia sa sami živiť, ale nik ich neprenasleduje a hovoriť môžu čo len chcú.

  Je tu druhý pól liberálnych kňazov zverejňujúcich svoje názory na stránke teofóra.
  Tiež im nikto nič nerobí.

  No a je tu tiež stránka pána profesora Dudu, ktorý sa snaží o vyvážené postoje v súlade s učiteľským úradom cirkvi. Som presvedčený, že jeho prístupom k diskusiám sa vytvorí platforma pre skutočný dialóg vedúci k ozdraveniu názorov v NAŠOM spoločenstve. Preto mu patrí za to vďaka, aj keď tá diskusia nemusí byť vždy optimálna.

 • Gero:

  Emanuel,
  začínaš dokazovať, že sa skutočne ….rád pousmievaš a najradšej máš radosť z Pravdy…., ktorou je dvojtvárnosť.
  Spústu otázok utlmuješ ignorantstvom, ďakuješ však …vopred za úprimnú konkrétnu odpoveď…. …za návrh…. PREBOHA, KOMKRÉTNE ČOHO (návrh čoho)?

  Ak som ešte v klube slušných, potom mi, prosím, odpovedz, aspoň na konkrétnu otázku z bodu 3. z dátumu 21.6., čas 7.17
  Stačí len A alebo N, prípadne 1 alebo 0 s tým istým významom: existuje/neexistuje.
  Ako si si všimol, veľkoryso Ti pritom odpúšťam čo i len krátku úvahu o dvojtvárnosti v RKC.

  Emanuel,
  za písmenko A alebo B Ti vopred ďakujem.

 • Emanuel:

  Gero
  o tom radšej sukromne emanuel@pobox.sk
  Boh Ťa miluje a má s Tebou úžasný Plán
  A čo hovoríš na Výzvu TF ?

 • Gero:

  tak pŕŕŕ, Emanuel.
  Týmto už skutočne atakuješ hranice slušnosti a dobrého vkusu!
  Potom, čo…..
  – ľudia venovali tejto téme kus svojho života a času a povedali VEREJNE svoj názor
  – si inkriminoval kdekoho tromfami „Božie prikázania“,
  – tu ľudia aj celkom osobne poodkrývali skryté zákutia svojej duše,

  ….Ty nie si schopný povedať VEREJNE a ČESTNE jedno z dvoch slov áno/nie na otázku:
  „čo si myslíš, existuje v podmienkach RKC čo i len jeden prípad, ktorý má znaky TČ podľa SK legislatívy?“
  ??????????????

  Ak uvážim, že Ti tá istá cirkev, ktorú ideš teraz chrániť mlčaním, aj bezhranične dôveruje a dáva Ti nielen možnosť, dokonca aj povinnosť verejne diskutovať v §39 KKC, bude Tvoja neschopnosť verejne povedať svoj názor púhym slovom áno/nie aj
  – neskutočnou urážkou
  – a neskutočným pohŕdaním (na úrovni napľutia do tváre)
  všetkými, ktorí na toto fórum k tejto téme vystúpili
  (Aj žiadna odpoveď tento raz bude výrečnou odpoveďou).
  Vopred Ti , Emanuel, ďakujem.

 • Emanuel:

  Hlas ľudu
  Dobre si vystihol situáciu:
  “Viď napríklad kňazov z Jarku. Nuž čo takého strašného sa im stalo. Musia sa sami živiť, ale nik ich neprenasleduje a hovoriť môžu čo len chcú.

  Je tu druhý pól liberálnych kňazov zverejňujúcich svoje názory na stránke teofóra.
  Tiež im nikto nič nerobí.”
  ===

  Otázne však je: čo je horšie?
  Vysluhovať sviatosti v stave verejnej exkomunikácie (prípad kňazov z Jarku) alebo pristupovať k Sviatostiam, pretože si myslia, že ich sa exkomunikácia netýka (prípad TF)

  Uvidíme kam ako sa to bude vyvýjať.

 • Pavel:

  Emanuel,
  keď niekto napíše:
  …keď však pozrieme v akom katastrofálnom stave je celá spoločnosť, tak nekvalita v KC je HLBOKO pod všeobecnú úroveň. Ba práve naopak…
  (Hlas ľudu)

  a niekto ako reakciu toto:
  …dobre si vystihol situáciu…
  (Emanuel)

  tak si vlastne pochválil toto:
  “nekvalita v RK je VYSOKO nad všeobecnú úroveň, pričom všeobecná úroveň je daná katastrofálnym stavom celej spoločnosti”
  Nechtiac Ti pravdepodobne bola do pochvaly vnuknutá pravda o reálnom stave v spoločnosti!

 • Gero:

  Emanuel, ďakujem.
  Toto nepotrebuje komentár.

  Ďakujem, že ste … prijali pozvanie k diskusii.
  Láska sa raduje z Pravdy.
  Boh Ťa miluje a má s Tebou úžasný Plán.

 • Z.:

  Dôkazy, že TF pracuje proti Slovensku a proti kresťanstvu a proti Bohu.

  http://teoforum.sk/?id=7&view_more=1103 – celý text:
  Sympózium Európski myslitelia – 22. – 23. jún 2012
  02.6.2012 10:06:55
  Ako pokračovať – ako nanovo začať? (50 rokov od II. vatikánskeho koncilu)
  Hostia: prof. P. M. Zulehner a H. P. Hurka.

  Hlavným hosťom sympózia je významný rakúsky teológ prof. P. M. Zulehner, ktorého prednáška pod názvom: Ako sa nám/Jemu darí v cirkvi? Skutky, nie slová reformujú cirkev bude hlavným príspevkom piatkového dňa.

  V sobotu bude našim hosťom H. P. Hurka – predseda rakúskej platformy Wir Sind Kirche.

  Sympózium začne v piatok 22. júna o 13.30 hod.
  Kompletný program Sympózia je v priloženom súbore.

  Pre prihlásenie sa na Sympózium pošlite vyplnenú prihlášku e-mailom (alebo faxom) v termíne do 11. júna, ale najlepšie hneď :-) na adresu: projekty@cep.sk

  Organizátorom okrem TF je aj CEP (viď mail: projekty@cep.sk). CEP znamená Centrum pre európsku politiku http://www.cpep.sk/?id=51&L=0. U nich v časti “Ciele a činnosti” sa človek nedozvie, čo je ich hlavným cieľom, majú tam len všeobecné bláboly … ale ich hlavným cieľom je likvidácia národného a kresťanského povedomia a kresťanstva ako takého. Ako sa to dá zistiť? Dá sa to zistiť jednoducho – naštudovaním ich webstránky, hlavne v časti výročné správy a “Náš tím” (preklikať si jednotlivé mená – kde študovali, s kým spolupracovali, na akých projektoch). A ešte si treba naštudovať stránku medzinárodnej organizácie – ich “matky”.

  Aj tu platí: “Kto chce z vlkmi žiť, musí s nimi vyť.”. Ak sú títo ich európski spolupracovníci zameraní na likvidáciu národného povedomia a kresťanstva ako takého; a CEP s nimi roky kooperuje … a TF kooperuje s CEP … všetci musia vyť rovnako.

Pridaj komentár