• 13Nov

  Na čom alebo kom možno postaviť úvahu pre parlamentnými voľbami v Slovenskej republike v marci 2012? Povedzme, že určité východisko nám môže poskytnúť historický príklad Rímskej ríše preto, lebo jej vplyv v pozadí politického a duchovného odkazu možno badať ešte aj dnes, po toľkých stáročiach.

  Na Západe

  V roku 328 cisár Konštantín preniesol sídlo Rímskej ríše z Ríma do Konštantinopolu resp. Carihradu, ktorý sa nachádzal na území dnešného Turecka (Istanbul). Nové hlavné mesto Rímskej ríše sa nachádzalo na strategickej križovatke obchodných a vojenských záujmov, ako aj na pomyselnej čiare, ktorá oddeľuje (alebo spája?) Európu a Áziu. Čo to urobilo s Rímom dokazuje napríklad skutočnosť, že kým v dobe cisárstva mal Rím približne milión obyvateľov, o desať storočí neskôr počítal asi desať tisíc obyvateľov. Okrem toho na Apeninský polostrov sa tlačili svojou vojenskou silou nájazdy barbarov, ktorým táto časť Rímskej ríše dlhodobo odolať, ale, na druhej strane, ťažko bolo možné očakávať, že tu Carihrad efektívne pomôže. V tom čase došlo k strategickej dohode medzi rímskym biskupom pápežom Levom III. a Karolom Veľkým, ktorého pápež na Vianoce roku 800 v chráme sv. Petra v Ríme korunoval za rímskeho cisára. Vojenská moc sama osebe sa dlho neudrží, ak nemá aj ideu, ktorá jej existencii dáva zmysel. Dejiny ukázali, že rímske cisárstvo v Európe, najmä v jej západnej časti, takto prežilo veľmi dlho až približne do začiatku novoveku, kedy došlo k západnej kresťanskej schizme nástupom Martina Luthera v Nemecku a vzniku národných štátov približne v 16. storočí. Kresťanstvo bolo tým, čo stmeľovalo národy Európy a prežilo aj rímske právo, ktoré sa stalo základom kontinentálneho európskeho práva a ešte aj dnes sa vyučuje na všetkých právnických fakultách i fakultách kánonického práva.

  Na Východe

  Prenesenie sídla Rímskej ríše Konštantínom Veľkým do Carihradu sa tiež ukázalo ako veľmi dôležité, lebo tu Východné rímske (byzantské) cisárstvo dokázalo prežiť ďalších viac ako tisíc rokov až do roku 1453, kedy padlo pod tlakom Osmanskej (tureckej) ríše. Nebolo to bez turbulencii, ale už len fakt reálne dokázať prežiť ďalších viac než tisíc rokov je pre jednu ríšu viac než len fantastická myšlienka. Na začiatku 6. storočia cisár Justinián dal Ríši nové zákonodarstvo dnes známe ako Byzantské právo, kde bola taktiež deklarovaná jednota cisárskej moci a kresťanstva, vojenskej moci a kresťanského náboženského presvedčenia. Kým pád západného rímskeho cisárstva, podľa mojej mienky, spôsobil myšlienkový rozkol (západná schizma a iné myšlienkové prúdy), pád východnej rímskej ríše spôsobil nie náboženský rozkol, ale vojenská sila Osmanskej (tureckej) ríše. Aj keď si turecky sultán Mehmet II. prisvojil po páde Carihradu titul cisár (cézar, cár), je jasné, že tento titul mu z povahy samotnej myšlienky kresťanstva nepatril. V roku 1561 ho carihradský patriarcha priznal ruskému Ivanovi IV. Hroznému a v roku 1589 bol ustanovený Moskovský patriarchát. Po páde druhého Ríma (Carihradu) do rúk Turkov vzniká koncepcia tretieho Ríma a to Moskvy ako pokračovateľa Východného rímskeho cisárstva, ako jednoty vojenskej moci cára a duchovnej moci kresťanstva zosobnenej v persone patriarchu. Ak táto jednota bola v období komunistickej moci zatlačená do úzadia, najmä za Putina sa opätovne stáva primerane viditeľnou.

  Jednota

  V roku 863 sa podarilo zrealizovať vynikajúci plán, ktorú dnes poznáme pod názvom Byzantská misia a ktorá bola vyjadrením, okrem iného, túžby po jednote kresťanstva, ale i spojenectva, medzi Byzanciou a Západnou rímskou ríšou. Nebol to plán iba jedného malého národa zo strednej Európy, čo dokumentuje aj prijatie Konštantína a Metoda pápežom v Ríme, kde napokon Konštantín je aj pochovaný. Ako bežali roky, desaťročia a stáročia, bolo tu aj veľa pokusov o návrat k myšlienke jednoty, k potrebe „dýchať obidvomi pľúcami kresťanstva“ (bl. Ján Pavol II.). Byzantská misia sv. Cyrila a Metoda ukázala spôsob, že je možné spojiť kresťanstvo Východu a kresťanstvom Západu, aj keď toto obdobie trvalo len krátko. Toto spojenie „dvoch pľúc“ kresťanstva by určite bolo jeho duchovným posilnením. Som však presvedčený, že posilnenie kresťanstva by v konečnom dôsledku znamenalo aj posilnenie politickej stability najmä v západnej časti Európy, ale predovšetkým strategického postoja Európy voči iným neeurópskym civilizáciám.

  Záver

  Maličké Slovensko je súčasťou Európy a preto aj voľby do parlamentu určite majú širší než iba slovenský rozmer. Mali by sme pochopiť, že mnohé historické medzníky s obrovským dopadom na situáciu Slovenska sa udiali, ak berieme do úvahy napríklad len minulé storočia, mimo hraníc Slovenska (Pittsburg a vznik prvej Československej republiky, Viedenská arbitráž v roku 1938, Mníchovská dohoda i vznik Slovenského štátu, rozdelenie okupačných zón mocnosťami po druhej svetovej vojne, invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 a iné). Preto budúce parlamentné voľby, po ktorých nás čakajú asi značne ťažké a neisté časy, sú aj o tom, ako sa bude budúca vláda správať k tým, ktorí – či to chceme alebo nie – z titulu svojej sily a vplyvu prispievajú v tvorbe podmienok, v ktorým my tu na Slovensku žijeme. Iba okaté napínanie „slovenských svalov“ mi pripomína skôr populizmus, ale určite málo realistické videnie našej situácie.

  Na obrázku: podobizeň pápeža Leva III., prevzaté z: cs.historica.wikia.com


  Autor: Ján Duda @ 21:10 13/11/2011

Počet komentárov: 117

WP_Cloudy
 • Vilmos:

  Mudre slova.

 • Miňo M.:

  Mne sa páči najmä úvod, kde sa píše o dôležitosti v jednote medzi pápežom a “hlavou štátu” – cisárom.
  Citujem: “V tom čase došlo k strategickej dohode medzi rímskym biskupom pápežom Levom III. a Karolom Veľkým, ktorého pápež na Vianoce roku 800 v chráme sv. Petra v Ríme korunoval za rímskeho cisára. Vojenská moc sama osebe sa dlho neudrží, ak nemá aj ideu, ktorá jej existencii dáva zmysel. Dejiny ukázali, že rímske cisárstvo v Európe, najmä v jej západnej časti, takto prežilo veľmi dlho až približne do začiatku novoveku, kedy došlo k západnej kresťanskej schizme nástupom Martina Luthera v Nemecku a vzniku národných štátov približne v 16. storočí. Kresťanstvo bolo tým, čo stmeľovalo národy Európy a prežilo aj rímske právo, ktoré sa stalo základom kontinentálneho európskeho práva a ešte aj dnes sa vyučuje na všetkých právnických fakultách i fakultách kánonického práva.”
  ===
  Keď to porovnáme so súčasnosťou a tiež s budúcimi parlamentnými voľbami (ak vôbec k ním dôjde), tak vidím tu spojitosť a to takú,že prezident ako aj vláda by mali byť úzko spojení s pápežom. Myslím tým, najmä čo sa týka jednoty vo vedení štátu, či už ide o politiku, ekonomiku, hospodárstvo, náboženstvo atd…

  Ako už bolo spomenuté, že “Kresťanstvo bolo tým, čo stmeľovalo národy Európy” a “…dohode medzi rímskym biskupom pápežom Levom III. a Karolom Veľkým,…” tak by mala aj naša vláda spolupracovať s pápežom.

 • Igric:

  Z tohto zaujímavého článku jednoznačne vyplýva, že spojenie alebo jednota či spolupráca medzi štátom a Cirkvou je minimálne potrebná ak nie nevyhnutná. Okrem toho to svedčí o tom, že katolícka monarchia je jednoznačne lepší systém než liberálny laický štát. Čo sa týka súčasného smerovania EÚ, tak nemá nič spoločné so zjednotením kresťanstva a národných štátov, práve naopak, je nekresťanský, ba až antikresťanský (hlave antikatolícky). Vízia zakladateľov bola určite iná, keďže boli údajne veriaci katolíci (Adenauer a Schuman) a zástancovia klasického ekon. liberalizmu. Neskôr však prebrali vedenie EÚ socialisti, ktorí ovládajú úniu až dodnes. Preto únia dospela tam, kde sa práve nachádza. Život na dlh sa stal bežnou súčasťou štátov (SR si musí údajne požičať na budúci rok cca.

 • Igric:

  Z tohto zaujímavého článku jednoznačne vyplýva, že spojenie alebo jednota či spolupráca medzi štátom a Cirkvou je minimálne potrebná ak nie nevyhnutná. Okrem toho to svedčí o tom, že katolícka monarchia je jednoznačne lepší systém než liberálny laický štát. Čo sa týka súčasného smerovania EÚ, tak nemá nič spoločné so zjednotením kresťanstva a národných štátov, práve naopak, je nekresťanský, ba až antikresťanský (hlave antikatolícky). Vízia zakladateľov bola určite iná, keďže boli údajne veriaci katolíci (Adenauer a Schuman) a zástancovia klasického ekon. liberalizmu. Neskôr však prebrali vedenie EÚ socialisti, ktorí ovládajú úniu až dodnes. Preto únia dospela tam, kde sa práve nachádza. Život na dlh sa stal bežnou súčasťou štátov (SR si musí údajne požičať na budúci rok cca. 8 mld. eur) a celé súčasné smerovanie vedie len k ďalšej centralizácii moci. Smeruje to k Spojeným štátom európskym na spôsob Sovietskeho zväzu (ako sa vyjadril V. Klaus). Toto však nemá nič spoločné so zjednotenou kresťanskou Európou, preto si myslím, že voliť v nasledujúcich voľbách na základe toho, či je strana patrične proeurópska (dokonca či podporila a podporuje euroval) je nesprávne. Voliť by sme mali na základe toho, či a nakoľko sa snaží nejaká strana vo svojom programe presadzovať Katolícku sociálnu náuku a to do všetkých dôsledkov. Byť nekompromisní a principiálni, mať v prvom rade na pamäti dobro svojho národa, až potom nadnárodné záujmy. Ja som za spoluprácu medzi európ. národmi, nie však na úrovni absolútnej centralizácie a socializácie ako sa to deje v súčasnosti, čo je v jasnom rozpore so sociálnymi encyklikami.

 • Miňo M.:

  Pokoj s Tebou Igric.
  Zaujímavý názor, pričom si myslím že aj iní s Tebou síhlasia.
  Napr.že … “Voliť by sme mali na základe toho, či a nakoľko sa snaží nejaká strana vo svojom programe presadzovať Katolícku SOCIÁNU náuku…” ako aj iné …
  Len tá posledná veta akosi vyznela zvláštne: “Ja som za spoluprácu medzi európ. národmi, nie však na úrovni absolútnej centralizácie a SOCIALIZÁCIE ako sa to deje v súčasnosti, čo je v jasnom rozpore so sociálnymi encyklikami.”

  Zvláštne je to, že najprv si písal, aby polit.strana mala presadzovať Katol.SOCIÁLNU náuku a v polednej vete, že “nie, však na úrovni centralizácie a SOCIALIZÁCIE …”
  To slovo SOCIALIZÁCIA, ktoré píšeš, predpokladám že v tvojom ponímaní predstavuje niečo ako socialistický systém, kedže si hore spomínal, ako EÚ je vedená socialistami, čo považuješ za zlé. Ja takisto, ako aj ďalší mnohí katolíci, ale myslím si, že tu ide o nesprávnu terminológiu.

  Totižto SOCIALIZMUS ako aj SOCIALISTI sa považujú v pápežských dokumentch za protikresťanský-protikatolícky smer, avšak SOCIALIZÁCIA sa považuje za správny sociálny smer. Tieto slová(pojmy-termíny) sú si tak podobné, že na prvý pohľad by človek myslel, že sa jedná o to isté, ale ked to porovnáme v dokumentoch pápežov, tak pochopíme lepšie že sú to dva rozdielne spôsoby ako viesť politiku štátu v sociálnej oblasti.
  (porov. pp.bl.Ján Pavol II. “Laborem excercem” /14.”Z tohto hladiska, teda so zretelom na ludskú prácu a všeobecnú dostupnost k dobrám urceným človeku, nemá sa pri zachovaní vhodných podmienok vylúčit ani SOCIALIZÁCIA určitých výrobných prostriedkov.”)

 • Igric:

  Pokoj aj s Tebou, Miňo.
  Ďakujem za konštruktívnu opravu, pojmy treba jasne rozlišovať a definovať. Ja som sa nechal trocha strhnúť ale mal som na mysli socializáciu v ponímaní socialistov. Áno, spomínam si, že pápeži písali aj o správne chápanej socializácii a to je v poriadku. Zdravá socializácia (podľa encyklík) rozhodne neznamená kolektivizáciu (socializmus). Ak to dobre vnímam, tak pod socializáciou možno chápať napr. to, že zamestnanci môžu byť čiastočne vlastníkmi firmy, v ktorej pracujú (napr. vlastnia určitú časť akcií).
  Želám všetko dobré!

 • juja:

  súhlas s doterajšími príspevkami a Miňo to pekne dovysvetľoval. Akurát máme ten problém, že takú stranu nemáme. Lebo aj KDH riadne sklamalo a sklamáva, viď. politika jeho ministrov v poslednom volebnom období a nie len v tomto čase a nie len KDH. Otázka čo teda robiť, koho voliť…pretože katolíckej sociálnej náuky sa nedržia ani jedna z dostupných “kresťanských” strán…

 • Igric:

  Súhlasím s tebou juja. Taká strana tu vlastne ani ešte nebola počas tých 22 rokov. Apropo “kresťanský” nerovná sa “katolícky”. :) Rád by som sa spýtal pána profesora Dudu, že aký má názor na novovznikajúcu stranu Magnificat Slovensko? Tá sa rysuje ako jasne katolícka strana, akurát že momentálne je zrejme veľmi marginálna. Netvrdím, že sa so všetkým na stránke http://www.magnificat.sk stotožňujem. Na tomto linku sú ich tézy:
  http://www.magnificat.sk/2011/11/strana-magnificat-slovakia-sanca-potrva-este-10-dni/

 • Miňo M.:

  Ako vidím pekne sa to dopĺňa. Aj Magnificat je už známy, takže veriaci sa budú môcť lepšie rozhodnúť, ale tiež ma zaujíma, ktorá strana bude lepšie spolupracovať s pápežom (viditeľnou hlavou Cirkvi)

  Ak si spomenieme na pád komunizmu v Poľsku, tak tomu predchádzala veľmi dobrá spolupráca medzi pápežom Ján Pavol II. a Lech Walesa. Dalo by sa povedať, že tak ako pápež je zástupcom Ježiša Krista na zemi, tak aj Lech W. zastupoval poľský národ (najmä robotníkov).

  Aj keď víťazstvo musíme pripisať hlavne Ježišovi Kristovi a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, vo Walesovi môžeme vidieť človeka, ktorý pochopil čo znamená “neísť na vlastnú päsť”, pretože ak chcel presadiť v Poľsku lepšie podmienky a slobodu aj pre robotníkov, potreboval podporu od pápeža. Na prvý pohľad sa môže zdáť, že to bolo hlavne kvôli ich vlastenectvu (kedže pápež bol poliak), ale konec-koncov, či už to bolo tak alebo ináč, pre nás veriacich -katolíkov by mal byť pápež nie len duchovným vodcom, od ktorého očakávame teologickú pravdu, ale aj Tým,ktorý nás usmerní v oblasti sociálnej náuky, čiže aj v oblasti politiky.

  A preto ma zaujíma viac, ktorá kresťanská strana spolupracuje s pápežom?!
  – ktorá strana presadzuje viac záujmy pápeža a Vatikánskych úradov
  – ktorá strana rokuje s Vatikánskymi úradmi v oblasti politiky
  – ktorú stranu podporuje viac pápež
  ???

 • Hlas ľudu:

  Zaujímavý exkurz do minulosti.
  Čo však z neho vyplýva pre naše najnovšie voľby ?

  Na prvý pohľad by sa zdalo, že dohromady nič.

  Alebo je tu nenápadné pobídnutie Fígeľovcov, aby sa nebáli spojenectva s Ficom ??? Veď on je zárukou širšieho európskeho myslenia a ochoty vyhovieť silným, ktorí budú určovať ako sa Európa bude organizovať všakže . A možno pomôže aj k prepojeniu s východom, ktorý pod vedením Putina je oveľa ústretovejší kresťanstvu, ako liberálny západ. To by sa iste páčilo aj významnému členovi Putinovho bilbergovského klubu pánovi J.Č.

  No a má to aj siahodlhé historické opodstatnenie !

  Nuž len neviem, kde zostala morálka, vzťah k pravde, ktorá by nás oslobodila a ďalšie atribúty kresťanského myslenia a žitia ???

 • Igric:

  Dôkladne si všetci prečítajte toto:
  Cena za EUROVAL http://www.lifenews.sk/content/cena-za-euroval

 • Miňo M.:

  Igric, vďaka za zaujímavý link.

 • Milan:

  Podľa Vás pán profesor, akú politickú stranu máme voliť?

 • Duda:

  Je zaujímavé si všímať fakt, ako rôzne sa interpretuje môj článok. Ja som ním len argumentoval na základe historických faktov, že korunovácia Karola Veľkého v roku 800 pápežom dokázala udržať ideu západného rímskeho cisárstva takmer až do obdobia nástupu reformácie, či až do francúzskej revolúcie. A tradíciu rímskeho práva ako teórie až dodnes. Uvedomujem si, že to nebolo ideálne ani v svetskej sfére, kde dochádzalo k lokálnym sporom, vojnám a iným podobným udalostiam. A nebolo to úplne pokojné ani v rámci kresťanstva. Ale v každom prípade fakt, že vo svetskej sfére tu bol dominantnou autoritou rímsky cisár a v duchovnej sfére pápež, vytvárali aký-taký rámec pokojnejšieho (nehovorím, že pokojného) života pre jednoduchý ľud. Ak by tu tento rámec nebol, aj keď je to už len otázka hypotetická, utrpenia, vojen, nespravodlivosti by bolo omnoho viac. Dáva nám to tušiť doba nájazdov barbarov začiatkom stredoveku. Podobne to bolo aj vo východorímskej ríši, ktorá podľahla až nájazdom vojsk Osmanskej ríše a carihradský patriacha udelil titul cisára (cára) Veľkomoskovskému kniežatstvu v osobe Ivana IV. Hrozného. Zomknutosť cisárskej moci a duchovenstva bola vo východorímskej ríši omnoho pevnejšia, čo dáva politickej moci menšiu mieru slobody, než pápežovi na západe.

  Ja neurčujem historické fakty, iba ich reflektujem. Viem, že v roku 2009 dohodol Medvedev vo Vatikáne plnohodnotné diplomatické styky so Svätou stolicou. Od roku 2010 je apoštolským nunciom v Moskve istý Slovinec a vo Vatikáne má Ruská federácia svojho veľvyslanca. Na druhej strane, v Británii či USA sa ozývajú hlasy za postavenie pápeža pred súd, aby ho súdili a možno i odsúdili. V mnohých západných krajinách hanobia podobizne a fotografie pápeža, ba i zo samého Krista si robia terče svojho posmechu. To všetko pod rúškom demokracie. Ja som za demokraciu a aj sociálna náuka cirkvi sa hlási k demokracii, ale kladiem si vážnu otázku: ak demokracii západného typu nič nie je “sväté” iba biznis a rôzne zvrhlosti, chcem vôbec takúto demokraciu, chcem takú slobodu, ktorá nepozná svoje hranice? Ja predsa chcem slobodu, ale ktorá končí tam, kde začína sloboda a právo toho druhého človeka, chcem demokraciu, ktorá si ctí múdrosť a tradície našich predkov. Ako človek hľadím na Rusko s obavou, majúc na pamäti ešte nedávne časy spred roka 1989, ale s rovnakou obavou ako človek sa pozerám na západ, kde moslimovia demografický sú na vzostupe a keď ani potomkovia kresťanov nemajú v nijakej úcte vieru svojich predkov. Z čoho si máme teda vyberať?

 • Hlas ľudu:

  Priatelia nie je vám z Uhliarika na vracanie ???

  Čo si on myslí o lekároch (svojich kolegoch) ak namiesto toho aby s nimi seriózne rokoval sa stále snaží rozvracať ich rady podplácaním a rokovaniami za chrbtom nimi poverených vyjednávačov.

  Ukážkové bolo, ako najprv zvýšením platu sestier (na ktorých si dovtedy nik ani nespomenul)sa snažil postaviť proti lekárom ostatní personál nemocníc a teraz chodia jeho vyslanci po nemocniciach a nahovárajú jednotlivých lekárov aby stiahli výpovede za 300 eurový úplatok !!!

  No fuj, ak takýchto stavia KDH do volieb tak je najvyšší čas aby sa KDH NEDOSTALO do parlamentu ! Verím, že buď Pálkovci, alebo Magnificat budú OVEĽA lepší reprezentanti kresťanov ako títo spolupracovníci PENTY §

 • Miňo M.:

  Hlas ľudu… Pokoj s Tebou
  Ja určite by som nedal hlas KDH nakoľko si idú svojou cestou.
  Viac podporujem Magnificat, ale vždy kladiem dôraz na to, aby ani nikto z nich nešiel na vlastnú päsť – na skúšku do parlamentu.

  Veriaci človek by mal ísť tam, kde ho Boh posiela a to s presvedčením, že to Boh chce (a s potvrdením najvyššieho proroka) a nie, že to chcú len ľudia, alebo že si to vyžaduje kríza.
  Lebo potom, ked príde poriadna skúška už v parlamente (ked ich zvolia) a vyvinie sa na nich poriadny tlak, potom sa stiahnu, lebo takto to je zo všetkými, ktorí nemajú istotu v Bohu. A naopak, tí ktorí do politiky vstupúpujú zámerne bez poznania Božej vôle, tak tam zostávajú hlava nehlava, aby čo najviac získali pre svoje záujmy.

  Demokracia je lepšia ako totalitný systém vlády, ale Teokracia bude vždy tŕňom v oku pre tých, ktorí sa boja Boha ako Izraeliti na vrchu Sion.
  Aj Izaeliti najprv za čias proroka Samuela mali dobrú vládu, pokiaľ nezačali opovrhovať Samuelom, potom ked získali Kráľa Šaula a Dávida, začali závidiť demokraciu u iných národov, až napokon si sami zvolili Kráľa Isboseta.

  Biblia (Božie Slovo) kniha Kráľov je najlepší príklad pre všetky časy, čo sa týka politiky a vlády aj pre Slovensko. Zjavuje nám riešenie a východisko ako správne viesť politiku. Kto obstojí z tých, čo sa sami núkajú bez Božieho požehnania, ako Isboset ? Alebo koho si Boh vyvolil cez svojho Proroka ?

  Uváha o demokracii je len doplnok, a Penta (pentagram) je ozaj zlá cesta

 • Igric:

  Hlas ľudu, načo toľko prehnaných emócii? Nevieš, že drvivá väčšina polit. strán používa len pragmatický kalkul? Výnimkou nie sú ani KDH.
  Súhlasím s Miňom M., že demokracia je lepšia ako totalitný systém vlády. Je však diskutabilné, či sa dnešná parlament. demokracia už nepremenila na skrytú totalitu a dávno už plebs nevolí svojich zástupcov (len si to stále myslí). Tu by mohla pomôcť jedine priama demokracia a ale najväčší problém demokracie je práve v demokratickom príncípe – väčšina nemusí mať pravdu a vernosť Pravde je vždy najdôležitejšia pre kresťana-katolíka, aj keby len jeden z miliardy mal pravdu. Z tohto uhľa pohľadu je lepšia katolícka monarchia. Včera som čítal o poslednom rakúskom cisárovi – Karolovi I., ktorého J. Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného. Takto nejako si ja predstavujem monarchu ako vládcu, ktorý ide príkladom svojmu ľudu v oblasti viery a mravov. Jasné, že každý systém sa dá zneužívať, rovnako monarchia ako demokracia, čoho sme dnes svedkami. Dejiny Cirkvi aj Sv. Písmo nám však jasne ukazujú, že Teokracia je najlepší systém… Každý systém bez Boha sa doteraz zrútil (tuším to povedal Solženicyn) a výnimkou nebude ani projekt EÚ.
  Ako povedal Pavol Strauss v jednej svojej prednáške po II. sv. vojne (parafrázujem), vonkajšia obnova sveta je nezmyslom, pokiaľ sa človek nezmení vnútorne, pokiaľ sa Európa skutočne nevráti ku svojej kresťanskej viere…
  Takže prídu aj rôzne bankroty, ale to všetko je potrebné pre to, aby si človek uvedomil, aký je malicherný a nezachráni nás ani socializmus ani kapitalizmus, ani euroval či iné “riešenia”. Jedine vnútorná obnova človeka…

 • Hlas ľudu:

  V televízii je reklama o 99 % nespokojných ľudí s politikmi. Je celkom vtipná a trefná. Som zvedavý ako sa nakoniec pred voľbami vyvrbí.

  Je najvyšší čas vo voľbách ODMIETNUŤ VŠETKY terajšie parlamentné strany !!!
  Všetky ZLYHALI !!! Bodaj by sa ani jedna z nich nedostala do parlamentu.
  Lekári ukázali príklad – treba zastaviť toto smerovanie do PEKLA ! Za každú cenu !!!

 • Viera:

  ad Hlas ľudu:
  Milý Hlas ľudu,
  tých 99% nie je len reklama, ale ľudia inkognito, ktorí od nespokojných vyberajú peniaze
  http://www.99percent.sk/novinky/63-tlacova-sprava-obcianskej-iniciativy-99
  Kto je za tou iniciatívou, aké osoby – ani zmienka. Nové masky nahradia staré masky? Nie je to opäť len niekto, kto zneužil nespokojnosť ľudí? No, ja by som bola opatrnejšia. Ak niekto chce presvedčiť o svojej pravde, nebude sa skrývať za masku a nebude skrývať svoje meno. Ak to robí, nemám dôvod ho podporiť, nech je to akákoľvek kampaň!
  A čo sa týka lekárov? Tak tí ma sklamali na celej čiare a ukázali svoju pravú tvár. Od novembra 89 sú to vždy lekári a učitelia, ktorí si neustále kladú nároky na svoje platy a v prípade neúspechu samozrejme štrajkujú. Ja to považujem za vydieranie nás ostatných. Ani jedni, ani druhí nie sú na tom až tak zle, horšie je na tom celá spoločnosť čo sa týka zdravia a výchovy. Ale aký pán, taký krám! Keby mali vo svojich srdciach Boha a boli svojím srdcom vedení, nešlo by im o peniaze, ale hlavne o to, aby svoju lásku vštepovali, aby ňou vládli a slúžili. Zatiaľ ale majú zalepené svoje oči aj srdcia mamonou. Nie som na strane takýchto lekárov, ani učiteľov. Ale našťastie sú aj takí, ktorí v srdciach Boha majú, a tí neštrajkujú. ale ľudí liečia a vychovávajú svojím srdcom. Želá si, aby ich rady sa rozrastali a prekvitali. A napokon, ani jedni, ani druhí nemajú zanedbateľné platy. Ja musím vyžiť so svojím dôchodkom 370,- EUR. Stačí sa trochu uskromniť a ide to. Pán Boh dáva a aj vedie naše kroky. Len sa Mu treba odovzdať a nechať sa viesť.
  Želám pekný deň s láskou v srdci a úsmevom v duši aj na perách. :-)

 • Jaro:

  Fakt Vam pripada 300 EUR mesacne ako zanedbatelny uplatok? Mna skor mrzi, ze ani jedna zo stran neoperuje pravdivymi informaciami. Nesporne praca lekarov je nedocenena, ale druhym dychom sa nanucuje otazka a co ostatni? Ideme snad tvrdit, ze praca poziarnikov, ucitelov, duchovnych, policajtov a mozme tu menovat zaradom dalsie a dalsie profesie. Nestavajme ziadnu profesiu vyssie nez ine – kazda je svojim sposobom narocna, zodpovedna a dolezita.

  Matky na materskej dovolenke, pestuni, ludia starajuci sa o svojich bezvladnych rodicov poberajuci davku za osetrovanie (len pre ilustraciu moja mamka sa starala o bezvladnu babku takmer 10 rokov) – mesacne suma ktoru dostavala od socialky sa bola o malinko vyssia ako poplatok za podanie seku ktorou jej to posielali… :-)

  Mne tu chyba najma zmysel pre realitu a trochu tej skromnosti. A mozno tak trochu ferovosti – urcite by to budilo serioznejsie dojem keby sa operovalo priemernym prijmom a nie priemernym tabulkovym platom (kto vie o com je rec asi suhlasi).

 • Jaro:

  P.S. este mi neda dodat k tomu cestnemu gestu – vyhody len pre strajkujucich… kolegovia ktori nemaju odvahu (trebars im to nedovoli rodinne zazemie) riskovat nech si trhnu nohou? Hmmmm, tomu hovorim kolegialita a tolerancia. Keby sme ako studenti VS isli s touto filozofiou v 89-om do ulic, nuz neviem ako by to bolo dopadlo. U mna touto jedinou poziadavkou cely zamatovy zamer p.Kollara skoncil ako chrapunstvo voci ostatnym kolegom – mozno to nebol jeho zamer ale ako leader takyto nezmysel nemal dopustit.

 • Hlas ľudu:

  Pani Viera& nie sú celkom anonymní – tu je ich adresa OZ Občan v akcii
  Klariská 330/1 , 811 03 Bratislava , telefónne číslo: 0907 409 308,

  Určite po zaregistrovaní strán zúčastňujúcich sa volieb sa ukáže kto je za nimi.
  Na dôvažok Vám nevadí kampaň parlamentných strán, ktoré pred každými voľbami STRAŠIA voličov tým, aby nevoli malé strany lebo ich hlas prepadne.

  Veď už dávno skončila skutočná rovnoprávna súťaž. Parlamentné strany dostanú zo ŠTÁTNEHO rozpočtu peniaze na voľby. Média im nepretržite robia reklamu, atď. Prijatými zákonmi kde stanovili kvorum pre vstup do parlamentu 5% odradili voličov voliť SLOBODNE aj male strany bez obavy, že ich hlas prepadne. Stanovením kaucie 16 tis. eur tiež chudobnejším znemožnili zúčastniť sa vo voľbách.

  Toto sa Vám pani Vierka páči ???

  No a stými lekármi tu vôbec mi nejde ich nejako špeciálne chváliť. Je však dôležité, že už konečne NIEKTO otvoril ústa a žiada aby sa o veciach diskutovalo. A ten NÁTLAK – ak by taký nebol tak by Uhliarik a jemu podobní sa na ich požiadavky vykašľali. Nevšimli ste si že sa tak od istého času začalo tak robiť všade.

  Iste aj dôchodcovia by mali sa vzbúriť a žiadať svoje. Veď 2. pilier je vyslovene KRÁDEŽ !!! Tí čo si tak ukladajú peniaze ich NIKDY nedostanú a preto, že tam odchádza veľká časť peňazí, s ktorých sa vyplácajú dôchodky pre starodôchodcov za niekoľko rokov NEBUDE na dôchodky !!! Nedostanete ani tých svojich 370 eur ! Nebude z čoho (ak vôbec ešte budú eurá)!!!

 • Viera:

  Milý pán Hlas ľudu, ak sa tomuto hovorí neanonymné, tak sa skutočne musím len nad vašou informáciou pousmiať. Prikladám link na register občianskych združení
  http://portal.ives.sk/registre/detailOZ.do?action=aktualny&formular=&id=201444
  A opať hovorím. Žiadne meno, žiadna kontaktná osoba. Nik, o kom by som si mohla urobiť svoj názor, ako žije, ako sa správa v spoločnosti, od koho by som si mohla vziať trebárs osobný vzor, preveriť, či to, čo hlása aj žije…atď., atď., atď….Alebo si myslíte, že sa mám z Martina vybrať osobne do BA a zisťovať si veci niekde na Klariskej 330/1…..prepáčte, ale to je naozaj trápne a pomýlené.
  A čo sa týka politiky a kampane, o tom už dávno mám svoj názor a viem čo sa mi páči a čo nepáči. A podľa toho sa aj zachovám. A verte, božie mlyny melú pomaly, ale isto. Toto je doba veľkých skúšok, skúšok na charaktery. A ešte niečo…do popuku milujem také prognózy takých negativistov, ako ste aj Vy. To tak málo veríte v Boha?

 • Viera:

  ad:
  Jaro povedal:
  29/11/2011 o 13:24
  P.S. este mi neda dodat k tomu cestnemu gestu – vyhody len pre strajkujucich… kolegovia ktori nemaju odvahu (trebars im to nedovoli rodinne zazemie) riskovat nech si trhnu nohou? Hmmmm, tomu hovorim kolegialita a tolerancia. Keby sme ako studenti VS isli s touto filozofiou v 89-om do ulic, nuz neviem ako by to bolo dopadlo. U mna touto jedinou poziadavkou cely zamatovy zamer p.Kollara skoncil ako chrapunstvo voci ostatnym kolegom – mozno to nebol jeho zamer ale ako leader takyto nezmysel nemal dopustit.

  Myslím si p. Jaro, že to bol jeho zámer. Nie som Uhliarikov stúpenec, a ani Kollárov. Som len pozorovateľ a zdravý sedliacky rozum mi hovorí, že to nebolo o profesionálnej hrdosti lekára, ale o lekárovi v politickej opozícii. Teda v súlade s heslom “kto nejde s nami, ide proti nám”. Mám dobrú pamäť a pamätám si časy, keď sa toto heslo často používalo. Mimochodom, nepoznám chudobného lekára a ani lekára, ktorý by sa vďaka svojej profesii musel uskromňovať a uťahovať si opasky ako veľa ich pacientov. Kedysi bol lekár vážený človek po všetkých stránkach. Ale to bolo už dááávno. Lekár dnes le len praobyčajný obchodník. Obchoduje so svojím umom a rukami. Mal by byť sluhom svojho pacienta…ale je rukojemníkom mamony. Taká škoda!

 • Viera:

  Myslím si, že toto je zaujímavý postreh. Nie je to len postreh redaktora, ale vidno, že sa pohybuje medzi obyčajnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne:
  http://www.aktuality.sk/clanok/197850/komentar-elity-na-odchode/

 • Miňo M.:

  Igric, som rád, že sa zaujímaš aj o Teokraciu a že si spomenul aj Karola I.
  Ale zaujíma ma ako si to myslel s PRIAMOU DEMOKRACIOU ?
  Mohol by si to viac upresniť ?

 • Miňo M.:

  Vierka, prajem požehnaný deň
  Všimol som si, že vieš byť skromná, ale zároveň iniciatívna pre lepšie pomery v aj v našej vlasti. Ako vidíš, každý z nás má záujem, aby v našom národe rozhodovali a viedli dobrí ľudia s Božím požehnaním.
  Zaiste svojím vekom máš veľa skúseností, čím môžeš prispieť k lepšiemu poznaniu i porozumeniu a kedže sa spoliehaš aj na Božiu pomoc, tak by ma zaujímalo, čo si myslíš o Božom pláne v oblasti politiky.

  Zažila si totalitný systém za socializmu, ale aj demokratický systém volieb, kedy ľudia volili vládu.
  Čo si myslíš? Bol by Boh radšej, keby nám On sám (prostredníctvom svojich prorokov) zjavil koho chce mať vo vláde, alebo by sme mali pokračovať ďalej v demokratických voľbách a spoliehať sa na vlastné úsudky ?
  Ďakujem vopred za tvoj názor.

 • Hlas ľudu:

  Iste pani Vierka tá linka o OZ nedáva konkrétne mená, ale pri registrácii ich museli uviesť ináč by ich MV SR nezaregistrovalo.

  Tá druhá linka ukazuje, že autor článku svojím myslením nie je z tohto sveta a nechápe vôbec čo sa okolo nás deje. Počas uplynulých 22 rokov od nás odchádzali tí najkvalitnejší odborníci do zahraničia a samozrejme medzi nimi aj lekári. Za Zajaca sa odhaduje, že ich odišlo okolo 2 tisíc. Teraz opäť hrozí, že ich odíte podobný počet. Taký malý štát ako sme my ak v takom krátkom čase stratí z jednej profesie najkvalitnejších ľudí nebude to bez VÁŽNYCH následkov. Takže teraz nejde o fazuľky !!! A lekári vo svojich argumentoch či sa nám to páči alebo nie vo veľkej časti MAJÚ PRAVDU ! Komercionalizácia zdravotníctva je cesta do PEKLA ! Premeniť ZDRAVIE na TOVAR je svinstvo !!! A to je cesta po ktorej ide pán Uhliarik !

  Na záver niečo na odľahčenie :

  Na rannej prechádzke sa Dzurinda náhle potkol a spadol.
  Ukázalo sa, že to bola porážka. A pretože podľa hesla
  “Zdravie nie je biznis” nemala blízka nemocnica dostatok personálu, tak
  zomrel.
  Onedlho stál pred nebeskou bránou a Svätý Peter ho privítal:

  – “Vítaj na Nebesiach, ale skôr, než sa tu usadíš, tak sa zdá,že tu máme malý
  problém. Málokedy tu máme slušných demokratov a tak si nie sme tak úplne
  istí, čo s nimi.”

  – “To nie je žiadny problém, jednoducho ma pustite ďalej, som dobrý kresťan,
  som veriaci.”

  – “Rád by som ťa pustil ďalej, ale mám pokyny priamo od Boha.
  Hovorí, že pre zavedenie novej politiky demokratického ŠTÁTU musíš
  stráviť jeden deň v Pekle a jeden deň v Nebi. A potom si sám
  vyberieš, kde chceš stráviť Večnosť.

  – “Ale ja už som rozhodutý. Chcem do Neba!”
  Svätý Peter odviedol Dzurindu k výťahu a zišli dolu do pekla.
  Brána Pekla sa otvorila a Miki se ocitol na krásnej zelenej lúke.
  Pripadal si tam ako v Raji. Zelená tráva, slnko svieti, ale nie
  je príliš teplo. Vanie mierny vlahý vetrík. Všade sú malé krčmy
  s pivom, párkami a údenými kolenami, tienené šumiacimi stromami.
  Všade postávajú slávni demokrati, sám Tony Blair ho víta. Pod gaštanom
  diskutuje Sulík, Havel s Angelou Merkelovou. Všetci sa voľne prechádzajú,
  hrajú kolky a futbal. Na obed si dávajú bifteky, grilované prasiatka,
  šampanské a plzeň. Sám diabol priniesol Dzurindovi pohár oroseného piva a
  rezeň.

  – “Daj si jedno, Miki!” “Nie, sľúbil som, že už nebudem piť a budem štíhly”,
  odmieta Dzurinda

  – “Toto je peklo, synak. Tu môžeš jesť a piť čo chceš a neuškodí ti to, skôr
  prospeje.”

  Miki si teda dá a zistí, že sa mu diabol páči, že je to fajn
  chlapík, ktorý vie rozprávať korenené vtipy a vyvádzať o statným
  kanadské žartíky. Jednoducho presne to, čo majú demokrati radi.
  Všetci si skvelo užívajú a skôr než si to Dzuri uvedomí, deň sa
  skončí. Všetci sa s ním búrlivo lúčia a mávajú mu, keď nastupuje
  do výťahu. Keď se dvere výťahu znovu otvoria, je zase pri bráne
  Raja a svätý Peter naňho čaká.

  – “Tak a teraz je čas na návštevu Raja”, a otvára mu bránu.
  A ďalších 24 hodín je Miki donútený tráviť čas s partiou čestných,
  vychovaných ľudí, ktorí majú radi spoločnosť, ale hovoria o iných veciach než
  o jedle, o peniazoch, a chovajú sa k sebe slušne a úctivo. Žiadne hrubé vtipy
  alebo kanadské žartíky. Nie sú tam ani žiadne krčmičky a aj keď je jedlo
  dobré, biftek a údené kolienko to nie sú. A všetci sú chudí. Niet tam nikoho,
  koho by poznal. A naviac sa k nemu nikto nechová ako k dôležitej osobe.

  – “No toto, na niečo takéto ma Fígeľ so Sulíkom nepripravili. Ani Bugár
  s Miklošom sa o tomto nezmienili,” hovorí si Miki.

  Deň sa skončil a svätý Peter sa vrátil.

  – “Tak, strávil si deň v Pekle a deň v Nebi. Teraz si vyber, kde stráviš
  Večnosť.”
  Ale Miki dlho nepremýšľa a rozhodne sa hneď:

  – “Nikdy som si nemyslel, že toto poviem – vieš Nebo bolo krásne, a tak…
  ale ja si naozaj myslím, že patrím k priateľom do Pekla.”

  Tak ho Peter odvedie k výťahu a on schádza stále dolu až do Pekla.
  Dvere výťahu sa otvárajú a ocitne sa uprostred pustatiny pokrytej odpadkami a
  toxickým odpadom. Vyzerá ako púšť, ale je to ešte horšie. Asi ako bane
  v okolí Prievidze. Je vydesený, keď vidí svojich priateľov, oblečených
  v zdrapoch, a ko prikovaní k reťaziam zbierajú do plastových vriec odpadky
  pri ceste. Stenajú a vzdychajú od bolesti, tváre a ruky majú čierne od špiny.

  Diabol pristúpi k Dzurindovi, objíme ho okolo ramien. Ten se otrasie a hovorí:

  – “Tomuto nerozumiem, bol som tu včera, všade slniečko, trávička
  zelená, pivo tieklo prúdom. Stále sme sa flákali a bolo to skvelé.
  A teraz je tu pustatina, všade iba neporiadok a všetci vyzerajú
  biedne.”
  Diabol sa na neho pozrie, prefíkane sa usmeje a povie:

  – “No, zlatý môj, včera to bola volebná kampaň, dnes si si nás už zvolil!”

 • Jaro:

  Hlas ludu – v ktorych argumentoch?
  – tych ktore odborna verejnost omiela uz roky (a nik ju nepocuva) a lekari ako taki mlcali
  – alebo hovorite o tom jedinom argumente na ktorom to cele padlo?

  profesionalne spracovany faktograficky clanok
  http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/4817/5-dovodov-preco-lekarom-nezvysit-mzdy.html
  len tak v kontexte toho clanku pouvazujte o kolo % narastol plat Vam za poslednych 5 rokov – mozno sa pobavite

  Mimochodom znacna cast zdravotnickych zariadeni sa dostala tam kde je aj vdaka (nie len – su tu aj ine faktory) vdaka nekompentnemu vedeniu kedy manazerske vedenie tychto zariadeni dostali do ruk cez politicke vplyvy dostali pre tento ucel nekvalifikovani ludia (najcastejsie lekari, ale mohli by sme menovat rad profesii aky rozni “manazeri” sa chopili nemocnic)

 • Viera:

  ad Miňo M.:
  Čo si myslíš? Bol by Boh radšej, keby nám On sám (prostredníctvom svojich prorokov) zjavil koho chce mať vo vláde, alebo by sme mali pokračovať ďalej v demokratických voľbách a spoliehať sa na vlastné úsudky ?
  Ďakujem vopred za tvoj názor.

  Miňo, ďakujem za Tvoju výzvu. Ja Ti na ňu odpoviem asi takto. Pretože nepoznám Božie plány, tie pozná len On sám. Ale keby som ja bola Bohom (bez akéhokoľvek rúhania sa), tak by som si moc želala, aby už v každom z nás zvíťazila Láska, ktorú nám dal do vienka. Aby zvíťazila nad sebectvom, nad agresivitou, mamonárstvom a nad všetkými ľudskými vlastnosťami pochádzajúcimi z ega človeka. Keď v každom z nás zvíťazí Láska a bude aj v našom správaní, spozná človek čo je Pravda Božia, prinesie mu mier a pokoj do duše, nebude sa spávať násilne a jeho skutky budú v súlade s tým, čo si Boh myslí. A toto platí rovnako na mňa, Teba, politika, lekára, učiteľa….niet medzi nami rozdiel. Všetci sme jeho deti, len niektorí sme zabudli, kto je náš Rodič. Ak bude každý toto akceptovať a realizovať v živote, uľahčíme Bohu jeho prácu a nemusí nám posielať svojich prorokov. Už ich poslal dosť na to, aby mám priniesli poznanie k tomu, aby sme sa vedeli správne zachovať. Takže ja len toľko. Boh s tebou, Miňo M. :-) A želá Ti krásny a požehnaný deň :-)

 • Viera:

  ad Miňo M. aj Hlas ľudu dovoľte malú úvahu na tému:
  SEDEM CHORÔB SVETA
  Svet je dnes sužovaný siedmymi druhmi chorôb. Prvou je obchod bez morálky. To je hlavná choroba trápiaca svet. Druhý je: politika bez zásad. Tretia: vzdelanie bez charakteru. Štvrtý: potrava bez odriekania. Piaty: úroda bez práce. Šiesty: ľudstvo bez cností. Siedy: oddanosť Bohu bez viery.
  Aký má zmysel oddanosť bez viery? Aký ma zmysel prehlasovať, že je človek človekom, keď nemá ľudské vlastnosti? Ako môže človek očakávať úrodu bez toho, aby obrábal pôdu (pod pôdou je myslený charakter človeka)? Načo je človeku vzdela bez charakteru?
  Dnes sú najdôležitejšie tri veci. Musí byť morálka v obchode. politika so zásadami. Vzdelanie s charakterom.
  Sedem zmienených chorôb dnes svetu spôsobuje všetky tie problémy. Kamkoľvek sa obrátite, tam je neporiadok, bieda a strach. každý by mal prijať predsavzatie, že zbaví krajinu (svet) týchto siedmych bolestivých choroôb.
  Ako sa týchto chorôb zbaviť? Jediným prostriedkom je Láska. Láska je Boh. Žime v Láske. Keď rozvinieme Lásku, nebude miesto pre nenávisť (a ani pre krivdu). Krivda bude vykázaná. Ľudia sa nebudú oddávať falši, budú nasledovať správnu cestu.
  Mali by sme milovať všetkých. Láska sama osebe je formou Boha. Pomyslime na to, aký bol Ježiš….Preto považujme Lásku za Boha. Láska je jediným majetkom Boha. Nepatrí človeku. Nie je to predajný tovar. vychádza zo srdca. O nej jedinej sa dá povedať, že je božská. Božská láska sa líši od všetkých pripútaností. Je nekonečná. Je všadeprítomná. Je vrodená a daná každému človeku, je liekom a zároveň aj zbraňou na akúkoľvek chorobu ľudstva.Treba ju len v sebe prebudiť a vedieť správne použiť. Ten, kto má v sebe lásku, má aj múdrosť a určite bude vedieť, komu má dať hlas v akýchkoľvek rozhodnutiach.
  Úpadok hodnôt: ľudia dnes uctievajú bohatstvo ako božstvo. To je úplne mylné. Bohatstvo nikdy nemôže poskytnúť kľud mysli. Dnes ľudia študujú s myšlienkou, aby si zabezpečili po skončení štúdia čo najlepší príjem a fyzické pohodlie. Koľkí myslia na to, aby svojou prácou slúžili svojej duši a teda aj Bohu? A to je veľká chyba…
  A na záver jeden príbeh o múdrosti. Ježiš nás všetkých učil v podobenstvám. Tento príbeh je niečo na ten spôsob :-)

  Žil raz jeden kráľ, ktorý rôznym učencom vo svojom kráľovstve kládol otázky. S ich odpoveďami však nebol spokojný, a tak ich zo svojho dvora vykázal. Jeden pastier, ktorý sa o tom dopočul, prišiel pred kráľa a povedal, že je pripravený odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorú mu on položí. Kráľa jeho prehlásenie prekvapilo a povedal, že ak nedokáže dať uspokojujúcu odpoveď, bude o hlavu kratší. Pastier s podmienkou súhlasil, a potom navrhol kráľovi, aby si vymenili miesta v súlade s novou situáciou, v ktorej bude kráľ žiakom a pastier učiteľom. Kráľ odovzdal svoj odev pastierovi a usadil sa pri jeho nohách, zatiaľ čo pastier si obliekol kráľovský šat a posadil sa na trón. Potom vyzval kráľa aby sa pýtal.
  Prvá kráľova otázka znela: “Čo robí v tomto svete Boh?” Pastier odpovedal: “Robí z boháča chudobného a z chudobného boháča. Doteraz som bol chudobný. Teraz je zo mňa kráľ a sedím na tróne. Ty, z pozície kráľa, máš na sebe taraz pastierske šaty. Toto urobil Boh.”
  Kráľ bol s jeho odpoveďou veľmi spokojný. Nasledovale jeho druhá otázka: “Komu Boh preukazuje svoju priazeň? Kto je príjemcom Jeho milosti?” Pastier ukázal na svetlo a povedal: “Svetlo z lampy vysiela svoje lúče všetkými smermi. Aj Boh, ktorý je stelesnením všetkého svetla, vidí do všetkých smerov a teda zahŕňa svojou milosťou všetkých. Nepozerá sa len jedným smerom.” Kráľa odpoveď potešila.
  Zatiaľ čo pastier premýšľal, aká asi bude kráľova tretia otázka, oslovil ho kráľ ako “Mudrca” a spýtal sa: “Kde je Boh”. Pastier priniesol hrnček mlieka a spýtal sa kráľa. “Môžeš mi povedať, v ktorej časti mlieka je maslo? V každej molekule mlieka je predsa aj maslo. Rovnako tak Boh prestupuje všetkým, čo na tomto svete aj vo vesmíre existuje. Čo musíš urobiť, aby si uvidel v mlieku maslo? Musíš ho mútiť tak dlho, až kým sa z neho maslo nevystúpi na povrch. Rovnako tak aj Boh, ktorý je všade, musí byť uchovaný v srdci prostredníctvom dobrých skutkov, premenený na “maslo” a upevňovaný duchovnou praxou. Potom bude mať človek zážitok s Bohom.”
  Kráľ bol s pastierovými odpovediami veľmi spokojný. Daroval mu polovicu kráľovstva a prehlásil. že múdrosť je možné nájsť skôr medzi obyčajnými ľuďmi, ako medzi vzdelancami. V praobyčajnej učenosti samotnej nie je nič veľké. Odpovedať na otázky inteligentne, s múdrosťou získanou zo všedného života je to, na čom záleží.

  Dnes veľmi málo ľudí chápe rozdiel medzi “pozitívnymi” a “negatívnymi” aspektami života. Čokoľvek, čo priťahuje myseľ pod rúškom žiadostí a túžob je “negatívne”. Skutky bez túžob uspokojujúcich zmysly človeka
  ú “pozitívne”.
  Plniť si svoje povinnosti v duchu odriekania je základná povinnosť každého: od študenta až po vzdelanca. Tak môže človek prejaviť svoje vrodené božstvo ako prejavenú lásku, ktorá je v každom. Ale keď nedookážeme spoznať pravého človeka v sebe, ako môžeme poznať naše božstvo, teda Lásku? Prvým nevyhnutným krokom je čistota srdca a myseľ zbavená prianí a túžob.

  Želám všetkým krásny, slnečný, láskyplný a požehnaný deň :-)

 • Jaro:

  No či sa dá múdrosť nájsť medzi obyčajnými ľuďmi nám ukazuje stav spoločnosti – od 1948 až dodnes sme dopustili, aby sa do riadiacich funkcii dostavali ludia bez odpovedajuceho vzdelania (boli pripady i bez vzdelania) stacilo aby mal spravnu farbu trička. Vysledky môžeme vidieť v praxi – skrachované fabriky, ktoré viedli speváci, herci, skladníci, robotnicke nomenklaturne kadre, ci narychlo vykvaseni absolventi politickych skol, dnes su to rychlobezkari externych foriem studia atd, atd, atd…

  P.S. podotykam pouzil som synonym “odpovedajuceho vzdelania” a teda som nemal zasadne na mysli vyhradne vysokoskolske, ale naozaj som mal na mysli odpovedajuce.

 • Hlas ľudu:

  Autor článku Peter Pažitný (ideológ peknými rečami kryjúci Zajacove zlodejiny v slovenskom zdravotníctve) a financovanie jeho občianskeho združenia z fondov Sorošovej Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation sú dostatočným dôvodom, aby jeho analýzy a závery sa prijímali s VEĽKOU opatrnosťou !!!
  Je TENDENČNÝ a v svojich postojoch ZAINTERESOVANÝ !!!

  Iste stav v zdravotníctve je katastrofálny a vinu za to nesú VŠETCI ministri, ktorí tento rezort riadili. Samozrejme svoj diel viny majú aj lekári, lebo doteraz MLČALI a nechali vývoj na samospád.
  Pokiaľ sa kradne v iných rezortoch, tak sa to predsa obyvateľstva menej dotýka a najmä nie je to tak životunebezpečné, ako v zdravotníctve. To isté platí aj o CHAOSE, ktorý v tejto oblasti má oveľa dramatickejšie dôsledky ako inde !

  V čase kapitalistickej eufórie a očakávaní SPASITEĽNEJ ruky trhu sa v tomto ošiali čakali ZÁZRAKY aj od komercionalizácie zdravotníctva.

  Ako sa však ukázalo zázračná ruka trhu má pozitívne výsledky IBA pre VYVOLENÝCH. A svetové štatistiky o tom hovoria, že jeho zásluhou ZBOHATLO iba 1-5% obyvateľov a 95 až 99% obyvateľstva sa prepadáva do stále väčšej BIEDY. Ak sa toto stalo v klasických komerčných rezortoch, tak v zdravotníctve je to KATASTRÓFA !!!

  Uhliarik zavádza pravidlá komercionalizácie zdravotníctva v časoch kedy v klasických komerčných rezortoch SKONČILA slepá viera v ZÁZRAČNÚ ruku trhu !!!

  Čo sa týka mojich príjmov tak moje príjmy v posledných rokoch dramaticky klesli na priemernú úroveň človeka poberajúceho priemerný dôchodok a ak si chcem prilepšiť budem musieť popri dôchodku pracovať až do smrti.

  Vážený pán Jaro ak dovolíte aj ja Vám položím otázky.
  Myslíte si, že je v poriadku, že vplyvom zmien v zdravotníctve sa obvodní lekári namiesto sľubovaných rodinných lekárov dôverne poznajúcich zdravotný stav zverených pacientov, stali spolupracovníkmi dílerov liekov a posunovači k rôznym špecialistom. Že v nemocniciach je potrebné si zo sebou doniesť od príboru až po záchodový papier, že za lieky, ktoré životne potrebujeme musíme platiť stále viac. Že kvalitné lieky sú pred pacientmi zatajované a mnohé lieky sú návykové a pacient bez jeho vedomia je nastavený tak, že ich musí celý život brať, hoci by ich možno nepotreboval, ak by lekár lepšie poznal jeho stav ? ATĎ. ???
  A posledná otázka myslíte si, že keď nedôjde v zdravotníctve k takej vzbure, ako teraz zorganizovali lekári, tak DUOJDE k skutočnej zmene k lepšiemu len tak z dobrej vôle Uhliarika a jeho nástupcov ?

 • Jaro:

  Určite to v poriadku nie je, ale toto chcete dávať za vinu systému resp.ministrom? Nie je to náhodou o nadšenom využívaní benefitov z toho plynúcich zo strany oných lekárov – platené kongresy, darčeky, a pod a pod?

  Problém je systémový a je to uzavretý kruh v ktorom najvacsi diel viny v historickom meritku nesu zdravotne poistovne – tam zacal najvacsi vypadok dotacii zdravotneho systemu, svoj podiel ma stat, jednotlive nemocnice, zamestnavatelia, i obcania – pripustme si, ze spotreba liekov ma narastajucu tendenciu aj kvoli “modnosti” – narod slovensky “miluje” lieky – folkor typu “pan doktor predpiste mi, lebo Zuza z dolneho konca ich ma a robia jej dobre…” :-)

 • Hlas ľudu:

  Systém, ale vytvorili ministri. Ostatní účastníci iba možnosti, chyby resp. deformácie existujúceho systému využívajú resp. ZNEUŽÍVAJÚ !!!

 • Viera:

  ad Jaro:
  Jaro povedal:
  30/11/2011 o 14:08
  No či sa dá múdrosť nájsť medzi obyčajnými ľuďmi nám ukazuje stav spoločnosti – od 1948 až dodnes sme dopustili, aby sa do riadiacich funkcii dostavali ludia bez odpovedajuceho vzdelania (boli pripady i bez vzdelania) stacilo aby mal spravnu farbu trička. Vysledky môžeme vidieť v praxi – skrachované fabriky, ktoré viedli speváci, herci, skladníci, robotnicke nomenklaturne kadre, ci narychlo vykvaseni absolventi politickych skol, dnes su to rychlobezkari externych foriem studia atd, atd, atd…

  P.S. podotykam pouzil som synonym “odpovedajuceho vzdelania” a teda som nemal zasadne na mysli vyhradne vysokoskolske, ale naozaj som mal na mysli odpovedajuce.
  ****************************************************************************

  A veru nepochopil si. Máš môj :-) Čakala som aj takú reakciu. Vieš to je presne to, o čom je celá moja úvaha aj príbeh. Prečo myšlienky, čo som napísala, držíš len v hlave a nenecháš ich preskúmať aj v srdci? Čoho sa bojíš? Že tam objavíš niečo, čo si ešte nepoznal?
  Želám pekný deň:-)

 • Viera:

  ad Hlas ľudu k jeho myšlienke: “…Tá druhá linka ukazuje, že autor článku svojím myslením nie je z tohto sveta a nechápe vôbec čo sa okolo nás deje…”
  Myslíte si, že aj tento človek z Martina nie je z tohto sveta? Ja si myslím, že z tohto sveta je, a to zo sveta, kde s našimi lekármi nemá dobrú skúsenosť. Možno z Vášho sveta nie je, ale ja takých ľudí poznám viac než dosť.
  Link na iné názory, ako máte vy, prikladám:
  http://www.aktuality.sk/clanok/197915/kolaps-zdravotnictva-toto-si-myslite-vy/
  Želám príjemný a požehnaný večer:-)

 • Jaro:

  Vierka, srdce nemá odpoveď na všetko – sú tém, ktoré sa dajú romanticky obkecať, ale žiaľ téma o ktorej sa tu rozvinula diskusia je prudko pragmatická.

 • Viera:

  Jarko, a nezdá sa Ti, že práve ten pragmatizmus už nie jedného človeka dohnal do slepej ulice? Ak by to tak nebolo, svet by dnes vyzeral celkom iný. Ak je tam, kde je, je to aj vďaka čistému pragmatizmu, ktorý je tak blízky politike. Riadiť svoj rozum srdcom ešte neznamená, že človek ohlúpne….

 • Jaro:

  To čo popisuješ nemá s pragmatizmom nič spoločné. Súčasný stav spoločnosti je práve dôsledkom toho, že sa zabúda používať rozum a prevažujú city (žiaľ tie negatívne) – či chceme alebo nie musíme priznať, že aj závisť, túžba po mamone, nenávisť sú citmi. A z tohto uhla pohľadu plne súhlasím, ak takéto city ovplyvňujú rozumové vnímanie je to zlé.

  Len malý príklad – súčasný postup riešenia krízy – na oboch stranách víťazia skôr vášne a pocity, než zdravý rozum. A tak sa neriešia principiálne problémy, ale sa diskutuje o nezmysloch, vykopávajú saotvorené dvere, hľadajú sa riešenia ktoré tu dávno mali byť, objavujú sa návrhy ktoré nie sú pochopiteľné a už vôbec nie realizovateľné.

 • Viera:

  Lenže, Jarko, srdce + zdravý rozum = múdrosť. A toto dnešnej spoločnosti chýba. Bez citov k múdrosti nikdy nedospejeme. Ja hovorím o bohapustom pragmatizme a prikláňam sa k platonizmu, ktorý pragmatici neprijali.

  Tie vášne a pocity, o ktorých Ty píšeš, pramenia z prízemných ľudských túžob. A čo na to svedomie. V ľuďoch je toľko egoizmu, že hlas svedomia pre svoje emócie ani nemôžu zachytiť. A o láske už ani nehovorím. Všetko je to len na široké lakte, či je to politik, alebo lekár. Ak nebude používať k rozumu aj vlastné srdce s hlasom svedomia, dostane sa do slepej uličky. Vlastne v nej už je lapený.

 • Igric:

  Miňo M, pozri si moju odpoveď na Nové kompetencie Rímskej Roty v manželstve a sviatostnej vysviacke, pretože sem mi vôbec nejde pridať môj komentár.

 • Igric:

  Tak mi zdá, že sa tu rozprúdila debata na všetky strany a o všetkých možných problémoch, teda aj úplne mimo podstaty článku pána profesora Dudu.

 • Viera:

  ešte ad Jaro:
  V podstate Jarko s Tebou súhlasím, ale musím súhlasiť aj so sebou:-). Len dodatok: vieš, tie emócie, o ktorých píšeš, nemajú nič spoločné s láskou a svedomím človeka, naopak. Sú prejavom zlých charakterových vlastností človeka, ktorých by sa mal zbaviť.
  Ale už sa odmlčím, nech sa môžu vyjadriť aj iní. Ďakujem Ti za diskusiu. Želám krásny a požehnaný deň :-)

 • Igric:

  Stále mi to blbne, snažím sa to rozkúskovať.

 • Igric:

  Odpoveď pre Miňa M.:
  Keď sa človek reálne zamyslí uvedomujúc si, že súčasný model parlamentnej demokracie zlyhal na plnej čiare, môže dospieť asi len k dvom alternatívnym možnostiam: priama demokracia alebo návrat k monarchii. Preto predtým než som začal poškuľovať po monarchii, zaoberal som trocha priamou demokraciou. Zaujal ma model fungujúci vo Švajčiarsku. Samotná priama demokracia neruší prítomnosť parlamentu v štáte, len limituje jeho možnosti. Občania doslova delegujú svoju moc na svojich zástupcov. V otázkach menej podstatných funguje parlament, v otázkach zásadných alebo ústavných rozhoduje ľudový plebiscit väčšinou formou referenda. Poslanci parlamentu dostávajú imperatívny mandát, to znamená, že sú odvolateľní zo svojich postoch, kedykoľvek je ľud s nimi nespokojný. No najdôležitejším prvkom je tzv. decentralizácia moci, to znamená na najnižších úrovniach, napr. obciach alebo okresoch je najväčšia moc a čím ideme vyššie až k parlamentu, tým je sa moc umenšuje. V čisto parlamentnej demokracii je to presne naopak, parlament a vláda rozhodujú o orgánoch pod nimi. Je to na dlhšiu debatu, ak ťa to veľmi zaujíma pozri si túto knihu:
  http://www.priamademokracia.sk/files/verhulst-nijeboer-direct-democracy-slo.pdf
  Ja som ju celú nečítal, len som si pozeral nejaké body.

 • Igric:

  Po prvé chcem reagovať na Hlas ľudu a jeho velebenie 99%. Viete o tom, že za ich kampaňou je minuloročný vodca SDĽ, podnikateľ Ivan Weiss?
  Ani trocha vám nie je podozrivé, koľko peňazí musí taká masívna reklama stáť? Čo je cieľom tejto kampane a kto môže mať z toho prospech? Nie je tá reklama robená schválne tak, aby v obyčajnom človekovi vzbudila len pobúrenie a hnev? Nepripomína vám to trocha volanie po novej beztriednej spoločnosti? Ide len o ďalší socialistický variant. Každý ľavicový alebo socialistický model je pre poctivého katolíka neprijateľný. Odpoveď možno nájdete aj tu:
  http://www.impulzrevue.sk/article.php?70

 • Igric:

  Ešte niečo pre tých, čo prskajú nad 300 € pre lekárov: Viete vôbec o tom, že sa jedná o sumu v hrubom?

 • Viera:

  Ad Igric:
  Ďakujem za poučenie. Bože, aká som len bola hlúpa, ke´d som si myslela, že je to v mäkkom :-) Pán Boh s Tebou :-)

 • Igric:

  Ďakujem za iróniu, Vierka. :)
  Potom celkom iste viete, koľko zostane z 300 € po zdanení, ak sa tých 300 priráta napr. k 700. Len nechápem, prečo sem potom píšete, že máte dôchodok 370 €. To mi pripadá, ako tie argumenty ľudí, ktorí hovoria, že oni musia z 300 € vyžiť za mesiac a lekárom sa máli. Veľa ľudí podlieha zbytočným emóciám a hlavne závisti. :)

 • Hlas ľudu:

  Pani Vierka prečítal som si link, ktorý ste mi odporučila. Vy ste ho asi neprečítala celý ale iba toho z Martina. Boli tam totiž reakcie aj úplne obrátené ako jeho a mnohé boli v úplnom súlade s tým čo som napísal.

  Som úplne stotožnený s Vašimi kresťanskými názormi a v súkromnom živote sa snažím podľa nich aj konať.

  Svet v ktorom žijeme sa však neskladá IBA z ľudí takejto letory. A žiaľ podľa mňa medzi nich patrí aj pán Uhliarik. Vybral sa cestou komercionalizácie zdravotníctva a ako to napísal aj redaktor Múčka (a to je kresťanský redaktor) zabezpečil svojimi krokmi, že VYDAL zdravotníctvo do pazúrov žralokov z PENTY !!! Od vedenia dohľadu, cez vedenie VŠZP (Dôveru vlastnia ako aj lekárenskú sieť Maxa a mnohé nemocnice). Zabezpečil im zákon o liekoch taký, ktorý vyšiel v ústrety ich podnikateľským ZÁUJMOM !!! A teraz chce premeniť KĽÚČOVÉ štátne nemocnice na akciové spoločnosti, ktoré podľa obchodného zákonníka budú povinné pri strate sa dať do KONKURZU (a PENTA ich za lacný peniaz tak ako robila s podporou Miklóša aj v iných oblastiach hravo kúpi).

  Čiže ako to napísal redaktor Múčka 5,5 milióna obyvateľov Slovenska bude OTROKMI PENTY !!!

  Naše zdravie budú vlastniť finančný ŽRALOCI, ktorí doteraz na mnohých príkladoch ukázali o čo im ide. O prepojení vedenia so starými štruktúrami s krvou nevinných ľudí na rukách tu radšej nebudem ani písať lebo každý trochu informovaní človek by to mal vedieť.

 • Viera:

  Milý Igric, čakala som, že niekto sem na margo mojej otvorenosti vnesie slovíčko závisť. Ak to tak vidíš, nebudem Ti toto videnie brať, ale patrí len Tebe. Skús z 300,- EUR mesačne vyžiť Ty, a potom hovor o závisti. Ja som pracovala 40 rokov v kultúre pod štátnou správou. Môja najvyššia valorizácia bola 10,- EUR (nakoľko kutúra nie je tak dôležitá oblasť – ale potom to aj tak u nás vyzerá). Tiež to bolo v hrubom a ďakovala som Bohu aj za to. A zažila som aj predvianočné štrajkovanie lekárov a učiteľov. Vtedy tiež dostali pridané na úkor toho, že nám v kultúre (pracovala som v knižnici) vôbec nedali plat za december. Bolo to pred Vianocami ako aj dnes. Ten balík s peniazmi je vždy len jeden. Ak sa niekomu pridá, inému už neostáva. A ešte Ti môžem napísať, že všetci sme boli smutní z takéhoto prístupu, ale nikto z nás nepovedal, že do práce v decembri nepríde. Tak sme milovali tú prácu, ktorú sme robili a voči čitateľom by to bolo od nás nefér. Štrajkovať nás ani len nenapadlo.

  Ja Ti poviem, ja by som nechcela tých 300,-EUR navýšenia, keby som vedela, že niekomu chýba na prežitie hoci len 1,- Euro, alebo aj 1,-Cent. Nemám veľa, ale nikomu nezávidím veľké peniaze. A aj dnes sa rada podelím s niekým, kto má ešte menej a stráda, pokiaľ to len ide. Ale baviť sa s takými ľuďmi, ktorí nepoznajú pravú hodnotu peňazí je ako prelievať vodu sitkom. A ešte podotákam, že toto Ti píšem celkom bez emócií,s pokojom v duši, len pod vplyvom svojej životnej skúseností. Ale malý úsmev si neodpustím:-)

 • Jaro:

  Igric. Nemate celkom pravdu, struktura odmenovania lekarov je trochu zlozitejsia – ak by to malo dopadnut korektne tak tych 300 EUR sa premietne do tabulkoveho platu a teda sa premietne do osobneho ohodnotenia(ktore je percentualne) a teda sa kludne moze stat ze onych 300 moze byt kludne v cistom….

  Asak toto je prave kamen utazu na ktorom sa nevedia dohodnut – kedze osobne je variovatelne, opravnene sa lekari obavaju ze nemocnice by im zvysili zaklad o 300 a potom osobne znizili aby sa to kompenzovalo a vlastne by sa nic nezmenilo.

  Hlas ludu – finacne skupiny maju alokovane aktivity v zdravotnom sektore uz davno – Uhliarik ani len netusil ze bude v politike ked to uz tak bolo…. cize Vase plamenne zistenia o vydani uboheho zdravotnictva do ruk finacnikov je tak trolinku nafuknute – najma neznalostou veci :-)

 • Duda:

  Asi nastal čas, aby som do tej intenzívnej debaty vstúpil:
  1/ Cením si Vaše pohľady a názory, ale treba byť asi trochu nad vecou: zachovať si od jednej i druhej strany určitý, povedzme, odstup či nadhľad, pretože iba vtedy “nevidíme svet a problémy v ňom čiernobielo”, ale v širších súvislostiach.
  2/ Pána ministra Uhliarika, pritom sa ho vôbec nechcem zastávať, robíte “služobníkom” konkrétnej finančnej skupiny. Možno máte pravdu, možno nie. Ale ak aj pripustíme, že je to naozaj tak, vzniká ďalšia otázka: koho “služobníkom” je človek, ktorý vedie proti nemu odpor? A ak si to ešte vysvetlíme, kde v oblasti zdravotníctva siahajú záujmy istej nemenovanej opozičnej strany (a jej konkrétnych predstaviteľov) a inej finančnej skupiny, dostávam sa k jadru problému a k tomu, o čo tu vlastne ide. Preto, načo tie nadsadené a prehnané vyjadrenia, že obyvateľstvo Slovenska bude “otrokmi Penty” a podobne. Nenaťahuje sa tu náhodou čas, aby transformáciu nemocníc sa robila za inej politickej garnitúry? A že Lekárske odbory tomu všetkému napomáhajú? A koho “otrokmi” potom budú obyvatelia Slovenska? Pre mňa je zásadné: istá skupina lekárov sa obrátila proti svojim pacientom v čase, keď vláda má obmedzený mandát a to považujem za vrcholne nekorektné, až nemorálne. Mali počkať na novú vládu. Takže, dámy a páni, treba byť nad vecou, treba si udržať nadhľad.

 • Jaro:

  … a čo ma na Slovensku fascinuje je argument “napisal to novinar”… tym padom je to berna minca, nepochybuj a ver slovam novinara, lebo nik mudrejsi od neho na svete nie…. to ake sprostosti dokazu popisat a dat do eteru nad tym sa uz nepozastavuje nikto, len v okamihu ak je to tema ktora sa ho tyka alebo jej rozumie…

  pre mňa osobne sú hodnoverné články, ktoré píšu ľudia rozumejúci sa problematike (vacsinou odbornici z praxe) a nesplietaju dojmy s faktami…

  Či?

 • Viera:

  Ďakujem pán profesor za Váš vstup. Som naozaj rada, že ste sa k tomuto vyjadrili a cením si Vašu múdrosť a pohľad s ktorým plne súhlasím. Je to slovo pravého kresťana. Želám Vám veľa zdravia a Božieho požehnania :-)

 • Jaro:

  suhlas pan profesor, dovolil by som si vas posledny odsek rozsirit … je to nie len nekorektne a nemoralne, ale vysoko neprofesionalne az diletantske… keby neslo o tak vaznu vec uplne v pohode by sa na to hodila aj kvalifikacia “smiesne az trapne”

 • Hlas ľudu:

  Dbre ak nechcete Múčku renomovanej postavy portála http://www.postoy.sk , tak si pozrite nasledovnú linku : http://www.zachranmezdravotnictvo.sk,

  ďalej vám dávam do pozornosti aktuálny stav v zdravotníctve ako ho analyzuje MUDr.Pavol F.Dráč,bývalý člen komisie vlády SR pre transformáciu zdravotníctva

  Zo 118 nemocníc SR: už 79 nie je priamo riadených štátom, trh so zdravím už začal. Štátne nemocnice v r.2011 podfinancovala vláda v miliardách Sk, a do dlhov ich doviedli stranícki riaditelia.
  Verejnosť reagovala petíciou na vlády zákon o prevode 30 štátnych nemocníc na Akciové Spoločnosti (AS). Prevod je úcelový, zameraný na privatizáciu, asociálny a proti verejnému záujmu. Po prevode na AS už neexistuje cesta späť, lebo o privatizácii-predaji do súkromných rúk, o bankrote, rozhodne„dosadený“ riaditeľ AS.

  Legislatíva : vláda už zaviedla zákon o „ legalizácii zisku“ aj z verejných financií v zdravotníctve., zákon o prevode majetku na privátnu osobu“., ale neexistuje zákon o udržaní AS v sieti štátnych nemocníc.

  Privatizáciou AS vznikne obrovský nepomer len 9 štátnych nemocníc a 109 neštátnych, ktorý nemá v EÚ obdobu. Priame platby sa ešte zvýšia a zníži sa dostupnosť zdravotníctva.
  Štát by tak presunul obrovskú finančnú záťaž zdravotného ošetrenia na peňaženku občana. Rozsiahla likvidácia siete 30 štátnych nemocníc, pri našej najnižšej mzde v EÚ, je vlastne plánovaná EUTANÁZIA …preto STOP veľkej privatizácii štátnych nemocníc, a STOP väčšiemu trhu v zdravotníctve SR!

  ZÁKERNOSŤ prevodu : je neviditeľnosť ceny. V r.2011 spotrebuje zdravotníctvo SR viac ako 100 miliárd Sk = (3.5 mld. Eur).
  Nová, kvalitná nemocnica má hodnotu 10 miliárd SK=(330 mil. Eur). Po privatizácii AS sa chorí, zo všetkých 80 okresov SR, budú môcť ošetriť len v neštátnej, privátnej okresnej nemocnici, aj s EÚ cenami, lebo si región za miliardy novú štátnu nemocnicu nepostaví.

  EÚ ceny : lek.vyšetrenie :=250Eur, malý chir.preväz=120 Eur.,chir.zákrok do 1cm=350-700Eur.,1-2-4 hod.operácia =7-10-20tisíc a viac Eur., 1noc-lôžko=500-2000Eur.,zv.prsníkov= 4250 Libier, Londýn, 1zubná protéza=1-2000Eur. odb.časopis =300USD,, odb.lek.kongres=700-1000Eur.

  EÚ zdravie : už 65 rokov majú občania EÚ v štátnych nemocniciach zabezpečenú dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, v rámci sociálne solidárneho systému, v ktorom „zdravý prispieva chorému, a bohatší chudobnému“.

  Príkladom je 80-90% štátneho zdravotníctva v Nemecku, alebo vo Švédsku. Štát v ňom kontroluje dostupnosť, cenu a kvalitu. Pacient v EÚ si môže vybrať ošetrenie aj v menšej sieti privátnych nemocníc, ktoré deklarujú vyšší komfort, špeciálne služby a kvalitu, ale za cenu aj výrazne vyššiu.

  ŠTÁTNE nemocnice: sú „Miliardové banky na zdravie“. Sú pilierom prosperity občana a štátu, a sú našim „rodinným zlatom“.
  Privatizáciu 30 štátnych nemocníc je možné významom prirovnať k „prevodu tranzitu plynu“ za 130 miliárd Sk=(4 mld. Eur),
  Bude mať nedozierne dôsledky, občan bude ohrozený najvyššou mierou chudoby v EÚ. Opustením sociálne solidárneho systému zdravotníctva, zavádzame trhový, (ako v USA).

  Budeme ho mať prví a jediní v EU?= ako zdravotnícka čierna ovca EÚ.

  SR zdravie: občan SR má už najdrahšie zdravie v EU. Ročne platí najviac v EU 30 miliárd Sk=1mld Eur.,.hradí to z mesačnej mzdy, najmenšej v EÚ,=760 Eur.

  Na zdravie občanov dáva vláda z rozpočtu len 4.32% =najmenej v EU (OECD). „Likvidáciou“ štátnych nemocníc a rozširovaním „trhu zdravia“, vznikne dvojfarebné zdravotníctvo pre super bohatých a super chudobných.

  Pod hrozbou choroby sa bude občan obávať zdravotne – ekonomického nevoľníctva. Vznikne transformačný trojuholník : A=zlatá baňa majiteľa, B=oči pre plač chorých, C=čierne diery v štátnej pokladni.

  ZDRAVIE = tovar? : trhovo-liberálne zdravotníctvo USA je viac „platená služba a zdravie tovar“(zaviedol prezident Nixon 1972). 45-47 miliónov nepoistených., poistenie mesačne 4 čl. rodiny=1-2tisíc USD, cisársky rez, pôrod dvojčiat=10-40 tisíc USD., pohotovosť 1noc=10tisíc USD. Operácia úrazu ruky=15-60tisíc USD., odb.vyš:=3-5tisícUSD.

  Zdrav. starostlivosť a poistenie v USA je najdrahšie na svete.

  Vystihuje to výrok Dr. D. Himmelsteina: „ak nie ste Bill Gates , vašu rodinu delí od bankrotu jedna choroba“ aj komentár L.Štaidla po 19 hod. ošetrení na pohotovosti v USA : „za tuto péči, před kterou nás búh (a jakkoliv barevný parlament) ochraňuj“ ..moje poišťovna zaplatila 15.800 USD.

  KRITIKA prevodu na A. S. : obchod….podfuk…eutanázia….. genocída

  Preto, že je tomu SKUTOČNE TAK, preto o tom tak vehementne diskutujem. Trvajte si na svojich názoroch, avšak podporou takých ľudí ako je pán Uhliarik nám všetkým v budúcnosti zostanú IBA oči PRE PLAČ !!!

  K pánovi profesorovi – pán Uhliarik menoval ľudí z PENTY do DOHĽADU nad zdravotníctvom a do vedenia VŠZP a presadil prijatie zákona o liekoch na prospech Penťackej siete MAXA. Na koňa PENRU postavil najmä Ivan Miklóš napríklad predajom pohľadávok z konsolidačnej spoločnosti a banky za cca 3% hodnoty !!! To na upresnenie.

 • Jaro:

  Tento problém pretrváva v zdravotníctvo prakticky od začiatku SR a len sa postupne nabaľoval a naberal na rozmeroch pre nesystémové pokusy o zmeny. Vaše tendenčné nastavenie na Uhliarika vychádza z principiálnej neznalosti veci v dlhdoobejšom rozsahu a je momentálne posiľňované mediálnou histériou.

  Ak siahate po príklade do švédska potom porovnajte aj ich systém financovania. najma vysku odvodov a pozrite sa napriklad do ich susednych krajin kde si vacsinu zdravotnej starostlivosti hradia pacienti sami – nasledkom je obdivuhodna koncepcia a disciplina prevencie.

  Jednym dychom porovnajte ucinnost vyberu dani a odvodov so zdravotnych a socialnych fondov (v onych krajinach ste vyvrhel ak si neplnite povinnosti, u nas principialne “hrdina”)…

  a za toto vsetko vinit jedneho cloveka je ulet

 • Duda:

  Nuž ešte raz. Nemá zmysel rozoberať minulosť, ale dôležitá je súčasnosť a budúcnosť. Lebo to, čo sa stalo, už sa neodstane. Takže, skúsme sa pozrieť na možnosti tejto vlády:

  Prvá alternatíva: vyhovie lekárom vo všetkom, aj v platoch (nie iba o 300 eur, ale tak ako odbory požadujú). Je veľmi pravdepodobné, že sa ozvú učitelia, vedci a pracovníci iných inštitúcii. A Slovensko sa ocitne vo víre protestov. Nebude sa pracovať, ale protestovať. Pýtam sa: toto chceme?

  Druhá alternatíva: ak vláda vyhovela lekárom vo všetkom, okrem platov (navýšila im nie podľa ich požiadaviek, ale o 300 eur) a odborárom to nestačí a odvolá ministra Uhliarika, aký iný minister im dá viac, aby boli spokojní? Ak im dá viac, môže nastúpiť alternatíva číslo 1, o ktorej som písal vyššie. A pýtam sa: toto chceme?

  Tretia alternatíva: vláda siahne po donútení (napr. polícia…), lebo bude chcieť nastoliť poriadok a zabezpečiť ošetrovanie pacientov; a začne sa násilie v spoločnosti či nebodaj bude tiecť aj krv. Pýtam sa: toto chceme?

  Štvrtá alternatíva: vláda sa obrní a bude iba zaliepať ošetrovanie a látať, kde sa dá a ako sa dá. A bude hrať hru a predlžovať situáciu do volieb, lebo veď čo ešte môže urobiť, aby nezadlžila štát. A dôjde k škodám a poškodeniu pacientov. Pýtam sa: toto chceme?

  Piata alternatíva: vláda navýši lekárom podľa ich vôle, navýši aj ďalším, ktorí o to požiadajú, aj ďalším a ďalším. Kde sa vlastne ocitneme? Pýtam sa: toto chceme?

  Prosím, uvažujte racionálne a povedzte, aká alternatíva by tu pomohla? Čo by ste urobili vy, keby ste boli ministrom zdravotníctva? A prosím, nevracajte sa do minulosti, lebo tú už nevyriešime. Za minulosť nesú zodpovednosť nielen Uhliarik, ale aj predchádzajúci ministri zdravotníctva, aj predchádzajúce vlády, vrátane Smeru. Dajte návrhy odteraz do budúcnosti, ale nech nie sú na úkon inýcb skupín spoločnosti. Nadávať vedia všetci. Teraz ukážte, že viete aj tvoriť, nielen nadávať.

 • Hlas ľudu:

  Dobre pán profesor dám Vám môj návrh riešenia. Nerobím si však patent na rozum, ale poviem Vám čo by som spravil vo funkcii ministra.

  Po prvé by som si pozval skutočných odborníkov na problémy zdravotníctva (a to aj zo zahraničia tam kde to funguje) a dal by som im zadanie, aby mi navrhli koncepciu optimálneho fungovania zdravotníctva u nás.

  Po druhé by som zoštátnil všeobecnú zdravotnú poisťovňu a urobil by som z nej obyčajný úrad prerozdeľujúci vybrané prostriedky (v podstate dane) na zabezpečenie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti. Ostatné zdravotné poisťovne by som urobil normálnymi poisťovacími spoločnosťami, kde by sa každý MOHOL (nie musel) dobrovoľne pripoistiť na hradenie zdravotníckeho nadštandardu!
  Pritom by som ZADEFINOVAL čo štát garantuje a to by bolo pre KAŽDÉHO ZADARMO !!!

  Po tretia by som urobil poriadok s liekmi – lieky hradené štátom by mohli mať ceny ŠTÁTOM uznané ! Jedno z riešení by mohlo byť vytvorenie ŠTÁTNEJ nákupnej a distribučnej spoločnosti. Ostatné distribučné firmy nech podnikajú, ale na vlastné riziko či to od nich lekárne kúpia (ak budú mať nižšie ceny ako štát, tak iste budú úspešný)!

  Pre lekárov prvého kontaktu zo zadefinovaným počtom zverených Občanov (klientov) by som odmeňoval v závislosti od počtu ZDRAVÝCH klientov a nie ako teraz. Čím viac zdravých klientov, čím viac prevencie – tým väčšie odmeny. Teraz zarábajú najlepšie tí čo majú NAJVIAC CHORÝCH a ktorým predpíšu čo najviac liekov (myslím tým zárobky aj vrátane úplatkov).

  Pre špecialistov by som podporoval nákup špičkových diagnostických prístrojov na včasné odhaľovanie ochorení v systéme prevencie pred chorobami. Odmeňovanie by som postavil na včasnom odhalení choroby, aby náklady na jej liečenie boli čo najnižšie. Odmeňovanie podobné ako u lekároch prvého kontaktu.

  Urýchlene by som dal vypracovať cenník za jednotlivé zdravotnícke zákroky, aby pri súkromných zariadeniach vedeli majitelia si vypočítať aké majú štátom garantované úhrady.

  Terajšie centrálne nemocnice by som postupne odpredával zo štátneho majetku pri súbežnej výstavbe NOVÝCH nemocníc postavených na úrovni súčasného vedeckého poznania. Pre ilustráciu uvediem príklad – poznám skupinu investorov, ktorí chceli postaviť nemocnicu RÁSOCHY na špičkovej úrovni bez použitia štátnych peňazí – iba s využitím štátnej garancie. Náklady investorov by boli uhradené z prevádzky nemocnice kvázi PPP projekt, ale z najnižšími úrokmi garantovanými vládou iného štátu. Po splatení úveru by nemocnica bola v majetku štátu ! Pán Uhliarik ich ani neprijal na rozhovor !
  Návrh bol taký, že postupne by sa takto obmenili všetky centrálne nemocnice v jednotlivých krajoch. V týchto by sa riešili VŠETKY ťažké diagnózy a na špičkovej úrovni. Nové technológie v zdravotníctve si totiž VYŽADUJÚ aj iné stavebné riešenia, ako majú terajšie nemocnice. Súčasné staré nemocnice si vyžadujú obrovské prostriedky na údržbu a modernizáciu a aj tok to nie je ONO !

  Zákonom by som stabilizoval manažérske funkcie v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Je predsa katastrofou, že po každých voľbách nový minister vyhodí všetkých vedúcich manažérov a menuje svojich straníckych nominantov. Keď sme to robili začiatkom roku 1990 tá výmena bola OPODSTATNENÁ – išlo o zmenu REŽIMU!!!
  Terajšie výmeny po každých voľbách ZABÍJAJÚ profesionalitu vedenia zdravotníckych zariadení.

  Ak by lekári videli, že sa idú robiť skutočné ZMENY, ktoré povedú k lepšiemu určite by prestali štrajkovať. Samozrejme v takom systéme o akom hovorím by bolo aj dosť peňazí na zaplatenie kvalitného personálu v zdravotníctve, lebo by sa zapchali diery cez ktoré peniaze MIZNÚ do vreckách všelijakých GRÁZLOV priživujúcich sa na STRACHU ľudí pred chorobami a smrťou !!!

 • Hlas ľudu:
 • Duda:

  Hlas ľudu, Vy ste neodpovedali na moju otázku. Ja som sa pýtal, čo by ste urobili teraz na vyriešenie situácie, v akej sa teraz nachádzame, aby lekári začali konečne pracovať.

  To, o čom píšete, o tom môžeme diskutovať potom, keď sa vyrieši toto, ktoré nás teraz tlačí. Potom si necham čas, aby som urobil analýzu Vašich návrhov. Uvidíte, že budú skutočne zaujímavé a rád si kritiku na Váš účet zgustnem.

  Ale teraz vráťme sa k problému: skúste trochu pohnúť mozgom a napíšte riešenie súčasného stavu zdravotníctva: čo má urobiť vláda (ak by ste Vy boli vládou), aby sa lekári vrátili k svojim pacientom. Aka alternatíva riešenia by bola na lekárov účinná? A neodkazujte mi tu na blogy SME, lebo Vám rovnaký kopec blogov nájdem aj na J&T a na aktivity popredných činiteľov SMERU a o ich záujmoch v oblasti podnikania v zdravotníctve. Ak nadávate na Pentu, je to v poriadku, ale potom rovnako nadávajte aj na tých druhých, lebo ich ciele a zámery sú rovnaké.

  Takže dámy a páni, čakám na Vaše riešenia. Ďakujem.

 • Miňo M.:

  Pokoj s Tebou, Igric
  Dakujem za tvoju odpoved: „Keď sa človek reálne zamyslí uvedomujúc si, že súčasný model parlamentnej demokracie zlyhal na plnej čiare, môže dospieť asi len k dvom alternatívnym možnostiam: priama demokracia alebo návrat k monarchii. Preto predtým než som začal poškuľovať po monarchii, zaoberal som trocha priamou demokraciou.“
  ===
  Obdivujem, že sa zaujímaš hĺbšie o dokonalejší politický systém riadenia štátu a že sa prikláňaš skôr k menšine ako k väčšine. Totižto ako si spomínal tak viac sa prikláňaš k Teokracii alebo k Monarchii, pretože demokratický systém nie je lepším riešením. Aj ked v „priamej demokracii“ vidíš niečo pozitívnejšie ako len v „čisto-zastupiteľskej…“ predsa sa tvoj smer uberá k dokonalejšej forme politiky.
  Ked píšem, že sa prikláňaš k menšine, tak z toho dôvodu, že konkrétne na Slovensku väčšina ľudí uprednostńuje demokraciu pred Teokraciou.
  Ešte by ma zaujímalo, že keď sa viac prikláňaš k Teokracii a Monarchii, tak mohol by si napísať, ako si predstavuješ Monarchiu ?

 • Miňo M.:

  Citujem: “Ja som sa pýtal, čo by ste urobili teraz na vyriešenie situácie, v akej sa teraz nachádzame, aby lekári začali konečne pracovať.

  Takže dámy a páni, čakám na Vaše riešenia. Ďakujem.


  ===
  Momentálne napíšem len z duchovnej stránky, ale iné praktické riešenie môžno neskôr. Takže tí “lekári, ktorí sa nechcú vrátiť k svojim pacientom” by sa mali predovšetkým vyspovedať! Pretože verím, že ak tak urobia úprimne, potom sa vrátia nie len k pacientovi, ale aj k Ježišovi Kristovi, ktorí v nich trpí ako povedal:

  „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov,mne ste urobili.“
  Potom povie aj tým, čo budú zľava:
  „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa,ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť;bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma;bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som CHORÝ a vo väzení,a nenavštívili ste ma.“
  (Mt 25,31-46)

 • Viera:

  AD: Duda povedal:
  01/12/2011 o 23:16
  Hlas ľudu, Vy ste neodpovedali na moju otázku. Ja som sa pýtal, čo by ste urobili teraz na vyriešenie situácie, v akej sa teraz nachádzame, aby lekári začali konečne pracovať.

  Pán profesor, ja Vám odpoviem úplne jednoducho. Naznačila som to v príbehu o múdrom kráľovi. Keby som bola ja minister a zažila som to, čo zažíva p. Uhliarik, určite by som nevyjednávala len vo svojom úrade so zástupcami lekárov, ale vycestovala by som priamo do tých nemocníc, ktoré sú teraz v kríze. Zistila by som si na mieste, ako sa veci skutočne majú. Ale vycestovala by som aj do nemocníc, kde lekári pracujú a ani jeden nedal výpoveď. Vypočula by som si ich názory a porovnala s tým, čo predkladá p. Kollár a spol. Viete najväčší “mudrc” nie je ten, kto hlasne vykrikuje, že je najmúdrejší, ale ten, kto múdro využíva to, čo čo získal do vienka: svoj um, srdce a ruky. A verte, celkom určite by som zistila aké sú rozdiely medzi jednou nátlakovou skupinou o tými, ktorí ich akože zastupujú. Ak sú medzi lekármi skutoční kresťania, ako že asi sú, keď odmietajú robiť interupcie, nemôžu mať také nekresťanské podmienky. Tí ale celkom určite nevykrikujú, ale tíško pracujú, lebo im na pacientoch záleží viac, ako na mamone. Tých by som si išla vypočuť a až potom jednala s predákom odborov. Aj minister ako “múdry kráľ” potrebuje mať protiargumenty zo života jednoduchých ľudí, jednopducho tých, čo robia tak, ako sa to robiť má.
  Želám Vám krásny, pokojný a požehnaný deň :-)

 • Viera:

  Prepáčte, jednu myšlienku som zabudla dodať: Ježiš bol JEŽIŠ aj preto, že medzi jednoduchých ľudí chodil, komunikoval s nimi, radil ich, vypočul si ich, pomáhal im. Keby to tak nebolo, dnes by v histórii ľudstva o ňom nebola ani zmienka. Je len na nás každom, či Ho aj v tomto chceme nasledovať. Ale to vy určite veľmi dobre viete :-)

 • Hlas ľudu:

  Pán profesor vy ste si zrejme neprečítali rozhovor s dr.LADISLAVOM LAHOM, v ktorom je kritika aj SMER-u a tiež ste si asi nevšimli posledný odstavec môjho vyjadrenia kde píšem, že ak by lekári videli, že vedenie štátu chce robiť SKUTOČNÉ ľuďom PROSPEŠNÉ reformy tak by určite prestali štrajkovať.

  Na Vašu výzvu to ešte doplním. Okamžite by som odvolal z funkcie ministra Uhliarika a do funkcie by som navrhol ODBORNÍKA, ktorý by bol prijateľný pre VŠETKY zúčastnené strany. Ďalej by som v skrátenom legislatívnom konaní novelizoval zákon na základe ktorého sa mali transformovať nemocnice na akciové spoločnosti a dal by som návrh na zrušenie transformácie. Zvýšil by som platby za štátnych poistencov tak aby sa zrovnoprávnili s ostatnými poistencami, ale navyšovanie platov by som podmienil vytvorením zdrojov z vlastného rozpočtu zdravotníctva lebo som presvedčený, že ak by sa zamedzilo SYSTÉMOVÝMI opatreniami ROZKRÁDANIU peňazí v zdravotníctve tak na primerané platy by ich bolo DOSŤ !
  V zákonníku práce by som navrhol urobiť zmenu aby zdravotníctvo malo výnimku ČASOVO obmedzenú do vyriešenia dostatočného počtu zdravotníckeho personálu.

  No a k pánovi Uhliarikovi dve poznámky.
  Zo stopercentných zdrojom poznám prípad, kedy Uhliarikom menovaný šéf nemocnice, ktorý dokázal urobiť z stratovej nemocnice ziskovú ho okamžite odvolať keď zistil, že nesúhlasil s jej transformáciou na akciovú spoločnosť !
  Pán Uhliarik tak VEHEMENTNE bojoval za transformáciu nemocníc a pri obhajobách hovoril také NEZMYSLI, že to podľa mojich skúseností môže robiť iba taký človek, ktorý NIEKOMU je tak zaviazaný že to MUSÍ urobiť za KAŽDÚ cenu !!! Hovoriť totiž, že akciové spoločnosti zostanú štátne ak vie že zo ZÁKONA pri stratovom hospodárení MUSIA ísť do konkurzu môže hovoriť iba BLÁZON, alebo PODVODNÍK !!! Sám si vyberte čo je v jeho prípade SPRÁVNA odpoveď.

 • Viera:

  Zrejme máš pravdu, milý Hlas ľudu. Každý musí zaplatiť za svoje chyby, či je to pán, alebo chudák. Niekto skôr a niekto neskôr. Ináč by sme museli popierať Ježišov výrok “Kto mečom bojuje, mečom aj padne”. Ak je to charakterová chyba nielen p. Uhliarika, ale celého KDH, tak je to úbohé odhalenie….a určite bude aj s následkami.

 • Igric:

  Pre Miňo M.:
  Áno je to tak, momentálne vidím najlepšiu formu vlády zo všetkých dostupných možností v monarchii a prikláňam sa k menšine. :) Nielen väčšina ľudí na Slovensku sú za demokraciu, ale asi vo väčšine ekonomicky “vyspelých” krajín. Z čoho som viacej smutný je fakt, že aj väčšina dnešných cirkevných predstaviteľov či teológov sa prikláňa k demokracii a k liberálnemu laickému štátu.
  “Ešte by ma zaujímalo, že keď sa viac prikláňaš k Teokracii a Monarchii, tak mohol by si napísať, ako si predstavuješ Monarchiu?” Ľahšiu otázku nevieš položiť? Nie som historik a nezaoberám sa s týmto problémom nejako dlho ani do hĺbky, preto sa mi ťažko hľadá odpoveď. Tých foriem monarchie existuje niekoľko. Viem len toľko, že v súčasnosti fungujúci model konštitučnej monarchie v niektorých europ. krajinách je len paškvilom monarchie. Pozdáva sa mi aj absolutistická monarchia, pokiaľ by sa vládca snažil byť vzorom pre svoj ľud vo viere a v mravoch a snažil by sa panovať podľa troch základných sociálnych princípov – solidarita, subsidiarita a spoločné dobro. Pretože Pravda je na prvom mieste a nie ľudské ohľady, tolerancia či humanizmus ale vernosť Pravde aj za cenu straty vlastného pozemského života. Sloboda, tolerancia, humanizmus bez vzťahu k Pravde sú diabolským nástrojom a omyl alebo blud nesmie mať rovnaké právo na existenciu ako pravda.
  Zaujímavé články som našiel na Dielni sv. Jozefa:
  http://dielnasj.blogspot.com/search/label/POLITIKA

  Citujem z jedného:
  Evelyn Waugh: Nečakaný návrat (Brideshead revisited), Praha 1948,s.97

  “Presne tak je aj s ideou monarchie. Je to veľmi ľúbezná predstava! Predstava kráľa, prvého muža v cnosti, toho, ktorý vedie svoj ľud po cestách časných k spoločnému dobru spočívajúcom predovšetkým v plnom dodržiavaní prirodzeného zákona. Tak ako námestník Kristov vedie Ecclesia Militans k poslednému cieľu všetkých vecí, tak kráľ vedie svoj ľud k najvyšším časným spoločenským dobrám. Veru ľúbezná predstava, ktorá v prostredí dekadentného sublimovania politických rozhodnutí z lotérií ľudového hlasovania nemá svoje miesto.”

  Alebo: sv. Augustín, XIX. O Božom štáte: “spravodliví rozkazujú nie zo žiadostivosti po vláde, ale z povinnosti radiť: to predpisuje prirodzený poriadok, tak Boh človeka založil.”

  Na záver: Trocha sa cítim ako na výsluchu. :) Mohol by si preto aj ty popísať svoju predstavu najprijateľnejšej formy vlády? Ako si ty predstavuješ monarchiu? Zdá sa mi, že si o tom študoval viacej ako ja…

 • Igric:

  Pre Miňo M.:
  Áno je to tak, momentálne vidím najlepšiu formu vlády zo všetkých dostupných možností v monarchii a prikláňam sa k menšine. :) Nielen väčšina ľudí na Slovensku sú za demokraciu, ale asi vo väčšine ekonomicky “vyspelých” krajín. Z čoho som viacej smutný je fakt, že aj väčšina dnešných cirkevných predstaviteľov či teológov sa prikláňa k demokracii a k liberálnemu laickému štátu.
  “Ešte by ma zaujímalo, že keď sa viac prikláňaš k Teokracii a Monarchii, tak mohol by si napísať, ako si predstavuješ Monarchiu?” Ľahšiu otázku nevieš položiť? Nie som historik a nezaoberám sa s týmto problémom nejako dlho ani do hĺbky, preto sa mi ťažko hľadá odpoveď. Tých foriem monarchie existuje niekoľko. Viem len toľko, že v súčasnosti fungujúci model konštitučnej monarchie v niektorých europ. krajinách je len paškvilom monarchie. Najviac sa mi pozdáva absolutistická alebo teokratická monarchia, pokiaľ by sa vládca snažil byť vzorom pre svoj ľud vo viere a v mravoch a snažil by sa panovať podľa troch základných sociálnych princípov – solidarita, subsidiarita a spoločné dobro. Pretože Pravda je na prvom mieste a nie ľudské ohľady, tolerancia či humanizmus ale vernosť Pravde aj za cenu straty vlastného pozemského života. Sloboda, tolerancia, humanizmus bez vzťahu k Pravde sú diabolským nástrojom a omyl alebo blud nesmie mať rovnaké právo na existenciu ako pravda.
  Zaujímavé články som našiel na Dielni sv. Jozefa:

  Citujem z jedného:
  Evelyn Waugh: Nečakaný návrat (Brideshead revisited), Praha 1948,s.97

  “Presne tak je aj s ideou monarchie. Je to veľmi ľúbezná predstava! Predstava kráľa, prvého muža v cnosti, toho, ktorý vedie svoj ľud po cestách časných k spoločnému dobru spočívajúcom predovšetkým v plnom dodržiavaní prirodzeného zákona. Tak ako námestník Kristov vedie Ecclesia Militans k poslednému cieľu všetkých vecí, tak kráľ vedie svoj ľud k najvyšším časným spoločenským dobrám. Veru ľúbezná predstava, ktorá v prostredí dekadentného sublimovania politických rozhodnutí z lotérií ľudového hlasovania nemá svoje miesto.”

  Alebo: sv. Augustín, XIX. O Božom štáte: “spravodliví rozkazujú nie zo žiadostivosti po vláde, ale z povinnosti radiť: to predpisuje prirodzený poriadok, tak Boh človeka založil.”

  Na záver: Trocha sa cítim ako na výsluchu. :) Mohol by si preto aj ty popísať svoju predstavu najprijateľnejšej formy vlády? Ako si ty predstavuješ monarchiu? Zdá sa mi, že si o tom študoval viacej ako ja…

 • Igric:

  Ešte k téme Štrajk lekárov posielam jeden zaujímavý postreh:
  http://pospolitost.wordpress.com/2011/12/01/300-euro-malo-komu-2/

  Pax vobiscum!

 • Igric:
 • Duda:

  Ešte tieto poznámky:

  1. Transformácia nemocníc už za tejto vlády nebude a či bude za budúcej vlády, ktorú od marca bude viesť Smer, uvidíme. Teraz už ide len o platy lekárov v takom objeme, v akom lekári požadujú.

  2. A teraz je na mieste otázka, čo sa môže stať:
  -vláda odvolá ministra zdravotníctva, ale šéf odborov povedal, že to stačiť nebude a tak povedzme, že vláda ustúpi a vyhovie lekárom. Spôsobí ďalšie zadlženie, ktoré zaplatíte aj vy, aj ja, skrátka všetci a vaše deti, lebo ja deti nemám a teda moje deti narobené dlhy splácať nebudú. Keď už Smeru nestačí záruka, že tranformácia nemocníc za tejto vlády nebude, tak nech teda ideme do dlhu. Skrátka: v tomto momente by som nechal pánu Ficovi takú “sekeru” a nech si ju rieši po voľbách aj s prípadnými vzbúrami a štrajkami iných stavov spoločnosti. Ak istá časť lekárov nemá “mieru”, ok, treba im asi vyhovieť, lebo nadávame na vládu, ktorá už ani nevie, kde má hlavu a podľa pána Fica má iba “kúriť a svietiť” na úrade vlády. V tomto momente asi iné riešenie nevidím, iba toto.

  -Iné riešenie, že vláda neustúpi a bude donucovať lekárov, aby sa o pacientov starali a to aj použitím násilia, by nebolo dobrým riešením, lebo by došlo k násilnostiam a myslím, že keď vláda má mandát iba do volieb, nemá k tomu nijaký dôvod, aby sa touto formou zastala pacientov. Ak by som ja bol vo vedení KDH, zvolal by som predsedníctvo a rozhodol o odchode KDH z vlády do opozície. A nech sa veci riešia “v mene Božom” ako chce demokratický zmýšľajúce lekárske odbory.

  Dodatok: ja naozaj túto vládu nemusím, ani nechcem zastávať (poradcom premiérky je môj “odídený” kňazský spolubrat, čo vonkoncom dododáva úcty kňazskému stavu) a preto som rezervovaný aj ku KDH, že si tieto kresťanské veci nevie dôraznejšie zastať. No tu ide o dobro pacientov na prvom mieste, z ktorých si nemožno robiť rukojemníkov, čo v tejto chvíli štrajkujúci lekári urobili kvôli platom. A s tým sa nedá súhlasiť. Kredit lekárskeho stavu je vážne pošramotený.

 • Jaro:

  O platy ide od zaciatku ak si to nahodou niekto nevsimol. Ostatne temy potrebuju tak ako to hovoril aj Hlas ludu odborne riesenie a nie taraniny ake naplieskali pocas poslednych dni pani lekari. Hladanie rezerv v rozpocte na zvysenie platov v ich myslienkovom podani moze kazdeho, kto ma len minimalne znalosti z ekonomiky len pobavit (ci rozplakat)? Zmysel pre ekonomicku realitu akosi nevidiet, len jesitne zotrvavanie na jednej pozicii.

  Jedina basnicka otazka? Kam sa da ustupit? Ak by ste si doma chceli postavit vo dvore luxusny bazen, ale prave zhanate peniaze na zaplatenie vyuctovania za plyn a elektrinu – postavite si ten bazen? Nuz asi nie… a toto je ten pragmaticky zaklad, ktory akosi nevedia pochopit.

 • Igric:

  Pán profesor Duda, sčasti máte pravdu (možno aj z väčšej) a sčasti nie. Vôbec nejako hlbšie do tejto kauzy nevidím, preto sa k nej nechcem vyjadrovať nejako odborne, ale zdá sa mi, že ste dosť podľahli mediálnemu vplyvu, ktorý robí z lekárov nejaké monštrá. Ja mám medzi kamarátmi lekárov a veru z toho, čo mi rozprávali im nezávidím. Jasné, že sú aj lekári, čo myslia len na peniaze, ja poznám len tých rádových nemocničných a tí to veru ľahké nemajú. Myslím, že by mali vláda a lekári hľadať nejaký kompromis, to však vôbec nepozorujem a prihodiť každému do radu 300 € mi príde ako z učebnice marxistickej ekonómie. Veď niekto si zaslúži viac a niekto menej, teda treba od základu zmeniť hodnotenie, nie sme si všetci spoločensky rovní ako tvrdia komunisti. Hierarchický princíp musí v spoločnosti fungovať práve kvôli spravodlivosti.
  A ešte jedna poznámka:
  Vyššie píšete:
  “Pre mňa je zásadné: istá skupina lekárov sa obrátila proti svojim pacientom v čase, keď vláda má obmedzený mandát a to považujem za vrcholne nekorektné, až nemorálne. Mali počkať na novú vládu.” Toto je pravda až na jednu vec – prečo potom pri tak závažnom rozhodnutí ako je schválenie Eurovalu, čo si doslova samo osebe žiada vyhlásenie referenda, vláda s obmedzeným mandátom schválila túto záležitosť do 2 dní, pričom sa ukazuje, že porušila ústavu, pretože údajne nie je možné hlasovať v parlamente o tej istej veci skôr ako o 6 mesiacov. Nie som ústavný právnik, preto píšem len “údajne”. Nie je toto podľa Vás tiež nemorálne (pre mňa omnoho viacej)? Išlo o enormné zadĺženie občanov SR v prospech občanov EÚ. V politike sa dá totižto takto lavírovať, jedno je amorálne a druhé je korektné, podľa toho ako to komu kedy vyhovuje.
  Ináč ďakujem za Vaše cenné postrehy a bol som minulý rok veľmi rád, keď ste sa ako jediný kňaz na Slovensku otvorene a verejne vyjadril k poradcovi premiérky, teda vášmu “odídenému” kňazskému spolubratu.

 • Viera:

  Igric, ten Tvoj názor na hierarchický princíp mi veľmi silno pripomína moje detstvo s rozprávkou Soľ nad zlato. Čo by jedli lekári, keby všetci roľníci na zemi sa rozhodli vypestovať si potravu len sami pre seba a svoje rodiny? K čomu by bol dobrý ten Tvoj hierarchiccký princíp v tom prípade? Hierarchiu tvorí len obmedzený človek tu na zemi a veľmi rád na to používa svoje obmedzujúce prostriedky, v tomto prípade peniaze. Ja radšej zamieňam hierarchiu za slovo “úcta”. Ale v tejto chvíli tá úcta viac patrí roľníkovi, ktorý aj napriek nepriazni počasia bojuje a tiež to nemá ľahké. V každom prípade medzi ním a lekárom by nemal byť až taký veľký hodnotový odstup. Táto spoločnosť je skutočne chorá a práve tí, ktorí by ju mali liečiť (a nemyslím tým len lekárov) ju ešte viac infikujú.

 • Hlas ľudu:

  Ako vidno už je po diskusii o lekároch.

  Ibaže to má aj svoju dohru. Mnohí z nich už nenastúpia do nemocníc lebo si URČITE našli lepšiu robotu v ZAHRANIČÍ !!!

  A to nikoho neštve, že NIELEN teraz, ale už dlhodobo nám odchádzajú najlepší lekári do zahraničia, lebo ich nebaví pracovať v takýchto ZÚFALÝCH podmienkach v akých sa nachádza naše zdravotníctvo !!! Len pán minister Uhliarik sa spokojne usmieva a vykladá nám ďalej nezmysli v priamom prenose.

  Problém je však v tom, kde my radoví občania ODÍDEME keď budeme VÁŽNE chorí. Zrejme do VEČNÝCH lovíšť ! A to už pána Uhliarika NEŠTVE !

 • Viera:

  Názor Slovenky zo zahraničia, ktorá s lekármi má vďaka svojmu vážnemu ochoreniu svoje skúsenosti. Ponúkam jej múdry a kresťanský pohľad na kauzu “lekári” na Slovensku
  http://alicabiela.blog.sme.sk/c/281390/A-co-pacient.html#t2

 • Viera:

  Hlas ľudu, akí najlepší lekári odchádzajú do zahraničia? Ja som po tieto dni zistila, že najlepší sú v našich nemocniciach – ktorí to v týchto dňoch mali najťažšie a slúžili aj za tých, ktorí si myslia, že sú elitou. Najlepší lekár je ten, ktorý svojho pacienta neopustí za žiadnych okolností. Chvalabohu, ukázalo sa, že ich je na Slovensku viac, ako tých z “druhej roty”.

 • Hlas ľudu:

  Až na to, že zubárov je ako šafránu a ich priemerný vek je okolo 55 rokov a ostatní lekári sú s priemerným vekom podobne. Je bežné, že lekári pracujú až do smrti, lebo mladých lekárov niet, hoci ich školy chrlia ako nikdy predtým.
  Z toho JEDNOZNAČNE vyplýva, že tí mladí, jazykovo vybavení a samozrejme odborne kvalitní (iných by v zahraničí ani nechceli) odchádzajú zo Slovenska.
  Uvediem iba jeden príklad. Priateľ môjho syna prijal miesto v Čechách lebo nemocnica kde sa zamestnal mu ponúkla BYT, zabezpečila ďalšie vzdelávanie a dala podstatne vyšší plat ako na Slovensku (a to sú neďaleké Čechy kde nie je ani jazyková bariera). Samozrejme, že sa musel za to zaviazať, že tam odpracuje nemocnicou zadefinovaný počet rokov !!!

  Neviem či sme takí bohatí aby sme preto, že nevieme mladým lekárom vytvoriť primerané podmienky financovali ich vzdelanie a zásobovali nimi celú západnú Európu !!! To je však iba jeden problém – ostatné o zdravotníctve som už popísal vyššie.

 • Jaro:

  k reakcii Igric – 300EUR ide k tabulkovym platom, ktore musi mat principialne kazdy rovnako – na vyjadrenie kvality lekara je variabilna zlozka mzdy, ktora sluzi presne aj na tento ucel a keby vsetko fungovalo ako ma tak tych 300EUR sa navysi kazdemu o percenta, ktore mu prinalezia na zaklade osobneho hodnotenia…. to len aby sme rozumeli teme o ktorej sa pokusame diskutovat.. EUROVAL ako predmet referenda? pokial by bol podany tak laicky a tendecne ako ste to demonstrovali vo svojom prispevku Vy, tak vysledok by bol vopred jasny… kazda minca ma dve strany (ked bezostisne cerpame na projekty – a cerpali sme fakt na kopec nezmyslov, kde sa prostriedky EU doslova preflakali – tak …….) alebo nie? Budeme narod prizivnikov, ktori ked davaju natrcia obe ruky a ked treba nieco riesit a nieco obetovat tak sa schulime a rozplaceme? To snad nie..

  Hlas ludu: ja mam priatelov lekarov v Kanade, Australii – maju si veeelmi pekne platy, ale vzdelavanie si financuje kazdy sam s moznostou vyuzivat stipendia a granty…mimochodm mlady a odborne zdatny je trochu problem a ten sa vola atestacia… takze prave ti mladi tu ostanu kym si na nase naklady neurobia atestacie a az potom sa pohnu inde… len mala vsetecna otazka o ktorej pisete aj Vy – preco yb aj u ans neslo nieco taketo “Samozrejme, že sa musel za to zaviazať, že tam odpracuje nemocnicou zadefinovaný počet rokov !!!”

 • Jaro:

  Hals ludu: ale v principe sa s Vasim poslednym prispevkom neda
  nesuhlasit

 • Igric:

  Jaro: K tým lekárom sa mi už nechce vracať. Ohľadom EUROVALU som sa už vyjadril: Cena za EUROVAL http://www.lifenews.sk/content/cena-za-euroval
  “Budeme narod prizivnikov, ktori ked davaju natrcia obe ruky a ked treba nieco riesit a nieco obetovat tak sa schulime a rozplaceme?” Takéto reakcie mi vždy vyčarujú úsmev. :) Ale je pravda, že po neschvalení Eurovalu zotrvať v Eurozóne by bolo nekorektné. Debata na túto tému s Vami však vedie do slepej uličky…

 • Jaro:

  V jednej vete ste vyslovili tvrdenie a v druhej ste si ho sam spochybnil :-) … kde je problem – pravdiva reakcia nemoze byt usmevna?

  Vsetko ma svoje pre a proti – ak sa nechceme podielat na rieseni problemov tak budme cestni, nefilozofujme o Eurovale ale vystupme z Unie. Otazka je len, ci to bude lepsie riesenie – ja osobne neviem posudit. Viem len tolko ze chciet ostat uprostred medzi vyhodami a zodpovednostou je nefer.

 • Igric:

  Nerozumiem, čo som vyslovil a následne spochybnil. Súhlasím s tým, čo ste napísali v druhom odseku.

 • Jaro:

  “Takéto reakcie mi vždy vyčarujú úsmev. Ale je pravda, že po neschvalení Eurovalu zotrvať v Eurozóne by bolo nekorektné. “

 • Igric:

  Tam išlo skôr o nepochopenie, nie protirečenie, pochopil som ináč vaše vety. Takže podľa vás sme národ príživníkov? Nie sú skôr príživníci tie národy, čo požadujú dotácie z eurovalu a ešte od mnohonásobne chudobnejších krajín? Eurofondy je niečo celkom iné, veď do Eurorozpočtu odvádzame tiež nemalé peniaze a Euroval vznikol o 6 rokov neskôr od nášho vstupu do Únie. V r.2004 nemali nikto ani poňatia o Eurovale. Náš názor je rozdielny v tom, že ja som za vystúpenie a vy ste za zachovanie.

 • Jaro:

  Zjavne nečítate úplne čo napíšu protidiskutéri. Ja som nenapísal že som za zachovanie, len sa necítim byť povolaný zhodnotiť, čo by bolo v tejto fáze prospešnejšie – oba názorové prúdy majú svoje argumenty (často logické) pre i proti.

  Prosím pekne a v čom je rozdiel v chápaní zodpovednosti medzi niekým kto chce podporu od EU na zachovanie luxusného socialneho statusu alebo na europrojekty, ktore sa zrealizovali len na papieri? Mimochodom ja som napísal otázku a nie tvrdenie…. je rozdiel medzi “chceme byť?” a “sme!”

 • Hlas ľudu:

  Aby zaznel aj názor lekárov dávam k dispozícii tento otvorený list.

  Otvorený list premierke
  Vážená predsedníčka vlády SR,

  Váš otvorený list, ktorým ste poďakovali za prácu lekárom, čo zostali
  v nemocniciach, sa ma osobne dotkol, nakoľko ste zrejme zabudli, že svoju prácu vykonávali tisícky lekárov v neštátnych aj štátnych ambulanciách. Ďakujem teda, že ste mi (ako ambulantnému lekárovi)nepoďakovali! Hoci za Vašej vlády mi tak evidentne klesli platby zdravotných poisťovní, že zvažujem – ak medzičasom nevyhlásite napr. vojnový stav – opustiť túto loď.

  Keď som už pri tých “prachoch”, rád by som sa dozvedel Váš názor na skutočnosť, že za núdzového stavu plat predsedu predstavenstva štátnej (“Vašej”) zdravotnej poisťovne – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. – činí mesačne 20.246 euro (!).

  Za jeden jediný deň zarobí Vám podriadený šéf štátnej zdravotnej poisťovne 675 ?, cca 20.349 Sk!

  To je núdzový stav?! Toľko nezarobím mesačne, čo zarobí Marián Faktor za jeden deň! Za čo si zaslúžil takúto odmenu? Za prepad ratingu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. z AA+ (ako ju prevzal od Zuzany Zvolenskej) na dnešné jediné “A”? Za zdržiavanie platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti?

  Mimochodom – kresťanský demokrat Marián Faktor zarobí viac, ako predseda Európskeho parlamentu a o niečo viac, ako je vôbec najvyšší plat v rámci EÚ – viac, ako predseda Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva!

  Handrkovali ste sa o nejakých pár smiešnych eur pre lekárov. Keby tak Marián Faktor plus ďalší dvaja členovia predstavenstva VšZP odovzdali zo svojich extra ordinárnych platov rozdiel medzi priemerným zárobkov v zdravotníctve a “ICH” odmenou, keby to robili mesačne a keby to urobili aj nimi dosadení riaditelia na všetkých stupňoch riadenia kartelovej VšZP a iní zbytoční ofukovači papierov na regáloch nič neznamenajúcich listín a formulárov, azda by sa tých 300 euro našlo.

  Tento otvorený list dávam k dispozícii médiám, ako aj každému, kto je rovnako – ako ja, zvedavý na názor “unavenej dámy z nekonečných rokovaní o peniazoch s lekármi, ktorým išlo len a len o peniaze”, na “prachy Mariána Faktora” – generálneho riaditeľa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. – v riadiacej pôsobnosti vlády SR (vedenej “unavenou dámou z nočných rokovaní”).

  S prianím rýchleho načerpania síl do rozdávania extra ordinárnych odmien “rovnejším” a zároveň vyhlasovania núdzových stavov “rovným”.

  MUDr. Vladimír Hacek, Krupina, 3. december 2011, ambulantný lekár, ktorý pracoval, no nestojí o žiadne otvorené ďakovačky politikov a chce iba názor, či skôr vysvetlenie na jednoduchú otázku.

 • Viera:

  Ďakujem Hlas ľudu za informácie, o ktorých som nemala ani tušenia. Ja len pevne verím, že toto bolo posledné volebné obdobie, keď niečo také, čo si hovorilo “kresťanskí demokrati” bolo v parlamente a vo vláde. A to ich ešte podporovala aj cirkev a odporúčala ľuďom, aby im dávali svoje hlasy. No pekne, pekne!!!

 • IvanR.:

  Aj keď neviem, koľko zarába šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne, som presvedčný, že zarába hodne. A toto naozaj nectí nikoho. Ale koľko dostával šéf tejto poisťovne na Ficovej vlády, azda menej? Koľko dostáva Maňka, ktorý je šéf VUC v BB a zároveň poslancom EÚ? Koľko pán Raši, primátor Košíc a poslanec NR SR? A mohli by sme pokračovať až kam. KDH nemusím, ale je to jedna zo strán, ktorá presadzuje jeden mandát (SMER, SDKÚ, a iné) tým viac mandátov nevadí, neprekáža. Ako je to možné, že pán Fico, priateľ pána kardinála Korca, a veľký propagátor a spasiteľ tých najchudobnejších sa nevie vysporiadať s tým, aby šéfovia štátnych podnikov nedostavali toľký plat, prečo jeho minister financii nosí “hodinky” za milión? Som zvedavý, či lekári a iné stavy vystúpia ma obranu vlastných záujmov za Fica a Smeru. Od marca 2012 budú mať k tomu možnosť a vrchovatú.
  Tento list “Hlasu ľudu” hovorí o probléme systému. Ale tu su aj pacienti, ktorých boľačky nepočkajú. No tých neliečia riaditelia, ale lekári. Aj v tom je problém: riaditeľ či predseda dozornej rady nedával Hypokratovu prísahu, ale lekár áno. Lekár je “pán lekár”, je to povolanie, kým riaditeľ je zamestnanie.

 • Jaro:

  Presne tak. System je chory ako celok – svoj podiel na tom maju vsetci – od platitelov poistneho – cez poistovne – poskytovatelov zdravotnej starostlivosti az po pacienta …. je to na velmi dlhu diskusiu a riesenie je v nedohladne (a urcite ho nevyriesia lekari)

  Na margo toho listu snad len poznamka – pojem “smiesnych par EURo” zavisi od uhla pohladu – z pohladu lekara (o ktorych ekonomicko-technickych rozhladoch sa daju viest siahodlhe diskusie) to mozno su peniaze – mozno by sa pan doktor tvaril uplne inak keby sedel na mieste svojho riaditela a mal spocitane co taketo navysenie znamena vratane odvodov a dani pre zamestnavatela a co s tym ked vacsina zdravitnych zariadeni dnes doakze zaplatit vyplaty len vdaka vcasnej uhrade aspon casti vyuctovanych poloziek zo strany poistovne.

  Na pojem “smiesnych par EURo” urcite inak pozera aj osamela matka s dvomi skolopovinnymi detmi s minimalnou mzdou….. atd, atd

  Nuz a tema nudzoveho stavu? Niekto tu nepochopil, ze ten nebol zavedeny ako metoda boja proti lekarom (ako to prezentuje pan Kollar) ale ako alternativa predchadzania moznej katastrofe, ako riesenie pre zabezpecenie ochrany zdravia obcanov. Mimochdom tento scenar mala pripraveny aj ceska vlada, len tam k tomu nemuselo dojst – ceski lekari nemali snahu vzat pacienta za rukojemnika.

 • Jaro:

  mimochodom precitajte si bod 9 (c) vzorovej zmluvy na WEB LOZ – genialnou formou zabetonuje akekolvek moznosti vedeniam zdravotnych zariadeni obmedzovat lekarom akekolvek vedlajsie aktivity od teraz az do ….. a to aj v pripade, ze sa jedna o konkurencne aktivity :-) v dnesnom svete vysoko nadstandardny zamestanec

  genialne, aj chcem takuto zmluvu :-)

 • Hlas ľudu:

  K platom.
  Plat ministra na začiatku 90-tych rokov bol 15 tisíc korún a podriadení riaditelia štátnych podnikov mali nižšie platy. V druhom volebnom období sa plat ministra zvýšil na cca 25 tis. Sk, ale privatizáciou už bolo množstvo súkromných firiem kde už vrcholový manažment mal voľnú tvorbu miezd a ich platy začali radikálne rásť. V štátnych podnikoch sa postupne začali kopírovať platy súkromných spoločností a dnes dosiahli závratné výšky (ako to vidíme aj u riaditeľa VšZP).

  Neviem či je v poriadku ak štátni, aj keď vrcholoví úradníci, majú vyššie platy ako PREZIDENT štátu, v ktorom pôsobia ! Obvykle sa argumentuje tým, že inak by sa tam porovnateľný odborník so súkromnou sférou nenašiel a že ak budú mať vysoké platy tak nebudú kradnúť. Prax však ukazuje, že oba argumenty sú iba OBLBOVAČKA ! Sú tam totiž dosadzovaní STRANÍCKI NOMINANTI (a nie odborníci) a tiež KRADNÚ bez ohľadu na príjmy (pretože nie je to ich majetok a vedia že tam budú iba jedno volebné obdobie, tak si treba rýchlo nakradnúť, lebo taká príležitosť sa už nemusí zopakovať) !!! Iste sú na to riešenia, ale to niekedy inokedy.

  Teraz mi ide o podstatnejšiu vec.

  Prešlo 22 rokov vystriedalo sa tu množstvo vlád, ale v podstate počas celého obdobia vládnu zhruba tí istí politici (myslím tých podstatných, ktorí vládnutiu vtláčajú URČITÚ PEČAŤ vládnutia). Napríklad Miklóš bol v prvej demokratickej vláde ministrom privatizácie a Dzurinda bol námestníkom ministra dopravy, ďalej Hrušovský, Brocka, Bugár, Slota a aj Fico. Keď sa medzi nich dostane nejaký iný VÝBER je taký, že ide zase o TOTOŽNÚ krvnú skupinu.
  Možno v tomto období bol výnimkou Sulík, ktorí síce je ideove ÚPLNE inde ako zmýšľam ja, ale musím uznať, že vie udrieť klinec PO HLAVIČKE a bol INAKŠÍ ako uvedené STÁLICE.

  Zoberme si aký je výsledok 22 ročného vládnutia uvedených STÁLIC !

  Nechcem toto rozoberať vo všetkých oblastiach lebo by to bolo veľmi rozsiahle. Zoberme si ekonomiku.

  Na začiatku nemal štát , všetok majetok bol vo vlastníctve štátu, priemerné mzdy boli nízke, bola vybudovaná veľká vedeckovýskumná základňa pre inovácie vo všetkých oblastiach.

 • Hlas ľudu:

  (Prepáčte niečo som zle stlačil tak ma to prerušilo – dovoľte dokončiť.)

  Na začiatku nemal štát ŽIADEN DLH , skoro VŠETOK majetok bol VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU, priemerné mzdy boli nízke, bola vybudovaná veľká vedeckovýskumná základňa pre inovácie vo všetkých oblastiach, v potravinách sme boli sebestačným, každý mal kde bývať, bola vybudovaná sieť civilnej ochrany (CO).

  Demokratickými voľbami bol všetok majetok štátu a nakladanie s ním zverený do rúk uvedeným politikom, ktorí ako STÁLICE sú zodpovední ako to s ním dopadlo !

  Pre radového človeka sú podstatné veci STRECHA NAD HLAVOU, TEPLO v bývaní (energie), JEDLO a BEZPEČNOSŤ !

  Ako to teda po 22 rokoch ich vládnutia vyzerá.
  Skoro VŠETOK majetok štátu je predaný, ale z nuly dlh narástol na OBROVSKÉ číslo !
  Mzdy radových občanov sú zhruba na úrovni roku 1990 !
  Ceny energií tak narástli, že hoci plynofikácia domácností je 80% ľudia sa vracajú ku kúreniu drevo a uhlím !
  Vedeckovýskumná základňa, ktorá by mala Slovensko vyniesť medzi vyspelé krajiny je ZDECIMOVANÁ !
  Potraviny DOVÁŽAME sebestačnosť je preč !
  Majetok civilnej obrany je ROZKRADNUTÝ a tá je tak zničená, že obyčajný zosuv pôdy a malé povodne, ktoré sa stali v minulom roku ukázali, že štát ich NEVIE riešiť!
  Dodnes nie je vyriešené čo z ľudmi, ktorí zostali bez strechy nad hlavou v Nižnej Myšli a podobne je to aj pri povodniach.

  Nikto ešte nevie čo sa stalo z dôchodkami. SÚ totiž TIEŽ ROZKRADNUTÉ !!!
  Vytvorením druhého piliera sa vytvorila ilúzia, že ľudia si ich ŠPORIA na svojich účtoch v DSS. Títo ich však investovali do tzv. CENNÝCH PAPIEROV, ktoré ako sa ukazuje sú NEPREDAJNÉ !!! Ľahko sa môže stať, že budú mať cenu TOALETNÉHO papiera ! Ak totiž dnes už NIK NECHCE ani dlhopisy štátov (čo boli donedávna považované za 100%-nú istotu v investovaní) tak kto bude mať záujem na kupovanie všelijakých pofíderných tzv. “cenných papierov”, ktorých sú plné DDS-ky. A čo bude o 15, 30 rokov – budú ešte nejaké cenné papiere EXISTOVAŤ ???

 • Hlas ľudu:

  A ešte čo hovoria múdri Američania:

  Teória verejnej voľby, alebo public choice theory V roku 1986 dostal James M. Buchanan Nobelovú cenu za ekonómiu.
  Formuloval veľmi jednoduchú teóriu, až tak jednoduchú, že niekto by sa mohol diviť prečo za takú vec dostal Nobelovú cenu.
  Faktom ale je, že jednoduché, ba priam najjednoduchšie veci si ľudia všímajú najmenej, a preto je na mieste, aby niekto, kto si ich všimne bol ocenený. Ba dovolím si tvrdiť, že máme najväčší problém chápať jednoduché veci. Možno preto, že si myslíme, že to čo je jednoduché je zlé. Rakúsky lesník Viktor Schauberger raz povedal: „Väčšina si myslí, že čo je ťažké na pochopenie, musí byť veľmi dôležité a vážne. Toto je chyba. To čo je ťažké na pochopenie je väčšinou nevyspelé, nejasné a často chybné. Najvyššia múdrosť prechádza z mozgu priamo do srdca.”

  Poďme teda k jednoduchej teórii J.M. Buchanana.

  Buchanan vymedzil štyri skupiny ľudí v spoločnosti a to nasledovne:

  politici
  byrokrati
  lobisti
  a voliči.

  Všetky skupiny okrem voličov, sú vysoko organizované a vedia presne čo chcú od systému. Voliči, ako jediná skupina predstavujúca väčšinu sú naopak neorganizovaní, ba priam je žiadúce, aby sa nikdy nezorganizovali, pretože predstavujú hrozbu pre tri ostatné skupiny. Voliči chodia do práce, ako sa vraví, „od devíti k pěti”, po práci sa unavení cez obchody presúvajú domov, kde sa im ponúka posedenie pri televízii. Všetko je krásne nastavené na to, aby si voliči neuvedomili ich situáciu a hlavne príliš nerozmýšľali.

  Politici, byrokrati a lobisti, sú naopak tí, čo nevyrábajú nič, nevytvárajú hodnotu, ale systémom daní vyciciavajú voličov. Od voličov ako väčšiny, sa berie od každého málo, no existuje psychologická hranica, do ktorej sa môže brať tromi ďalšími skupinami, až do tej miery, kedy to voličom začne vadiť.

  Politici, byrokrati a lobisti naopak majú jedinú úlohu, vytvárať dojem, že robia niečo tak dôležité, že sa bez nich voliči
  nezaobídu. Tak napríklad byrokrati, budú vytvárať zákony a nariadenia a obmedzenia, ktoré nepomáhajú nikomu, ale byrokrati tak získavajú dôvod na svoje existovanie. Podobne politici používajú rétoriku, heslá, klamstvo, aby ukázali voličom, že im na nich záleží, a voliči sú tak naivní, že im väčšinou veria, no v skutočnosti aj politici aj lobisti aj byrokrati sledujú len svoje vlastné záujmy.

  Voličom je totiž ťažko, ak sa majú organizovať sami, lebo by sa ukázalo, že za všetko zlé si môžu sami. Nebol by nikto na koho možno nadávať. Ľudia, chcú byť slobodní, no na slobodu nie sú schopní. Psychológ Wilhelm Reich to popisoval ako neschopnosť ľudí byť slobodní (human incapacity for freedom). Z toho pramenia aj historické štáty na čele s tyranmi hrubého zrna.

  Buchanan nám teda jednoducho ukázal v akom stave sa naša spoločnosť nachádza. Voliči pracujúci na tri ďalšie skupiny nemajú čas na to, aby sa zorganizovali a tak sú neustále vyciciavaní systémom nastaveným tromi ďalšími skupinami.
  Kráčajú ako stádo k volebným urnám a myslia, že voľbami niečo zmenia. Otázkou ostáva, že či sa takto dá dosahovať zmena. Buchanan žiaľ nerozdelil skupiny obyvateľstva na dobrých politikov a zlých, dobrých lobistov a zlých a podobne……

 • Jaro:

  … no a ked sa tu uz rozvirila debata na temu prijmy, tak par usmevnych informacii

  “Plat nášho lekára je podľa OECD 2,2-násobok priemernej mzdy v krajine. Rovnako je na tom napríklad lekár vo Fínsku. Všeobecný lekár (zamestnanec) zarobí vo Veľkej Británii 2,1 násobok priemernej mzdy v krajine! V Maďarsku a Španielsku je to 2,3-násobok, vo Švédsku 2,6-násobok a v USA 4,6-násobok. OECD vo svojej správe Health data 2010 uvádza aj vývoj hrubej mzdy všeobecného lekára (zamestnanca na Slovensku). Z nej vyplýva, že kým v roku 2000 to bolo 666 eur, v roku 2002 to narástlo na 940 eur, v roku 2004 na 991 eur, v roku 2006 na 1148 eur a v roku 2008 na 1537 eur.”

  ….priemerné platy v národnom hospodárstve. Napríklad polícia 1111 eur, obrana 1030 eur, základné, vysoké školstvo iné odbory 968 eur, lekár 1600 eur.

 • Viera:
 • Hlas ľudu:

  Problémy zdravotníctva NIE SÚ iba o platoch lekárov.
  Ten kto ich kritizoval NEVIE, že v prvom rade ide o ŽIVOT nás obyčajných ľudí.

  Ešte jeden príklad- odporúčam prečítať článok v časopise ŽIVOT číslo 49 zo dňa 3.12. t.r. Upozorňujú v ňom na vyhlášku ministerstva zdravotníctva kde štátom uznaní odborníci (napr. Prof. Pružinec hlavný odborník MZ SR pre imunológiu) žiadali ministerstvo aby NEZARAĎOVALO životne dôležité lieky do SPOPLATNENIA ! Ministerstvo im na ich žiadosti ani NEODPOVEDALO. Popisujú tam prípady kedy pacienti 1.12 t.r. na ŽIVOTNE nutné lieky musia mesačne doplácať VIAC ako 1000 eur !!! Je jasné, že vôbec nešlo iba o platy lekárov – ohrozené sú životy ľudí súčasným riadením zdravotníctva !

  Žiadam pána profesora ako cirkevného sudcu aby okamžite dal návrh na vyobcovanie Uhliarika s katolíckej cirkvi !!! Takýto človek nám NESMIE robiť HANBU !!!

 • Viera:

  V TN sa p. Uhliarik vyjadril, že na zvýšenie platov lekárov sa použijú ušetrené finančné prostriedky práve z liekovej reformy. Mikloš to nepriamo potvrdil. Ak s tým štrajkujúci lekári súhlasili (a určite o tom vedia), tak to nie je na úkor chorých ľudí? Teda aj takých, ktorí užívajú životne dôležité lieky? Takto si želajú lekári naše zdravie?! Asi sa už opakujem, ale celá causa “lekári” je o charakteroch, kde najdôležitejšiu rolu hrajú bohužiaľ len a len peniaze (aj keď nepopieram, že sú potrebné – ale nemali by byť dôležité!).

  Mimochodom, aby sme boli v obraze – aj takto to vidia ľudia (mám to z facebooku):
  Fwd: Pracovníci vodární, odstavte vodu, plynári, zatvorte kohútiky,
  pekári, odstavte pece.
  Všetci do ulíc! Učiteľ, ty nemáš plat ako v Nemecku? Policajt,
  ty si na tom o 2/3 horšie, ako tvoj kolega za hranicami?*** Áno? Všetci
  poďme štrajkovať! Učitelia zavrú školy, naše deti budú hlúpe a kto z nich potom
  spraví ďalšiu generáciu lekárov? Policajti, odstavte autá a keď niekto napadne lekára, lebo mu nechcel poskytnúť starostlivosť, nekonajte. Veď nemáte platy ako v Nemecku. Poľnohospodár, odstav traktor na pole. Veď choroba ti nebude
  dovoľovať pracovať. A vôbec všetci. Nepracujme, pokiaľ sa nebudeme mať lepšie, resp.aspoň tak, ako v Nemecku. Alebo všetci máme nemecké platy, len lekári sú
  chudáci? Hanba každému jednému, komu je málo pridať 300,-EURO na plate,
  keď obrovské množstvo z nás pracuje za plat, pohybujúci sa okolo tejto sumy.

  A verte páni doktori, tiež sme študovali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zobraziť viac
  (list koluje po internete)

 • Viera:

  Prepáčte, vypadol mi dodatok:

  Ak ľudia ostatní ľudia nebudú nasledovať lekárov v ich požiadavkach na platy, tak len dokážu že nie sú hlúpi, ale múdrejší ako lekári. Budú vedieť, že to nie je správna cesta. Určite im pomôže v tom aj ich viera, že peniaze nie sú všetko. Láska (nielen k sebe, ale aj k inému človeku), pokoj a mier (v sebe a v celej spoločnosti) sú najväčšie hodnoty, o ktoré je potrebné bojovať. A napokon, napchávať sa chémiou, aby lekárom rástli platy. To hádam nie! Boh nám dal veľa liečivých rastliniek, tak sa modlím k nemu, aby zosilnil ich liečivé účinky – aby Pravda a Láska zvíťazili:-)

 • Hlas ľudu:

  Pani Vierka viem o čom hovorím sám som pre svojho priateľa taký liek zháňal a podarilo sa mi ho doviesť z Ruska. Ide o polyoxidonium, ktorého jedno balenie po vylúčení z doplácania bude chorých stáť 100 eur.V uvedenom článku sa popisuje prípad panej, ktorá tohto lieku mesačne potrebuje za 1000 eur. Keď si myslíte, že ľudia chorí na rakovinu a podobné vážne choroby sa teraz budú zachraňovať bylinkami len, aby pán Uhliarik mal pravdu, a lekári boli čierne ovce, nuž čo k tomu dodať. Snáď iba toľko, že ak by Vás také trápenie postihlo, resp. Vašich blízkych tak vám s tými bylinkami držím palce.

  Ináč aj ja sa modlím aby PRAVDA a LÁSKA zvíťazili. Ibaže si myslím, pánovi Uhliarikovi ide IBA o záujmy PENTY a nie ako si vy namýšľate. Dokonca ľudia čo poznajú skutočnú situáciu ho volajú tak milo – PENTLIARIK.

 • Viera:

  Pán Hlas ľudu, asi sme sa nepochopili. Viem, čo je to mať blízkeho človeka ťažko chorého (ale rovnaký súcit zdieľam aj s ľuďmi mimo mojej blízkosti). Na rakovinu mi zomreli traja najbližší ľudia, takže v tomto nepotrebujem žiadne poučenie, životná skúsenosť mi ho dala. Ale ak človek takto ťažko chorý nebude mať na liek (a to aj vďaka tomu, že bývalým štrajkujúcim lekárom je jedno, že sa na ich platy poskladajú pacienti v rámci úspory na liekoch), ostáva mu len jediná cesta. Tak ku komu sa priradili takto zmýšľajúci lekári? Ja to vidím len tak, že s p. Uhliarikom naslepo spolupracujú na represívnych metódach namierených proti chorým ľuďom….a to nie je moja fantázia, ale potvrdený fakt. Čo sa týka byliniek, tak si všimnite ešte raz, čo som napísala: že sa modlím k Bohu, aby im dal ešte väčšiu silu, takú, ktorá by tú rakovinu zdolala. Aby tí ľudia nepotrebovali charakterovo chorých lekárov. Tu som použila trochu mojej fantázie, ale zas na druhej strane verím na silu modlitby. A čo sa týka Penty, prečo sa lekári otvorene nestavajú proti nej a jej praktikám? Prečo nešli naskôr štrajkovať proti praktikám Penty? A ak by dosiahli pozitívne výsledky (takým štrajkom) a následne by požadovali väčšie platy, tak určite by získali veľa sympatizantom. Ale nič také sa po tieto dni nedialo, a my, čo nie sme tak rečeno od “fachu” to slovami naozaj nevyriešime. Môžeme len podporiť, ale tvrdú “robotu” musí odviesť ten, kto má fakty a dopad týchto faktov cíti ´vo svojej profesionálnej sfére. Alebo mi niečo uniklo? Štrajkovali lekári proti praktikám Penty otvorene?

 • Viera:

  Pán Hlas ľudu, môžem sa Vás otvorene na niečo spýtať? To, že ste v opozícii proti p. Uhliarikovi mi je jasné. Ale skutočne ste až tak naklonený p. Kollárovi, že strácate nestranné hodnotenie? Tomuto pánovi doktorovi, ktorý kolegov z Čiech, ktorí prišli vypomôcť jeho vyčerpanýchm kolegov, ktorý sa z práce neulievali ale išli až nad svoje sily – tomuto pánovi doktorovi, ktorý si pomýlil pojem “ľudskosť” so slovom “okupácia”? Tak ak ste tomuto človeku naklonený, tak naozaj krútim len svojou hlavou a hovorím si “svet sa naozaj zbláznil”. A mimochodom. V nedeľu zachraňovali môjho brata na martinskej úrazovke. A vďaka zodpovedným lekárom dnes ešte žije. Takže ja mám aj takéto skúsenosti….Želám Vám krásny a požehnaný deň :-)

 • Jaro:

  Tých 30 ČLOVEKOM s veľkým Č z Čiech sem prišlo pomáhať (a správy z terénu ukazujú, že svoju prácu odviedli na špičkovej úrovni) – prirovnať ich k okupantom je prejav netolerancie, nevychovanosti hraničiacej s chrapúnstvom.

 • Viera:

  Najskôr sa ospravedlňujem za to more preklepov v mojich predchádzajúcich dvoch príspevkoch. Nebolo to pod vplyvom emócií, ale celkom neprozaicky som sa ponáhľala dovariť obed :-)

  Áno, súhlasím s Vami Jaro. Dobre je to napísané aj tu:
  http://zpravy.idnes.,cz/cesti-lekari-a-okupanti-za-pomoc-se-dekuje-nenadava-reaguji-slovaci-1d4-/zahranicni.aspx?c=A111205_213146_domaci_hro

  Mne to pripadá tak, že p. Kollár si za každú cenu chce na seba upútať pozornosť tých, ktorí sú s ním jedna “krvná skupina”. Len aby sme neboli v budúcnosti prekvapení, ak sa jeho meno objaví na kandidátke niektorej strany, pretože sa správa tak, akoby chcel byť ministrom on sám. Keby sa tak stalo, možno by prišlo k ďalšiemu prekvapeniu a zisteniu, že ten, kto naoko obhajuje všetkých lekárov, “natvrdo” a celkom otvorene spolupracuje s Pentou. No, dúfajme, že toto sa nestane, že je to len moja fantázia. Aj keď mne sa veľa predpovedí nejakým zvláštnym dôvodom už vyplnila. A človek nikdy nevie, ako Pán Boh prebúdza tých, ktorí sú prispatí.

 • Viera:

  Ospravedlňujem sa,prepáčte, nedal sa mi dobre skopírovať link, tak som skopírovala celú správu :-)
  ——————————————————————————–

  Čeští lékaři a okupanti? Za pomoc se děkuje, nenadává, reagují Slováci
  SME.sk
  5. prosince 2011 22:23
  Nedělní přirovnání pomoci českých lékařů na Slovensku k sovětské okupaci z roku 1968, kterého se dopustil odborářský předák Marián Kollár, většina oslovených Slováků v anketě serveru SME.sk odsoudila. “Za pomoc se děkuje, nenadává,” uvedl například osmdesátiletý důchodce Alois čekající před chirurgií bratislavské nemocnice.

  Podle Kollára je působení českých vojenských lékařů na Slovensku podobné sovětské okupaci. “Po roce 1968 tu máme zase stav, že na Slovensko přišla cizí vojska, to není normální,” prohlásil v neděli v televizi Markíza (více čtěte zde).

  Ve svém názoru však zůstává zcela osamocen. Alespoň podle ankety deníku SME.sk. “Tady se musím usmát. Nechť každý slovenský občan zváží sám, jaká je realita,” uvedl v reakci na Kollárova slova velitel českých lékařů Jan Österreicher. Slovenští lékaři jeho tým podle něj přijali zcela standardně.

  “Spojování s okupací je nehorázná hloupost,” řekl lékař a poslanec SaS Peter Kallist. Kollárovo přirovnání označili za nesmysl i oslovení pacienti. Ti příchod českých lékařů vnímají pozitivně a Kollárovu výpadu nerozumí.

  Slovenský ministr zdravotnictví Ivan Uhliarik pak výrok rovnou odmítl komentovat. “Já se opravdu nebudu k tomuto vyjadřovat, protože k takovému výroku se ani nedá vyjádřit,” řekl deníku SME. “Pan Kollár by se měl věnovat odborářské práci, a ne jitřit politické vášně,” doplnil šéf výboru pro zdravotnictví Viliam Novotný.

  Österreicher zároveň odmítl označení členů svého týmu jako “stávkokazů”, jak učinila opoziční ČSSD. “Technicky vzato tu žádná stávka není, lékaři ukončili kontrakty a někteří onemocněli. Jde jen o pomoc při zajištění akutní péče,” uvedl. Jeho tým tvoří hlavně chirurgové, anesteziologové a traumatologové.

  Čeští vojenští lékaři přiletěli v sobotu pomoci slovenským nemocnicím, které nemají kvůli protestům dost lékařů. Setrvat by měli jen několik dní, až se situace vrátí do normálu. Působí například v Bratislavě a Nitře, po uklidnění situace se v neděli stáhli z nemocnice v Žilině. Od vlády dostali mandát na 29 dní pomoci.

  Kam dál?
  Slovenský odborář přirovnal výpomoc českých doktorů k sovětské okupaci
  Na Slovensku končí nouzový stav i čeští lékaři. Zachránili 91 pacientů

 • Hlas ľudu:

  Pani Vierka ja nemám nič spoločné s odborárom Kollárom a nemám záujem ho obhajovať a komentovať jeho výroky, ktoré povedal pre médiá. Za tie si zodpovedá SÁM. Kollár ale slovenské zdravotníctvo NERIADI. Riadi (či skôr DORIADIL) ho Uhliarik, lebo ON je minister a preto ON ZODPOVEDÁ za stav zdravotníctva. No a tie rozhodnutia, ktoré v tejto funkcii robí sú SMRTEĽNE nebezpečné !!!

  Vyhláška, ktorú kritizovali v časopise ŽIVOT bola vytvorená nezávisle na štrajku lekárov. Polyoxidónium a tiež Detralex (ktorý bol tiež vylúčený z financovania štátom) patria medzi nenávykové lieky v podstate zdraviu NEŠKODNÉ. Polyoxidónium posilňuje imunitu a tým predchádza chorobám a v prípade chorých ľudí znižuje spotrebu iných DRAHÝCH liekov. No a farmaceutická MAFIA priam NENÁVIDÍ lieky, ktoré by znižovali spotrebu ICH liekov a tým IM ZNIŽOVALI zisky. O TO TU IDE !!!
  A nie ako vy ste napísali, že racionalizácia v liekovej politike je robená kvôli zvyšovaniu platov lekárov !!!

  Racionalizáciu v liekovej politike treba urobiť, ale smerom ZNÍŽENIA spotreby NEPOTREBNÝCH zdraviu ŠKODLIVÝCH a NÁVYKOVÝCH liekov, ktorými sú zamorené naše lekárne a ktoré predpisujú lekári SKORUMPOVANÍ farmamafiou. To však pán Uhliarik NEROBÍ !!!

  Pentliarikom ho volajú preto, že do všetkých významných funkcií od DOHĽADU cez VšZP až po vedúce funkcie ne ministerstve dosadil ľudí z PENTY a aj zmenu nemocníc na akciové spoločnosti robí na OBJEDNÁVKU PENTY !!!

  A je pravda bez ohľadu na to čo hovorí pán Kollár. A ako sa komu páčilo čo nemocniční lekári robili.

  K týmto faktom ste mi doteraz nič nenapísali.

 • Hlas ľudu:

  Dovoľte ešte jeden citát z článku Juraja Mesíka, ktorý sa týka jedného z racionalizačných opatrení pána Uhliarika, ktoré tiež urobil bez súvislosti s tzv. zvyšovaním miezd nemocničných lekárov lekárov:

  “Zruinovanie slovenského zdravotníctva je jednou z najtragickejších kapitol vývoja po roku 1989. Jedným z mnohých ukazovateľov jeho úpadku je likvidácia nemocničných lôžok. Nielenže za 20 rokov štát nepostavil jedinú nemocnicu, ale po tom, čo v lete vláda zlikvidovala 150 oddelení a v nich zhruba 3000 lôžok, je dnes v slovenských nemocniciach toľko lôžok, ako ich bolo v roku 1975 – 6,6 na 1000 obyvateľov. Ibaže v roku 1975 nás bolo 4.7 milióna – dnes nás je viac ako 5.4 milióna. V roku 1975 bol stredný vek obyvateľstva 32.5 roka – dnes je to 39 rokov, sme teda v priemere o 6.5 roka starší. Ľudí nad 60 rokov bolo u nás vtedy 650 000. Dnes je ich 980 000, vrátane 305 000 sedemdesiatnikov, 140 000 osemdesiatnikov a asi 12 000 starších.
  Výrazne staršia populácia znamená zásadne väčšiu potrebu dlhodobej starostlivosti a samozrejme aj lôžok. Tie štát v rámci šetrenia likviduje. Treba povedať, že tým – úplne cynicky, ale veľmi ekonomicky – ušetrí aj na dôchodkoch”

 • Viera:

  Milý Hlas ľudu, čo sa týka vládnutia p. Uhlárika a Vašej výzvy ku mne vo vete: “K týmto faktom ste mi doteraz nič nenapísali”, ja len toľko. Nevyjadrujem sa k niekomu, koho som nevolila a ani k politickej strane, ktorá ho na tento post nominovala. Teda nemám ani žiadne výčitky svedomia a nenesiem za to zodpovednosť, Tú si musia niesť tí, ktorí takýmto politikom dávajú šancu. A netýka sa to len súčasného ministra za KDH, ale všetkých, čo boli pred ním. Preto každý by si mal dať pozor, ako sa v najbližších voľbách rozhodne, lebo toho, koho bude voliť, za toho bude niesť aj svoju zodpovednosť. Ja som vždy dala svoj hlas na správnu kandidátku, ale ten, koho som volila, sa do parlamentu a ani do vlády nedostal. Ak by sa bol dostal, mohla by som posúdiť v súlade so svojím svedomím, či som sa rozhodla správne. A tak sa k p. Uhliarikovi a jeho kompetenciám, resp. kritike na jeho adresu ani nemám právo vyjadriť.

 • Jaro:

  Mesík aj Vy splietate hrušky s jablkami. Spájať tému znižovania počtu lôžok s priamej úmere k počtu obyvateľov staršej populácie je tak diletantské zjednodušenie témy, že k tomu snáď ani niet čo dodať.

  Počet lôžok je v zdravotníckej štatistike skôr doplnkový údaj a k ich znižovaniu viedol aj rad zásadných faktorov, ktoré v 1975 neexistovali – jeden z nich – jednodňová chirurgia :-) samozrejme je ich viacero…..

 • Hlas ľudu:

  Premierka ohlásila ďalšie znižovanie počtu lôžok (myslím že 4000) a rušenie nielen oddelení ale aj niektorých nemocníc.
  Myslíte milý Jaro, že bez SKUTOČNÝCH systémových opatrení je to GENIÁLNE riešenie ?? Iste, že jednodňová chirurgia a pod. niečo ovplyvňuje, ale aj starnutie obyvateľstva má URČITÝ vplyv.

  Čo poviete na takúto štatistiku :
  V období roku 2006 – 2010 došlo k zvýšeniu nákladov na lieky o vyše 30 percent, čiže v súčasnosti dosahujú hodnotu v korunách 33 miliárd slovenských korún. A na Slovensku bolo spotrebovaných 158,6 milióna balení liekov. Už to vyzerá tak, že niekde sa celé rodiny liekmi stravujú. Alebo tie čísla odhaľujú časť pravdy, ktorá je niekde skrytá.

  A to, že FARMOMAFIE vykrádajú slovenské zdravotníctvo tak drasticky, že VRAŽDIA ťažko chorých ľudí, ktorí nemajú dosť peňazí na svoje liečenie !!!

  Iste tých grázlov VYKRÁDAJÚCICH slovenské zdravotníctvo je VIAC druhov (majitelia a manažéri poisťovní, manažéri nemocníc berúci úplatky atď)!

  Každý kvalifikovaný odborník poznajúci stav v zdravotníctve to musí VEĽMI DOBRE vedieť. A preto ak sa stane ministrom a nerieši to je rovnaký GRÁZEL ako tí čo VYKRADAJÚ zdravotnícky roypočet a tým VRAŽDIA chorých ľudí !!!

 • Jaro:

  Ja som už k tejto téme poznamenal, že problém je dlhodobý a systémový. Nesúvisí s Uhlarikom, riešenie tohto problému ďaleko presahuje rozmer jeho kompetencií a časovosť životnosti každého ministra. Svoj diel viny na stave nesú všetky zložky od platiteľov krížom až po pacienta. Kričať teraz na jedného konkrétneho ministra, že nekonal podľa predstáv iných je krátkozraké. Iste mohol konať, len skúste uvažovať ako sa v tejto krajine dá zaviesť kontinuálne fungujúci systém, keď sa tu každé 4 roky (v najlepšom prípade to vydrží 4 roky) mení vždy strategický prístup ku koncepčným veciam?

 • Hlas ľudu:

  Aby ste si ozrejmili komu slúži Uhliarik skúste si pozrieť nasledovne linky:

  http://www.chelemendik.sk/Penta_vyuziva_mozgy_StB_743501796.html
  alebo
  http://necenzurovane.ueuo.com/06/statne3.html

  platia ho, alebo niečo na neho vedia ?

 • Jaro:

  Vy ste si proste našli univerzálneho vinníka – šťastný to človek. Jednoduché rovnoce zmýšľania, žiadne vetvenia vývojových diagramov proste rovnica typu SLOVENSKE ZDRAVOTNICTVO – MINISTER – FINACNA SKUPINA + STASTNY LEKAR = DOKONALE ZDRAVOTNICTVO + STASTNY PACIENT

  Ach jaj keby boli veci tak jednoduche ako ich vidite Vy, boli by riesenia rychle a elegantne. Skoda len ze to v tomto okamihu (citajuc Vase prispevky spatne) vypada uz ako nenavist voci osobe nez ako vecne a odborne argumenty k predmetu jeho prace.

 • Jaro:

  prepacte preklep “rovnice”

Pridaj komentár